WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie
Pobierz 1.6 Mb.
NazwaWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie
strona32/41
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar1.6 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Student powinien:

 • posiadać umiejętności pielęgnowania chorych z chorobami narządów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami opieki pielęgniarskiej wobec chorych hospitalizowanych,

 • umieć prowadzić edukację zdrowotną pacjentów i jego rodziny,

 • przygotować pacjenta do samoobserwacji i samopielęgnacji,

 • umieć dokumentować swoje działania.


Warunki zaliczenia przedmiotu – aktywne uczestnictwo i zaliczenie
z oceną.


Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Autor programu: dr Bożena Muraczyńska

Rodzaj studiów: Studia pierwszego stopnia „pomostowe”


Dane o formie zajęć:

Forma zajęć

W

Ć

Zp

Pz
Ilość godzin

A


40

-

40

80

B

40

-

80

120

C

40

-

60

100

D

40

-

60

100


Chirurgia – klinika


Cel dydaktyczny przedmiotu:

 • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonal-nego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie,

 • zapoznanie z terminologią używaną w różnych specjalnościach chirurgicznych.


Program zajęć:

Wykłady

   1. Wpływ urazu na ustrój. Wstrząs, rodzaje, objawy, różnicowanie, postępo-wanie.

   2. Gospodarka wodno-elektrolitowa – podział i skład płynów ustrojowych, osmolalność, zespoły zaburzeń wodno-elektrolitowych, równowaga kwasowo-zasadowa.

   3. Krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze – przetaczanie, wskazania, technika, odczyny poprzetoczeniowe, przepisy prawne.

   4. Zasady postępowania i opieki nad chorym z Wirusowym Zapaleniem Wątroby (WZW), Zespołem Nabytego Upośledzenia Odporności (AIDS) leczonym chirurgicznie.

   5. Rany – rodzaje, podział, fazy gojenie się ran, metody leczenia ran – pierwsza pomoc, uodparnianie, leczenie chirurgiczne.

   6. Stany zagrożenia życia w chirurgii (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, mózgu, wstrząs, krwotok, niewydolność oddechowa, nerek, wątroby, zakrzep, zator).

   7. Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chirurgicznego - wybrane metody diagnostyczne w chirurgii: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, diagnostyka ultrasonograficzna, badania angiograficzne, endoskopowe, scyntygraficzne, diagnostyka laboratoryjna.

   8. Znieczulanie w chirurgii: rodzaje, wskazania i przebieg, przygotowanie pacjenta do znieczulenia, rola i zadania pielęgniarki anestezjologicznej.

   9. Choroby przewodu pokarmowego: ostre choroby przewodu pokarmowego – rozpoznanie, przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, postępowanie w stanach zagrożenia życia; przewlekłe choroby przewodu pokarmowego – rozpoznanie, przygotowanie do zabiegu operacyjnego. Operacje przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, odbytu i odbytnicy, operacje wątroby i dróg żółciowych, operacje trzustki, operacje przepukliny brzusznej.

   10. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego: etiopatogeneza chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, przygotowanie chorego do badań diagnostycznych w schorzeniach gruczołów wydzielania wewnętrznego, choroby tarczycy, kory nadnerczy – patofizjologia, objawy, zasady postępowania, choroby trzustki leczone chirurgicznie.

   11. Nowoczesne metody leczenia nowotworów – chirurgiczne, radiologiczne, chemioterapia, immunoterapia, powikłania leczenia.

   12. Urazy klatki piersiowej, brzucha i miednicy: przygotowanie chorego
    do diagnostyki urazów klatki piersiowej, urazy ściany klatki piersiowej – odma opłucnowa, krwiak opłucnej.

   13. Urazy kończyn: przyczyny i następstwa urazów kończyn, złamania kości kończyny dolnej i górnej – rodzaje, leczenie złamań kości, powikłania, obrażenia kończyn – amputacja urazowa, zmiażdżenie.

   14. Chirurgia ortopedyczna: metody leczenia (opatrunek gipsowy, wyciąg, redresje, blokady i nakłucia, metody leczenia operacyjnego), przygotowanie chorego do operacji ortopedycznej.

   15. Oparzenia: patofizjologia, podział i klasyfikacja oparzeń, ocena rozległości oparzenia, zaburzenia metabolizmu wskutek oparzeń i choroby oparzeniowej, pierwsza pomoc, leczenie ogólne i miejscowe, nowoczesne poglądy
    na leczenie oparzeń; przeszczepy skórne; pielęgnowanie chorego oparzonego.

   16. Metody leczenia kamicy moczowej (zachowawcze, operacyjne).


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Student powinien

umieć:

 • ocenić stan chorego po zabiegu operacyjnym i objąć go profesjonalną opieką; ocenić stan chorego po badaniach diagnostycznych i prowadzić obserwację; dokonać bilansu płynów; scharakteryzować zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej; wymienić wskazania do przetoczenia krwi i preparatów krwiopochodnych; przygotować krew i preparaty krwiopochodne do przeto-czenia; rozpoznać stan zagrożenia życia; scharakteryzować i zróżnicować objawy wstrząsu; ocenić i pielęgnować ranę pooperacyjną, uwzględniając jej rodzaj; rozpoznać ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych; usprawnić ruchowo chorego po zabiegu operacyjnym; dokonać wstępnej oceny ciężkości urazów; rozpoznać stan zagrożenia życia w obrażeniach ciała; udzielić pierwszej pomocy w obrażeniach ciała; zastosować unieruchomienie przy złamaniach kości i zwichnięciach oraz przygotować chorego do transportu; przygotować chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgii urazowej
  i ortopedii;

znać:

 • przyczyny zaburzeń gospodarki wodnej u chorego leczonego chirurgicznie; objawy kliniczne odwodnienia; objawy poprzetoczeniowe, rozpoznać
  je i postępować przy ich pojawieniu się; sposoby zapobiegania
  i rozprzestrzeniania się zakażeniom chirurgicznym i wewnątrzszpitalnym; objawy chorobowe ze strony układu moczowego i interpretować je; stany chorobowe objęte programem nauczania.


Warunki zaliczenia przedmiotu – egzamin.


Pielęgniarstwo chirurgiczne


Cel dydaktyczny przedmiotu: przygotowanie do profesjonalnej opieki nad chorym w ostrych i przewlekłych chorobach chirurgicznych w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.


Program zajęć:

Wykłady


 1. Czynniki wpływające na adaptację pacjenta w oddziale chirurgicznym.

 2. Ogólne zasady przygotowania pacjenta do operacji w trybie nagłym, planowym oraz w chirurgii ambulatoryjnej w różnych stanach chirurgi-cznych - zasady opieki po jego wykonaniu:

 • przygotowanie chorego do badań diagnostycznych w różnych schorzeniach chirurgicznych,

 • reakcje psychologiczne pacjenta na zabieg operacyjny i sposoby łago-dzenia napięć emocjonalnych,

 • premedykacja, ułożenie chorego na stole operacyjnym,

 • ból po operacji - zasady postępowania pielęgnacyjnego,

 • powikłania po zabiegu operacyjnym oraz udział pielęgniarki w ich zapobieganiu,

 • zapobieganie pooperacyjnej zakrzepicy żylnej.

 • zadania pielęgniarki w procesie żywienia pacjenta leczonego chirurgicznie (żywienie dojelitowe i pozajelitowe).

 1. Zakażenia szpitalne i zakażenia okołooperacyjne – rola pielęgniarki w ich zapobieganiu.

 2. Zadana pielęgniarki wobec pacjenta przygotowywanego do zabiegu operacyjnego i opieka po jego wykonaniu z uwzględnieniem trybu przyjęcia, rodzaju znieczulenia i metody operacyjnej w obrębie: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, wątroby, trzustki.

 • uchyłki przełyku, nowotwory przełyku – opieka pielęgniarska
  w okresie przygotowania i po wycięciu przełyku lub zespoleniu przełykowo-żołądkowym – opieka pielęgniarska nad pacjentem
  z przetoką przewodu pokarmowego (czasową i definitywną).

 • kamica pęcherzyka żółciowego - zasady przygotowania pacjenta
  do cholecystektomii laparoskopowej i metodą klasyczną oraz opieka
  po operacji.

 • powikłania choroby wrzodowej żołądka.- zasady przygotowania pacjenta do operacji i opieka po jej wykonaniu.

 • pielęgnowanie pacjenta z wyłonionym odbytem brzusznym (stomią).

 • zapalenie wyrostka robaczkowego - zasady przygotowania pacjenta
  do operacji i opieka po jej wykonaniu.

 • zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) zasady opieki nad pacjentem.

 • przepukliny - zasady przygotowania pacjenta do operacji i opieka po jej wykonaniu.

 1. Choroby tarczycy leczone chirurgicznie – zasady przygotowania pacjenta
  do operacji i opieka po jej wykonaniu.

 2. Postępowanie i opieka nad pacjentem przygotowanym do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej. Zasady opieki nad pacjentem
  z drenażem klatki piersiowej (drenaż czynny i bierny).

 3. Pielęgnowanie pacjenta po urazach narządu ruchu leczonego za pomocą opatrunku gipsowego oraz wyciągu.

 4. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta przygotowywanego do amputacji kończyny dolnej w trybie nagłym i planowanym (specyfika leczenia usprawniającego). Zasady pielęgnowania kikuta. Adaptacja społeczna osób z nabytym kalectwem narządu ruchu.

 5. Postępowanie doraźne w oparzeniach. Pielęgnowanie pacjenta w chorobie oparzeniowej.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Student powinien:

umieć:

 • rozpoznać problemy pielęgnacyjne pacjenta przed i po zabiegu operacyjnym; określić priorytety opiekuńcze w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych chirurgicznie; zaplanować opiekę pielęgniarską krótko i długofa-lową w okresie przed i pooperacyjnym; modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta; przygotować chorego
  do różnych badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego; wiedzieć jak eliminować lęk i niepokój pacjenta; umieć realizować zadania wynikające
  z udziału pielęgniarki w procesie diagnostyczno-leczniczo i pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym pacjenta leczonego chirurgicznie.

znać:

 • techniki operacyjne i zagrożenia wynikające z metod leczenia chirurgicznego; techniki pielęgnacyjne zapobiegające powikłaniom pooperacyjnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu – egzamin.


Samokształcenie:


Cele:

 • aktywizowanie studenta do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do chorego hospitalizowanego w oddziale chirurgicznym.

 • uzupełnienie wiedzy niezbędnej do realizacji funkcji opiekuńczej i edukacyjnej wobec chorego przygotowywanego do zabiegu operacyjnego oraz po operacji.

 • integracja wiedzy i umiejętności w zakresie pielęgnowania pacjentów leczo-nych chirurgicznie w obrębie różnych układów i narządów.

 • kształtowanie postawy samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgna-cyjno-opiekuńczych.


Rola pielęgniarki w przypadku powikłań w zakresie gojenia się rany operacyjnej.

Opis sytuacji problemowej

Pani M. Z. (lat 62) od lat leczyła się z powodu choroby wrzodowej żołądka. Obecnie przebywa w oddziale chirurgicznym, gdzie wykonano u niej zabieg operacyjny częściowej resekcji żołądka z powodu niedrożności odźwiernika. Okres pooperacyjny początkowo przebiegał bez powikłań zarówno miejscowych jak
i ogólnoustrojowych. Jednak w piątej dobie pooperacyjnej chora zagorączkowała (38,2 C) a pielęgniarka opatrunkowa stwierdziła intensywne zaczerwienienie
i obrzęk rany, a także wzmożoną miejscową bolesność.Zadania

 1. Wymień powikłania ze strony rany pooperacyjnej.

 2. Wymień czynniki ryzyka powikłań w zakresie gojenia się rany pooperacyjnej. Które z nich mogły dotyczyć pacjentki M. Z.

 3. Opisz zasady związane ze zmianą opatrunków na ranie pooperacyjnej.

 4. Omów zasady pielęgnacji rany pooperacyjnej.

 5. Wyjaśnij pojęcie – posocznica.


Rola pielęgniarki w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (żchzz) i jej następstw.

Opis sytuacji problemowej

Pacjent K. D. (lat 55) przebywa w oddziale chirurgii od 10 dni. Jest to mężczyzna
o wzroście 174 cm, wadze 120 kg. Hospitalizowany w celu operacyjnego leczenia guza esicy. Choroby współistniejące to: nadciśnienie tętnicze oraz żylaki kończyn dolnych. Aktualnie chory jest w 5 dobie po zabiegu operacyjnym, w czasie którego wyłoniono stomię na jelicie grubym (kolostomię). Nastrój u chorego wyraźnie obniżony. Większość czasu spędza w łóżku. W ocenie pielęgniarek pacjent wciąż nie podejmuje działań samoopiekuńczych, nie próbuje włączyć się aktywnie
do pielęgnacji stomii. W dniu dzisiejszym chory zgłosił ból w obrębie lewej kończyny dolnej. Lekarz stwierdził bolesność uciskową na wewnętrznej powierzchni uda, obrzęk goleni i zwiększone ucieplenie kończyny. Temperatura ciała pacjenta wzrosła do 37,9°C, tętno 80/min. Diagnoza - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (żchzz) w obrębie uda.Zadania

 1. Wymień czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej występujące
  u pacjenta K.D.

 2. Wymień czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie występują-ce u pacjenta K.D.

 3. Wymień pozafarmakologiczne metody pozwalające na zmniejszenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 4. Wymień grupy leków stosowane w profilaktyce farmakologicznej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 5. Wymień miejscowe i ogólne objawy charakterystyczne dla żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Które z nich stwierdzono u pacjenta K.D.

 6. Jakie działania inne niż farmakoterapia są podejmowane w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?

 7. Wymień następstwa żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 8. Czym charakteryzuje się zespół pozakrzepowy.

 9. Omów objawy charakterystyczne dla zatoru tętnicy płucnej?.Pielęgnowanie chorego z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.

Opis sytuacji problemowej

Pan E.O., (lat 60), od dwóch lat ma rozpoznaną przepuklinę pępkową. Dwie godziny po przyjściu ze spaceru Pan E.O. zaczął być niespokojny, przestraszony, blady i zaczął się pocić. Wystąpiły także bóle brzucha o charakterze napadowym (falowym), występujące co kilka minut i trwające kilkadziesiąt sekund. Po chwili wystąpiły wymioty o nieprzyjemnym zapachu o zabarwieniu brunatnym. Pacjent skarżył się na wzdęcie brzucha. Żona Pana E.O. wezwała karetkę. Ból brzucha nabrał charakteru stałego, stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała oraz przyśpieszone tętno. Stan ogólny chorego wyraźnie się pogarsza. Stwierdzono bolesność uciskową całego brzucha i brak ruchów perystaltycznych jelit. Rozpoznanie – ostra mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego. Pan E.O. jest przygotowywany do zabiegu operacyjnego.


Zadania

 1. Wyjaśnij przyczynę wymiotów u Pana E.O.

 2. Wymień potencjalne problemy pielęgnacyjne u pacjenta z niedrożnością mechaniczną.

 3. Jakie są najbardziej czułe wskaźniki oceniające stan nawodnienia pacjenta
  po zabiegu chirurgicznym?

 4. Jaki wskaźnik jest niezwykle cenną wskazówką świadczącą o gospodarce wodnej?

 5. Wyjaśnij, dlaczego w okresie przygotowania do zabiegu operacyjnego pacjent wymaga dużej ilości różnorodnych płynów infuzyjnych?

 6. W jakim czasie od dokonania zabiegu operacyjnego można spodziewać się powrotu prawidłowej czynności jelit?

 7. Wymień rodzaje niedrożności (w zależności od przyczyny oraz w zależności od poziomu).

 8. Od czego zależy szybkość przetaczania (czyli podawania dożylnego) płynów infuzyjnych?

 9. Co wyraża ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ)?


Działania diagnostyczno-terapeutyczne wobec pacjenta z pooperacyjnym ryzykiem wystąpienia ostrej niewydolności nerek

Opis sytuacji problemowej

Pan M.L. (lat 69), rolnik, nagle podczas prac polowych zaczął narzekać na bóle brzucha, które trudno mu było jednoznacznie umiejscowić. Do dolegliwości bólowych dołączyły się wymioty i wzdęcia brzucha a następnie zatrzymanie gazów i stolca. Pacjenta przewieziono do szpitala. Badania diagnostyczne wskazują
na ostrą mechaniczną niedrożność jelit. Rozpoczęto przygotowanie do zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny wykonano wieczorem. Opieka pooperacyjna polegała na starannym monitorowaniu objawów życiowych i czynności różnych układów z uwzględnieniem ewentualnych zaburzeń charakterystycznych dla przeprowadzanego zabiegu. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym monitorowano m.in. ciśnienie tętnicze krwi, częstość oddechu, temperaturę ciała, wydalanie i ciężar właściwy moczu. Pacjent na salę pooperacyjną trafił
z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego. Pacjent otrzymywał leki przeciwbólowe w małych dawkach i krótkich odstępach czasu oraz tlen
do oddychania. Po zabiegu operacyjnym uzupełniono u pacjenta objętość krwi, skład i poziom elektrolitów i osocza. W pierwszej godzinie pobytu na OIOM uzyskano 30 ml moczu a w drugiej godzinie, jak i w kolejnych, ilość moczu obniżyła się do wartości poniżej 30 ml. Powyższa sytuacja nasuwała podejrzenie ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek.


Zadania

 1. Omów zasady przygotowania pacjenta M. L. do zabiegu operacyjnego, uwzględniając opisany stan pacjenta.

 2. Omów zasady opieki nad pacjentem M. L. po zabiegu operacyjnym.

 3. Jakie objawy i parametry będziesz obserwować u pacjenta po wykonanej operacji?

 4. Jakie objawy świadczyć mogą o ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek?

 5. Co jest najczęstszą przyczyną zaburzeń filtracji nerek po zabiegu operacyjnym?

 6. Jaki objaw kliniczny jest najwyraźniejszym objawem niewydolności nerek?

 7. Jakie działania należy przedsięwziąć wobec pacjenta po stwierdzeniu ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek?

 8. Wymień i omów trzy postacie ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek.


Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką odżywczą przewodu pokarmowego.

Opis sytuacji problemowej

U pacjenta H. J. (lat 49), rozpoznano raka przełyku. Chory został zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego, po którym wrócił z założoną mikroprzetoką pokarmową na jelicie cienkim (mikrojejunostomią).


Zadania

 1. W jakich przypadkach istnieją wskazania do założenia przetoki odżywczej?

 2. Jakie inne, poza mikrojejunostomią, znasz rodzaje przetok odżywczych?

 3. Wymiń zasady żywienia chorego przez przetoki odżywcze, uwzględniając rodzaje przetok odżywczych?


Pierwsza pomoc, udział w terapii i czynności pielęgnacyjne wobec pacjenta
z urazem jamy brzusznej.

Opis sytuacji problemowej

Pan M. K. (lat 39), wykształcenie wyższe, z objawami bólu w jamie brzusznej,
po wcześniejszym upadku z konia, jest transportowany do szpitala. Podczas transportu bóle brzucha nasiliły się, czynność serca uległa przyśpieszeniu
a ciśnienie tętnicze krwi obniżyło się. Pacjent stawał się coraz bardziej niespokojny. Zlecono wykonanie tomografii komputerowej oraz innych badań takich jak np.: grupa krwi, badanie składu morfologicznego krwi, hematokryt, leukocytoza. Badania wykazały znaczne podwyższenie liczby białych ciałek krwi obwodowej. U chorego zachodzi podejrzenie dwuczasowego pęknięcia śledziony. Pacjenta zakwalifikowano do natychmiastowego zabiegu operacyjnego.Zadania

 1. Wyjaśnij pojęcia: pęknięcie śledziony jednoczasowe i dwuczasowe - wskaż zagrożenia z tym związane.

 2. Jakie zadania obowiązują pielęgniarkę w okresie przygotowania pacjenta
  do zabiegu operacyjnego, u którego zachodzi podejrzenie dwuczasowego pęknięcia śledziony?

 3. Wymień wczesne objawy wstrząsu hipowolemicznego.

 4. Ustal kolejność działań pielęgniarskich wobec pacjenta z rozległym urazem brzucha w Izbie Przyjęć.

 5. Określ, jakie objawy należy obserwować u pacjenta w pierwszych godzinach po wypadku?

 6. Uzasadnij propozycję zakwalifikowania pacjenta do nagłej interwencji chirurgicznej.


Pielęgnowanie chorego z powikłaniem choroby wrzodowej żołądka leczonego chirurgicznie.

Opis sytuacji problemowej

Pan K. M., (lat 45), jest dyrektorem dużej firmy farmaceutycznej. Prowadzi nieregularny tryb życia. Przed rokiem zdiagnozowano u Pana K. M. chorobę wrzodową żołądka i od tego czasu był leczony zachowawczo. Przez ostatnie dwa miesiące firmie groziło zamknięcie. Pan K. M., spędzał dużo czasu w pracy, był nerwowy, dużo pił alkoholu i palił dużo papierosów. We wtorek, jak każdego dnia, Pan K. M. wyszedł do pracy. Rozpoczął swój dzień od mocnej kawy i papierosa. Sekretarkę zaniepokoiła cisza panująca w biurze Dyrektora. Weszła do pokoju
i znalazła Pana K. M. nieprzytomnego. Wezwała karetkę pogotowia. Diagnoza - kwotok z wrzodu żołądka.

Zadania


 1. Omów charakterystyczne objawy dla krwotoku z wrzodu żołądka.

 2. Jaka jest odpowiedź organizmu na utratę krwi?

 3. Opisz charakterystyczne objawy dla pacjenta z obfitymi wymiotami, uwzględniając opis sytuacji pacjenta.

 4. Przedstaw plan opieki dla Pana K. w chwili przyjęcia i dalsze postępowanie.

 5. Jakie potencjalne problemy pielęgnacyjne mogą wystąpić u Pana K.M.
  w okresie oczekiwania na operację i po jej wykonaniu?

 6. Wymień i omów powikłania choroby wrzodowej żołądka leczone chirurg-gicznie.


Pielęgnowanie chorego we wstrząsie hipowolemicznym.

Opis sytuacji problemowej

Pani W. M, lat 54, przenosząc duży garnek z wrzątkiem przewróciła się wylewając jego zawartość na siebie. Jej mąż szybko wezwał pogotowie. Pani W. M. została przewieziona na oddział intensywnej terapii z oparzeniami tułowia z przodu, ud, rąk. Oparzenia obejmują 28,0% powierzchni skóry. Pani W. M. jest przytomna. Diagnoza - choroba oparzeniowa.

Zadania


 1. Co to jest choroba oparzeniowa?

 2. Omów fazy choroby oparzeniowej.

 3. Omów postępowanie z chorym na miejscu wypadku, uwzględniając opis sytuacji.

 4. Przedstaw plan postępowania po przyjęciu Pani W. M. do szpitala i omów dalsze postępowanie na oddziale intensywnej opieki.

 5. Wyjaśnij, dlaczego u Pani W. M. wystąpił wstrząs hipowolemiczny?Pielęgnowanie pacjenta cierpiącego z powodu urazu klatki piersiowej.

Opis sytuacji problemowej

Pan T. G., lat 24, uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doszło
do urazu klatki piersiowej. Pacjenta przetransportowano do oddziału chirurgii urazowej, gdzie badania potwierdziły złamanie żeber i odmę.Zadania

 1. Omów postępowanie z chorym na miejscu wypadku i na oddziale pomocy doraźnej.

 2. Omów i uzasadnij, który ze stwierdzonych stanów (odma czy złamanie żeber) jest groźniejsze?

 3. Jakie znasz główne rodzaje odmy i jakie są zasady postępowania w sytuacji ich rozpoznania?

 4. Jakie są główne zaburzenia fizjologiczne spowodowane odmą?

 5. Omów zasady opieki nad pacjentem z drenażem (czynnym i biernym) jamy opłucnej.


Warunki zaliczenia przedmiotu: Praca pisemna wybranego opisu sytuacji problemowej i zaliczenie ustne pozostałych tematów.


Zasady pisania pracy:

 1. Czcionka 12; interlinia 1,5; objętość 10 – 12 stron

 2. Piśmiennictwo: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, numer i rok wydania, strony. Nie mniej niż 10 pozycji; wykaz piśmiennictwa powinien być ułożony w kolejności alfabetycznej lub
  w kolejności cytowania.


Zalecana Literatura dla studentów:

 1. Bogusz I. (red.): Chirurgia dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa 1999

 2. Braun Melsungen B.: Podstawy terapii dożylnej i żywienie pozajelitowe.
  -Medica Press, Bielsko-Biała 1995

 3. Bromboszcz J., Dylewicz P.: Rehabilitacja kardiologiczna – stosowanie ćwiczeń fizycznych. Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1

 4. Brongel L., Duda K.: Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL,
  Warszawa 2001

 5. Chen H., Sola J. E., Lillemoe K. D.: Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego, Urban&Partner, Wrocław 1997

 6. Condon R. E., Nyhus L. (red.): Kompendium postępowania chirurgicznego. PZWL, Warszawa 1995

 7. Fibak J. (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2002

 8. Fibak J.: Chirurgia: Repetytorium, PZWL, Warszawa 2006, wyd. 2

 9. Gedliczka O. (red.): Zasady postępowania w obrażeniach ciała. Medycyna Praktyczna, Kraków 1993

 10. Góral R. (red.): Zarys chirurgii, PZWL, Warszawa

 11. Harmsen Gertrud: Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik dla instrumentariuszek, PZWL 2004

 12. Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej, Czelej, Lublin 2006, wyd.2

 13. Koper A., Wrońska I.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową, Czelej 2003

 14. Majewski E., Zaniewski M. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne, część I, wyd. Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 2003

 15. Szewczyk M. T., Ślusarz R. (red.): Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych, Bydgoszcz, 2006

 16. Tuszewski M.: Chirurgia układu pokarmowego z elementami pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa, 1995

 17. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2006, wyd. 1


zajęcia praktyczne


Cel dydaktyczny przedmiotu:

 • Nabycie umiejętności samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczo-pielęgnacyjnych u pacjenta chirurgicznego oraz planowania opieki zgodnie z przyjętymi standardami,

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole terapeutycznym.

 • Doskonalenie umiejętności z zakresu funkcji opiekuńczych, pielęgna-cyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych i diagnostycznych, których kształcenie rozpoczęto w ramach ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa.

 • Kształtowanie wybranych umiejętności z zakresu funkcji opiekuńczej, leczniczej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej i profilaktycznej, które mogą być realizowane tylko w naturalnych warunkach pobytu pacjenta/klienta.

 • Kształtowanie działań i złożonych umiejętności praktycznych dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych
  i współpracy z członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem
  w różnym stopniu wydolności samoobsługowej.

 • Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych pacjenta oraz dokumentowanie opieki pielęgniar-skiej.

 • Kształtowanie postawy niesienia pomocy oraz wrażliwości na potrzeby pacjenta/klienta zależnie od sytuacji i jego stanu zdrowia.


Program zajęć:

Umiejętności do nabycia w czasie Zajęć Praktycznych


 1. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki chirurgicznej.

 2. Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych w różnych schorzeniach chirurgicznych – zasady pielęgnowania pacjenta poddanego tym badaniom. Zasady asystowania do zabiegów endoskopowych.

 3. Zasady asystowania do podstawowych zabiegów chirurgicznych (zakładania obwodowej i centralnej linii żylnej, zakładanie linii tętniczej, nakłucia żyły
  i tętnicy, diagnostyczne nakłucie opłucnej i otrzewnej, drenaż jamy opłucnowej, tracheostomia, wyciąg szkieletowy, sondowanie żołądka, płukanie lewarowe jelita grubego, cewnikowanie pęcherza moczowego).

 4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i pielęgnowanie po jego wykonaniu (w trybie planowanym lub nagłym) z uwzględnieniem rodzaju zabiegu, znieczulenia i metody operacyjnej.

 5. Zasady pracy pielęgniarki opatrunkowej, przygotowanie do pracy zestawów opatrunkowych, pielęgnacja rany pooperacyjnej.

 6. Pielęgnacja chorego we wstrząsie, z oddechem zastępczym i wspomaganym w okresie pooperacyjnym.

 7. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w zakresie jamy brzusznej i opieka po jego wykonaniu (pielęgnacja i rehabilitacja w okresie przed
  i pooperacyjnym).

 8. Pielęgnowanie pacjenta unieruchomionego z powodu choroby. Zasady rehabilitacji ruchowej i oddechowej, tlenoterapia. Zasady profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych leczonych operacyjnie. Pielęgnacyjna profilaktyka odleżyn.

 9. Przygotowanie i opieka nad chorymi z chorobami nowotworowymi układu pokarmowego. Transport chorych po zabiegu operacyjnym. Rozmowa
  z rodziną chorego umierającego.

 10. Przygotowanie i opieka nad chorymi z chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego. Testy diagnostyczne przy schorzeniach narządów wydzie-lania wewnętrznego, zasady przygotowania chorego do badań i testów diagnostycznych. Choroby tarczycy leczone chirurgicznie – zasady przygo-towania pacjenta do operacji i opieka po jej wykonaniu.

 11. Pielęgnacja chorych po zabiegach endourologicznych i operacjach
  w zakresie układu moczowego. Pielęgnacja chorych z cewnikiem w drogach moczowych (pęcherzu, moczowodzie, z nefrostomią). Bilans płynowy
  u chorego po operacji (dobowa zbiórka moczu, diureza godzinowa).

 12. Pielęgnacja chorego z centralną linią żylną przeznaczoną do żywienia pozajelitowego, z obwodową linią żylną (rozpoznanie zakrzepicy poiniekcyjnej), z linią tętniczą.

 13. Zadania pielęgniarki w procesie żywienia pacjenta leczonego chirurgicznie.

 14. Zasady pielęgnowania chorych z drenażem jamy ciała (opłucnej, otrzewnej, osierdzia).

 15. Pielęgnacja tracheostomii, toaleta drzewa oskrzelowego, drenaż ułożeniowy i bronchoaspiracja.

 16. Zasady monitorowania czynności życiowych u chorych po urazie w okresie przed i pooperacyjnym.

 17. Udział pielęgniarki w edukacji pacjentów chirurgicznych, opracowanie
  i wdrażanie standardów postępowania pielęgniarskiego z chorym po zabiegu operacyjnym w wybranych i wskazanych przez prowadzącego przypadkach.

 18. Przygotowanie pacjenta leczonego chirurgicznie do wypisu ze szpitala – udział pielęgniarki.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Student powinien:

znać:

 • kryteria oceny funkcjonowania poszczególnych układów, potencjalne powikłania mogące wystąpić po zabiegu operacyjnym oraz pielęgnacyjne metody zapobiegające ich wystąpieniu, zasady aseptyki i antyseptyki, pielęgnacyjne metody łagodzenia bólu oraz metody i sposoby łagodzenia
  i eliminowania lęku i niepokoju pacjenta, aparaturę medyczną i sposób jej przygotowania do użycia/zastosowania, uwzględniając zasady aseptyki
  i bezpieczeństwa, zasady prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej metodą procesu pielęgnowania, kryteria wypisu pacjenta do domu.

rozumieć:

  • celowość doboru metod i środków do realizacji zadań w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie.

umieć:

  • realizować zadania wynikające z udziału pielęgniarki w procesie diagnosty-czno-leczniczym pacjenta leczonego chirurgicznie.


Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną.

 • Obecność na zajęciach praktycznych (usprawiedliwione mogą być nieobe-cności udokumentowane zwolnieniem lekarskim, wypadki losowe). Udoku-mentowane nieobecności należy odpracować w terminie uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za przebieg zajęć praktycznych. W przypadku dłuższej choro-by student zobowiązany jest powiadomić opiekuna.

 • Udokumentowany proces pielęgnowania wybranego pacjenta leczonego chirurgicznie oraz pisemna praca dotyczącą pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym (temat do uzgodnienia z opiekunem).

 • Pozytywna ocena pracy studenta (postawa, wiedza, umiejętności) dokonana przez opiekuna zajęć praktycznych.


praktyka zawodowa


Cel dydaktyczny przedmiotu:

 • Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego
  i wykorzystanie jej do działań diagnostycznych, pielęgnacyjnych i edukacyj-nych pacjenta i jego rodziny.

 • Utrwalanie i doskonalenie umiejętności współpracy w zespole interdyscypli-narnym dla zabezpieczenia niezbędnych warunków do realizacji pełnopro-filowej opieki pielęgniarskiej pacjentom w szpitalu i warunkach domowych,

 • Uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w toku kształcenia.

 • Aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie nauk medycznych, opieki pielęgniarskiej, techniki medycznej i innych dziedzin niezbędnych do realizacji praktyki zawodowej.


Program zajęć:

Praktyka zawodowa - zadania

 1. Zapoznanie się z organizacją pracy i funkcjonowaniem zespołów pielęgniarskich poszczególnych komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej (regulaminy organizacyjne, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, standardy i procedury realizacji świadczeń zdrowotnych).

 • Doskonalenie umiejętności manualnych w zakresie współdziałania
  w zespole terapeutycznym.

 • Poszerzenie i doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania, realizowania i oceny podejmowanych działań pielęgniarskich.

 • Doskonalenie umiejętności manualnych w zakresie wykonywanych działań i zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych, usprawniających.

 • Doskonalenie umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia.

 1. Praca pielęgniarki w oddziale chirurgii, na sali operacyjnej i w ambula-torium chirurgicznym (organizacja i system pracy, dokumentacja pielęgniarska w szpitalu i ambulatorium chirurgicznym).

 2. Zasady obowiązujące przy przyjęciu chorego do oddziału chirurgicznego
  w trybie planowym i nagłym. Gromadzenie informacji o chorym oraz obowiązująca dokumentacja chorego przyjętego do oddziału chirurgicznego.

 3. Specyfika pracy pielęgniarki na sali opatrunkowej – zasady opatrywania ran oraz przetok.

 4. Profilaktyka zakażeń szpitalnych (źródła i rezerwuary drobnoustrojów
  w środowisku szpitalnym), drogi szerzenia się zakażeń.

 5. Zasady chirurgicznego mycia rąk.

 6. Przygotowanie pacjenta do najczęściej wykonywanych badań diagnosty-cznych, w tym specjalistycznych (ultrasonograficznych, radiologicznych, endoskopowych).

 7. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych u dorosłego (krew, mocz, wydzielina, kał), zgodnie ze zleceniami lekarskimi.

 8. Zabezpieczenie materiału do badań mikrobiologicznych, cytologicznych, histopatologicznych i biochemicznych.

 9. Przygotowanie psychiczne i fizyczne chorego do zabiegu operacyjnego
  w trybie planowym i nagłym w różnych stanach chirurgicznych. Przygo-towanie chorego do znieczulenia i zabiegu operacyjnego, zgodnie
  z zasadami obowiązującymi w oddziale chirurgicznym.

 10. Obserwacja chorego w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, założenie karty obserwacyjnej, wykonywanie pomiarów parametrów życiowych, obserwacja rany pooperacyjnej, zastosowanie skal do oceny stopnia nasilenia bólu pooperacyjnego, skal Norton lub innej skali do oceny ryzyka odleżyn, prowadzenie bilansu płynów, przestrzeganie zaleceń dietetycznych i rehabilitacyjnych.

 11. Zadania pielęgniarki w procesie leczenia chorego – zasady przygotowania pacjenta, przygotowania leków i podania różnymi drogami: doustnie, doodbytniczo, podskórnie, domięśniowo, dożylnie; zasady zakładania kaniul dożylnie, wykonywania prób uczuleniowych, zakładania zgłębnika
  do żołądka, cewnika do pęcherza moczowego, wymiany woreczka stomij-nego, czynności higieniczne związane z złożoną rurką tracheostomijną, zasady przy przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych, czynności higieniczne związane z gastrostomią. Zasady obserwacji chorego i podej-mowania interwencji w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych.

 12. Zasady zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym, prowadzenie gimnastyki oddechowej, zastosowanie drenażu ułożeniowego, odsysanie wydzieliny
  z górnych dróg oddechowych u ciężko chorych. Zasady postępowania
  w przypadku wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

 13. Zasady karmienia chorego przez gastrostomię, przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, nosowo-jelitowy, prowadzenia żywienia pozajelitowego.

 14. Sposoby leczenia dietetycznego w oddziale chirurgicznym.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Powiązany:

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w Częstochowie ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

WYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie iconWYŻsza szkoła zarządzania w częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 368 30 53

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom