Genetyka klasyczna lp
Pobierz 71.18 Kb.
NazwaGenetyka klasyczna lp
Data konwersji30.09.2012
Rozmiar71.18 Kb.
TypDokumentacjaGENETYKA KLASYCZNA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Rodzaje i budowa kwasów nukleinowych.

- rodzaje kwasów nukleinowych, skrót i pełna nazwa;

- budowa nukleotydu, rodzaje zasad azotowych i cukrów w nukleotydach;

- rodzaje nukleotydów w RNA i DNA, zasada łączenia nukleotydów w pojedynczą nić.

2.

Budowa, rodzaje i rola RNA.

- budowa pojedynczej nici RNA, szkielet fosforanowo – cukrowy;

- rodzaje RNA, ich charakterystyka i rola w komórce (mRNA, tRNA, rRNA);

- znajomość pojęć: triplet (kodon) i antykodon.

3.

Budowa, rodzaje i rola DNA.

- budowa podwójnej nici DNA (helisa), wiązania wodorowe (mostki wodorowe), szkielet fosforanowo – cukrowy;

- znajomość zasady komplementarności;

- rodzaje DNA (jądrowy, mitochondrialny); różnice i podobieństwa w budowie RNA i DNA.

4.

Replikacja DNA.

- przebieg, wynik i biologiczny sens procesu replikacji;

- wyjaśnienie pojęć: denaturacja DNA, polimeraza DNA, miejsce inicjacji replikacji, widełki replikacyjne, denaturacja DNA;

- replikacja semikonserwatywna (półzachowawcza) – wyjaśnienie jej mechanizmu

5.

Cechy kodu genetycznego.

- kod genetyczny, tabela kodu genetycznego, wyliczenie i charakterystyka cech kodu genetycznego.

6.

Biosynteza białek.

- budowa aminokwasów, sposób łączenia aminokwasów w białka, wiązania peptydowe;

- budowa, rodzaje i rola białek w organizmie, struktury białek, właściwości białek;

- etapy biosyntezy białek – ich lokalizacja w komórce i biologiczny sens.

7.

Transkrypcja.

- przebieg i wynik procesu; wyjaśnienie pojęć: polimeraza RNA, eksony i introny, obróbka posttarnskrypcyjna;

- triplety: START i STOP.

8.

Translacja.

- elementy potrzebne do zajścia procesu (wolne aminokwasy, rybosom, tRNA, mRNA), przebieg i wynik procesu;

- umiejętność posługiwania się tabelą kodu genetycznego.

9.

Mutacje.

- wyjaśnienie terminów: mutacja, mutageny;

- przyczyny mutacji, mutacje spontaniczne i indukowane, czynniki mutagenne (mutageny);

- rodzaje mutacji (genowe, chromosomowe) i ich rola w przyrodzie, mutacje letalne;

- choroby genetyczne wywołane mutacjami genowymi i chromosomowymi.

10.

Transformacja nowotworowa.

- przyczyny powstawania nowotworów, wyjaśnienie pojęcia protoonkogenu i genu supresora;

- etapy procesu nowotworowego (inicjacja, promocja, progresja), przerzuty;

- profilaktyka przeciwnowotworowa;

- sposoby leczenia nowotworów (leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, terapia genowa).

11.

Zmienność w przyrodzie.

- przyczyny, rodzaje (środowiskowa, mutacyjna i rekombinacyjna) oraz rola zmienności w przyrodzie;

- zmienność dziedziczna i niedziedziczna, zjawisko crossing-over (przebieg i skutki);

- rola mutacji i rekombinacji w ewolucji organizmów.

12.

Poznawanie genomu człowieka.

- wyjaśnienie pojęć: gen, chromosom, chromatyna, genom, kariogram;

- budowa chromosomu, pojęcia: histony, nić chromatynowa, chromatyda; liczba chromosomów w komórkach;

- różnice między kariogramem kobiety i mężczyzny; autosomy i chromosomy płci.

13.

Powtórzenie wiadomości z genetyki klasycznej.

14.

SPRZWDZIAN WIADOMOŚCI Z GENETYKI KLASYCZNEJ.GENETYKA MENDLOWSKA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Mendelizm.

- wyjaśnienie podstawowych pojęć z genetyki mendlowskiej: genotyp i fenotyp, allel, homo- i heterozygota, cechy dominujące i recesywne, czysta linia;

- Grzegorz Mendel i jego wkład w rozwój genetyki, prawa Mendla, obiekty jego badań;

- krzyżówki genetyczne, pokolenie rodzicielskie (P) i pokolenie mieszańców (F); schemat rozwiązywania krzyżówek.

2.

I prawo Mendla.

- treść I prawa Mendla (prawa czystości gamet);

- sposób dziedziczenia jednej cechy (barwa kwiatów) na przykładzie grochu jadalnego;

- krzyżówki testowe;

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących I prawa Mendla.

3.

Odstępstwa od I prawa Mendla – dominowanie niepełne.

- wyjaśnienie pojęcia dominacji niepełnej i podanie przykładów (barwa kwiatów u wyżlinu, hipercholesterolemia człowieka);

- rozwiązywanie zadań dotyczących dominowania niepełnego.

4.

Odstępstwa od I prawa Mendla – dziedziczenie grup krwi u człowieka.

- podanie podstawowych grup krwi u człowieka, ich zapisu genotypowego i genotypowego;

- wyjaśnienie, na czym polega odstępstwo od I prawa Mendla w przypadku grup krwi;

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących dziedziczenia grup krwi (różny stopień trudności zadań).

5.

II prawo Mendla.

- treść II prawa Mendla (prawa niezależnej segregacji cech);

- sposób dziedziczenia dwóch cech jednocześnie (barwy i kształtu nasion grochu);

- ćwiczenia w rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych dotyczących II prawa Mendla.

6.

Teoria Morgana.

- Tomasz Morgan i jego prace; uzasadnienie wyboru muszki owocowej jako obiektu badań;

- podstawowe założenia chromosomowej teorii dziedziczności Morgana.

7.

Dziedziczenie płci u człowieka.

- zapis genotypowy płci u człowieka (XX – homozygota, XY – heterozygota);

- krzyżówka genetyczna ilustrująca sposób dziedziczenia płci u człowieka, stosunek fenotypowy płci w pokoleniu F1.

8.

Dziedziczenie cech sprzężonych i związanych z płcią.

- wyjaśnienie różnicy między cechami sprzężonymi z płcią a związanymi z płcią, przykłady obu rodzajów cech;

- rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących cech sprzężonych z płcią np. barwy oczu muszki owocowej, dziedziczenie daltonizmu i hemofilii u człowieka;

- rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących cech związanych z płcią, np. łysienia u człowieka;

9.

Inżynieria genetyczna.

- praca z filmem pt.: „Biotechnologia”;

- zasadnicze metody stosowane w inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne, klonowanie DNA);

- organizmy transgeniczne oraz modyfikowane genetycznie (GMO);

10.

Znaczenie genetyki w przyrodzie i życiu człowieka.

- zastosowanie genetyki w rolnictwie, hodowli, medycynie, biotechnologii, sądownictwie, kryminalistyce, archeologii.

11.

Powtórzenie wiadomości z genetyki mendlowskiej.

12.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z GENETYKI MENDLOWSKIEJ.OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ REALIZOWANY JEST METODĄ PROJEKTU

PROJEKT EKOLOGICZNY „Z ochroną środowiska na Ty”


Termin realizacji: styczeń 2012r.

Uczestnicy projektu: uczniowie klas 2LOA, 2LOB oraz 3TA, 3TE, 3LOC

Forma projektu:

  • prezentacje uczniów na lekcjach biologii

  • plakaty, foliogramy, zdjęcia, slajdy, filmy, doświadczenia laboratoryjne, itp.

  • prezentacje multimedialne przygotowane poza zajęciami w szkole

Opieka merytoryczna: zespół nauk przyrodniczych ( biologia, chemia, geografia)

Koordynator projektu: Małgorzata Nehrebecka


Wymagania edukacyjne z OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Zanieczyszczenia wody. Badanie jakości wody. Klasy czystości wód. Eutrofizacja. Melioracja. Wykorzystanie i oszczędzanie wody.

2.

Zanieczyszczenia i ochrona gleby. Recykling. Rekultywacja. Oczyszczalnie ścieków.

3.

Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Efekt cieplarniany. Kwaśne deszcze. Dziura ozonowa. Smog.

4.

Źródła, wykorzystanie i oszczędzanie energii. Konwencjonalne i alternatywne źródła energii.

5.

Katastrofy ekologiczne. Hałas w mieście.

6.

Krajobrazy przyrodnicze i kulturowe. Antropogeniczne zmiany środowiska naturalnego.

7.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce. Czerwona Księga Roślin / Zwierząt. Bioróżnorodność.

8.

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Program Natura 2000.

9.

Pomniki przyrody, użytki ekologiczne. Introdukcja, reintrodukcja.

10.

Rolnictwo tradycyjne i ekologiczne. Las to dom różnych organizmów. Dlaczego nasze drzewa umierają?

11.

Polskie i międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju.

12

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z OCHRONY ŚRODOWISKAEKOLOGIA i BIOGEOGRAFIA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Populacja jako podstawowa jednostka ekologiczna.

- wyjaśnienie pojęć: ekologia, populacja, siedlisko, areał osobniczy, terytorium (rewir), zasięg przestrzenny populacji;

- pozytywne i negatywne skutki sąsiedztwa osobników danej populacji;

- hierarchiczny układ pojęć ekologicznych – poziomy ekologiczne.

2.

Parametry charakteryzujące populację.

- stosunki ilościowe: liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, przyrost naturalny oraz migracje (wyjaśnienie pojęć i przykłady);

- struktura przestrzenna: rozkład skupiskowy, losowy, równomierny (charakterystyka i przykłady); terytorializm, agrocenoza;

- struktura wieku i płci: piramidy wiekowo – płciowe; populacja rozwijająca się, ustabilizowana i wymierająca (różnice między nimi, umiejętność narysowania i rozpoznania piramidy);

- obliczanie zagęszczenia populacji przy różnych jej areałach;

- przyrost naturalny w różnych krajach na przykładzie populacji ludzkiej.

3.

Cechy charakterystyczne biocenozy.

- wyjaśnienie pojęć: biocenoza i poziom troficzny;

- charakterystyka poziomów troficznych: producentów, konsumentów i reducentów (destruentów);

- różnica między łańcuchem pokarmowym a siecią troficzną;

- konstruowanie prostych łańcuchów pokarmowych i przyporządkowywanie poszczególnych jego ogniw do odpowiednich poziomów troficznych;

- charakterystyczne cechy biocenozy;

4.

Stosunki między populacjami w biocenozie.

- klasyfikacja i omówienie poszczególnych typów zależności między populacjami, podawanie przykładów;

- podawanie podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi zależnościami.

5.

Sukcesja, produkcja i produktywność.

- wyjaśnienie terminów: sukcesja, produkcja i produktywność;

- podanie różnic między sukcesją pierwotną a wtórną oraz przykładów każdej z nich;

- wyjaśnienie pojęć: stadium seralne i klimaks;

- różnice pomiędzy produkcją pierwotną a wtórną oraz między produkcją brutto i netto w biocenozie;

- uszeregowanie różnych ekosystemów (biocenoz) według ich wzrastającej/malejącej produktywności.

6.

Zasady funkcjonowania ekosystemu.

- wyjaśnienie pojęć: ekosystem, biotop;

- praca z tekstem źródłowym dotyczącym zasad funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych.

7.

Materia i energia w ekosystemie.

- model obiegu materii w ekosystemie z uwzględnieniem poziomów troficznych oraz materii organicznej i nieorganicznej;

- piramida energii w ekosystemie;

- zasadnicza różnica między obiegiem materii a przepływem energii w ekosystemie.

8.

Cykle biogeochemiczne.

- cykl hydrologiczny (obieg wody w ekosystemie);

- krążenie pierwiastków w przyrodzie (obieg węgla, azotu, fosforu).

9.

Charakterystyka biomów.

- charakterystyka biomów pod względem: występowania na kuli ziemskiej, charakterystycznych roślin i zwierząt;

10.

Tolerancja ekologiczna organizmów.

- wyjaśnienie terminów: tolerancja ekologiczna i zakres tolerancji, minimum, maksimum i optimum;

- rysowanie i analizowanie wykresów przedstawiających zakres tolerancji organizmów na dany czynnik;

- różnica między stenobiontami a eurybiontami, przykłady organizmów należących do obu grup;

- wyjaśnienie pojęć: endemity i relikty oraz ich przykłady.

11.

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów.

- czynniki geograficzne;

- czynniki ekologiczne (gęstość środowiska, temperatura, światło, wilgotność, wiatr);

- czynniki antropogeniczne (tj. pozytywna i negatywna działalność człowieka)

- podział organizmów ze względu na ich tolerancję na różne czynniki środowiska.

12.

Powtórzenie wiadomości z ekologii.

13.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z EKOLOGIIEWOLUCJA I ANTROPOGENEZA


Lp.

Temat lekcji i zakres materiału

1.

Historia Układu Słonecznego i Ziemi.

2.

Hipotezy i teorie tłumaczące powstanie życia na Ziemi.

- hipoteza samorództwa, hipoteza kreacjonistyczna, hipoteza panspermi, teoria ewolucji

-etapy biogenezy (powstanie prostych związków organicznych, polimeryzacja, tworzenie błon, powstanie informacji genetycznej)

3.

Ewolucjonizm dawniej i dziś.

- teoria Lamarck’a i teoria Darwina

- współczesna teoria ewolucji

- wyjaśnienie pojęć: ewolucja, specjacja, typy izolacji, typy adaptacji

4.

Rodzaje i rola doboru naturalnego.

5.

Dobór naturalny a dobór sztuczny.

- praca z filmem pt.: „Ewolucja”

6.

Prawidłowości ewolucji.

7.

Specjacja i jej rodzaje.

- czynniki wpływające na powstawanie nowych gatunków

- melaniom przemysłowy

- radiacja adaptacyjna

8.

Bezpośrednie dowody na istnienie ewolucji.

- paleontologia, rodzaje skamieniałości, formy przejściowe, żywe skamieniałości

- ewolucja konia

- *formy przejściowe: ichtiostega, sejmuria, praptak, gady ssakokształtne

10.

Pośrednie dowody na istnienie ewolucji.

Dowody z różnych dziedzin nauki:

- anatomia porównawcza, embriologia, biochemia i fizjologia porównawcza, biogeografia

11.

Antropogeneza – etapy pochodzenia człowieka.

- drzewo genealogiczne, - główne etapy antropogenezy

12.

Porównanie człowieka i szympansa.

- podobieństwa i różnice między człowiekiem a szympansem

- cechy specyficzne dla człowieka

- rasy ludzkie

13.

Kartkówka z ewolucji i/lub antropogenezy.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka to nauka o zmienności I dziedziczeniu u organizmów żywych. Zajmuje się między innymi badaniem I wyjaśnianiem informacji genetycznej. Ówczesna genetyka

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka genetyka

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka kliniczna

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka molekularna

Genetyka klasyczna lp icon• wyjaśnia terminy: genetyka

Genetyka klasyczna lp iconSpecjalność genetyka gen

Genetyka klasyczna lp iconSpecjalność genetyka gen

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka pojęcia, historia

Genetyka klasyczna lp iconGenetyka kliniczna V rok

Genetyka klasyczna lp iconSzkoła klasyczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom