Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego
Pobierz 0.6 Mb.
NazwaStarostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego
strona3/12
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

W ramach tego priorytetu realizowane będą cele strategiczne:

  1. Rozbudowa i modernizacja sieci transportowo-logistycznych

  2. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych

  3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska

  4. Rozwój funkcji metropolitalnych największych miast i zespołów miejskich

 1. Restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej regionów w ramach której realizowane będą cele:

  1. Rozwój małych i średnich miast w regionach o dominacji rolnictwa

  2. Tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

  3. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów

  4. Rozwój sektora turystyki

 2. Rozwój zasobów ludzkich. W ramach tego priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne:

  1. Rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego i wyższego w regionach

  2. Rozwój szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, w powiązaniu z restrukturyzacją gospodarstw regionalnych i postępem technicznym

  3. Mobilizacja potencjału przedsiębiorczości w regionach

  4. Szkolenie kadr administracji publicznej

  5. Zwiększenie mobilności zawodowej, sektorowej i przestrzennej zasobów pracy

 3. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. W ramach tego priorytetu realizowane będą cele strategiczne:

  1. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich

  2. Aktywizacja gospodarcza obszarów popegeerowskich

  3. Aktywizacja gospodarcza miast dotkniętych upadkiem przemysłu

  4. Aktywizacja ludności na obszarach wielkomiejskich zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą

 4. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów, w ramach której realizowane będą 3 cele strategiczne:

  1. Rozwój współpracy transgranicznej

  2. Rozwój bezpośredniej współpracy województw z regionami różnych krajów europejskich

  3. Kształtowanie personalnych i instytucjonalnych zasobów umożliwiających polskim regionom partnerską i efektywną współpracę międzynarodową.


Strategia powiatu raciborskiego wpisuje się w zasadniczym stopniu w realizację wymienionych priorytetów i celów Narodowej Strategii. W szczególności zbieżne są cele i programy strategii rozwoju powiatu z ustaleniami NSRR w zakresie realizacji:

priorytetu I - cel 1.1., 1.2., 1.3.

priorytetu II - cel 2.2., 2.3., 2.4.

priorytetu III - cel 3.1., 3.2., 3.3.

priorytetu IV - cel 4.1., 4.3. (odnośnie Raciborza i Kuźni R.)

priorytetu V - cel 5.1., 5.2. (w odniesieniu do bezpośredniej współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu i gmin raciborskich).

W ramach instrumentów realizacji NSRR wyróżnia się następujące ich główne grupy:

 1. programowanie rozwoju regionalnego

 2. wsparcia rozbudowy i modernizacji infrastruktury

 3. wspierania przedsiębiorczości

 4. wspierania rozwoju zasobów ludzkich

 5. wzmocnienia instytucjonalnego układu prowadzenia polityki regionalnej.


Ad.a – Instrumentem realizacyjnym NSRR będzie w okresie przedakcesyjnym Program Rozwoju Regionalnego Polski (PRR), a po przystąpieniu do UE – Narodowy Plan Rozwoju (NPR), a w jego ramach – 16 wojewódzkich operacyjnych programów rozwoju regionalnego.

Ad.b – Wsparcie państwa dla rozbudowy i modernizacji infrastruktury w ramach realizacji priorytetów NSRR dotyczyć będzie:

 • dróg o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym

 • przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego

 • szkolnictwa wyższego o znaczeniu wojewódzkim oraz edukacji na poziomie powiatowym i lokalnym

 • sfery otoczenia biznesu

 • turystyki i rekreacji

 • obiektów historycznych i zabytkowych.

Maksymalny udział dotacji do rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej uwzględniając środki Unii Europejskiej, międzynarodowych instytucji finansowych oraz centralnych funduszy celowych może sięgać:

 • 75% wartości inwestycji w przypadku inwestycji gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz podmiotów państwowych

 • 50% wartości inwestycji w przypadku inwestycji prywatnych.

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji będą określały wojewódzkie programy operacyjne.

Ad.c – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ukierunkowane będzie głównie na działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Pomoc udzielana będzie zarówno na tworzenie nowych MSP, jak też już istniejącym podmiotom. Podstawowe instrumenty wsparcia MSP w ramach polityki rozwoju regionalnego, to:

 • dotacje na zakładanie nowych firm, zwiększenie poziomu inwestycji i modernizację MSP

 • dotacje do regionalnych funduszy inwestycyjnych, lokalnych funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych dla MSP

 • subsydiowanie usług doradczych oraz informacyjnych dla MSP.

Ad.d – Działanie na rzecz wspierania rozwoju zasobów ludzkich ukierunkowane będą na obszary wysokiego bezrobocia oraz na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w regionach. Do instrumentów w tym zakresie, w ramach polityki rozwoju regionalnego należą:

 • szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla pracowników w powiązaniu z przedsięwzięciami inwestycyjnymi

 • szkolenie zawodowe dla ludzi młodych i bezrobotnych

 • szkolenie ustawiczne

 • doradztwo zawodowe.

Ponadto szeroki zakres działań w zakresie poprawy zasobów pracy przewidywany jest w ramach “Narodowej strategii zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich”.

Ad.e – Wśród instrumentów wzmocnienia instytucji polityki rozwoju regionalnego przewidywana jest:

 • długoterminowa pomoc doradcza dla instytucji programujących politykę rozwoju regionalnego

 • krótkoterminowa pomoc doradcza dla instytucji uczestniczących w realizacji NSRR

 • szkolenia dla kadry instytucji uczestniczących w programowaniu, realizacji, monitorowaniu i ocenie strategii, programów i projektów rozwoju regionalnego.


Instrumenty realizacji NSRR konkretyzowane będą w procesie wdrażania jej ustaleń. Proces ten przebiegać będzie w różnych płaszczyznach przestrzeni: w skali kraju, województw, powiatów i gmin. W interesie powiatu raciborskiego będzie zadbanie o to, aby program realizacji strategii powiatu odpowiednio wpisać do strategii województwa Śląskiego oraz wojewódzkich programów operacyjnych i tą drogą uzyskać dostęp do środków przewidywanych w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

  1. Wnioski do strategii powiatu raciborskiego ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

Równolegle z pracami nad strategią powiatu raciborskiego opracowywana jest pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Klasika, “Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015”. Ważną formę konsultacji i weryfikacji dotychczasowych prac ze środowiskami lokalnymi stanowił cykl konferencji przeglądowych organizowanych w poszczególnych subregionach województwa śląskiego. Konferencja dla subregionu zachodniego odbyła się w Raciborzu, dnia 25 lutego 2000. Jej przedmiotem były “Założenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” przedstawione przez Marszałka Województwa Śląskiego i członków Zespołu Autorskiego.

W strukturze przestrzennej województwa śląskiego wyróżniono obszar Aglomeracji Górnośląskiej i 5 subregionów:

 1. subregion północno-wschodni

 2. subregion północno-zachodni

 3. subregion zachodni

 4. subregion środkowo-południowy

 5. subregion południowy (górski).


Powiat raciborski włączony został do subregionu zachodniego, który ponadto tworzą: powiat rybnicki i wodzisławski oraz powiaty grodzkie: Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik – jako ośrodek regionalny Rys. 5). 1. Subregiony planowania rozwoju w strategii Województwa Śląskiego

Jako podstawę kształtowania polityki rozwoju województwa Śląskiego uznano idee zrównoważonego rozwoju, co przede wszystkim oznacza:

 • rewitalizację środowiska przyrodniczego na obszarach zagrożonych i zdegradowanych przez przemysły surowcowe i inne uciążliwe dla środowiska

 • przyspieszenie restrukturyzacji obszarów koncentracji schyłkowych sektorów gospodarczych, tj. rolnego, górniczego, stalowego, zbrojeniowego i włókienniczego

 • przeciwdziałanie marginalizacji społeczności lokalnych i obszarów wiejskich

 • przyspieszenie restrukturyzacji i rozwoju obszarów przygranicznych

 • poprawę dostępności do przestrzeni zurbanizowanych, również do centrów miast

 • ochronę terenów leśnych oraz krajobrazowych, cennych ze względów przyrodniczych i kulturowych.


W treści “Założeń...”, a także podstawowych rozdziałów projektu “Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” niewiele jest bezpośrednich odniesień adresowanych wprost do powiatu raciborskiego.

Tym mniej szereg wniosków, dezyderatów i ustaleń o charakterze ogólnym dotyczą również obszaru Ziemi Raciborskiej i mogą być traktowane jako wskazówki i wytyczne do prac nad strategią powiatu raciborskiego. Do takich zaliczyć można oceny i wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy, uwarunkowań i strategicznych wyzwań rozwojowych polityki regionalnej województwa, zawartych w “Założeniach strategii...”.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

w kwestii barier i ograniczeń rozwoju województwa:

 • Ograniczone możliwości absorpcji innowacji technologicznych szczególnie rodzimego pochodzenia (s. 13)

 • Najniższy poziom aktywności gospodarczej osób fizycznych notowany w subregionie zachodnim (s. 10)

 • Niedostateczny stopień dostępności gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej, przy wysokiej dostępności do sieci wodociągowej – źródłem zakłócenia ekologicznego w regionie (s. 11)

 • Opóźnienia w rozwoju szkolnictwa wyższego i kształcenia na poziomie akademickim w porównaniu ze średnią w kraju i regionach sąsiednich (s. 24)

 • Monostruktura zawodowa społeczności regionalnej oraz bariery mentalnościowe są jednymi z powodów niskiego poziomu skolaryzacji. Konieczne jest ciągłe podnoszenie poziomu edukacji i dostosowywanie jej profilu do potrzeb poszczególnych grup społecznych oraz możliwie jak najlepszego dostępu do ośrodków oświatowych (s. 31)

W kwestii rozwoju gospodarczego oraz tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Współczesny rozwój gospodarczy oparty jest na powstawaniu i rozwoju firm w działalnościach technologicznie zaawansowanych oraz na ekspansji sektora usług intelektualnych. Poczesne miejsce w rozwoju regionalnym powinien zajmować sektor małych i średnich przedsiębiorstw (s. 27)

 • Tworzenie nowych miejsc pracy należy uznać za podstawowe kryterium oceny skuteczności prowadzenia polityki rozwoju regionu (s. 31)

 • Warunkiem osiągania przewagi konkurencyjnej jest zwiększanie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze proinnowacyjnych działalności gospodarczych oraz wzmacnianie środowiska przedsiębiorczości (s. 32)

W kwestii restrukturyzacji i rozwoju wsi i rolnictwa:

 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dotyczy subregionów: zachodniego i środkowo-południowego, których jakość gleb i istniejący potencjał dużych, nowoczesnych gospodarstw rolnych pozwala myśleć o rolnictwie jako silnym segmencie bazy ekonomicznej regionu (s. 29)

 • Wyzwaniem dla polityki regionalnej jest dostosowanie struktury produkcyjnej i infrastruktury rolnictwa do potrzeb dużego i chłonnego regionalnego rynku zbytu. Chodzi również o rozwój innych, poza produkcją rolną, funkcji obszarów wiejskich, takich jak: turystyka i agroturystyka, rekreacja (s. 28)

 • Przebudowa obszarów wiejskich sprowadza się zasadniczo do włączenia tych obszarów w proces restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Obszary te mogą pełnić istotną funkcję w rozwiązywaniu istniejących problemów regionu. Za główne cele podejmowanych w tym zakresie działań należy uznać przebudowę struktury zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a szczególnie wśród ludzi młodych oraz podniesienie efektywności produkcji rolnej (s. 23)

 • Przemysł rolno-spożywczy będzie się stawał coraz bardziej znaczącym pracodawcą. Wszelkie działania prowadzące do zwiększenia liczby i różnorodności produktów tej branży będą mieć podstawowe znaczenie dla odnowy obszarów wiejskich i zwiększenia ilości nowych miejsc pracy (s. 23)

W kwestii rozwoju turystyki i rekreacji:

 • Wykorzystanie potencjału regionu w dziedzinie turystyki i rekreacji jest rozwojowym “makrowyzwaniem”. Potencjał ten pozwala na wykreowanie nowych dziedzin aktywności jako ważnego segmentu bazy ekonomicznej regionu (s. 28)

 • Sektor turystyczno-rekreacyjny można postrzegać jako motor rozwoju małej przedsiębiorczości i wzrostu dochodów ludności. Jego rozwój sprzyjałby poprawie ładu przestrzennego i ochronie środowiska. W znakomity sposób przyczyniłoby się to do ukształtowania nowego, atrakcyjnego wizerunku regionu (s. 28).

W kwestii modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej:

 • W kraju i województwie rozwijane będą kolejowe połączenia towarowe oraz linie o dużych prędkościach i transport kombinowany. Przez Polskę przebiegają 4 linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, z których 3 prowadzą przez obszar województwa śląskiego, w tym linia E-59 ze Szwecji do Czech przez Racibórz i Chałupki (s. 19)

 • Wskazanym byłoby włączenie Odry do systemu śródlądowych dróg wodnych Europy (s. 19)

 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi zdaje się przekraczać możliwości pojedynczych gmin i nowych powiatów – staje się wyzwaniem regionalnym (s. 27)

 • Sprawą regionalną pozostaje także gospodarka wodna – ochrona akwenów wodnych, ochrona przeciwpowodziowa, zaopatrzenie w wodę dużych skupisk miejskich i przemysłu, obszarów wiejskich oraz rozwój transportu wodnego (s. 27)

W kwestii zewnętrznego finansowania programów rozwoju województwa:

 • Należy liczyć się z zakwalifikowaniem województwa śląskiego jako obszaru problemowego objętego celem nr 1 Unii Europejskiej, obejmującego regiony o trudnych warunkach rozwoju, w których PKB “per capita” nie przekracza 75% średniego poziomu PKB w krajach U.E. (s. 14)

 • W woj. śląskim, m.in. ze względu na silną obecność tradycyjnych sektorów gospodarczych, stopa oszczędności i skłonność do inwestowania może być niższa od przeciętnej w kraju – co wskazywałoby na konieczność uruchamiania bezpośrednich inwestycji zewnętrznych, przede wszystkim zagranicznych (s. 14)

 • Dziedzinami, które wymagają wsparcia z funduszy europejskich w województwie śląskim są inwestycje produkcyjne i zrównoważony rozwój oraz odbudowa obszarów rolnych, rozwój obszarów przygranicznych... (s. 14)

 • Przyjmowanie standardów ekologicznych Unii Europejskiej wiązać się będzie z wysokimi kosztami, co w początkowym okresie obniży prawdopodobnie konkurencyjność gospodarki województwa. Należy zatem dążyć do tego, by w wysokim stopniu było ono finansowane z budżetu państwa (s. 17)


W projekcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego sformułowano cele generalne w postaci:11

 • wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej

 • tworzenie nowych trwałych miejsc pracy

 • poprawa jakości życia mieszkańców.


Cele generalne mają być osiągane przez koncentrację działań na czterech dziedzinach zwanych “priorytetami rozwoju województwa śląskiego”, którymi są:

  1. Wzrost innowacyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw

  2. Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

  3. Polepszenie jakości życia

  4. Przebudowa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

W ramach każdego priorytetu wyznaczone są szczegółowe cele strategiczne osiągane przez realizację ustalonych kierunków działań, które traktować można jako wskazówki i wytyczne dla strategii powiatu raciborskiego.

  1. Wnioski do strategii powiatu raciborskiego ze strategii rozwoju i projektu planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie posiada opracowaną “Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015”, uchwaloną przez Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego w maju 2000 r. Równolegle ze Strategią opracowywany był projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Zakończono fazę założeń planu, które w czerwcu 2000 przekazano do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa i Sejmik Samorządowy.

Z w/w opracowań wyłaniają się główne problemy stykowe województwa śląskiego i opolskiego wymagające uwzględnienia w pracach nad strategią i planami zagospodarowania przestrzennego obszarów stykowych w obydwu województwach.

Problemy wymagające wzajemnego opiniowania i uwzględniane w planach rozwojowych obydwu województw dotyczą nastęujących zagadnień:

 • powiązania komunikacji drogowej i kolejowej

 • transport wodny rzeką Odrą

 • korytarze infrastruktury technicznej

 • ochrona środowiska przyrodniczego

 • ochrona środowiska kulturowego

 • ochrona przeciwpowodziowa.


W planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego wyróżniono następujące zadania stykowe z województwem śląskim, na odcinkach granicznych powiatu raciborskiego:

  1. zagospodarowanie i ochrona przeciwpowodziowa obszarów nadodrzańskich, w ramach “Programu dla Odry 2006”.

  2. ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowania ekologicznego regionalnego systemu ochrony przyrody na obszarach: korytarz ekologiczny doliny Odry oraz Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

  3. współpraca przy planowaniu zagospodarowania turystycznego obszarów przygranicznych z Republiką Czeską.

  4. utrzymanie i modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, łączących obydwa województwa:

   • droga krajowa nr 49 relacji Opole-Racibórz-Pszczyna

   • droga wojewódzka nr 416 relacji Krapkowice-Głubczyce-Racibórz

   • droga wojewódzka nr 417 relacji Szonów-Racibórz

   • droga wojewódzka nr 422 relacji Błażejowice-Nędza

   • droga wojewódzka nr 425 relacji Bierawa-Kuźnia Raciborska-Rudy Wlk.

    1. utrzymanie i modernizacja linii kolejowej Opole-Kędzierzyn-Racibórz-Chałupki

    2. utrzymanie korytarza gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Obrowiec-Racibórz (f = 250 mm).

Powiat raciborski graniczy z pięcioma gminami województwa opolskiego, należącymi do powiatu kędzierzynsko-kieleckiego i głubczyckiego: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Baborów, Kietrz.

Problemy wymagające wspólnego rozwiązania z województwem opolskim:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego Część I

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStarostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej aktualizacja strategii rozwoju powiatu skarżyskiego do 2020 roku

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStarostwo powiatowe – zarząd powiatu we wschowie

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconProgram ochrony środowiska dla powiatu poznańskiego starostwo Powiatowe w Poznaniu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStarostwo Powiatowe w Lęborku Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconP rofesjonalne kadry sprawne urzędy powiatu żNIŃskiego biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. (052) 303 11 00 w. 22

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStrategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStrategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego iconStrategia rozwoju turystyki powiatu choszczeńskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom