Załącznik do rozporządzenia
Pobierz 2.91 Mb.
NazwaZałącznik do rozporządzenia
strona48/69
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar2.91 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeśli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa (dział 41 do 43)załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna dla jednostek o liczbie pracujących 50 osób i więcej; metoda reprezentacyjna (10%) dla jednostek o liczbie pracujących 10−49 osób; obowiązkowedo 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartałuportal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plosoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeśli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa (dział 41 do 43)B-01 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkoweraz w roku do 24  lutego 2010  r. z danymi za rok 2009portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plosoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - wykonujące roboty budowlano-montażowe (zarówno na własne potrzeby, jak i odpłatnie na zewnątrz) - o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność zaklasyfikowano według PKD do innych rodzajów działalności niż budownictwo (dział 41 do 43)B-02 - sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkoweraz w roku do 24  lutego 2010  r. z danymi za rok 2009portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.pl9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej - wartość (w cenach bieżących) i dynamika (w cenach stałych: dane miesięczne przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, miesiąc analogiczny poprzedniego roku = 100 - według działów i grup PKD oraz przy stałej podstawie - ogółem sekcja F; dane narastające: przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100 - według grup PKD) - miesiąc; według sektorów i form własności, struktura sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według wybranych obiektów budowlanych, wartość robót związanych z realizacją budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w cenach bieżących, wartość nowych zamówień na roboty budowlane w podziale na roboty związane z realizacją budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej - kwartał; ponadto sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez jednostki budowlane - według miejsc - regionów (NTS 1) i województw (NTS 2) wykonywania robót oraz wartość - w cenach bieżących i dynamika (w cenach stałych) produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w gospodarce narodowej według systemów wykonawstwa (system zleceniowy i gospodarczy) - rok.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących) i przeciętne zatrudnienie według krajów - miejsc wykonywania robót.

Struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-
-montażowych w przedsiębiorstwach budowlanych w podziale na grupy PKD, sektory.

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

-  Informacje bieżące - wyniki wstępne - „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej” - miesiąc (Internet),

-  „Budownictwo - wyniki działalności w 2009 r.” - lipiec 2010 r. (Internet, książka),

-  Bank Danych Regionalnych - kwartał, rok,

-  „Monthly Bulletin of Statistics United Nations” - ONZ - miesiąc,

-  „Indicators of Industrial Activity” - OECD - kwartał,

-  „Biuletyn OECD” - miesiąc, kwartał.

11. Koszty i sposób finansowania

1 311 900 zł - budżet GUS


1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1. Symbol badania:1.47.04(153)2. Temat badania:Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie: Prezes GUS
5. Cel badania


Dostarczenie informacji o liczbie, dynamice, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym wydanych pozwoleń na budowę obiektów budowlanych oraz mieszkań i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych oddanych do użytkowania; kosztach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dane o budownictwie mieszkaniowym stanowią również podstawę do dokonywania szacunków zasobów mieszkaniowych, mieszkań w budowie oraz stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

Wyniki badań:

- przekazywane są do Eurostatu, OECD, ONZ i innych organizacji międzynarodowych w ramach statystyk krótkoterminowych,

- wykorzystywane są do wyliczania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania będącej podstawą wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Wyliczona cena ogłaszana jest - w formie komunikatu - przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS.

6. Zakres podmiotowy

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inwestorzy oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

7. Zakres przedmiotowy

- wydane pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,

- pozwolenia na przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania i rozbudowę budynków mieszkalnych - prowadzące do powstania nowych mieszkań,

- pozwolenia na budowę innych obiektów budowlanych niż budynki,

- budynki mieszkalne i o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania,

- mieszkania rozpoczęte i oddane do użytkowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - według form budownictwa,

- nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych.

8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: B-05, B-07, B-08, B-09, meldunek B-06; wtórne wykorzystanie danych z „Wykazu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku” - sporządzanych na potrzeby aktualizacji rejestru terytorialnego, wykaz inwestorów, którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne.


Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanejB-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowedo 10. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartałuportal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plpowiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej; powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoB-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowedo 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdaw-czego)portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plpowiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoB-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowedo 20. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2009 r.portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plwojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoB-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowedo 25 stycznia 2010 r. z danymi za rok 2009portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plpowiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoWykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowedo 5. dnia kalendarzowego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedniportal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.plinwestorzy (inni niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe) oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalneB-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe3 dni po otrzymaniu formularza z urzędu statystycznego portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.pl9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę lub rozbudowę wydano pozwolenia, łącznie z liczbą mieszkań mających powstać w wyniku przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych, na której realizację wydano pozwolenia; liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto według regionów (NTS 1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4) - miesiąc.

Wydane pozwolenia (decyzje ostateczne) na budowę nowych budynków (budynki mieszkalne - liczba budynków, liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - liczba budynków, powierzchnia użytkowa, liczba mieszkań), w tym budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych - według rodzajów budynków, regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), pozwolenia na budowę innych obiektów budowlanych niż budynki oraz pozwolenia (prowadzące do powstania nowych mieszkań) na rozbudowę budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania - według województw (NTS 2) - kwartał.

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia; mieszkania oddane do użytkowania - według regionów (NTS1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5), miast, form budownictwa - kwartał.

Liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddanych do użytkowania, w tym budynków mieszkalnych realizowanych przez inwestorów indywidualnych - według regionów (NTS 1), województw (NTS 2), podregionów (NTS 3), powiatów (NTS 4), gmin (NTS 5) - rok.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poszczególnych kwartałach - wyliczana wyłącznie w skali kraju dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.).

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

- Informacje bieżące - wyniki wstępne - „Mieszkania oddane do użytkowania” - miesiąc; Internet,

-  „Budownictwo mieszkaniowe” - czerwiec, wrzesień, grudzień 2009 r., marzec 2010 r. (Internet),

-  „Budownictwo - wyniki działalności w 2009 r.” - lipiec 2010 r. (Internet, książka),

-  Bank Danych Regionalnych - kwartał, rok,

-  Biuletyn OECD - miesiąc, kwartał,

-  Komunikat Prezesa GUS w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - do końca drugiego miesiąca po każdym kwartale.

11. Koszty i sposób finansowania

3 349 200 zł - budżet GUS


1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1. Symbol badania:1.47.05(154)2. Temat badania:Obiekty budowlane oddane do użytkowania3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5. Cel badania


Określenie liczby wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszeń zamiaru użytkowania - dane niezbędne do realizacji zadań statutowych urzędu.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe organy administracji rządowej realizujące powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

7. Zakres przedmiotowy

Wydane decyzje ostateczne o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektów budowlanych według rodzajów obiektów z uwzględnieniem procedury legalizacyjnej na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUNB: GUNB-1.


Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4wojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoGUNB-1 - obiekty budowlane oddane do użytkowania; metoda pełna; obowiązkowedwa razy w roku do 15. dnia kalendarzowego po półroczuGłówny Urząd Nadzoru Budowlanego9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszeń zamiaru użytkowania według rodzaju tych obiektów w skali kraju, regionów i województw. Wyniki w podziale na:

- pozwolenia na użytkowanie pod względem postępowań legalizacyjnych w poszczególnych kategoriach,

- obiekty oddane do użytkowania w poszczególnych kategoriach.

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

Tablice wynikowe (wydruk, Internet) - sierpień 2009 r., luty 2010 r.

11. Koszty i sposób finansowania

56 700 zł - budżet GUNB


1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1. Symbol badania:1.47.06(155)2. Temat badania:Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5. Cel badania


Określenie liczby wydanych decyzji dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebiegu wykonania tych decyzji - dane niezbędne do realizacji zadań statutowych urzędu.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe organy administracji rządowej realizujące powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

7. Zakres przedmiotowy

Wydane nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (tylko decyzje ostateczne, na podstawie art. 48, 50a, 51 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.−Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)) - ogółem i z wyodrębnieniem budynków mieszkalnych.

Wszczęte postępowania w sprawach orzeczonych rozbiórek.

Rozbiórki wykonane przez zobowiązanego i w drodze wykonania zastępczego ogółem i z wyodrębnieniem budynków mieszkalnych.

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUNB: GUNB - 2.


Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4wojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanegoGUNB-2 - nakazy rozbiórki obiektów budowlanych; metoda pełna; obowiązkowedwa razy w roku do 15. dnia kalendarzowego po półroczuGłówny Urząd Nadzoru Budowlanego9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wydanych decyzji ostatecznych dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebieg (stopień) wykonania tych decyzji, a także odpowiednich procedur postępowania, według rodzaju tych obiektów w skali kraju, regionów i województw.

Wyniki w podziale na: nakazy rozbiórki, wszczęte postępowania egzekucyjne, rozbiórki wykonane.

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

Tablice wynikowe (wydruk, Internet) - sierpień 2009 r., luty 2010 r.

11. Koszty i sposób finansowania

56 700 zł - budżet GUNB

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69

Powiązany:

Załącznik do rozporządzenia iconPl część III. 10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. ZałĄcznik

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Załącznik do rozporządzenia iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom