„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ”
Pobierz 291.7 Kb.
Nazwa„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ”
strona1/3
Data konwersji01.10.2012
Rozmiar291.7 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA MAZOWSZU”PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA MAZOWSZU


w latach 2004 - 2006


ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA MAZOWSZU


16 marca 2001 roku Sejm III RP uchwalił Ustawę o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 38/2001), co w połączeniu z dotacją przyznawaną od 1999 roku rolnikom przestawiającym się na ekologiczne metody prowadzenia gospodarstwa rolnego, stworzyło warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Program rozwoju rolnictwa ekologicznego na Mazowszu rozpoczął się już w maju 2001 roku serią 5 seminariów informacyjnych, które odbyły się w Płońsku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu i Płocku.

W latach 2002-2003 przeprowadzono dla rolników szkolenia podstawowe, m.in. z zakresu podstaw ekologii, gleboznawstwa, upraw gleby, nawożenia, płodozmianu, upraw wybranych roślin, chowu zwierząt. Kolejną grupą szkoleń były szkolenia terenowe, polegające na pokazaniu dobrych przykładów gospodarstw ekologicznych i przeprowadzeniu „warsztatów” tematycznych. Ostatnią grupą szkoleń były szkolenia marketingowe, koncentrujące się na optymalizacji produkcji i poprawie konkurencyjności gospodatrstw ekologicznych.

W roku 2004 postanowiono objąć programem trzy grupy adresatów: rolników, przetwórców i hurtowników oraz konsumentów.

Strategia programu „Rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu” przewiduje podjęcie działań stymulujących rozwój rynku produktów ekologicznych od producenta poprzez organizacje producentów, przetwórstwo i handel do konsumentów. Oczekiwanym efektem będzie utworzenie w województwie mazowieckim jak największej liczby gospodarstw ekologicznych oraz powstanie grup producenckich. Nastąpi poprawa konkurencyjności i dochodowości gospodarstw, poprawa stanu środowiska i jakości uzyskiwanych płodów rolnych. Dodatkowym efektem będzie utworzenie stałego rynku zbytu produktów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

Pożądanym efektem będzie również rozszerzenie oferty produktów ekologicznych przetworzonych. Rozbudowa rynku produktów ekologicznych zachęci kolejnych rolników do wprowadzania w swoich gospodarstwach ekologicznych metod produkcji. Działania te będą sprzyjać także powstawaniu ekologicznych pasiek.

Działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej, przyczynią się do zwiększenia popytu na produkty rolnictwa ekologicznego, co w sposób pośredni spowoduje zwiększenie produkcji ekologicznej, czyli zmniejszenie chemizacji rolnictwa i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zwiększona podaż produktów ekologicznych spowoduje rozszerzenie dotychczasowej sieci sklepów i innych form sprzedaży detalicznej. W rezultacie zwiększy się liczba konsumentów produktów ekologicznych, wzrośnie ekologiczna świadomość mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nastąpi powiększenie obszaru upraw rolniczych prowadzonych metodami ekologicznymi. Spowoduje to zwiększenie ilości miejsc pracy w rolnictwie, handlu artykułami żywnościowymi, przetwórstwie rolno – spożywczym.

Poprzez akcję informacyjną i promocyjną za pomocą wydawnictw skierowaną do wszystkich uczestników rynku, po raz pierwszy w tym roku również do dzieci i młodzieży szkolnej, stymulowany będzie szybszy rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrost świadomości ekologicznej konsumentów.

Efektem końcowym Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu będzie wzrost liczby gospodarstw i powierzchni upraw ekologicznych. W ramach całego programu przewiduje się powstanie do roku 2006 ponad 500 gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi o łącznej powierzchni ok. 5.000 ha.


ROK 2004


Adresatami programu są rolnicy, przetwórcy i hurtownicy oraz konsumenci żywności ekologicznej.


Program obejmuje następujące działy:


Działy

Adresat

Strona

Dział 1

Rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący gospodarstwa demonstracyjne i pszczelarze,

4

Dział 2

Przetwórcy i hurtownicy żywności ekologicznej

8

Dział 3

Rolnicy i Przetwórcy

Produkt Regionalny

Mazowiecka regionalna jednostka certyfikująca9

Dział 4

Konsumenci

11

Dział 5

Wydawnictwa

12

Dział 6

Współpraca z Landem Bawaria

13
Podsumowanie kosztów na rok 2004

14
Planowane koszty na lata 2005-2006

15
Łączne planowana koszty Programu na lata 2004-2006

16ROK 2004


DZIAŁ 1 ROLNICY

Działanie 1.1 Rolnicy ekologiczni 1. Cele

 • Zwiększenie do 300 liczby gospodarstw ekologicznych w województwie mazowieckim

 • Poprawa konkurencyjności i dochodowości gospodarstw

 • Poprawa stanu środowiska i jakości uzyskiwanych płodów rolnych

 • Kształtowanie i pielęgnacja krajobrazu rolniczego

 • Zachowanie bioróżnorodności w agrosystemach2. Grupa docelowa

 • rolnicy zgłaszający chęć przestawienia gospodarstw na produkcję metodami ekologicznymi ok. 300 rolników uczestniczących w kursie podstawowym.

 • rolnicy posiadający certyfikaty oraz będący w trakcie przestawiania gospodarstw, którzy zgłosili się do jednostek certyfikujących – ok. 250 rolników przestawiających produkcję i rolnicy posiadający już certyfikaty zgodności.3. Zadania

 • Kurs podstawowy (obejmujący podstawy rolnictwa ekologicznego, wyjazd do gospodarstw ekologicznych i szkolenia marketingowe).

 • Szkolenia specjalistyczne (sadownictwo, warzywnictwo, zioła, chów zwierząt, jakość żyw-ności, ekonomika, agroturystyka oraz wyjazd studyjny do grupy producenckiej).

 • Spośród rolników posiadających gospodarstwa ekologiczne wykreowanie liderów świad-czących usługi doradcze i prowadzących edukację dla innych rolników i grup konsumen-tów.

4. Harmonogram

Rodzaj szkolenia

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

Szkolenia podstawowe

X
Szolenia terenowe

X

X

Szkolenia marketingowe

X

X

Szkolenia specjalistyczne

X


X
Wyjazdy studyjne
X5. SZACOWANE KOSZTY

Wynagrodzenie wykładowców

28 800 PLN

Wynagrodzenie rolników (szkolenia terenowe)

6 000 PLN

Wynagrodzenie rolników (grupy producenckie)

4 000 PLN

Wynagrodzenie koordynatorów

2 2000 PLN

Wynajem sal wykładowych

9 600 PLN

Koszt przejazdów

11 300 PLN

Poczęstunek

11 000 PLN

ŁĄCZNIE

92 700 PLNROK 2004


DZIAŁ 1 ROLNICY

Działanie 1. 2 Gospodarstwa demonstracyjne


1. Cele

 • Wyłonienie grupy gospodarstw demonstracyjnych wg przyjętych kryteriów.

 • Utworzenie sieci demonstracyjnych (pokazowych) gospodarstw ekologicznych na Mazowszu.2. Grupa docelowa

 • Dokonanie wyboru ok. 30 gospodarstw demonstracyjnych spośród ok. 250 gospodarstw posiadających certyfikaty.3. Zadania

 • Na podstawie danych uzyskanych z ankiet oraz dodatkowych kryteriów (propozycja tych kryteriów w załączeniu) dokonanie wyboru grupy gospodarstw, które mogą się ubiegać o status gospodarstwa demonstracyjnego.

 • Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla rolników z certyfikatami do 1-2 gospodarstw, które uczestniczyły w Programie szkoląc innych rolników w celu poznania gospodarstw i wymiany doświadczeń..

 • Wizytacja wybranych gospodarstw.

 • Przygotowanie wzoru umowy z rolnikiem o współpracy w ramach „Programu rozwoju rolnictwa ekologicznego na Mazowszu” oraz dokumentu nadającego status demonstracyjnego gospodarstwa ekologicznego w „Programie rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu”.

 • Zorganizowanie seminarium na temat funkcjonowania gospodarstwa demonstracyjnego połączony z wręczeniem dokumentu nadającego status Gospodarstwa Demonstracyjnego współpracującego z Samorządem Województwa Mazowieckiego dla wyłonionej grupy rolników (sala konferencyjna Urzędu)4. Harmonogram
Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Wizytacje

X

X

X

X

XWybór gospodarstw

XWyjazd studyjny
X
SeminariumX5. Szacowane koszty

Bez kosztów.


ROK 2004


DZIAŁ 1 ROLNICY

Działanie 1. 3 Pszczelarze


1. Cele

 • Utworzenie na Mazowszu grupy pasiek posiadających certyfikaty ekologiczne

 • Poszerzenie oferty produktów ekologicznych certyfikowanych o miody i inne produkty pszczelarstwa

 • Promocja metod ekologicznych w rolnictwie

 • Promocja agroturystyki w pasiekach2. Gupa docelowa

 • Łącznie 200-300 osób (dwie grupy pszczelarzy po ok. 100 – 150 osób każda)3. Zadania

 • Seminaria dla pszczelarzy w Tłuszczu i Poświętnem poświęcone przestawianiu pasiek z konwencjonalnych na ekologiczne oraz certyfikacji

 • Warsztaty w Poświętnem dla jednej grupy wyłonionej po uczestnictwie w seminarium dla zdecydowanych na uzyskanie certyfikatu. Tematyka warsztatów to źródła finansowania, praktyczne umiejętności sporządzania dokumentów, agroturystyka w gospodarstwach pasiecznych.


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” icon„Rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconRolnictwa ekologicznego, a także obejrzeć wystawę maszyn rolniczych. Gratką dla smakoszy ekologicznych wiktuałów będzie degustacja 100 kilogramowego ekologicznego tortu, przygotowanego przez rzeszowską cukiernię

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconZnakowanie produktów rolnictwa ekologicznego

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconKryteria rolnictwa ekologicznego stowarzyszenia ekoland

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconProzdrowotne I odżywcze walory żywności z rolnictwa ekologicznego

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconSprawozdanie z przeprowadzonych w 2011 r badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconWniosek o odnowienie upoważnienia do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państwa trzeciego do ue

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconSprawozdanie z prowadzenia w 2009 r badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie upraw polowych metodami ekologicznymi

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconSprawozdanie z prowadzenia w 2008 r badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie upraw polowych metodami ekologicznymi

„program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu” „program rozwoju rolnictwa ekologicznego na mazowszu ” iconKluczowe ekonomiczno-społeczne problemy polskiego rolnictwa w latach 1990-2000. Perspektywy rozwoju dla rolnictwa polskiego do roku 2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom