2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach
Pobierz 14.36 Kb.
Nazwa2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar14.36 Kb.
TypDokumentacja

IV. Hydrosfera

1. Zasoby i krążenie wody w przyrodzie

 • wyjaśnia pojęcia: hydrosfera, bilans wodny, retencja, parowanie, sublimacja, infiltracja;

 • opisuje zasoby wodne Ziemi na podstawie prezentowanych zestawień statystycznych;

 • wymienia podstawowe właściwości wody;

 • wyróżnia główne elementy obiegu wody w przyrodzie.
 • analizuje wielkość zasobów wodnych i proporcje między udziałem wód słodkich i wód słonych występujących na Ziemi;

 • ocenia znaczenie wody słodkiej i konieczność jej ochrony.
2. Właściwości i ruchy wody w morzach i oceanach

 • wyjaśnia pojęcia: wszechocean, morze (przybrzeżne, śródziemne, międzywyspowe), pływy (odpływy, przypływy), prądy, falowanie, zasolenie;

 • wyróżnia typy mórz i wskazuje na mapie wybrane przykłady;

 • omawia cechy termiczne i chemiczne wody morskiej (zasolenie);

 • wskazuje na mapie przykłady mórz o największym i najmniejszym zasoleniu;

 • wyróżnia rodzaje ruchów wody morskiej i wymienia ich przyczyny;

 • wymienia przykłady oddziaływania ruchów wody morskiej na wybrzeże;

 • wykorzystując mapę, opisuje rozmieszczenie ciepłych i zimnych prądów morskich.

 • wyjaśnia pojęcia: pływy syzygijne i kwadraturowe, tsunami;

 • wyjaśnia zależność między zróżnicowaniem termicznym i zasoleniem a położeniem geograficznym mórz i oceanów;

 • charakteryzuje proces falowania wywołany ruchami płyt litosfery;

 • posługując się schematem (rysunkiem), wyjaśnia różnice między wielkością pływów syzygijnych i kwadraturowych;

 • opisuje model krążenia prądów morskich na Ziemi;

 • analizuje zależność między temperaturą prądów morskich a bogactwem łowisk morskich i oceanicznych.
3. Wody powierzchniowe i podziemne

 • wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dorzecze, zlewisko, dział wodny, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne, powódź, jezioro, wody artezyjskie, źródło;

 • wymienia typy rzek wyróżnione ze względu na ciągłość zasilania;

 • wyróżnia kryteria klasyfikacji jezior;

 • wymienia podstawowe typy genetyczne jezior i wskazuje ich przykłady na mapie;

 • klasyfikuje wody podziemne;

 • rysuje schemat i wyjaśnia zasadę działania studni artezyjskiej;

 • wskazuje na mapie przykładowe obszary występowania wód artezyjskich;

 • wyróżnia i przedstawia za pomocą rysunku typy źródeł.
 • wyjaśnia pojęcia: ustrój rzeki, strefa aeracji, infiltracja, strefa saturacji, wody wgłębne, wody głębinowe, okno hydrogeologiczne;

 • opisuje typy ustrojów rzecznych i wskazuje ich przykłady na mapie;

 • na podstawie klimatogramów i wykresów stanów wód określa typ ustroju rzecznego;

 • formułuje zależność występowania wód poziemnych od budowy geologicznej;

 • porównuje cechy termiczne i chemiczne poszczególnych typów wód podziemnych;

 • ocenia znaczenie basenów i studni artezyjskich dla gospodarki wybranych państw świata.
4. Lodowce

 • wyjaśnia pojęcia: lodowiec górski, lądolód, granica wieloletniego śniegu, pole firnowe, jęzor lodowcowy, wieloletnia zmarzlina;

 • wyróżnia i opisuje warunki klimatyczne i orograficzne niezbędne do powstawania lodowców górskich i lądolodów;

 • wymienia podstawowe typy lodowców i wskazuje na mapie przykładowe obszary ich występowania;

 • wskazuje na mapie obszary występowania wieloletniej zmarzliny.
 • wyjaśnia pojęcie: lodowiec szelfowy;

 • formułuje zależność między przebiegiem granicy wieloletniego śniegu a rozmieszczeniem lodowców na świecie;

 • charakteryzuje i porównuje typy lodowców: alpejskiego, himalajskiego, norweskiego i piedmontowego;

 • analizuje konsekwencje przyspieszonego tempa topnienia lodowców dla środowiska przyrodniczego i człowieka;

 • opisuje utrudnienia w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach pokrytych wieloletnią zmarzliną.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconTerroryści na morzach I oceanach

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconWoda znajduje się w jeziorach, morzach, oceanach, rzekach, stawach, strumieniach itd. Woda słodka występuje w jeziorach, rzekach, na bagnach oraz w lodowcach

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconWystępowanie Wszystkie głowonogi żyją w morzach o pełnym zasoleniu. Preferują wody podzwrotnikowe. Budowa

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconScenariusz V krążenie wody w przyrodzie I właściwości wody

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach icon1 – ruchy masowe grawitacyjne 2 oddziaływanie wody; przeobrażonej w lód

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconWłaściwości fizyczne wody

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconWłaściwości fizyczne wody

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconWłaściwości fizyczne I chemiczne wody

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconBadanie właściwości fizycznych wody

2. Właściwości I ruchy wody w morzach I oceanach iconTemat: Skład I właściwości wody

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom