Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5
Pobierz 74.21 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar74.21 Kb.
TypWymagania
Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5Dział: Orientacja na Ziemi

Uczeń potrafi na ocenę:

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

-zna kształt Ziemi

-wie co odkrył Magellan i Kolumb

-zna niektóre lądy i oceany

-wskazuje je na mapie

-wyjaśnia pojęcie linia brzegowa

-wyjaśnia co to jest globus

-określa kierunki na mapie

-na niewielkim fragmencie siatki kartograficznejokreśla długość iszerokość geograficzną

-określa kierunki na mapie

-określa rozmiary Ziemi

-zna lądy i oceany (wg wielkości)

-wyjaśnia pojęcia: zatoka, cieśnina, półwysep, wyspa,

-określa wartości południków i

równoleżników,

-określa półkule na globusie

-poprawnie określawspółrzędne geograficzne

-wyjaśnia na czym polegałyodkryciaKolumba i Magellana

-opisuje wzajemne sąsiedztwo

lądów i oceanów,

-określa przyczyny urozmaicenia

linii brzegowe

-wyznacza kierunki pośrednie na globusie

-określa współrzędne na mapie i globusie,

-znajduje obiekty na podstawie współrzędnych

-wyjaśnia znaczenie lotu Gagarina,

-wie, że Ziemia jest spłaszczona nabiegunach,

-określa wielkości lądów i oceanów,

-wskazuje na mapie najważniejsze półwyspy, wyspy, cieśniny

-odczytuje dane z globusa

-sprawnie odczytuje współrzędne,

-odszukuje miejsca za pomocą

współrzędnych

Dział: Mapy

-wyjaśnia pojęcia: niziny, góry, depresja, poziomica,

-prawidłowo czyta barwy na mapie hipsometrycznej

-wymienia formy ukształtowania dna oceanów

-wyjaśnia pojęcie: prąd morski,

-wskazuje na mapie największą: nizinę, depresję, górę i wyżynę,

-odczytuje wartości poziomic,

-posługuje się mapąhipsometryczną

- wyjaśnia pojęcia: szelf ,rów ocean.,

mapa batymetryczna, archipelag

-wymienia rodzaje prądów morskich

-odczytuje z mapy wysokości bez- i względne

-wskazuje na mapie najwyższe góry na świecie i w Polsce

-zna najwyższe szczyty w Polsce i na świecie

-wskazuje na mapie największe rowy i grzbiety oceanów

-zna prądy ciepłe i zimne

-opisuje położenie własnej miejscowości względem różnych form ukształtowania

powierzchni,

- wykonuje obliczenia względem wybranych punktów,

- poprawnie odczytuje i interpretuje mapę poziomicową

-wskazuje najgłębsze rowy na oceanach, określa ich głębokość

-opisuje wpływ prądów morskich na klimat

Dział: Substancje w naszym otoczeniu, Cechy istot żywych

-wykonuje samodzielnie obserwacje i doświadczenia oraz na podstawie instrukcji

-zapisuje wyniki obserwacji,

-wymienia substancje najbliższego otoczenia

-wyróżnia mieszaniny nie- i jednorodne,

-otrzymuje roztwory wodne,

-hoduje kryształy soli

-określa cel obserwacji i doświadczeń,

-podaje kilka właściwości siarki,

-klasyfikuje mieszaniny do odpowiedniej grupy,

-dowodzi, że woda jest dobrym rozpuszczalnikiem,

-podaje przykłady wykorzystania roztworów wodnych

-formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń,

-wymienia fizyczne i chemiczne właściwości siarki,

-rozdziela mieszaniny na składniki,

-opisuje wykorzystanie siarki,

-zauważa wpływ tlenków siarki na przyrodę

-rozróżnia sposoby rozdzielania mieszanin, podaje przykłady,


-podaje przykłady materii żywej i martwej

-określa cechy istot żywych

-wie do czego służy mikroskop

-przestrzega reguł mikroskopowania,

-wie, że organizmy są zbudowane z komórek,

-rozróżnia komórki roślinne, zwierzęce i grzyba,

-wymienia warunki fotosyntezy,

-podaje przykłady organizmów samo- i cudzożywnych

-podaje przykłady przemian fizycznych i chemicznych,

-dowodzi, że rośliny i zwierzęta są żywe

-posługuje się mikroskopem

-wykonuje preparat mikroskopowy

-dowodzi czym jest komórka,

-wykonuje schematyczny rysunek komórek i opisuje je

-wie, skąd rośliny pobierają potrzebne im substancje,

-wymienia potrzeby pokarmowe organizmów samo- i cudzożywnych

-porównuje przemiany fizyczne i chemiczne,

-wymienia elementy budujące atom

-dokonuje podziału substancji na nie- i organiczne

-wymienia elementy mikroskopu

-wykonuje rysunek spod mikroskopu i opisuje go

-podporządkowuje funkcje poszczególnym elementom komórki

-porównuje potrzeby organizmów samo- i cudzożywnych,

-ocenia wpływ roślinności na ilość tlenu i CO2,

-porównuje odżywianie się saprofita, symbionta i pasożyta

-dowodzi nieciągłości materii,

-zauważa związek między budową atomu a właściwościami substancji,

-interpretuje schemat organizacji materii

-wymienia substancje potrzebne do odżywiania i substancje powstające w wyniku przemiany materii

-interpretuje zależność między elementami mikroskopu, a jego funkcją,

-oblicza wielkość powiększenia

-zachowuje proporcje w rysunku mikroskopowym

-opisuje budowę elementów budujących komórkę

-wykazuje znaczenie warunków środowiska dla przebiegu fotosyntezy,

-interpretuje efekt cieplarniany

Dział: Bakterie

-podaje środowiska życia bakterii

-dokonuje podziału bakterii ze względu na sposób odżywiania się

-podaje przykłady chorób zakaźnych,

-podaje przykłady korzystnego i ujemnego działania bakterii,

-podaje sposoby przechowywania żywności

-podaje przykłady krążenia materii

-wskazuje warunki najkorzystniejsze dla życia bakterii

-wykazuje potrzeby pokarmowe różnych grup bakterii,

-wyjaśnia na przykładzie zjawisko symbiozy,

-dokonuje podziału bakterii na bez- i tlenowe

-ocenia przydatność spożywanych jogurtów po przyjęciu antybiotyku

-określa rolę bakterii w krążeniu materii

-wymienia kształty bakterii

-nazywa prawidłowo procesy wymiany gazowej i oddychania,

-wykonuje schemat podziału komórki bakterii i oblicza liczbę komórek potomnych

-ocenia rolę bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

-opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie

-opisuje budowę komórki bakteryjnej

-wskazuje różnicę między oddychaniem a wymianą gazową

-dowodzi celowości budowy oczyszczalni ścieków

-wykazuje rolę bakterii w procesie samooczyszczania się wód

Dział: Grzyby, Glony, Porosty

-wymienia środowiska życia grzybów i drożdży

-wymienia warunki życia grzybów pleśniowych,

-uzasadnia dlaczego nie można jeść produktów spleśniałych

-wymienia warunki życia pieczarki

-podaje warunki życia sprzyjające rozwojowi grzybów

-wnioskuje, że drożdże to saprofity,

-podaje rolę drożdży

-używa pojęć: plecha, komórczak, zarodnik,

-wnioskuje, że pleśniak to saprofit

-używa pojęć: grzybnia, owocnik, kapelusz, blaszki, trzon, rurki,

- wnioskuje, że pieczarka jest saprofitem

-rozróżnia grzyby ze względu na ich sposób odżywiania się,

-wyjaśnia na przykładzie zjawisko mikoryzy

-uzasadnia konieczność ochrony wszystkich grzybów

-wykonuje schematyczne rysunki glonów i opisuje je

-wykonuje schematyczny rysunek rozmieszczenia glonów w morzu,

-wskazuje na przystosowanie glonów do samożywności,

-uzasadnia wpływ glonów na natlenienie wody,

-uzasadnia, że porosty są organizmami symbiotycznymi

-wskazuje wpływ warunków na rozwój drożdży,

-wykonuje rysunek komórki drożdży i opisuje go

-wykonuje rysunek pleśniaka i opisuje go,

-wykonuje rysunek pieczarki i opisuje go

-dowodzi, dlaczego ciasto bez dodatku drożdży nie urośnie

-wykazuje znaczenie pędzlaka i kropidlaka w medycynie

-rozróżnia pieczarkę i muchomora sromotnikowego

- wskazuje rolę grzybów w krążeniu materii,

-opisuje rolę odkrycia F. Kamieńskiego


-wskazuje sposoby unikania zarażenia się grzybicą

-rozpoznaje najczęściej zbierane grzyby i ich odpowiedniki,

-wyróżnia działalność nie- i korzystną grzybów

-rozpoznaje pierwotka, chlorellę, okrzemki i skrętnice w ich środowisku życia

-rozpoznaje glony wielokomórkowe w ich środowisku życia,

-wnioskuje o samożywności glonów

-wskazuje rolę glonów

-wyróżnia środowisko życia porostów,

-wskazuje rolę glonów i grzybów w życiu porostów,

-rozpoznaje organizmy plechowców,

-za pomocą skali porostowej określa stopień zanieczyszczenia powietrza

-zauważa wpływ grzybów pasożytniczych na wielkość plonów

-uzasadnia, że zachowanie środowiska zależy od zachowania zasad grzybobrania

-prognozuje stan lasów w najbliższej przyszłości

-wykazuje wpływ warunków na rozwój glonów

-wykazuje rozmieszczenie pionowe glonów w morzu

-określa przyczyny i skutki zakwitu wody

-wykonuje schematyczny rysunek budowy wewnętrznej porostu,

-wykazuje rolę porostów w sieci zależności pokarmowych tundry

-opisuje i porównuje poznane glony

-interpretuje zależność między przejrzystością wody a granicą życia

-wskazuje rolę glonów jako biowskaźników i ich rolę w samooczyszczaniu się wód

-wskazuje rolę porostów jako biowskaźników stopnia zanieczyszczenia powietrza związkami siarki

Dział: Między wodą a lądem

-porównuje warunki życia na lądzie i w wodzie

- wymienia tkanki roślinne i podaje ich rolę

-rozróżnia plechowce od organowców

-wskazuje miejsca występowania mchów

-wymienia kilka cech będących przystosowaniem mchów do środowiska

-wymienia zastosowanie torfu

-wyróżnia środowisko życia paproci

-wskazuje elementy budowy paproci

-wyróżnia ich środowisko życia,

-wskazuje elementy ich budowy

-uzasadnia potrzebę racjonalnej gospodarki zasobami nieodnawialnymi

-wymienia zalety życia w wodzie

-wskazuje przystosowania roślin do życia na lądzie,

-wyróżnia tkankę okrywającą, mechaniczną i przewodzącą

-rozpoznaje pospolite mchy

-wskazuje cechy umożliwiające mchom życie na lądzie-wymienia rodzaje torfowisk

-rozpoznaje pospolite i chronione gatunki paproci

-wykonuje rysunek paproci i opisuje go


-wykazuje, że zielenice są przodkami roślin lądowych

-uzasadnia wytworzenie tkanek, organów i aparatów szparkowych

-wykonuje rysunek mchu i opisuje go

-opisuje cykl rozwojowy mchu

-wskazuje przyczyny wysychania torfowisk

-opisuje paprocie chronione

-wskazuje na przystosowania paproci do lądu

-opisuje niektóre gatunki


-wykazuje konsekwencje powstania szaty roślinnej

-uzasadnia, że opanowanie lądu przez rośliny jest możliwe dzięki przystosowaniu do tego środowiska

-uzasadnia, niezbędność wody w rozmnażaniu mchów

-porównuje torfowisko niskie i wysokie,

-interpretuje wpływ torfowisk na klimat

-uzasadnia, dlaczego paprocie podlegają ochronie

-opisuje cykl rozwojowy paproci

-uzasadnia, dlaczego wszystkie widłaki podlegają ochronie
-rozpoznaje pospolite i chronione gatunki

--interpretuje zależność między warunkami życia a rozwojem paprotników karbońskich

-stwierdza niewielkie znaczenie współczesnych paprotników


-wskazuje rolę paproci karbońskich


Dział: Rośliny nasienne

-wyróżnia elementy budowy zewnętrznej nasiennych,

-uzasadnia, że nasienne to organowce

-rozpoznaje krajowe rośliny iglaste

-rozpoznaje kwiatostan żeński i męski sosny

-wskazuje zależność między występowaniem na N iglastych a zwierzętami i człowiekiem,

-określa za pomocą liczby roczników igieł świerka stan środowiska,

-działa na korzyść lasu

-wykonuje rysunek drzewa, rośliny zielnej, krzewu,

-wyróżnia części nad- i podziemne rośliny

-wyjaśnia, w jaki sposób formujemy żywopłot,

-stwierdza przepływ wody przez łodygę

-wykonuje rysunek dolnej skórki liścia,

-określa swój sposób postępowania, zmniejszający ilość pyłów

-wykazuje przystosowania kwiatu do zapylenia przez wiatr i zwierzęta,

-uzasadnia znaczenie zapylenia krzyżowego

-rozpoznaje w kwiecie elementy żeńskie i męskie

-podaje przykłady owoców

-stosuje sposoby rozmnażania wegetatywnego,

-podaje przykłady zbiorowisk

-wiąże wytworzenie nasion z powstaniem kwiatu

-wymienia zbiorowiska drzew iglastych,

-wskazuje na rolę kosodrzewiny

-używa pojęć zapylenie i zapłodnienie, opisując powstawanie nasienia i szyszki,

-używa właściwych pojęć opisując rozmnażanie i rozwój sosny

-wskazuje główne źródła emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu

-rozpoznaje system palowy i wiązkowy,

-wyróżnia i określa funkcje stref korzenia,

-określa funkcje korzenia na przykładach

-rozpoznaje typy i rodzaje łodyg,

-określa funkcje łodygi, podaje przykłady,

-wskazuje rolę aparatu szparkowego,

-wymienia szkodliwe substancje emitowane w powietrze,

-dowodzi celowości mycia roślin doniczkowych

-uzasadnia rolę kwiatu w rozmnażaniu płciowym,

-określa funkcje poszczególnych elementów kwiatu

-wyjaśnia proces powstawania nasion i owoców

-dzieli owoce, podaje przykłady

-wymienia czynniki kształtujące zbiorowiska

-wyjaśnia czym jest nasienie

-wymienia i rozpoznaje chronione iglaste

-wskazuje uniezależnienie procesu zapylenia od wody,

-podaje sposoby, aby Polska nie została „bezleśną pustynią”

-wykonuje i opisuje schematyczny rysunek korzenia

-uzasadnia, dlaczego ilość nawozu podawana roślinom musi być określona,

-uzasadnia, że po ścięciu pędu roślina nie rośnie na długość

-wykonuje i opisuje rys. liścia,

-wykazuje funkcje liścia,

-uzasadnia wpływ rolnictwa na erozję gleb

-wykonuje i opisuje rys. kwiatu

-podaje przykłady roślin obu- i rozdzielnopłciowych

-rozróżnia owoce pojedyncze i owocostany

-uzasadnia znaczenie rozmnażania wegetatywnego,

-wykazuje wymagania roślin i podaje przykłady

-ocenia, że nasienne najlepiej przystosowały się do środowiska,

-opisuje polskie rośliny iglaste,

-porównuje i rozróżnia jodłę i świerk

-używa właściwych pojęć opisując kwiatostany,

-wykonuje rysunek nasienia sosny i opisuje go,

-wskazuje objawy i ocenia skutki oddziaływania zanieczyszczeń na drzewa iglaste

-dowodzi dominacji roślin kwiatowych na lądzie,

-prognozuje wygląd drzew na skutek posypywania ulic solą

-podaje na przykładach rodzaje łodyg,

-rozróżnia łodygi nad- i podziemne

-wyróżnia liście ze względu na osadzenie i ułożenie na łodydze,

-uzasadnia, dlaczego kreda, powoduje śmierć rośliny

-podaje przykłady kwiatu pojedynczego i kwiatostanów,

-podaje przykłady roślin i zwierząt je zapylających

-stosując pojęcia opisuje proces powstawania nasienia i owocu

-zauważa, że owoc jest nasieniem

-uzasadnia, że wypalanie traw jest niebezpieczne

Dział: Krajobrazy Europy

-wskazuje na mapie fizycznej świata Europę,

-wskazuje na mapie fizycznej Europy Polskę

-wymienia wody oblewające Europę i wskazuje je na mapie

-wskazuje na mapie fizycznej Europy główne formy ukształtowania powierzchni

-wymienia i wskazuje na mapie największe rzeki w Europie i w Polsce

-potrafi pokazać na mapie Europy: Karpaty, Alpy, Sycylię, Wyżynę Bawarską, Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, Nizinę Mazowiecką, Pojezierze Fińskie, Wybrzeże Holandii i Nizinę Nadkaspijską

-opisuje położenie Europy względem równika, zwrotnika, koła podbiegunowego,

-opisuje położenie Polski w Europie

-wskazuje na mapie największe wyspy, półwyspy, morza, zatoki i cieśniny Europy

-wskazuje na mapie największe pasma górskie Europy i najwyższe szczyty

-wyjaśnia pojęcia: zlewisko, obszar bezodpływowy,

-wymienia i opisuje położenie największych jezior Europy

-wyjaśnia pojęcie: przełom rzeki,

-wymienia piętra roślinności w Karpatach

-wyjaśnia pojęcie linia wiecznego śniegu

-wymienia i wskazuje na mapie największe wulkany Europy

-wyjaśnia, co to są zjawiska krasowe

-wyjaśnia pojęcia: nurt, koryto, mielizna, zakola, starorzecza

-wskazuje na mapie i opisuje położenie Holandii,

-wyjaśnia co to są poldery

-wyjaśnia, co to jest delta i półpustynia

-wskazuje na mapie najbardziej wysuniętą część Europy na N, S, W

-wymienia i wskazuje na mapie wyspy, depresje, niziny, wyżyny i góry

-wymienia główne rzeki Europy,

-posługuje się mapą krajobrazową

-opisuje budowę Karpat,

-opisuje piętra roślinności

-opisuje budowę Alp,

-wyjaśnia pojęcia: firn, lód firnowy, jęzor lodowcowy

-opisuje położenie Sycylii,

-opisuje klimat śródziemnomorski i roślinność,

-wyjaśnia, co to jest wulkan

-opisuje formy gospodarki człowieka na Wyżynie Bawarskiej i Krakowsko - Częstochowskiej

-opisuję dolinę rzeki, wymienia elementy doliny

-opisuje sposób zagospodarowania polderów

-opisuje roślinność i zwierzęta Niziny Nadkaspijskiej

-określa współrzędne przylądków Europy,

-opisuje umowną granicę między Europą a Azją

-opisuje linię brzegową Europy

-wiąże rzeki z ich zlewiskiem,

-porównuje treść map krajobrazowych,

-wyjaśnia wpływ ukształtowania powierzchni i klimatu na wody lądowe Europy

-opisuje krajobraz Karpat

-opisuje proces przemiany śniegu w lód lodowcowy

-porównuje krajobraz i wykorzystanie gospodarcze na Wyżynie Bawarskiej i Krakowsko - Częstochowskiej

-wyjaśnia, dlaczego utworzono Kampinoski PN

- porównuje klimat i roślinność poznanych nizin Europy

Dział: Krajobrazy Azji

-wskazuje na mapie świata Azję,

-wymienia wody oblewające Azję i wskazuje je na mapie

-wskazuje na mapie najwyższe góry i niziny

- wymienia i wskazuje na mapie największe rzeki

-wskazuje na mapie Nizinę Gangesu, Nizinę Chińską, Wyżynę Tybetańską, Himalaje i ich najwyższy szczyt

- wyjaśnia pojęcia: tundra, tajga, step, biosfera

-opisuje położenie Azji względem równika, zwrotnika, koła podbiegunowego

-wskazuje najgłębszą depresję i najwyższy szczyt (odczytuje ich wielkość) i pasma górskie

-wymienia i opisuje położenie największych jezior

-wyjaśnia pojęcie monsun,

-wymienia uprawiane rośliny na Nizinie Gangesu i Nizinie Chińskiej

-opisuje jak Europejczycy poznali Azję,

-wskazuje na mapie półwyspy, wyspy, zatoki, cieśniny, morza, przylądki Azji

-wskazuje na mapie formy ukształtowania pionowego Azji

-wymienia główne rzeki Azji

-wyjaśnia powstawanie monsunu letniego i zimowego

- opisuje warunki klimatyczne poznanych nizin

-określa współrzędne przylądków,

-opisuje linię brzegową Azji

-wskazuje na mapie i wymienia formy ukształtowania powierzchni

-wiąże rzeki z ich zlewiskiem,

-wyjaśnia wpływ ukształtowania powierzchni i klimatu na wody lądowe

- porównuje deltę Gangesu i Brahmaputry z deltą Wisły iWołgi

- opisuje warunki sprzyjające rolnictwu

- opisuje warunki klimatyczne Tybetu-porównuje piętra roślinne w Himalajach i w Tatrach

-wyjaśnia wpływ różnych czynników na rozmieszczenie zbiorowisk

roślinnych
-wymienia charakterystyczne rośliny i zwierzęta omawianych krain

-wyjaśnia co to jest wieczna zmarzłość

-opisuje warunki pracy Tybetańczyków

-wymienia piętra roślinności w Himalajach

-wymienia zbiorowiska roślin w Polsce

-opisuje formy gospodarki człowieka

-wymienia główne rośliny uprawiane na stepach

-opisuje warunki życia Tybetańczyków

-opisuje pietra roślinności w Himalajach

-posługuje się mapą krajobrazową opisując rozmieszczenia krajobrazów na ZiemiNa ocenę celującą – uczeń posiada wiedzę poza podręcznikową i wykorzystuje ja w praktyce, bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga sukcesy w olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej gminnym


Kryteria ocen

  1. Po każdym dziale tematycznym pisany jest duży sprawdzian. Jeżeli uczeń dostanie z niego słabą ocenę to może ją poprawić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania poprawionej pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

  2. Duże sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

  3. W razie nieobecności ucznia podczas pisania dużego sprawdzianu, uczeń ma dwa tygodnie na napisanie (od momentu powrotu do szkoły), po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem

  4. Na każdą lekcję uczeń musi być przygotowany z 3-ech ostatnich tematów.

  5. Sprawdzenie wiadomości ucznia może odbywać się na każdej lekcji w formie odpowiedzi ustnej lub kartkówki.

  6. Kartkówki nie będą zapowiadane.

  7. Jeżeli uczeń dostanie słabą ocenę z odpowiedzi to może ją poprawić w terminie 2 tygodni od daty otrzymania oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

  8. Na lekcjach będzie oceniana aktywność ucznia w postaci plusów. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą.

  9. Uczeń może być dwa razy na półrocze nieprzygotowany. Otrzymuje wtedy np. Każde następne np. będzie równoznaczne z oceną niedostateczną.

  10. Raz na okres będzie oceniany zeszyt przedmiotowy ucznia. Pod uwagę będzie brana ilość zapisanych lekcji, estetyka, prace domowe oraz poprawność ortograficzna.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne Przyroda klasa

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne przyroda klasa V

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne : przyroda klasa 4

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne Przyroda klasa VI

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne – Przyroda klasa V – „Tajemnice przyrody” – Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przyroda kl. VI

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny przyroda kl. IV

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne dla klasy 6- przyroda

Wymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5 iconWymagania edukacyjne dla klasy 6- przyroda

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom