Temat Ocena dopuszczająca
Pobierz 298.3 Kb.
NazwaTemat Ocena dopuszczająca
strona2/4
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar298.3 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
GEOGRAFIA, CZĘŚĆ 2
DZIAŁ 1. LUDNOŚĆ l OSADNICTWO
Uczeń potrafi:
1.

Wpływ środowiska na działalność człowieka

● wyjaśnić pojęcia determinizmu i nihilizmu geograficznego.

● omówić czynniki przyrodnicze, które w sposób bezpośredni wpływają na działalność człowieka.

● omówić mechanizm oddziaływania elementów środowiska na działalność człowieka i poprzeć przykładami;

● omówić znaczenie środowiska jako źródła zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

● analizować mapy tematyczne pod kątem oceny warunków środowiska dla życia

i działalności człowieka.

● dokonać wnikliwej oceny warunków środowiska na każdym podanym przykładzie.
2.

Rola historii i kultury w zróżnicowaniu zaludnienia i zagospodarowania regionów świata i Polski

● podać przykłady regionów o zróżnicowanej gospodarce, wynikającej z odmienności kulturowej.

● omówić przyczyny odmienności gospodarki na podanych przykładach.

● porównać regiony

świata o odmiennej gospodarce oraz podać ich przyczyny.

● analizować różnice gospodarowania w Polsce, określając ich przyczyny i zasięg regionów historyczno-kulturowych.

● przedstawić wnikliwą analizę cech kulturowych samodzielnie wybranego regionu gospodarki na świecie.
3.

Porównywanie cech

ludności różnych obszarów

● rozróżniać podstawowe pojęcia demograficzne: przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, struktura płci i wieku.

● omówić piramidę wieku na wybranym przykładzie.

● podać podstawowe przyczyny zróżnicowania cech społeczeństw świata.

● omówić ruch naturalny ludności Polski po II wojnie światowej, podając przyczyny występowania wyżów i niżów demograficznych;

● scharakteryzować obecną sytuację demograficzną Polski

na tle Europy.

● porównywać cechy społeczeństw świata, podając przyczyny zróżnicowania;

● konstruować piramidy wieku, np. przygotować piramidę wieku dla powiatu lub gminy, w których mieszka uczeń.
4.

Rozmieszczenie ludzi na Ziemi: przyczyny zróżnicowania

● wyjaśnić pojęcia ekumeny i anekumeny, podać ich przykłady.

● opisać rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej;

● wskazać obszary o małej i dużej gęstości zaludnienia.

● omówić zmiany zasięgu ekumeny i anekumeny w dziejach rozwoju osadnictwa, podając ich przyczyny.

● omówić przyczyny środowiskowe i pozaśrodowiskowe nierównomiernego rozmieszczenia ludności na wskazanych przykładach (w tym własny powiat, województwo).

● przedstawić dla wybranego regionu świata wnikliwą analizę przyczyn (środowiskowych i pozaśrodowisko-wych) nierównomiernego rozmieszczenia ludności z uwzględnieniem zmian w czasie.
5.

Problemy krajów o szybko zwiększającym się zaludnieniu

● wskazać regiony świata odpowiedzialne za eksplozję demograficzną;

● podać przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego w tych regionach.

● analizować zmiany liczby ludności świata na przestrzeni dziejów.

● analizować fazy cyklu demograficznego oraz wymienić przykłady państw znajdujących się w poszczególnych fazach.

● określić społeczne i gospodarcze konsekwencje utrzymywania się przez dłuższy czas wysokiego przyrostu naturalnego.

● omówić działania zmniejszające przyrost naturalny w omawianych krajach;

● zaproponować działania hamujące eksplozję demograficzną.
6.

Problemy krajów o stabilnej lub malejącej liczbie mieszkańców

● wskazać regiony świata o niskim i ujemnym przyroście naturalnym;

● podać podstawowe przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w tych regionach.

● analizować zmiany liczby ludności i przyrostu naturalnego w regionach o stabilnej lub malejącej liczbie mieszkańców w ostatnich dziesięcioleciach.

● określić odmienne przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w państwach Europy Wschodniej i Zachodniej;

● omówić przyczyny zerowego przyrostu naturalnego w Polsce.

● określać społeczno-gospodarcze konsekwencje utrzymywania się tej sytuacji demograficznej przez dłuższy czas.

● przedstawić zmiany przyrostu naturalnego w okresie powojennym w swojej gminie i powiecie oraz podać ich przyczyny.
7.

Wielkie migracje międzypaństwowe współczesnego świata

● rozróżnić podstawowe pojęcia: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja oraz podać przykłady.

● odnaleźć przykłady państw o najsilniejszych ruchach emigracyjnych i imigracyjnych.

● określać konsekwencje ruchów migracyjnych dla krajów emigracyjnych i imigracyjnych.

● podać przykłady selektywnej polityki wobec imigrantów oraz określić przyczyny tych działań.

● zebrać informacje o emigrantach i imigrantach w swojej gminie, porównać je z problemami migracyjnymi Polski.
8.

Wielkie migracje wewnętrzne współczesnego świata

● podać przy kłady wewnętrznych ruchów migracyjnych w Polsce i na świecie.

● określić przyczyny emigracji ze wsi do miast.

● omówić zjawisko dezurbanizacji, podać przykłady, przyczyny i konsekwencje.

● sformułować i wyjaśnić prawidłowości rządzące wewnętrznymi migracjami ludności.

● zebrać informacje o wewnętrznych migracjach ludności w obrębie swojego powiatu oraz podać przyczyny tych ruchów.
9.

Największe miasta i zespoły miejskie świata

● wymienić i zdefiniować rodzaje zespołów miejskich.

● opisać specyfikę wybranego zespołu miejskiego.

● podać przyczyny rozwoju zespołów miejskich świata.

● określić konsekwencje rozwoju zespołów miejskich na świecie i w Polsce.

● określić funkcje własnej jednostki osadniczej w zespołach miast lub miasta powiatowego (w regionach wiejskich).
10.

Zróżnicowana fizjonomia miast różnych regionów świata

● opisać fizjonomię wybranego miasta w Polsce.

● opisać fizjonomię wybranych miast świata.

● określić prawidłowości zabudowy miast Polski, zwracając uwagę na wpływ historii na jej charakter;

● porównywać fizjonomię miast świata, określając przyczyny podobieństw i różnic.

● podać fazy rozwoju przestrzennego miast: polskich, amerykańskich, afrykańskich.

● przedstawić fazy rozwoju przestrzennego swojego miasta lub miasta powiatowego.
11.

Różnorodność osadnictwa wiejskiego

● określić podstawowe cechy wsi.

● opisać cechy fizjonomiczne wsi w wybranych krajach.

● wskazywać cechy wsi wynikające z warunków środowiska przyrodniczego.

● rozróżniać typy wsi w Polsce oraz podać ich przykłady.

● przedstawić charakterystykę swojej wsi, lub wybranej wsi w Polsce (prezentacja slajdów, film, mapy).
12.

Sieć osadnicza Polski

● scharakteryzować podstawowe jednostki osadnicze w Polsce.

● opisać współczesną sieć miast i wsi w Polsce.

● określić przyczyny przyrodnicze i społeczno-gospodarcze, które wpłyną na rozwój istniejącej sieci osadniczej w Polsce.

● podjąć próbę przedstawienia zmian w sieci osadniczej Polski, które nastąpią w przyszłości.

● przedstawić analizę sieci osadniczej własnego powiatu, województwa.
13.

Aktualne problemy ludnościowe Polski

● wskazać regiony o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym i saldzie migracji;

● zdefiniować pojecie bezrobocia.

● podać przyczyny różnic przyrostu naturalnego, bilansu migracji oraz wskaźnika bezrobocia w Polsce; ● określić konsekwencje utrzymywania się tych tendencji w przyszłości.

● znaleźć zależności pomiędzy bilansem migracji a wartościami przyrostu naturalnego.

● podać konsekwencje wyludniania się „ściany wschodniej” i konurbacji katowickiej oraz napływu ludności do miejscowości wokół Warszawy;

● podać przyczyny różnic wskaźnika bezrobocia w Polsce.

● przedstawić zmiany w rozmieszczeniu ludności własnego powiatu i województwa, określając ich przyczyny;

● zaproponować sposoby rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce i we własnym regionie.
DZIAŁ 2. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
Uczeń potrafi:
1.

Rolnictwo: czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze

● definiować pojęcie rolnictwa i jego roli w gospodarce;

● wymienić czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze różnicujące poziom rolnictwa na świecie.

● omówić znaczenie podstawowych czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rolnictwa.

● wskazać czynniki, które wpływają na zróżnicowane warunki rozwoju rolnictwa na Ziemi;

● przedstawić ocenę czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych Polski.

● omówić i wskazać na mapie strefy agroklimatyczne kuli ziemskiej.

● sporządzić ocenę warunków przyrodniczych własnej gminy lub powiatu.
2.

Typy rolnictwa i regiony rolnicze świata

● omówić sposoby użytkowania ziemi.

● przedstawić typy i systemy produkcji rolnej.

● przedstawić przykłady regionów o różnym typie produkcji rolnej.

● podać cechy rolnictwa ekologicznego i ocenić możliwości jego rozwoju w Polsce.

● przedstawić analizę własnego powiatu lub województwa pod względem sposobu użytkowania ziemi.
3.

Gospodarka pasterska na terenach trawiastych strefy półsuchej

● określić cechy charakterystyczne gospodarki pasterskiej.

● podać przykłady regionów świata, gdzie występuje gospodarka pasterska.

● wykazać zależność występowania gospodarki pasterskiej od warunków środowiska przyrodniczego.

● wykazać zależność występowania gospodarki pasterskiej od warunków społeczno-gospodarczych w krajach, w których ona występuje.

● wnikliwie przeanalizować cechy gospodarki pasterskiej w celu określenia możliwości jej funkcjonowania w przyszłości.
4.

Uprawa roli w strefie międzyzwrotniko-wej

● określić cechy środowiska przyrodniczego w strefie międzyzwrotnikowej;

● wymienić typy rolnictwa występujące w tej strefie.

1   2   3   4

Powiązany:

Temat Ocena dopuszczająca iconOcena dopuszczająca

Temat Ocena dopuszczająca iconOcena dopuszczająca

Temat Ocena dopuszczająca iconRomantyzm ocena dopuszczająca

Temat Ocena dopuszczająca iconWymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Temat Ocena dopuszczająca iconWymagania konieczne ( ocena dopuszczająca )

Temat Ocena dopuszczająca iconWymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Temat Ocena dopuszczająca iconWymagania konieczne ocena dopuszczająca

Temat Ocena dopuszczająca iconWymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wiedza

Temat Ocena dopuszczająca iconOcena wypowiedzi ustnej na ocenę dopuszczającą

Temat Ocena dopuszczająca iconOcena dopuszczająca (Poziom wymagań koniecznych)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom