Systematyka roślin
Pobierz 59.58 Kb.
NazwaSystematyka roślin
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar59.58 Kb.
TypDokumentacja
SYSTEMATYKA ROŚLIN-dziedziną nauki która zajmuje się opisem, skatalogowaniem i sklasyfikowaniem wszystkich roślin zarówno współcześnie żyjących na Ziemi jak i już wymarłych.

Towarzyszy temu nadanie nazwy o charakterze międzynarodowym tj. nazwa łacińska. Nazwa połączona jest z dokładnym opisem morfologicznym i zaznaczonymi warunkami siedliskowymi roślin.

SYSTEMY SZTUCZNE- klasyfikują rośliny według jakiś cech morfologicznych lub wartości użytkowej.

KAROL LINNEUSZ- botanik szwedzki stworzył klasyfikację świata roślinnego na podstawie budowy kwiatu.SYSTEM NATURALNY- uwzględnia on poszczególne podobieństwo roślin (finogenetyczny).


KLASYFIKACJA FENETYCZNA- oparta jest na stopniu podobieństwa badanych organizmów (kryteria porównawcze- morfologiczne i anatomiczne). Dodatkowo zwraca się uwagę na cechy cytologiczne (liczbę i morfologię chromosomów), elementy cyklu rozwojowego ( zwłaszcza u glonów i grzybów)


HIERARCHI TAKSONÓW:

GROMADA, (w dawniejszych systematykach- typ podgromada), KLASA (dla glonów), RZĄD (polska końcówka –owce), RODZINA (pol. końc. –owate), RODZAJ, GATUNEK.


GATUNEK- populacja osobników podobnych, wykazujących taką samą budowę, krzyżujących się między sobą dając płodne potomstwo oraz odznaczających się wspólnym pochodzeniem.


SINICE- organizmy jednokom.należące do Procayota (bezjądrowe). Są autotrofami. Zawierają obok chlorofilu karotenoidów również czerwony barwnik fikoerytrynę oraz niebieski- fikocyjaninę. Materiałem zapasowym jest skrobia sinicowa. Rozmnażają się wegetatywnie przez podział kom. i fragmentację plecy oraz bezpłciowo za pom.zarodników. Tworzą kolonie ( np. trzęsidła, drgalnice) lub żyją w postaci jednokomórkowej, zamieszkują głównie wody słodkie. Fotosyntezują i oddychają tlenowo. Wiążą wolny azot z powietrza


PROMIENIOWCE- rząd ACTINOMYCETALES

Odrębność morfologiczna: organizmy jednokom.zbudowane z rozgałęziających się cienkich nitek przypominających grzybnię.

Pseudogrzybnię tworzą nitki z łańcuszkami spor powietrznych. Mogą tworzyć zarodniki w sporangiach. Powietrzne nitki sporonośne mogą być proste, rozgałęzione albo spiralnie zwinięte


BAKTERIE:

BAKTERIE CHEMOSYNTEZUJĄCE:utleniają związki amonowe, azotany.

Różne gatunki bakterii mają zdolność asymilowania drobnych ilości azotu z powietrza.

Większość bakt.asymilujących wolny ozot stanowią tlenowce: AZOTABACTER- są to bakterie najbardziej uzdolnione do wiązania wolnego azotu.


PODZIAŁ BAKTERII NA PODST.ICH POTRZEB TLENOWYCH:

-TLENOWCE- AEROBY-nie mogą się rozwijać bez dostępu wolnego tlenu.

-BEZTLENOWCE- ANAEROBY- nie rozw.się w obecności wolnego tlenu

-ANAEROBY FAKULTATYWNE- grupy przejściowe


PODZIAŁ BAK.NA PODST.WYMAGAŃ CIEPLNYCH:

-Kriofile (bakt.lubiące niski temp.mogą rozwijać się nawet poniżej 0o ), Mezofile,termofilGLONY- jedno- lub wielokomórkowe organizmy plechowate, które w swojej budowie nie wykształciły rzeczywistych tkanek i organów. Żyją w wodach słodkich, słonych i kałużach

TYP BUDOWY ORGANIZMU:

1.Organizmy jednokom.

-pełzaki

-wiciowce

-kom.okryte sztywną ścianą kom., nie mają zdolności samodzielnego poruszania się i są biernie unoszone.

2.Kolonie

kom.nie maja funkcjonalnego połączenia, mogą być otoczone śluzem lub za pomocą np.za pomocą trzoneczków do sztywnej galarety

-cenebie- liczba komórek jest stała i charakterystyczna dla danego gatunku,

-toczek (kulisty)

-formy nitkowate (grzebycznica, kłosek)

3.Ciało jset plechą:

-formy nitkowate- kom.dziela się tylko w jednym kierunku i tworzą poprzeczny szereg, mogą być funkcjonalnie połączone przez plasmodezmy.

ROZMNAŻANIE:

-Przez podział- okrzemki- kom.dzieli się na 2 cz.każda otrzymuje połówkę pancerzyka

-Bezpłciowe: zarodniki zaopatrzone w wici i mają umiejętność poruszania się

-Płciowe: izogamia- polega na łączeniu się 2 gamet jednakowych pod wzgl.wielkości i ilości materiału zapasowego, zaopayrzonych w wici; anizogamia- łączenie sią 2 gamet mających wici, ale różniących się wielkością wynikającą z różnej ilości materiału zap.- anizogameta żeńska posiada go więcej; oogamia- łączenie się nieruchliwej dużej gamety żeńskiej (komórki jajowej) z małą ruchliwą gametą męską (plemnikiem)


WODNI PRZODKOWIE ROŚLIN LĄDOWYCH:

-rośliny samożywne

-powinni posiadać chlorofil a i b

-powinni posiadać dodatkowe barwniki tj. ksantofil i karoten,

skrobia jako mat. Zapasowy gromadzona w chloroplastach

-ściana kom. zbudowana z celulozy

Wszystkie te właściwości wskazują na zielenice


RYMIOFITY- bezlistne, dichotomicznie rozgałęzione pędy zakończone zarodnikami, zarodnie były szersze niż dłuższe. W zarodniach nie zaobserwowano mechanizmów otwierających. Zapoczątkowały wszystkie linie rozwojowe prowadzące do współcześnie żyjących lądowych gatunków roślin


ZASTEROFITY- bezlistne rośliny, dichotomiczne, zarodnie na krótkich trzoneczkach bocznie na pędach w jednym lub kilku pędach. Zarodnie często nerkowe.


MSZAKI:

-WĄTROBOWCE: (porostnica wielokształtna) pokoleniem dominującym jest gametofit, ma on kształt blaszkowaty. Charakterystyczne cechy:

-brak korzeni, łodygi, liści,

-obecność chwytników,

-plecha łatkowata, przylegająca płasko do podłoża,

-pobieranie wody całą powierzchnią ciała,

-zapłodnienie wymagające obecności wody,

-brak tkanki przewodzącej,

-w cyklu rozwojowym nitkowaty splątek podobny jest do glonu

-rozmnażanie wegetatywne odbywa się przez rozmnóżki


CYKL ROZWOJOWY MCHU: w przemianie pokoleń mchu dominuje gametofit w postaci ulistnionej łodyżki, rozwijający się z haploidalnego zarodnika, który w wyniku podziału mitotycznego staje się on splątkiem. Ulistniona łodyżka wyrasta ze splątka. Jest to roślina jednopienna- na jednym osobniku wyrastają gametangia żeńskie i męskie- rodnie i plemnie. Zapłodnienie odbywa się tylko w obecności wody. Plemnik przepływa do nieruchomej kom.jajowej-oogamia. W wyniku zapłodnienia powstaje diploidalna zygota- początek pokolenia bezpłciowego sporofitu. Zygota w wyniku mitotycznego podziału przekształca się w bezlistną łodyżkę sporofitu. Odżywia się on kosztem gametofitu. Na szczycie bezlistn.łodyżki powstaje sporangium, czyli zarodnia. Wypełniona jest diploidalnymi kom.mocierzystymi spor, tzw. Archesporem- tkanką zarodnikotwórczą. Z nich to po mejozie (redukcji chromosomów) powstaną haploidalne zarodniki, będące początkiem gametofitu. Rozsypane na ziemi będą kiełkować i przekształcą się w splątki.


CYKL ROZW.PAPROTNIKA JEDNOZARODNIKOWEGO:

Dominuje sporofit zróżnicowany na łodygę, korzeń i liście (sporofilie i trofofilie). Na spodniej stronie sporofili wykształcają się kupki zarodni. W kupce znajdują się zarodnie- sporangia, w kórych po redukcji powstają haploidalne zarodniki. Z zarodnika w yniku podziału mititycznego, powstaje sercowate, obupłciowe przedrośle. W obecności wody plemniki przepływają do rodni. Po zapłodnieniu powstaje diploidalna zygota, która po wielu podziałach kom.rozwija się w zarodek odżywiany przez tkanki gametofitu. Szybko jednak rozwija się w samodzielną roślinę- młody sporofit i uniezależnia od gametofitu, który w niedługim czasie obumiera.


CYKL ROZWOJOWY PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH:

Wytwarzają 2 rodzaje zarodników (spor), zróżnicowanych pod względem wielkości na małe mikrospory i duże makrospory. Powstają one w wyniku podziału mejotycznego komórek archesporialnych znajdujących się w makrosporangiach i mikrosporangiach. Makro- i mikrosporangia powstają na sporoficie wjego górnej części, tzw. kłosie zarodnionośnym. Z haploidalnej mikrospory różnicuje się przedrośle męskie, z makrospory- przedrośle żeńskie. Są to przedrośla rozdzielnopłciowe. W obecności wody plemniki łączą się z komórką jajową. Tworzy się diploidalna zygota, z której powstaje zarodek, a z niego rozwija się sporofit.


APA RATY SZPARKOWE- służą do wymiany gazów oraz transpiracji. Komórki szparkowe stale zawierają chloroplasty najczęściej z dużą ilością skrobi . Ich ściany kom.są prawie zawsze nierównomiernie zgrubiałe. Dzięki specjalnej budowie , kom.szparkowe mogą zmieniać kształt przez aktywne zmiany turgoru, w taki sp.że szparka między nimi zamyka się lub otwiera.


FOTOSYNTEZA- pobieranie przez rośliny (liście) dwutlenku węgla z powietrza nazywana jest asymilacją CO2- poces ten odbywa się tylko na świetle. Ponieważ światło jest niezbędnym warunkiem syntezy węglowodanów, proces ten nazywamy też fotosyntezą. W fotosyn.musi brać jeszcze udział woda która podczas fotosyn.podlega pewnym przemianom chemicznym.


SINICE-typ jednokom.lub kolonijnych ( głównie nitkowatych) glonów, przeważnie samożywne, kom.obłonione bez wyodrębnionego jądra i chromatoforów ( barwnik asymilacyjny- sinozielony). Występuje w wodach słodkich i miejscach wilgotnych- w symbiozie z grzybami tworzy porosty.


AUTOTROFIZM- samożywność- odżywianie się organizmu związkami nieorganicznymi w drodze asymilacji , przy użytkowaniu energii świetlnej (rośliny zielone) lub energii chemicznej (niektóre barterie).


PODZIAŁ PAPROTNIKÓW-:

-psylofity-są wymarłymi (kopalnymi) bezlistnymi paprotnikami lądowymi. Żyły w dewonie zasiedlając płytkie bagna.

-skrzypy- są paprotnikami o wydłużonej członowatej budowie łodygi. Odgałęzienia boczne wyrastają okółkowo z węzłó. Zarodniki wytwarzane są w zarodniach zebranych w kłosy

-widłaki- wiecznie zielone, widlasto rozgałęziające się paprotniki o wąskich, spiralnie rozmieszczonych i przylegających do łodygi liściach (pod ochroną)

-paprocie- przeważnie są roślinami zielonymi zbudowanymi z krótkiego kłącza i pęku dużych, płaskich, pierzasto rozgałęzionych liści (kilka gatunków paproci podlega ochronie- dlugosz królewski, pióropusznik strusi, języcznik zwyczajny)


TYPY MUTACJI GENOMOWYCH- są:

-w przypadku gatunku: autoploidalne

-w przypadku mieszańca: alloploidalne


APOZYCJA- wzrost ściany kom.polegający na nakładaniu się nowo utworzonych mikrofibryli celulozy na wewnętrzną powierzchnię ściany przylegającej do protoplastu.


 • Informacja genetyczna zawarta w kwasie nukleinowym przepisywana jest w procesie TRANSKRYPCJI na mRNA (zawiera kopię kodu i przenosi ją na rybosomy). Przechodzi do cytoplazmy gdzie następuje przetworzenie inform.na układ aminokeasów- TRANSLACJA, czyli tworzona jest cząsteczka swoistego białka. W biosyntezie białka bierze udział rRNA


RYBOSOMY- submikroskopowe ciałka(granule)na retikulum endoplazmatycznym biorącym główny udział, dzięki zawartości RNA, w syntezie białka.

RYBOSOMY DZIELI SIĘ NA 2 RODZAJE:

 • małe , występują u prokariota oraz w plastydach i mitochondriach

 • - duże – wyst. w cytoplaźmie komórek eukariotycznych


PRZEMIANA POKOLEŃ- regularne występowanie po sobie 2 pokoleń , które różnią się sposobem rozmnażania. Często są zupełnie odmiennie zbudowane i stanowią samodzielne osobniki.


-WYMIEŃ ROŚLINY WYMARŁE NALEŻĄCE DO DRZWIASTYCH: sigilaria, lepidodendron, paproć drzewiasta,


SCHEMAT LASU:

-mech runo podszyt

-warstwy dzewostanu


EKOSYSTEM-jest naturalną jednostką składającą się z elementów żywych i martwych. W wyniku oddziaływania tych elementów powstaje ustabilizowany układ, w którym odbywa się stała wymiana materii między częściami zywymi i martwymi. Struktura troficzna każdego ekosystemu jest

zazwyczaj taka sama, wyróżnia się: producentów, konsumentów, reducentów.


EKOSYSTEM LEŚNY:

-ek.grądowy- gleby ulegają procesowi brunatnienia. Duża pojemność sorpcyjna, bilans próchniczny 3-4 % humusu, duża retencja wodna, na ogół dobre właściwości powietrzno wodne .

wytwarzają się gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, są to siedliska żyzne z bujnym życiem mikrobiologicznym.

 1. dąb szypułkowy, grab zwyczajny, klon, lipa, buk, świerk.

 2. trzmielina, kolina, bez czarny.

c- gwiazdnica, kopytnica pospolita, gajowiec żółty, miodunka lekarska, prosownica rozpierzchła, czosnek niedzwiedzi, kokoryczka.

-ek.borowy- utwory luźne, piaszczyste, żwirowe . kwaśny lub silnie kwaśny odczyn gleby, mała sorpcja składników odżywczych. Proces wymywania i bielicowania gleby. Bilans pruchniczny na poziomie 1-2% przeważa mineralizacja nad humifikacją.

a-sosna zwyczajna, brzoza, swierk,

b-jarząb pospolity, jałowiec,

c-borówka czarna, brusznica, wrzos, kostrzewa, siódmaczek

d-mcy i entodon,schreberi

-ek.łęgowy- substancje abiatyczne: tereny ; mady lekkie, średnie i ciężkie.

W szerokich dolinach rzecznych, w partiach przykorytowych utwory luźne. Odczyn gleby od słabo kwaśnego do słabo zasadowego

a-jesion wyniosły, wiąż pospolity, topola biała, grab, olsza czarna, czeremcha.

b- porzeczka czerwona i czarna, bez czarny, kalina czerwona, dereń, wierzba .

 1. pokrzywa, bluszczyk kurdybanek, kuklik pospolity, ziarnopłon wiosenny, mozga trzcinowa.


EK.BAGIENNY- torfowiska niskie, torf.przejściowe, torf wysoki


MOTYLKOWATE (FABACEAE)

Kwiat grzbiecisty o ustalonej liczbie okółkó oraz ich członów


Wzór: K (5) C5 A(9)+1 g1

Kielich zrosłodziałkowy i zakończony 5 nierównymi ząbkami

9 pręcików zrośniętych i 1 wolny lub 10 zrośniętych w rurkę

słupek 1 ,zalążnia jednokomorowa z 1 zalążkiem .

Kwiaty owadopylne zawierające miodniki

Liście skrętoległe, pierzastozłożone, dłoniastozłożone, trójlistkowe, zmodyfikowane liście- wąsy

Przedstawiciele: koniczyna żółtozłocista, koniczyna rozdęta, wyka kosmata, wyka wąskolistna, lucerna wąskowata, łubin żółty, fasaola zwykła, soja uprawna, fasola, groch, soja, bób, lucerna, soczewica, orzech ziemny,


Lasy liściaste - GRĄDY- wielogatunkowe lasy liściaste rozwijające się na żyznych glebach brunatnych (drzewa takie jak : grab, dąb szypułkowy i bezszypułkowy)


ZUPA POMIDOROWA - składa się z :

 • owoc pomidora – psiankowate

 • łodyga pietruszki - selerowate

 • korzeń cykorii – kapustne


OWOCE PĘKAJĄCE :

torebka – 1 – makowate (papaveraceae) - *K2C2+2AnG(n)

 • 2 - dymnicowate (fumariaceae)  K2C2+2AnG(n)

 • 3 – trędnikowate (scrophiariaceae) K5[C(5)A5]G(3)

 • 4 – psiankowate (solanaceae) – K(5)[C(5)A(5)]G(3)

łuszczyna – 1 – krzyżowe (brassicaceae) *K4C4A2+4G(2)

łuszczynka


wielomieszek – magnoliowate (magnoliaceae) P3+3+3 AnGn

rozłupnia –1 szorstkolistne (boraginaceae)K(5)C(5)A5G2

2 – ślazowate (malvaceae) *E3K(5)C(5)A()G

3 – bodziszkowate (geraniaceae) *K5C5A10-15G(3-5)


PRZESTAWICIELE RODZIN

= kukurydza - 1 – trawy (graminaceae) P(2)+2A3G(2)

owoc– ziarniak - tkwiący w plewkach

= krzywoszyj – szorstkolistne (boraginaceae) K(5)C(5)A5G(2) – owoc rozpada się na 4 rozłpki

=knieć błotna – jaskrowate (ranunculaceae) *K5C5AnGn – owoc wielomieszek

=ziemniak – psiankowate ( solanaceae) *K(5) [C(5)A(5)]G(2)- owoc jagoda

=mak- makowate ( papaveraceae) *K2C2+2 An G(n)- torebka

=szczaw- rdestowate (polygonaceae) P3+3 A3+3 G(2-3) – orzeszek

=
słonecznik- złożone ( asteraceae) Kn-0 [C(5) A(5)] G(2)

=pszenica- trawy ( graminaceae) P(2+2) A3 G(2)- ziarniak tkwiący w plewkach

=groch- motylkowate (fabaceae) K(5)C(5)A(9+1) G(1)- owoc-strąk

PŁACZ ROŚLINY- z uszkodzonej rośliny wycieka sok komórkowy.


LASY SOSNOWE: las świetlisty, rozwijający się na sosenkowo ubogich glebach piaszczystych.


HYDATODY-( wypotniki) gruczołki lub otworki w skórce liści wydalające z rośliny krople wody


FAZA S – faza syntezy , część interfazy , podczas której zachodzi podwojenie materiału ganetycznego ( duplikacja chromosomu)


BILANS WODNY= pobieranie wody = transpiracja

MEZOSOMY- są odpowiednikami mitochondrium u tlenowych bakterii (miniprzetwornice energetyczne)

CHEMOSYNTEZA- forma aututroficznej asymilacji CO2 . energia konieczna do syntezy węglowodanów, zdobywana jest przez utlenianie związków nieorganicznych. Chemosyn.występuje tylko u niektórych bakterii.

KULE POTOMNE- są formą rozmnażania wegetatywnego u glonów wielokomórkowych , np. u toczka ( voluox). We wnętrzu toczka przez wielokrotny podział pojedynczych komórek wytwarzają się wielokomórkowe kule potomne. Po rozpadnięciu organizmu macierzystego kule wydostają się do wody i przekształcają w dorosłe toczki

ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE- nie mają morfologicznie wyróżnicowanego (bezjądrowce) , należą do nich wirusy, bakterie, sinice.

KUKSONIA- rodzaj (cooksonia) prymitywne, najwcześniejsze rośliny lądowe spod gromady ryniofitów. Rodzaj znany z górnego syluru i dolnego dewonu, są niewielkich rozmiarów.

SPOSOBY ODŻYWIANIA BAKTERII- prawie wszystkie bakterie odżywiają się heterotroficznie (cudzożywne). Odżywianie się organizmów związkami organicznymi i wykorzystywanie ich na drodze enzymatycznych przemian chemicznych


LASY IGLASTE (szpilkowe, Coniferae)- liście najczęściej kilkuletnie- igły lub łuski; kwiaty rozdzielnopłciowe , wiatropylne; nasiona zwykle w szyszkach : sosna, świerk, jodła, modrzew, cis , jałowiec.

MIODUNKA – szorstkolistne (boraginaceae)

CZOSNECZEK –

Rząd: Jaskrowce


JASKROWATE (Ranunculaceae)

Przedstawiciele: jaskier, kaczeniec, zawilec, ostróżeczka.

Przeważnie rośliny zielne (byliny) mające kłącza lub rozłogi.

Główny rodzaj jaskier (Ranunculus).

Liście skrętoległe, przeważnie dłoniasto wcinane,

Symetria; promienista

Wzór kwiatowy: K5C5AnGn .

Okwiat składa się z 5 zielonych wolnych działek kielicha i 5 złocistożółtych wolnych płatków korony. U nasady płatków występują miodniki. Na dnie kwiatowy- spiralnie ułoż. Liczne pręciki i słupki, jednokrotne i jednozalązkowe.

Owoc zbiorowy z wielu jednonasiennych niełupek

Gatunki: jaskier ostry, jaskier rozłogowy, knieć błotna (kaczeniec), zawilec gajowy, ostróżeczka błotna

MITOCHONDRIA- odbywa się proces oddychania wewnątrzkomórkowego, są miniprzetwórniami energetycznymi gdzie syntezuje się w większości ATP,

PLASTYDY- odbywa się zamiana energii świetlnej na chemiczną (zawarta w ATP)- chloroplasty. W lukoplastach spełniają funkcje zapasowe

SYNTEZA BIAŁKA- zachodzi w rybosomach, obecne w komórce cząsteczki RNA przekaźnikowego dołączają do siebie odpowiednie aminokwasy. Przenoszą je do rybosomów. W rybosomach monitorowana jest cząsteczka polipeptydu z aminokwasów dostarczanych przez RNA przenośnikowe według kodów znajdujących się w RNA informacji . informacja genet.przełożona zostaje na język białka- transkrypcja.

RODZAJE MUTACJI:

-genomowa

-chromosomowa- zmiana w uszeregowaniu liniowych genów w chromosomie

-genu (punktowa)- zmiana w liczbie chromosomów

-indukowana-

BIELMO- tkanka odżywcza dla zarodka u nagozalążkowych, pochodzi z haploidalnych komórek żeńskiego gametofitu. U okrytozalążkowych bielmo jest triploidalne (zaczyna swój rozwój po podwójnym zapłodnieniu)

SINICE- organizmy jednokom.należące do Procayota (bezjądrowe). Są autotrofami. Zawierają obok chlorofilu karotenoidów również czerwony barwnik fikoerytrynę oraz niebieski- fikocyjaninę. Materiałem zapasowym jest skrobia sinicowa. Rozmnażają się wegetatywnie przez podział kom. i fragmentację plecy oraz bezpłciowo za pom.zarodników. Tworzą kolonie ( np. trzęsidła, drgalnice) lub żyją w postaci jednokomórkowej, zamieszkują głównie wody słodkie. Fotosyntezują i oddychają tlenowo. Wiążą wolny azot z powietrza


GRAMA i STROMA są częściami CHLOROPLASTU


POJĘCIA:

-plazmoliza- jest to zjawisko które polega na tym, że wakuola w skutek ubytku wody zmniejsza się, cytoplazma odstaje od ścian komórkowych i skupia się wokół wakuoli

-rafidy- jest to kryształ powstający na skutek krystalizacji szczawianu wapnia z jedną cząsteczką wody, czyli długich igiełek zebranych w pęki.

MARTWE TKANKI to drewno i twardzica

MUTACJE- ta nagła zmiana w zestawie infirmacji genetycznej, prowadząca często do powstania zmian fenotypowych. Organizmy o cechach odbiegających od tego typu nazywamy mutantami.

ROZSZCZEPIENIE CECH FIZYCZNYCH w stosunku 1:2:1 występuje gdy w pokoleniu P występowała tylko jedna cecha różniąca , np. łączenia 2 ras różniących się barwą kwiatów.

CHORMONY ROŚLINNE:

-giberyliny, cytokininy ( przyśpieszające rozwój ) , etylen, kwas

ORGANIZMY TRANSGENICZNE- tzw. fenolowe (inhibitory rozwoju) taki, które posiadają gen wprowadzony sztucznie do organizmu w warunkach labolatoryjnych, robi się to głównie w celu uodpornienia gatunków, polepszenia ich jakości (uprawy , hodowle) .

DEFICJENCJA – eliminacja fragmentów chromosomów – często prowadzi do śmierci w stanie homozygotycznym (działanie letalne).

INWERSJA- łączenie się oderwanego fragmentu ( w chromosomach ) z miejscem z którego został oderwany- lecz ulega odwrócenia tak, że jego chromosomy leżą w odwrotnej kolejności niż poprzednio.

DUPLIKACJA- podwojenie pewnych odcinków chromosomu.

TROPIZMY- to ruchy roślin wykazujące związek z kierunkowym działaniem bodźca :

-fototropizm- gdy organ skierowuje się do źródła światła lub odwraca się od niego.

-geotropizm- jeżeli kierunek działania siły ciężkości określa zorientowanie się rośliny

NASTIE- ruchy roślin odbywające się niezależnie od kierunku działania bodźca , ale zawsze w ten sam sposób zależne od budowy organu (fotonastie, termonastie, haptonastie, )

KSANTOFILE- barwniki występujące w chromoplastach o żółtawym zabarwiemiu

ZIARNO ALEURONOWE- ściśle wypełniona białkiem wakuola

TONOPLAST- błona wkuolarna, którą cechuje duża przepuszczalność dla elektronów , wynikająca z małej gęstości oraz braku rybosomów

MATRIX- elektronooptyczna jednorodna masa protoplazmy, w której znajdują się pozostałe składniki cytoplazmy. Najważniejszym procesem zachodzącym w cytoplazmie podstawowej jest glikoza, wstępną fazą procesu oddychania , odbywającą się bez udziału wolnego tlenu atmosferycznego.

MODYFIKACJA ŚCIANY KOM.:

-inkrustacja : lignina: drewnienie CaCO3: mineralizacja

-adkrustacja: substancje adkrustujące to polisacharydy , tłuszczowce: kutyna ( kutynizacja), suberyna ( suberynizacja), sporopolenina ( sporopolemizacja)

STREFA:

-fotyczna- warstwa wód prześwietlonych światłem słonecznym, tylko w niej może rozwijać się autotrificzna roślinność wodna

-afotyczna- warstwa wód do których nie dociera św. Słoneczne

-pelagiel- toń wodna ponad stokiem kontynentu, sięga strefy afotycznej

ROŚLINY BUDUJĄCE SZUWARY: wysokie byliny zwane helofitami, rośliny wieloletnie, ich pędy nadziemne obumierają na zimę, a na wiosnę rozwijają się nowe

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Systematyka roślin iconTatrzańskie gatunki roślin zamieszczone w Czerwonej Księdze Roślin”

Systematyka roślin iconWymagania na sprawdzian dotyczące budowy I funkcji organów wegetatywnych I generatywnych roślin oraz przemiany pokoleń roślin nasiennych

Systematyka roślin iconJest najważniejszym składnikiem odżywczym dla wszelkich roślin wodnych spotykanych w akwariach z wodą słodką. Niedostateczny wzrost roślin jest najczęściej

Systematyka roślin iconA w nim wiele ciekawych artykułów dotyczących znanych I mniej znanych roślin, aranżacji roślinnych, sposobów ochrony I pielęgnacji roślin oraz naszego zdrowia

Systematyka roślin iconSystematyka

Systematyka roślin iconSystematyka

Systematyka roślin iconSystematyka zwiąZKÓw nieorganicznych

Systematyka roślin iconFasciola Hepatica systematyka

Systematyka roślin iconSystematyka ssaków polski

Systematyka roślin iconSystematyka związków nieorganicznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom