Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012
Pobierz 180.8 Kb.
NazwaProgram ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar180.8 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM ĆWICZEŃ Z METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012


 1. Służba pogodyorganizacja sieci meteorologicznej w Polsce i na świecie. Zadania Światowej Organizacji Meteorologicznej
 • Przedmiot i cel badań meteorologicznych;

 • Cele i zadania organizacji służby pogody na świecie, Światowa Organizacja Meteorologiczna - WMO;

 • Sposób funkcjonowania sieci meteorologicznej na świecie;

 • organizacja i rozwój sieci pomiarów meteorologicznych w Polsce (zakres pomiarów i obserwacji prowadzonych przez różne punkty sieci meteorologicznej w Polsce);

 • Terminy wykonywania obserwacji i pomiarów w sieci IMGW (Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej) oraz sposoby ich zapisu;

 • Przykłady stacji prowadzących nietypowe badania (np. stacje agrometeorologiczne, aerologiczne, morskie itp.);

 • Wygląd i wyposażenie typowej stacji meteorologicznej;

 • Materiały źródłowe stosowane w meteorologii i klimatologii.
 1. Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery.


Ćwiczenie pisemne: Przebieg dobowy składowych bilansu radiacyjnego


Zagadnienia do ćw. 2

 • Definicja promieniowania, podział widma promieniowania słonecznego, jednostki długości fal promieniowania, prawa promieniowania (Wiena, Stefana-Boltzmanna);

 • Definicja i jednostki natężenia promieniowania;

 • Promieniowanie słoneczne bezpośrednie, zależność między natężeniem promieniowania słonecznego a kątem padania promieni słonecznych;

 • Definicja stałej słonecznej;

 • Osłabienie promieniowania słonecznego w atmosferze;

 • Promieniowanie słoneczne rozproszone (prawo Rayleigh’a);

 • Promieniowanie słoneczne całkowite;

 • Definicja albedo, czynniki determinujące wartość albedo;

 • Promieniowanie powierzchni Ziemi;

 • Promieniowanie zwrotne atmosfery;

 • Promieniowanie efektywne, czynniki wpływające na wartość promieniowania efektywnego;

 • Bilans radiacyjny powierzchni czynnej;

 • Definicja usłonecznienia - usłonecznienie rzeczywiste, usłonecznienie względne (heliograf Campbella-Stokesa);

 • Przyrządy do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego (np. solarymetr Gorczyńskiego).
 1. Termika atmosfery i podłożaĆwiczenie pisemne: Przebieg temperatury gruntu. Określanie stanów równowagi termodynamicznej atmosfery


Zagadnienia do ćw. 3

 • Sposoby wymiany ciepła między podłożem a atmosferą (radiacyjny, ruch turbulencyjny, cząsteczkowe przewodnictwo cieplne, zmiany stanu skupienia wody, proces adiabatyczne, adwekcja);

 • Konwekcja termiczna;

 • Bilans cieplny powierzchni czynnej;

 • Różnice w przebiegu procesów cieplnych w gruncie i w wodzie;

 • Dobowy przebieg temperatury powierzchni gruntu i temperatury powietrza przy powierzchni ziemi;

 • Przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i temperatury gleby;

 • Proces adiabatyczny, ciepło utajone, poziom kondensacji, suchoadiabatyczny i wilgotnoadiabatyczne zmiany temperatury w czasie ruchów pionowych powietrza, gradient suchoadiabatyczny i wilgotnoadiabatyczny, gradient rzeczywisty;

 • Typy równowagi termicznej powietrza atmosferycznego;

 • Typy pionowego rozkładu temperatury powietrza (rozkład normalny, izotermia, inwersja);

 • Rodzaje inwersji temperatury powietrza (np. radiacyjna, adwekcyjna, z osiadania, frontowa.)
 1. Woda w atmosferze.


Ćwiczenie pisemne: Obliczanie charakterystyk wilgotności z wzoru psychrometrycznego


Zagadnienia do ćw. 4

 • Woda w atmosferze - stany skupienia, przemiany fazowe

 • Proces parowania - czynniki wpływające na szybkość parowania

 • Pojęcia: parowanie potencjalne, parowanie rzeczywiste, stan nasycenia, ewaporacja, transpiracja, ewapotranspiracja, utajone ciepło parowania, jawne ciepło kondensacji

 • Przyrządy do pomiaru parowania – np. ewaporometr Piche’a, ewaporometr Wilda

 • Wielkości charakteryzujące zawartość pary wodnej w atmosferze – prężność aktualna pary wodnej, prężność nasycona pary wodnej, wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, wilgotność względna, stosunek zmieszania, niedosyt wilgotności, temperatura punktu rosy

 • Temperatura powietrza a maksymalna zawartość pary wodnej

 • Dobowy i roczny przebieg prężności pary wodnej i wilgotności względnej na tle przebiegu temperatury powietrza.

 • Przyrządy i metody pomiaru wilgotności powietrza: higrometr, psychrometr Augusta i Assmana, wzór psychrometryczny, tablice psychrometryczne.

 • Warunki kondensacji pary wodnej w atmosferze - jądra kondensacji, woda przechłodzona w atmosferze

 • Mgły, zamglenia – rodzaje mgieł: z ochładzania (radiacyjne, adwekcyjne, zmieszania), z wyparowania (dymienie morza, mgły frontowe)

 • Międzynarodowa klasyfikacja chmur

 • Podział chmur ze względu na genezę (chmury konwekcyjne, chmury warstwowe, chmury o charakterze falowym)

 • Opady atmosferyczne i teorie ich powstawania (koagulacja grawitacyjna, koagulacja turbulencyjna, mechanizm Findeisena-Bergerona)

 • Przyrządy do pomiaru opadu atmosferycznego (deszczomierz Hellmanna, pluwiograf)
 1. Ciśnienie atmosferyczne, wiatr, masy powietrza, fronty atmosferyczne


Ćwiczenie pisemne: rozpoznawanie układów barycznych na mapach synoptycznych i określanie kierunku wiatru


Zagadnienia do ćw. 5

 • Ciśnienie atmosferyczne – definicja, jednostki, przyrządy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego (barometr rtęciowy, aneroid, barograf)

 • Zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości;

 • Pojęcia: powierzchnia izobaryczna, izobara, izohipsa

 • Układy baryczne (wyż, niż, wał, bruzda, klin, zatoka, siodło)

 • równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona)

 • zmiany ciśnienia w kierunku poziomym

 • wahania ciśnienia w cyklu dobowym i rocznym, tendencja ciśnienia,

 • siły wywołujące i kształtujące wiatr: poziomy gradient ciśnienia, siła Coriolisa, siła tarcia (spirala Ekmana), siła odśrodkowa

 • wiatr geostroficzny

 • wiatr gradientowy w niżu i wyżu

 • reguła Buys-Ballota

 • przyrządy do pomiaru prędkości i kierunku wiatru (np. wiatromierz Wilda, anemometr Robinsona, anemometr indukcyjny)

 • Masy powietrza - klasyfikacja termiczna i geograficzna,

 • Pojęcia: front atmosferyczny, powierzchnia frontowa,

 • Podział frontów ze względu na charakter ruchu frontów (fronty ciepłe, chłodne, stacjonarne, quasi-stacjonarne),

 • Sposoby wyznaczania frontów klimatologicznych,

 • Położenie głównych frontów klimatologicznych w lipcu i styczniu,

 • Przekroje pionowe przez front ciepły i chłodny (front chłodny pierwszego i drugiego rodzaju),

 • Front zokludowany, rodzaje frontów zokludowanych – przekroje pionowe,

 • Cechy pogody w obszarze frontu ciepłego, chłodnego i zokludowa
 1. Ośrodki baryczne. Teoria powstawania niżów wg. Bjerknesa. Cyrkulacja atmosfery. Wiatry lokalne.


Zagadnienia do ćw.6


 • Powstawanie niżów z frontami atmosferycznymi. Teoria falowa rozwoju cyklonów w szerokościach umiarkowanych (teoria Bjerknesa).Fazy rozwoju układu cyklonalnego w umiarkowanych szerokościach geograficznych

 • Pogoda w niżu i wyżu. Przekrój przez ciepły wycinek niżu barycznego,

 • Przekroje pionowe przez ciepły i chłodny odcinek niżu,

 • Frontogeneza i frontoliza;

 • Pogoda w układach cyklonalnych i antycyklonalnych w szerokościach pozazwrotnikowych;

 • Schemat ogólnej cyrkulacji atmosfery na kuli ziemskiej (komórki cyrkulacyjne: Hadley’a, Ferrela, polarna);

 • Rozkład ciśnienia powietrza na poziomie morza (klimatyczne ośrodki działania atmosfery);

 • Główne systemy wiatrów na kuli ziemskiej;

 • Cyrkulacja atmosfery w strefie międzyzwrotnikowej (pojęcia: pasaty, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności pasatów, deszcze zenitalne, inwersja pasatowa, końskie szerokości);

 • Cyrkulacja atmosfery w szerokościach umiarkowanych;

 • Cyrkulacja atmosfery w strefie okołobiegunowej;

 • Cyrkulacja monsunowa i obszary jej występowania;

 • Wiatry lokalne (bryzy morskie, wiatry górskie i dolinne, wiatry lodowcowe, wiatry fenowe, bora, mistral, wiatry tunelowe) – geneza ich powstawania.
 1. KOLOKWIUM; Mapa synoptyczna Materiały źródłowe stosowane w meteorologii i klimatologiiĆwiczenie pisemne - Charakterystyka zróżnicowania pogody w Europie na podstawie analizy mapy synoptycznej (charakterystyka pola ciśnienia, układy baryczne i ich rozkład, rozmieszczenie mas powietrza i frontów, rozkład temperatury, wiatru, zachmurzenia, zjawisk atmosferycznych)


Zagadnienia do ćw. 7

  • Źródła danych do stworzenia mapy synoptycznej ;

  • Zasady nanoszenia danych na mapę synoptyczną (symbole i oznaczenia stosowane na mapach synoptycznych);

  • Analiza mapy synoptycznej (analiza izobaryczna, analiza frontowa, analiza mas powietrza);

  • Symbole i oznaczenia stosowane na mapach synoptycznych;

  • Schemat rozmieszczenia elementów meteorologicznych wokół stacji na mapie synoptycznej;

  • Internetowe źródła danych o pogodzie.


8. Klimat kuli ziemskiej


Ćwiczenie pisemne - Roczny przebieg temperatury powietrza i anomalii termicznej na wybranych stacjach kuli ziemskiej.


Zagadnienia do ćw. 8

 • Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza w danym miejscu. Geograficzne czynniki klimatotwórcze.

 • Rozkład temperatury powietrza na kuli ziemskiej – styczeń, lipiec, rok;

 • Amplituda roczna temperatury powietrza – rozkład na kuli ziemskiej;

 • Czynniki wpływające na amplitudę dobową i roczną temperatury powietrza;

 • Anomalia termiczna, rozkład przestrzenny na kuli ziemskiej, czynniki determinujące jej wartość;

 • Związek rozkładu temperatury z bilansem cieplnym;

 • Kontynentalizm i wybrane wskaźniki kontynentalizmu (np. Chromowa, Gorczyńskiego);

 • Rozkład rocznych opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej;

 • Roczne i dobowe typy przebiegów temperatury powietrza i opadów atmosferycznych.

9 i 10 Klimat Polski


Ćwiczenie pisemneanaliza danych klimatycznych na obszarze Polski


Zagadnienia do ćw. 9 i 10


 • czynniki geograficzne wpływające na klimat Polski (szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, wysokość n.p.m., prądy morskie, rzeźba terenu, pokrycie terenu)

 • główne centra baryczne wpływające na pogodę w Polsce

 • przyczyny zmienności i różnorodności typów pogody w Polsce

 • masy powietrza napływające nad Polskę (częstość ich występowania w przekroju miesięcznym, sezonowym i rocznym)

 • fronty atmosferyczne (częstość ich występowania)

 • warunki solarne (rozkład przestrzenny: promieniowania całkowitego, usłonecznienia, bilansu radiacyjnego)

 • warunki termiczne (rozkład temperatury powietrza w lipcu, styczniu i w ciągu roku; średnie roczne amplitudy temperatury powietrza, średnie dobowe i roczne maksymalne i minimalne temperatury powietrza)

 • termiczne pory roku

 • okres wegetacyjny

 • warunki opadowe (zachmurzenie nieba, średnie roczne sumy opadów, rozkład opadów w ciągu roku, częstość opadów atmosferycznych, burz, opadów ulewnych, opadów śniegu; długość występowania pokrywy śnieżnej)

 • warunki wilgotnościowe (przebieg roczny i wielkość: parowania, ciśnienie pary wodnej, wilgotności względnej)

 • wiatr (miesięczny rozkład częstości wiatru wg poszczególnych jego kierunków, prędkości wiatrów)

 • metody rejonizacji klimatu PolskiDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram studiów zaocznych licencjackich w zakresie historii w roku akademickim 2011/2012 – III rok

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram studiów zaocznych licencjackich w zakresie historii w roku akademickim 2010/2011 – III rok

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram studiów w roku akademickim 2011/2012 I rok

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram studiów w roku akademickim 2011/2012 I rok

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram studiów doktoranckich z zakresu Pedagogiki w roku akademickim 2011/2012

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconTematy ćwiczeń z chemii dla studentów I roku II wydziału lekarskiego w roku akademickim 2010/2011

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProgram ćwiczeń z dendrologii w roku akademickim 2006/07 dla I roku wydziału leśnego, studium zaoczne

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconTematyka seminariów licencjackich realizowanych w roku akademickim 2011/2012

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconProponowane tematy projektów licencjackich w roku akademickim 2011/2012

Program ćwiczeń z meteorologii I klimatologii dla I roku studiów licencjackich w roku akademickim 2011/2012 iconHarmonogram zajęć dla studentów studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom