Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody
Pobierz 92.88 Kb.
NazwaOchrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar92.88 Kb.
TypDokumentacja

Ochrona Przyrody w Polsce

Ochrona przyrody

Polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

 • Dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

 • Roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

 • Zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

 • Siedlisk przyrodniczych;

 • Siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

 • Tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

 • Krajobrazu;

 • Zieleni w miastach i wsiach;

 • Zadrzewień.

Cele ochrony przyrody

  1. Utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;

  2. Zachowanie różnorodności biologicznej;

  3. Zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;

  4. Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;

  5. Ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;

  6. Utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

  7. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.Sposoby realizacji celów ochrony przyrody


 1. Uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach ochrony środowiska, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
 1. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody;
 1. Opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych;
 1. Realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań;
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
 1. Prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody.


Formy ochrony przyrody w Polsce zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody:


 • Parki narodowe obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
 • Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
 • Parki krajobrazowe obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Obszary chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
  i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
 • Obszary Natura 2000. Obejmuje ona obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk.
 • Pomniki przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
 • Stanowiska dokumentacyjne są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
 • Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
 • Zespoły przyrodniczokrajobrazowye są to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.Obszar chroniony - geograficznie wydzielony obszar, objęty ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. W polskich warunkach są to m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.


Ochrona ex situ - ochrona składników różnorodności biologicznej poza naturalnym środowiskiem ich występowania (w warunkach sztucznych). W rolnictwie ochrona ex situ oznacza głównie przechowywanie nasion lub tkanek w bankach genów, w ochronie przyrody jest to głównie reprodukcja gatunków w warunkach sztucznych (ogrody botaniczne, zoologiczne) i reintrodukcja ich naturalnego środowiska.


Ochrona in situ - ochrona ekosystemów i naturalnych siedlisk gatunków oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji w ich naturalnym środowisku, a gatunków udomowionych lub hodowanych w otoczeniu, w którym rozwinęły swoje specyficzne właściwości. W odniesieniu do ochrony różnorodności przyrody podstawowe formy ochrony in situ to akty prawne (np. rozporządzenia o ochronie gatunkowej) planowanie oraz obszarów chronionych; w odniesieniu do ochrony różnorodności zasobów biologicznych mogą to być akty prawne i bodźce finansowe sprzyjające utrzymywaniu hodowli starych odmian i ras.


Funkcje obszarów chronionych.


 • Ochronna (przyrody i krajobrazu);

  • Naukowa (badania przyrodnicze, a także historyczne);

  • Turystyczna i wypoczynkowa;

  • Dydaktyczna (dydaktyka specjalistyczna) służące podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej i wrażliwości na piękno ojczystej przyrody;

  • Działalność kulturowa i historyczna.Obszary szczególnie cenne przyrodniczo oprócz funkcji turystycznych spełniają również funkcje zdrowotne.

Coraz większą popularność w ostatnich latach zdobywa idea leczenia chorób psychosomatycznych (zwłaszcza nerwic) za pośrednictwem kontaktu człowieka z naturalnym krajobrazem.

Wszelkie uzdrowiska mogą spełniać swe lecznicze funkcje jedynie tam, gdzie środowisko przyrodnicze nie jest zdegradowane i gdzie lokalny mikroklimat szczególnie korzystnie wpływa na samopoczucie ludzi.


Formy ochrony przyrody w Polsce, określone ustawą o ochronie przyrody,


 1. Parki narodowe;
 1. Rezerwaty przyrody;
 1. Parki krajobrazowe;
 1. Obszary chronionego krajobrazu;
 1. Obszary Natura 2000;
 1. Pomniki przyrody;
 1. Stanowiska dokumentacyjne;
 1. Użytki ekologiczne;
 1. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 1. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody I kształtowanie krajobrazu” zagadnienia ochrona obszarowa

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconZarządzanie ochroną przyrody

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconTemat: ochrona przyrody w regionie

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconOchrona I racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody Bioróżnorodność

Ochrona Przyrody w Polsce Ochrona przyrody iconKonferencja „Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom