Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania
Pobierz 25.52 Kb.
NazwaRodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar25.52 Kb.
TypDokumentacjaRodzaje mutacji – przebieg , znaczenie – przyczyny ich powstawaniaMutacje – są to nagłe , skokowe , bezkierunkowe zmiany w DNA , w wyniku których pojawia się organizm zwany mutantem . Nowo powstałe zmiany w organizmie , jeśli nastąpiły w komórkach płciowych ( gametach ) są przekazywane z pokolenia na pokolenie . W zależności od rodzaju komórek , zachodzące w nich mutacje dzielimy na :

 • somatyczne – dotyczące komórek ciała

 • generatywne – dotyczące gamet

Przykładem mutacji somatycznej są np. nierówno zabarwione oczy człowieka , np. jedno niebieskie , drugi brązowe lub część oka niebieska , część brązowa , albo winogrona bez nasion , odmiany jabłoni i gruszy bez nasion ( te mutacje są pożądane w praktyce rolnej ) .

Mutacje somatyczne nie są dziedziczone i występują tylko u danego osobnika .

W komórkach rozrodczych ( genetycznych ) zachodzić mogą mutacje :

 • genowe – dotyczą zmian sekwencji nukleotydów w obrębie genu , czyli na małym odcinku DNA

 • chromosomowe - dotyczą zmian struktury chromosomów

 • genowe – dotyczą zmian liczby chromosomów


Mutacje genowe ( punktowe ) powstają na poziomie DNA w wyniku zmiany sekwencji nukleotydowej genu, a mianowicie :

 • tranzycji , czyli zmiany jednej zasady azotowej danego rodzaju ( purynowej lub pirymidynowej ) na drugą tegoż rodzaju np. guaniny na adeninę,

 • transwersji, będącej zamianą zasady purynowej na pirymidynową bądź odwrotnie

 • delecji, tj. wypadnięciu jednego nukleotydu (-ów)

 • insercji, tj. wstawienia dodatkowego nukleotydu (-ów)


W wyniku mutacji punktowych powstaje nowy allel genu. Efektem dziedziczenia pojedynczych zmutowanych genów są tzw. bloki metaboliczne prowadzące do zahamowania syntezy właściwego związku, co z kolei prowadzi do anomalii w funkcjonowaniu organizmu. U organizmów haploidalnych ( np. bakterii ) będzie to natychmiast zauważane fenotypowo, natomiast u organizmów diploidalnych może nie przejawiać się fenotypowo w powstającej heterozygocie. U człowieka przykładem chorób spowodowanych mutacją jednego genu są:

 • albinizm bielactwo urodzone autosomalna mutacja recesywna objawiająca się brakiem melaniny w skórze, włosach i tęczówce oka,

 • alkaptonuria autosomalna mutacja recesywna, której objawami są m.in. ciemne zabarwienia oczu i stany zapalne różnych narządów oraz ciemnienie skóry

 • fenyloketonuria mutacja recesywna objawiająca się m. in. zaburzeniami w rozwoju umysłowym, zaburzeniami ruchowymi z powodu nagromadzenia się toksycznego związku kwasu fenylopisogronowego uszkadzającego układ nerwowy

 • anemia sierpowata zmieniona hemoglobina ma słabe powinowactwo do tlenu, a sierpowate krwinki łatwo ulegają zniszczeniu, co powoduje anemię; jest to mutacja recesywna

 • pląsawica Huntingtona (mutacja dominująca, której objawem są m.in. zaburzenia ruchowe i postępujące zwyrodnieniowe układu nerwowego w 25 – 45 roku życia, z upośledzeniem umysłowym,

Mutacje Chromosomowe najczęściej są skutkiem nieprawidłowego Crossing Over.
Model mutacji chromosomowych ( jedna litera umownie oznacza jeden gen )


Czasem czynniki mutagenne prowadzą do zakłócenia przebiegu c.o albo do pękania chromosomów w czasie interfazy. Zdarza się też, że błędy są wynikiem przypadkowego splotu okoliczności. Dochodzi do zmiany struktury wewnętrznej chromosomu. Zmieniony fragment zawiera najczęściej liczne geny i dlatego skutki fenotypowe takich mutacji mogą być bardzo poważne.

Mutacje chromosomowe dotyczą samej struktury chromosomów, związane są z częstymi ich pęknięciami pod wpływem działania mutagenów oraz ruchów w czasie kariokinezy. Mogą one powstawać w wyniku:
Rodzaje mutacji chromosomowych ( aberracji chromosomowych )


defincjencji ( delecji ) , tj. wypadnięcia odcinka chromosomu ( utrata części genów bywa letalna dla osobnika )

 • inwersji , gdy chromosom pęka w dwóch miejscach, a wyodrębniony odcinek włączony zostaje ponownie , ale po odwróceniu o

 • duplikacji, czyli podwojenia odcinka chromosomu, gdy dołączony zostaje dodatkowy odcinek chromosomu homologicznego

 • translokacji, czyli przeniesienia fragmentu chromosomu na inny niehomologiczny chromosom.

Mutacje genomowe są to zmiany liczby chromosomów, zarówno autosomów, jak i allosomów. Takie zmiany w genomie człowieka powodują śmierć lub anomalie rozwojowe,a u roślin są wykorzystywane do zwiększania plonowania. Mutacje genomowe zmieniają właściwą – euploidalną liczbę chromosomów .

Wśród takich mutacji wyróżnić można następujące kategorie


Model podziału mutacji o różnym „zasięgu”Aneuploidy to osobniki lub komórki wykazujące odchylenia od diploidalnej liczby ( 2n ) chromosomów , przy czym odchylenia te dotyczą poszczególnych par chromosomów homologicznych ; polegają np. na występowaniu dodatkowo jednego chromosomu ( 2n + 1 = trisomik ) bądź braku jednego chromosomu ( 2n – 1 = monosomik ) .

Do patologicznych następstw takiego zjawiska należą m.in. u człowieka .

 • zespół Turnera brak w allosomach kobiet jednego chromosomu X – monosomia 2n – 1 , układ chromosomów płci XO ; objawy to bezpłodność , niedorozwój jajników , czemu mogą towarzyszyć zaburzenia rozwojowe fizyczne i umysłowe

 • zespół Klinefeltera dodatkowy chromosom X w allosomach – trisomia 2n + 1 , układ chromosomów płci XXX , objawy to niedorozwój jąder u mężczyzn , bezpłodność osobnika eunuchoialny z niektórymi zewnętrznymi cechami żeńskimi , umysłowo normalny

 • zespół Downa wywołany trisomią chromosomów pary nr. 21 , objawy : chore osoby cechuje niski wzrost, pojedyncza bruzda dłoniowa , szerokie skośne rozstawienie oczu z charakterystyczną fałdą, duży spłaszczony język , wiotkie mięśnie , opóźniony rozwój umysłowy i motoryczny . Mutacja ta występuje częściej u dzieci matek starszych ( ponad 40 – letnich )

Niektóre trisomie ( np. zachodzące w 13 lub 18 parze zespołu chromosomów ) są letalne.

Euploidy to osobniki lub komórki wykazujące odchylenia polegające na zwielokrotnieniu ( ponad 2n ) całej podstawowej liczby chromosomów ( genomu ) , np. 3n , 4n , 10n ... itd. Są to tzw. polipoidy .

Częstym zabiegiem stosowanym u roślin jest poliploidyzacja . Polipidy wyróżniają się na ogół wielkością i plennością . Są pożądane w praktyce rolniczej (np. pszenica , tytoń, ziemniaki).

Mutacje mogą być wywoływane przez różne czynnikiMutacje samorzutne ( spontaniczne ) powstają bez wyraźnego udziału czynników fizycznych i chemicznych . Częstość zachodzenia mutacji tego rodzaju jest bardzo mała . Mutacje spontaniczne mogą powstawać na wskutek przypadkowego oddziaływania trudno uchwytnych czynników zewnątrz i wewnątrzkomórkowych na konformację przestrzenną aparatu replikacyjnego albo jako konstrukcyjna ( płynąca z samej natury ) właściwość procesu replikacji ( każdy proces biologiczny daje pewien odsetek błędów wynikających z samej złożoności jego przebiegu .

Częstość występowania mutacji spontanicznych jest stosunkowo niewielka i wynika głównie z nie naprawionych błędów powstających w czasie replikacji DNA . Wiele czynników środowiska zewnętrznego może wpływać na zawarty w komórkach DNA , powodując jego uszkodzenia , w wyniku których powstają mutacje .

Czynniki te powodują zwiększenie częstości występowania i zwane są czynnikami mutagenicznymi , a zachodzące pod ich wpływem mutacje , w odróżnieniu od mutacji samorzutnych , nazywamy mutacjami indukowanymi .

Mutacje indukowane powstają ( zarówno w przyrodzie , jak i w sztucznych warunkach laboratoryjnych ) przy udziale czynnika fizycznego lub chemicznego .

Do czynników mutagennych ( wywołujących mutacje zaliczyć należy przede wszystkim :


promienie jonizujące , rentgenowskie ( X ) i gamma wyzwolone w czasie rozpadu pierwiastków radioaktywnych . Promieniowanie takie niesie duże porcje energii , które są pochłaniane przez składniki DNA i cząsteczki te ulegają uszkodzeniu – najczęściej

Po raz pierwszy możliwość indukowania mutacji wykazał w roku 1927 genetyk amerykański H.J. Muller napromieniowując plemniki Drosophila promieniami Roentgena . rozerwaniu . Promienie Roentgena przenikając do wnętrza komórek powodują jonizację napotkanych po drodze atomów różnych związków organicznych , a przede wszystkim cząsteczek wody , których w komórce jest najwięcej . W wyniku jonizacji następują liczne uszkodzenia w cząsteczkach DNA . Wiązania mogą ulec zerwaniu , co może spowodować pękanie całych chromosomów , a także zmiany w poszczególnych nukleotydach czy samych zasadach .

promienie ultrafioletowe – ( promienie UV ) są one szczególnie niebezpieczne dla małych organizmów oraz dla powierzchniowych warstw ciał większych , np. człowieka .Znana jest u człowieka choroba dziedziczna zwana Xeroderma pigmentosa ,w której promieniowanie UV wywołuje liczne chorobowe zmiany skóry , często prowadzące do powstania raka i do śmierci w pierwszych latach życia .

 • Choroba ta wynika z mutacji w genie kodującym enzym wycinający dimery tyminowe w DNA komórek skóry ,powstające tu w wyniku działania promieniowania UV .

 • wysoka temperatura ma wpływ na tempo reakcji i jakość pracy enzymów

 • kwas azotowy – powoduje oksydacyjną dezaminację ( grupy C - przekształcone są WC = O ) . W ten sposób adenina zmienia się w tzw. hipokoatyninę , a cytozyna w uracyl. Ta pierwsza zachowuje się jak guanina .Ostatecznie zamiast pary AT powstaje para GC , natomiast zamiast pary CG w cząsteczkach potomnych funkcjonuje para TA.

 • kwas azotowy – powoduje disydacyjną dezaminację ( grup przekształcone są WC = ) . W ten sposób adenina zmienia się w tzw. hipoksantynę , a cytozyna w uracyl .

Ta pierwsza zachowuje się jak guanina . Ostatecznie zamiast pary AT powstaje para GC, natomiast zamiast pary CG w cząsteczkach potomnych funkcjonuje para TA

 • substancje zawarte w dymie papierosowym

Najpoważniejsze skutki wywołują fale o długości 265 nm. , ponieważ w tym przedziale przypada maksimum absorpcji promieni przez DNA . Na wzrost poziomu promieni UV ma m.in. wpływ dziura ozonowa . Promienie tego rodzaju stymulują powstanie wiązań pomiędzy pirymidynami leżącymi obok siebie w jednym łańcuchu polinukleotydowym. Szczególnie często takie połączenia tworzą się pomiędzy cząsteczkami tyminy –powstają wówczas tzw. dimery tymidynowe . Zakłócają one odczyt DNA .

Wpływ promieniowania UV na powstawanie dimerów tymidynowych


Czynniki mutageniczne są więc bardzo groźne dla zdrowia ludzkiego i na przykład prześwietlane są promieniami Roentgena należy ograniczać do minimum , tylko do koniecznych przypadków . Niestety jesteśmy obecnie narażeni na jeszcze inne , bardzo groźne źródło czynników mutagenicznych , jakimi są liczne i różnorodne związki chemiczne o właściwościach mutagenicznych związki te przenikając do komórek mogą powodować różnego typu uszkodzenia cząsteczek DNA .

Lista poznanych związków mutagenicznych , wywołujących mutacje indukowane w bakterii , roślin i zwierząt , zawiera tysiące pozycji i stale wzrasta .

Chemiczne związki mutageniczne mogą wpływać na zasady purynowe czy pirymidynowe w DNA , mogą powodować oderwanie zasad od reszty nukleotydu bądź przyłączenie do nich nowych grup chemicznych , mogą także wpływać na samą deoksyrybozę lub też powodować przerwanie łańcuchów polinukleotydowych . Komórki przy użyciu różnych mechanizmów reparacyjnych próbują usuwać zachodzące w DNA zmiany , co często związane jest z powstawaniem mutacji genowych .

Cały szereg związków produkowanych w przemyśle farmaceutycznym czy też związków używanych do konserwacji żywności , czy do walki ze szkodnikami roślin może również odznaczać się właściwościami mutagenicznymi .

Związki te , gromadzą się w wodach , a także w tkankach roślin i zwierząt , mogą poważnie zagrażać ludzkiemu zdrowiu .

Prawie każde uszkodzenie w DNA wywołane działaniem czynników mutagenicznych , fizycznych lub chemicznych , może wywołać mutację .

Mutacje genowe są głównym źródłem powstawania alleli genów , odgrywają istotną rolę w powstawaniu zmienności w organizmach , były i są również podstawą zmian ewolucyjnych , które zachodziły w historii życia na ziemi .


Przy pracy korzystałem z następujących pomocy:

Autorzy : Paul B. Weisz – „ Zarys biologii ”

Claude A. Villee – „ Biologia ”

Stanisław Skowron – ,, Podręcznik biologii “

W. Lewiński - „ Biologia ”

M. Świerzyńska , K. Olechowicz – „ Komórka , tkanka , organizm ”

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconPodstawowe wiadomości dotyczące postawy ciałA. Przyczyny powstawania wad postawy I ich skutki oraz rola szkoły w przeciwdziałaniu powstawania tych wad

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconRewolucja Francuska przyczyny, przebieg, znaczenie

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconBezpieczeństwo w szkole. Najczęstrze przyczyny powstawania wypadków w szkołach I sposoby ich zapobiegania

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconZnaczenie wzroku, rodzaje I przyczyny jego uszkodzenia, oraz funkcjonalne następstwa schorzeń układu wzrokowego

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconNiepowodzenia szkolne ich rodzaje, przyczyny I środki zaradcze. Definiowanie niepowodzeń szkolnych

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconProces mitozy – przebieg I znaczenie; Proces mejozy – przebieg I znaczenie

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconInflacja – rodzaje, przyczyny, skutki I sposoby zwalczania. Bezrobocie – pojęcie, rodzaje przyczyny, skutki I metody zwalczania

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconDziecięca agresja. Przyczyny. Rodzaje. Zapobieganie Zachowanie agresywne u dzieci przyczyny

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconPrzyczyny powstawania pożarów

Rodzaje mutacji – przebieg, znaczenie – przyczyny ich powstawania iconPrzyczyny powstawania miejscowych żagrożEŃ D

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom