Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści




Pobierz 21.11 Kb.
NazwaProcedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar21.11 Kb.
TypDokumentacja
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI


Spis treści:

 1. Cel

 2. Podstawy prawne procedury

 3. Przedmiot i zakres działania

 4. Opis postępowania

 5. Odstępstwa od procedury

 6. Dokumenty związane

 7. Odpowiedzialność




 1. Cel

Określenie zasad i sposobu postępowania z odpadami medycznymi w tym materiałami zakaźnymi powstającymi w związku z działalnością placówki. Materiały zakaźne powstają w czasie wykonywania świadczeń medycznych, dlatego sposób postępowania w trakcie i po wykonywaniu świadczeń, przechowywania i utylizacji odpadów medycznych ma znaczenie dla ochrony środowiska i zminimalizowana ryzyka ekspozycji zawodowej wśród personelu medycznego oraznarażenia na kontakt z nimi innych osób. Prawidłowe postępowanie z odpadami powstającymi podczas udzielania usług medycznych zapobiega powstaniu i szerzeniu się zakażeń.


 1. Podstawy prawne procedury:

 • „Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” z dnia 05.12.2008r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 • Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251).




 1. Przedmiot i zakres działania

Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z odpadami od momentu powstania do momentu oddania do utylizacji.

Odpady w placówce, dzieli się na następujące grupy:

A. Odpady zakaźne

odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów

Do tej grupy odpadów zaliczane są:

części ciała i organy, pojemniki na krew, zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, materiały medyczne, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, dreny, sondy, kaniule, cewniki, ssaki, fartuchy jednorazowe, probówki do pobierania krwi itp., igły, skalpele i inne ostre narzędzia jednorazowe oraz inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny

B. Odpady specjalne.

odpady medyczne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, zwane dalej „odpadami specjalnymi”, są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska

Do tej grupy odpadów zaliczane są:

chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego

C. Odpady pozostałe.

odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – zwane dalej „odpadami pozostałymi”, są to odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych

Do grupy tej zaliczane są m.in.:

nieskażone narzędzia i ich resztki, chemikalia nie zawierające substancji niebezpiecznych, leki z wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych opakowania po lekach, szczepionkach oraz inne odpady niezakaźne i nie zawierające substancji niebezpiecznych.

 1. Opis postępowania.

A. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZAKAŹNYMI

1.Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia koloru czerwonego z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.


2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia), w taki sposób, aby ich górna, wywinięta na szerokość około 20 cm krawędź, nie uległa skażeniu.


3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. Dopuszcza się zbieranie odpadów określonych do pojemników wielokrotnego użycia.


4. Pojemniki lub worki, o których mowa w ust. 1, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.


5. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, należy wymieniać na nowe, nie rzadziej niż co 48 h. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości.


6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3.


7. Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny posiadać:

1) widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych;

2) widoczne oznakowanie, świadczące o miejscu pochodzenia odpadów;

3) datę zamknięcia;

4) informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik lub worek.

8. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

9. Po napełnieniu pojemników do 2/3 objętości lub upływie dopuszczalnego czasu użytkowania należy je szczelnie zamknąć, oznaczyć data zamknięcia i umieścić w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu lub w wydzielonym chłodzonym miejscu (lodówce).

 1. Odpady należy transportować w pojemnikach, w których zostały zebrane

Wszelkie manipulacje należy przeprowadzać z zachowaniem najwyższej ostrożności (nie infekować zewnętrznych powierzchni).

11. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 100C. W temperaturze poniżej 100C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.

 1. Odpady zabierane są do utylizacji przez pracownika firmy posiadającej zgodę na utylizacje odpadów specjalnych zgodnie z zawartą umową;

 2. Po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno być poddane dezynfekcji a następnie umyte.



B. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI SPECJALNYMI

 1. Odpady specjalne gromadzi się w workach koloru żółtego

 2. Worek po napełnieniu do 2/3 objętości należy szczelnie zamknąć, oznakować, dostarczyć do wydzielonego pomieszczenia lub miejsca.


C. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI POZOSTAŁYMI

1.Pozostałe odpady medyczne z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, gromadzi się w workach koloru niebieskiego. Worek po napełnieniu do 2/3 objętości należy szczelnie zamknąć, oznakować, dostarczyć do kontenera na odpady komunalne


2.Przedmioty o ostrych końcach, krawędziach m.in. stłuczka szklana (np. butelki, szklanki, słoiki itp.)., przepalone żarówki, rozbite wyroby ceramiczne (np. talerze, kubki itp.) zebrać w sztywnych odpornych na przebicie pudłach zamknąć, zakleić, włożyć do oddzielnego worka koloru niebieskiego, zawiązać opisać i ustawić obok kontenera.


D. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM PRZY ZABIEGACH PODCZAS WIZYT DOMOWYCH



 1. Zużyty sprzęt jednorazowy i materiały zakaźne należy umieścić w jednorazowych, specjalnych pojemnikach na materiały zakaźne.

 2. W przypadku dużej ilości materiału zakaźnego miękkiego należy umieścić go w worku koloru czerwonego i szczelnie go zawiązać.

 3. Po powrocie do przychodni należy założyć rękawiczki jednorazowe i odzież ochronną, oznaczyć zgodnie z pkt 4/A/7 oraz umieścić pojemniki, worki w pomieszczeniu służącym do przechowywania odpadów.

 4. Pojemnik, w którym były one transportowane umieszczamy w wannie z roztworem do dezynfekcji.




 1. Odstępstwa od procedury

Od niniejszej procedury nie ma odstępstw.


 1. Dokumenty związane z procedurą

 • Umowa z wyspecjalizowaną firmą posiadająca zgodę na utylizacje odpadów specjalnych..

 • Instrukcje stanowiskowe dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów.




 1. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy zatrudnieni pracownicy.






Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura postępowania z odpadami spis treści

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura postępowania z odpadami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura postę powania z odpadami medycznymi

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconWymagania związane z postępowaniem z określonymi odpadami oraz określonymi sposobami postępowania z wszelkimi odpadami (spalanie I składowanie)

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura postępowania

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści icon1. wprowadzenie procedura postępowania formalnego 4

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura I Zasady postępowania Kongregacji Nauki Wiary

Procedura postępowania z odpadami medycznymi spis treści iconProcedura postępowania, w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom