Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego
Pobierz 1.14 Mb.
NazwaPowiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego
strona9/17
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar1.14 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Tabela 16


Główni wytwórcy emisji przemysłowej na terenie Powiatu Myślenickiego

Podmiot gospodarczy

Wielkość emisji [Mg/rok]

Udział
w emisji [%]


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ZORZA” Oś. 100-lecia 15a, Myślenice

219,6

20,68

Zakład Lakiernictwa Pojazdowego – Józef Kania, Myślenice

0,3

0,03

P.P.U.H. „KESTING” Sp. z o.o., Myślenice

6,6

0,62

SCANDINAVIAN TOBACCO S.A., Jawornik

15

1,41

TELE-FONIKA KABLE S.A., Myślenice

23,6

2,22

Spółdzielnia Inwalidów „RABA”, Myślenice

0,3

0,03

Przedsiębiorstwo PKS w Myślenicach

3,3

0,31

SP ZOZ w Myślenicach, Myślenice

1,2

0,11

Zakład Czyszczenia Kożuchów Roman Tula, Myślenice

0,3

0,03

Zakład Wędliniarski Franciszek Jakubiak, Myślenice

3,9

0,37

Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach,

0,8

0,08

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Jaworniku Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Kraków

51,1

4,81

Kotłownia olejowa w bloku nr 17 na Oś. 100-lecia
w Myślenicach Urząd Miasta i Gminy Myślenice

3,6

0,34

P.P.H.U. „CERAMIKA” Sp. z o.o. , Myślenice

145,8

13,73

Fabryka Narzędzi „KUŻNIA” S.A, Sułkowice

36,4

3,43

Zakład nr 2 w Sułkowicach, KRAKPOL S.A. Kraków,

0,3

0,03

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LARKIS Sp. z o.o.
Dobczyce

224,9

21,18

„POLIMERC” Sp. z o.o. , Dobczyce

9,5

0,89

„UNIMIL” S.A. ul.Towarowa 8, 32-410 Dobczyce

10

0,94

Zakład Uzdatniania Wody „RABA” W Dobczycach MPW i K S.A Kraków

296,2

27,89

Zakład Przerobu Skór „SPYRKA” – Józef i Marek Spyrka, Pcim

1,7

0,16

„ELEKTROPLAST” Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Sp. z o.o. , Stróża

0,8

0,08

Zakład Produkcyjno–Handlowy „CRAWTICO” Adam Krawczyk, Siepraw

0,1

0,01

Fabryka Mebli „RYŚ” Kuchnie System, Krzywaczka,
Izdebnik

6,6

0,62

Emisja niska


Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania: wynosi od kilku do kilkunastu procent na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej do kilkudziesięciu procent na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich.


Wielkość emisji niskiej pozostaje w pewnej relacji do stopnia zgazyfikowania danego terenu. Należy podkreślić duże zróżnicowanie tego wskaźnika w poszczególnych gminach Powiatu, co przedstawiono w tabeli 17.


Tabela 17

Stan infrastruktury oraz wielkość zużycia gazu w gminach Powiatu Myślenickiego (stan na 31.12.2001; WUS, 2002)

Wyszczególnienie

Sieć gazowa czynna rozdzielcza

w km

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

Odbiorcy gazu sieciowego

Zużycia gazu sieciowego

w gospodarstwach domowych

stan w dniu 31.12.2001

w dam3

na 1 mieszkańca
w m
3

Powiat Myślenice

897,3

15294

15,1

11,9

802

Gminy miejsko-wiejskie

Dobczyce

38,0

1006

1,5

1,5

1063

Myślenice

68,1

2790

4,5

5,4

1228

Sułkowice

48,2

1057

0,8

0,7

925

Gminy wiejskie

743,0

10441

8,3

4,2

513


Jak wynika z przedstawionej Tabeli 18 stopień zgazyfikowania poszczególnych gmin jest zróżnicowany. Średni stopień zużycia gazu na jednego mieszkańca w powiecie wynosi
802 m3/mieszkańca i jest wyższy od średniej wojewódzkiej (673 m3/mieszkańca).


Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Z badań prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie województwa małopolskiego wynika,
że sezonowe różnice poziomu stężeń, zwłaszcza SO2, mogą być nawet kilkukrotne.


W tabeli 18 przedstawiono stężenia średnioroczne i obliczone dla sezonów (grzewczego
i letniego) podstawowe zanieczyszczania powietrza w Myślenicach ( na podstawie Raportu
o stanie środowiska w 3001 roku. Powiat Myślenicki; WIOŚ, 2002).

Tabela 18

Stężenia średnioroczne i obliczone podstawowe zanieczyszczania powietrza w Myślenicach dla sezonów (grzewczego i letniego)

Czas uśrednienia

Zanieczyszczenia (μg/m3)

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Pył zawieszony

Rok

9

21

22

Sezon grzewczy

15

25

36

Sezon letni

4

16

8


Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Sezonowe różnice poziomu stężeń zanieczyszczeń kilkukrotne.


Emisja komunikacyjna


Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla
i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.


W Polsce emisja gazów ze źródeł mobilnych wynosi ponad 28% ogólnej emisji tlenku węgla, 42% emisji tlenku azotu i 28% niemetanowych związków organicznych. W powiecie Myślenickim nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnące. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby samochodów poruszających się na drogach. Przez teren Powiatu Myślenickiego przebiegają główne drogowe szlaki tranzytowe droga krajowa nr 7 (E 77) i DK 28 do granicy państwa, można więc wnioskować, że emisja ta w kolejnych latach będzie przybierać na znaczeniu i stanowić będzie coraz większe zagrożenie dla terenów sąsiedztwa dróg. Ze względu na brak pomiarów stężeń
w sąsiedztwie dróg na terenie Powiatu nie można sformułować wniosku, co do zagrożenia obszaru Powiatu emisja komunikacyjnaStan sanitarny powietrza atmosferycznego


Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w powiecie Myślenickim prowadzone są w ramach sieci monitorigu regionalnego i obejmowały pomiary średniodobowych stężeń zanieczyszczeń podstawowych: pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu i ołowiu. Badania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Punkt pomiarowy usytuowano w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 199.


Głównie, wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają emisje pochodzące z kotłowni
i palenisk indywidualnych (niska emisja) oraz zakładów przemysłowych i transportu. Udział emisji zanieczyszczeń pyłowych w roku 2001 z terenu Powiatu stanowił - 0,5 % całkowitej emisji z województwa a emisji gazów(bez CO2) – 0.35 w skali województwa. Pod względem emisji pyłów z zakładów.

Powiat zaklasyfikowano na 6 miejscu w skali województwa, natomiast pod względem sumarycznej emisji gazów na 8 miejscu. Powiat Myślenicki plasuje się w czołówce Powiatów emitujących najmniej zanieczyszczeń do atmosfery. (Raport o stanie środowiska w 2001 roku. Powiat Myślenicki; WIOŚ, 2002).


Na terenie Powiatu Myślenickiego zlokalizowano elektrownie wodne w Dobczycach o mocy
4 MW oraz w Myślenicach na rzece Rabie o mocy 0,23 MW.


3.5. Hałas


U źródeł uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja, z uwagi dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany popularyzacją turystyki, jest obecnie dominującym źródłem hałasu. Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych. Największe uciążliwości związane są z komunikacją samochodową na terenie dużych ośrodków miejskich o gęstej zabudowie i złożonym układzie drogowym. W mniejszym zakresie hałas dotyczy obszarów niezurbanizowanych, gdzie zdolności przepustowe
w odniesieniu do ruchu samochodowego są większe.

W powiecie Myślenickim zinwentaryzowano następujące grupy hałasów:

a) hałas komunikacyjny, w skład którego wchodzą drogowe arterie komunikacyjne oraz magistrale kolejowe;

b) hałas przemysłowy, który w większości emitowany jest przez średniej wielkości zakłady produkcyjne lub usługowe,

c) hałas linii elektroenergetycznych;


HAŁAS KOMUNIKACYJNY - DROGOWY

Usytuowanie Powiatu Myślenickiego wzdłuż drogi krajowej nr 7 (E 77) sprawia, iż tereny położone w pobliżu tak ruchliwej trasy komunikacyjnej znajdują się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania nie tylko w stosunku od dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku określonych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. [Dz. U. Nr 66, poz.436].

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego prowadził WIOŚ w Krakowie na terenie miasta Myślenice w roku 1994. Przeprowadzone pomiary w 22 punktach pomiarowych w porze dziennej wykazały przekroczenie dopuszczalnej normy przy elewacji budynku lub 20 m
od krawędzi jezdni w zakresie od 4,4 dB do 22,8 dB.

Powołując się na wyniki pomiarów zawarte w tabeli 19, przeprowadzone przez Krakowskie Biuro projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT w Krakowie wykonane w okresie
1-5 czerwiec 1998 roku w porze dziennej można stwierdzić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Tabela 19

Wyniki pomiarów hałasu w środowisku przy drodze krajowej nr 7 Myślenice Lubień
(pora dzienna)

Numer

punktu

Poziom hałasu w środowisku [dB]

Natężenie ruchu [P/godzinę]

Odległość punktu

Laeq

LAmax

Lamin

Osobowe i dostawcze

Ciężarowe

od krawędzi drogi

1

71,6

70,9

97,5

88,8

45,5

46,4

985

1059

149

128

9 m.

2

72,2

91,4

-

1060

109

8 m.

3

68,0

86,2

40,6

1019

109

10 m.

4

67,8

85,0

41,1

642

90

10 m

5

74,6

96,0

48,1

636

158

6,5 m.

6

73,5

73,5

92,2

92,0

-

-

632

671

143

132

5 m

7

68,0

87,5

-

666

127

10 m.

8

68,6

70,1

70,1

69,7

85,5

94,0

88,4

93,1

-

-

-

42,2

646

787

648

589

134

135

175

134

10 m

9

69,0

69,8

69,8

69,3

93,4

93,6

86,7

87,4

-

41,0

43,6

-

554

537

165

549

113

173

36

160

10 m


Wykonanych wyrywkowych pomiarów środowiskowych klimatu akustycznego w otoczeniu drogi krajowej nr 7 nie można traktować jako pomiarów monitoringowych, jednakże mogą reprezentować stan środowiska w otoczeniu trasy drogowej. Wartości pomiarów wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w zakresie od 8,0 dB do 14,6 dB. [Ocena oddziaływania na środowisko przebudowy drogi krajowej nr 7 na drogę ekspresową II Klasy technicznej Nr S-7 na odcinku Myślenice-Lubień km 669+872 – 682+920- etap uzgodnienia projektu budowlanego, EKOSYSTEM ŚLĄSK].


Tabela 20

Prognoza ruchu na lata 2000 - 2020 dla drogi S 7 Myślenice - Lubień w oparciu o średnie wartości wskaźników wzrostu ruchu według KOCKS CONSULT, [G. Skoplak „Prognoza ruchu na lata 2000 - 2020.”KBPDiM „TRANSPROJEKT”, Kraków 1996 rok]

Odcinek drogi S 7

Natężenie ruchu SDR [p.rz./dobę]

Prognoza ruchu według wersji: optymistycznej, pesymistycznej i średniej
[p. rz./dobę]

Miarodajne

natężenie ruchu

[p. rz./godzinę]
1995

2000

2005

2010

2015

2020

2010

2020


Myślenice

13705

18090

17130

17540

22480

20560

21520

28370

23710

25730

32210

24670

28370

36320

25760

30970

3972

3319

3602

5085

3606

4336


Myślenice - Pcim

11436

15100

14300

14640

18750

17150

17950

23670

19780

21730

26870

20580

23670

30300

21250

25840

3314

2769

3042

4242

3010

3620


Pcim - Lubień

9989

13180

12490

12790

16380

14980

15680

20680

17280

18980

23470

17980

20680

26470

18780

22580

2895

2419

2659

3706

2629

3161


Lubień - Skomielna

6249

8690

8190

8440

11120

100060

10620

13690

11370

12560

15870

12810

14000

18250

12810

15560

1917

15920

1758

2555

1793

2178


Dla prognozowanego ruchu na rok 2020 : dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej
(60 dB) i w porze nocnej (50 dB) osiągany będzie w odległościach 75-210 m.


Teren Powiatu Myślenickiego oraz miasta Myślenice ze względu na swój charakter wyrażany
m.in. konfiguracją terenu, gęstością zaludnienia, wielkością zabudowy urbanistycznej, układem komunikacyjnym – lokalizacją drogi krajowej nr 7 i drogi krajowej nr 28 oraz funkcją jaką spełnia w skali ponadlokalnej, jest rejonem najbardziej narażonym
na uciążliwości związane z hałasem. Szczególnym aspektem w tym zakresie jest system powiązań drogowych, a także stan techniczny szlaków komunikacyjnych oraz sprawność
i spójność jego funkcjonowania.

HAŁAS PRZEMYSŁOWY


Hałas przemysłowy, obok hałasu drogowego (ulicznego) i kolejowego decyduje o ogólnym poziomie uciążliwości hałasowej w skali kraju. Szczególnie uciążliwe są stacjonarne źródła hałasu (obiekty przemysłowe i usługowe) położone w pobliżu budynków mieszkalnych, stanowiąc jedną z głównych przyczyn skarg w tym zakresie.

Polskie normy w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku są stosunkowo restrykcyjne. Wiele obiektów nie jest w związku z tym w stanie ograniczyć emitowanego hałasu nawet stosując dodatkowe urządzenia, bądź instalacje ochronne. Pośrednio potwierdzają to dane dotyczące skali przekroczeń.

Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego, przeprowadzone w 1997 r. wskazują,
że przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarejestrowano w 54% skontrolowanych zakładów. Skala tych przekroczeń była znacznie zróżnicowana.

Porównanie danych określających mierzone obecnie wielkości odstępstw od dopuszczalnych poziomów hałasu, z danymi zebranymi na początku lat dziewięćdziesiątych wskazuje na względną poprawę w tym zakresie.

Szeroki dostęp do przodujących na świecie technologii i wyrobów powoduje,
że w przypadku modernizacji zakładu przemysłowego stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu.


Źródłami hałasu przemysłowego są zakłady produkcyjne funkcjonujące na terenie Powiatu.
W okresie od 1999 roku wydano 5 decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska.

W tabeli 21 zakłady posiadające decyzje. Dotyczą one głównie zakładów przeróbki drewna (tartak), zakłady produkcyjno-usługowe, kamieniołom.


Tabela 21

Wykaz zakładów posiadających decyzje o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska (stan na 30.06.2004)

Gmina

Nazwa zakładu

Jednostka (dB)

Uwagi

pomierzone

dopuszczalne 600 - 2200

dopuszczalne 2200 - 600

Lubień

Zakład Górniczy – TENCZYN

Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Rudawie S.A. 32-064 Rudawa 86

61,9

50

40

Kopalnia (kamieniołom)

w Tenczynie

Myślenice

Zakład Wędliniarski Franciszek Jakubiak

32-400 Myślenice, ul. Dąbrowskiego 42 A

52,6

50

40

Źródłem hałasu są 3 wyrzutnie wentylacyjne

Myślenice

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ELDREX” s.c.

Zakład: Bysina 253

32-440 Sułkowice, ul. Kowalska 154

51,3

50
Źródłem hałasu są: prasa mimośrodowa, prasa hydrauliczna, gilotyna, giętarka, krawędziarka

Sułkowice

Bogdan Piegza

Rudnik 127

32-440 Sułkowice

61,3

50

40

Tartak

Źródłem hałasu są: trak pionowy i piła tarczowa

Pcim

Firma Budowlana „ULMAN”

32-432 Pcim 84

59,9

50

40

Źródłem hałasu są: maszyna uniwersalna do obróbki drewna z piła tarczową, frezarka, szlifierka taśmowa, uniwersalna maszyna stolarska


Na podstawie wydanych decyzji za okres od 1 stycznia 1999 do 30 czerwca 2003

HAŁAS LINII ELEKTOENERGETYCZNYCH

System przesyłu energii elektrycznej w kraju oparty jest o linie wysokiego napięcia (WN), linie niskiego napięcia (NN) oraz stacje elektroenergetyczne (rozdzielacze).

Hałas linii elektroenrtgetycznych WN spowodowany jest zjawiskiem ulotu i zależny jest od następujących czynników:

a) Parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego
i obciążenie),

b) Czynniki środowiskowe (warunki atmosferyczne, terenowe i zapylenie),

c) Stan techniczny linii.

Dla linii elektroenergetycznych normowany jest tzw. długotrwały średni poziom dźwięku A. Zagadnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku uregulowane zostały przez Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. [Dz. U. Nr 66, poz.436].

Przez teren Powiatu Myślenickiego przebiegają linie :

 • linia elektroenergetyczna 400 kV na terenie gminy Tokarnia, Pcim, Sułkowice oraz Dobczyce

 • linie elektroenergetyczne 220 i 100 kV we wszystkich gminach oprócz Raciechowic
  i Lubienia.

Na terenie Powiatu znajdują się 2 stacje energetyczne 110 kV w gminie Myślenice
oraz Dobczyce.


3.6. POWIERZCHNIA ZIEMI


3.6.1. Geologia


Powiat Myślenicki znajduje się na obszarze jednostki magurskiej zewnętrznych Karpat Fliszowych, nasuniętej ku północy na jednostkę śląską. Granica nasunięcia ma generalnie przebieg W-E, a w rejonie Myślenic biegnie początkowo doliną Bysinki, a następnie skręca ku SE, omija centrum miasta i przecina rejon Zarabia.


Podstawę jednostki magurskiej tworzą różnorodne facje osadów fliszowych.
Są to odporne na wietrzenie piaskowce, zlepieńce, margle iły, łupki. Poczynając od północy flisz karpacki tworzą:

 • warstwy ropnianieckie (inoceramowe) wieku senon - paleocen, wykształcone jako piaskowce średnioziarniste i łupki ilaste lub margliste (flisz normalny), maksymalna miąższość tej serii nie przekracza na omawianym terenie 200 m,

 • łupki pstre (miąższość maksymalna 120 m) wieku paleocen - eocen, ilaste,
  ze sporadycznie spotykanymi wkładkami cienkoławicowych piaskowców,
  które otaczają jądro synkliny zbudowanej z warstw

 • warstw ciężkowickich (eocen), wykształconych jako piaskowce gruboławicowe
  i bardzo gruboławicowe, o zróżnicowanej wielkości łupków. Ich miąższość
  nie przekracza 250 m.


Opisane warstwy geologiczne stanowi brzeżną część jednostki, natomiast jej główną masę stanowią osady warstw magurskich rozwinięte w facji fliszu piaskowcowego.
Są to eońsko - oligoceńkie piaskowce facji glaukonitowej, o różnej miąższości pojedynczych ławic, średnio- i różnoziarniste, czasem zlepieńcowate, sporadycznie przeławicane cienkimi pakietami lub ławicami łupków ilastych lub marglistych. Mogą one osiągać miąższość
do 2000 m.

W przekroju Raby na odcinku pomiędzy ujściami Trzebuńki a Krzeczonówki zamiast warstw magurskich występują osady warstw ciężkowickich oraz warstw osieleckich (eocen).
Te ostatnie zbudowane są z piaskowców średnio- i drobnoziarnistych, średnioławicowych. Jednakże znaczniejszą część opisywanego obszaru zajmują warstwy podmagurskie (głównie eocen, miąższość 100 - 150 m), wykształcone w facji fliszu łupkowatego. Są to łupki ilaste
i wapniste z wkładkami piaskowców średnio- i cienkoławicowych, najczęściej drobnoziarnistych. Inwentarz skalny tego przekroju uzupełniają pstre łupki i osady warstw inoceramowych.

W rejonie Lubnia spotyka się w podłożu osady warstw hieroglifowych (śr. - głównie eocen) zbudowane z zielonych łupków ilastych przeławicowanych drobnoziarnistymi piaskowcami cienkoławicowymi tej barwy, przepełnione glaukonitem, o spoiwie krzemionkowym.
Ich miąższość nie przekracza 250 m.

W trakcie fałdowania i nasuwania ku północy powstały deformacje nieciągłe ścinające, najczęściej na granicy sztywnych kompleksów piaskowców magurskich lub wewnątrz nich. Spowodowało to budowę łuskową jednostki magurskiej w części północnej (rejon Myślenice - rz. Trzebuńka), a także pojedyncze dyslokacje na pozostałym obszarze (północne stoki
g. Zembalowej).

Istotną, z punktu widzenia analizy uwarunkowań tektonicznych, cechą budowy geologicznej omawianego obszaru jest inwersja rzeźby terenu. Prawie wszystkie elementy wyniesione morfologicznie są formami synklinalnymi (wklęsłymi), wypełnionymi w części centralnej piaskowcami magurskimi. Osady te, jako najbardziej odporne na wietrzenie i erozję w profilu jednostki magurskiej, w trakcie posttektonicznej historii terenu uległy najmniejszej degradacji w stosunku do pozostałych kompleksów. W konsekwencji nastąpiło obserwowane aktualnie odwrócenie pierwotnej morfologii płaszczowiny magurskiej.

Piaskowce magurskie tworzą izolowane masywy górskie (g. Lubogoszcz, Luboń, Szczebel,
i in.)

Utwory czwartorzędowe to głównie gliny soliflukcyjne, deluwialne i zwietrzelinowe. Występują na stokach, wierzchowinach i zboczach dolin. Miąższość ich dochodzi
od 0,5 do 4,0 metrów.

W dnach dolin występują utwory rzeczne. Są to żwiry o miąższości od 1 do 8 metrów.
W stropie zalęgają płaty mad, w partiach przyzboczowych przemieszane z utworami nabytymi ze zboczy.


3.6.2. Geomorfologia terenu

Podział geomorfologiczny Powiatu Myślenickiego przedstawiony jest na mapie. Analizowany teren znajduje się w obrębie następujących mezoregionów:

 1. Pogórze Wielickie ,

 2. Pogórze Wiślickie,

należące do Pogórza Zachodniobeskidzkiego

 1. Beskid Makowski (Średni),

 2. Beskid Wyspowy

należące do Beskidu Zachodniego.

Według podziału K.Germana z 1992 roku Pogórze Wiślickie zaliczane było do Pogórza Wielickiego. Aktualnie rozróżnia się oba pogórza, oddzielone od siebie doliną Raby między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem.

W północno-wschodnia część Powiatu znajduje się na tzw. Pogórzu Dobczyckim należącym do Pogórza Wiślickiego.

Beskid Makowski składa się z wielu rozczłonkowanych pasm, zbudowanych z piaskowców magurskich z przewarstwieniem łupków, w których są wypreparowane doliny. Od Pogórza Wileckiego oddzielony jest 150-200 metrowym niezbyt stromym progiem. Beskid Makowski dzieli się na część zachodnią i wschodnią rozdzieloną dolina Raby. Do części wschodniej zalicza się pasmo Lubomira i Łysiny. Wschodnią granicę Beskidu stanowi dolina potoku Krzyworzeka wykorzystująca tzw. obniżenie Wiśniowej.


Natomiast Beskid Wyspowy ma nieco odmienny charakter. Tutaj pojawiają się odizolowane kopy i grzbiety otoczone szerokimi obniżeniami. Stoki w górnych partiach zbudowane
są z twardych piaskowców i mają stromizny o nachyleniu 25-40 stopni. W miejscach miękkiego fliszu wzgórza mają zaokrąglone wierzchowiny. Brak jest skalistych turni
i przepaści.

Środkowa część Powiatu Myślenickiego położona jest w dolinie Raby. Otoczenie Powiatu
to Beskid Średni po stronie zachodniej oraz Beskid Wyspowy po stronie wschodniej. Ogólny charakter rzeźby łączy elementy obszarów górskich i wyżynnych poprzecinanych większymi lub mniejszymi dolinami licznych cieków powierzchniowych. Największe wzniesienia
na terenie Powiatu Myślenickiego to:

- Strzebel o wysokości 977 m,

- Lubomir 904m,

- Łysina 891 m,

- Koskowa Góra 866 m,

- Kotoń 857 m,

- Zębalowa 857 m,

- Uklejna 677m,

- Chełm 654m.

Północna część Powiatu ma charakter wyżynny, deniwelacje nie są tak duże jak w części południowej, gdzie rzeźba ma charakter górski.. Urozmaicona rzeźba terenu może stwarzać lokalnie przeszkody dla tworzenia form działalności gospodarczej. Związane jest to zarówno z produkcją rolnicza jak i z budową obiektów kubaturowych lub komunikacyjnych.

Do głównych problemów związanych z rzeźba należy wymienić duże spadki, często powyżej 20 % oraz znaczną podatność podłoża na ruchy geodynamiczne typu osuwiska lub złaziska.

Gęsta sieć rozcięć erozyjno-denudacyjnych utrudnia działalność rolnicza oraz prowadzenie ciągów komunikacyjnych i liniowych elementów infrastruktury technicznej. Doliny rzeczne obejmują głównie plejstoceńskie i holoceńskie założenia dolinne. Rozmiarami dominuje dolina Raby. Przejścia między terasą zalewową i nadzalewową są przeważnie bardzo łagodne.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Powiązany:

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconPowiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla powiatu przeworskiego

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska dla powiatu oleskiego na lata 2008 2011

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004 – 2007

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconPowiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003 – 2014 dla Powiatu Myślenickiego

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska dla miasta włOCŁawek na lata 2004 2011

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska dla gminy harasiuki na lata 2004 – 2011

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Gminy Harasiuki

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska dla gminy Pionki na lata 2004 – 2011

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconProgram ochrony środowiska dla miasta włOCŁawek na lata 2004 2011

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Myślenickiego iconII. Program ochrony środowiska dla Powia-tu Suskiego na lata 2004 – 2007 wraz z per-spektywą do 2011 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom