Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z
Pobierz 0.83 Mb.
NazwaWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z
strona2/18
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.83 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

KIERUNEK:

PRZYRODA

Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.plCZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł


KIEROWNIK STUDIÓW:

JADWIGA WYSOCKAKIERUNEK:

EDUKACJA ELEMENTARNA

Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

DOROTA WIŚNIEWSKA


KIERUNEK:

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

DOROTA WIŚNIEWSKA
KIERUNEK:

HISTORIA I REGIONALIZM

Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

450

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

ILONA LEWANDOWSKAKIERUNEK:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

Ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

2.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

JADWIGA WYSOCKAKIERUNEK:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

ul. MICKIEWICZ 6 , 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

EWA RUSZKOWSKAKIERUNEK:

BIBLIOTEKOZNASTWO I INFORMACJA NAUKOWA
Oferta: WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO EKONOMICZNEJ W SIERADZU

Ul. MICKIEWICZ 6, 98-200 SIERADZ, www.wshe.sieradz.pl


CZAS TRWANIA:

trzy semestry

ILOŚĆ GODZIN:

350

TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 września 2005r.

CAŁKOWITY KOSZT:

3.000 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

BOŻENA LEBIEDZIŃSKA


KARTA ZGŁOSZENIA

NA STUDIA PODYPLOMOWE


Zgłaszam chęć uczestnictwa w 3-semestralnych studiach podyplomowych na kierunku:


...........................................................................................................


...........................................................................................................


Dane zgłaszającego.


Imię i nazwisko: ................................................................................


Dotychczasowe wykształcenie: (nazwa kierunku studiów, uczelnia)


...........................................................................................................


...........................................................................................................


Miejsce pracy: (nazwa, adres, telefon) .............................................


...........................................................................................................


...........................................................................................................


...........................................................................................................


Miejsce zamieszkania: (dokładny adres, telefon kontaktowy)


...........................................................................................................


...........................................................................................................


Data: ................................... .....................................................

Podpis (czytelny)


RADY

PEDAGOGICZNE 1. Dyrektor zainteresowany szkoleniem rady pedagogicznej przesyła do WODN w Sieradzu wypełniony druk zgłoszenia.

 2. Co najmniej na miesiąc przed planowanym szkoleniem dyrektor szkoły telefonicznie uzgadnia z osobą prowadząca dokładny termin (dzień, godzina).

 3. Koszt jednej godziny dydaktycznej wynosi od około 70 do 100 zł. Ostateczna cena uzależniona jest od:

 1. ilości godzin;

 2. liczebności rady pedagogicznej;

 3. ilości osób prowadzących.

 1. Potwierdzenie udziału w szkoleniu odbywa się według następujących zasad:

 1. szkolenie do 4 godzin dydaktycznych - szkoła otrzymuje jedno ogólne zaświadczenie o odbytym szkoleniu;

 2. szkolenie od 5 godzin dydaktycznych - uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

 1. Szkoły mogą zgłaszać własne propozycje tematów szkoleń.

 2. Wszystkie propozycje kursów doskonalących i warsztatów znajdujące się w informatorze mogą być realizowane w ramach rad pedagogicznych.
TEMATYKA SZKOLENIA

OSOBA PROWADZĄCA

Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Dokumentowanie osiągnięć pedagogicznych.

Jadwiga Wysocka

Ewaluacja pracy nauczyciela.

Rola nauczyciela w wewnątrzszkolnym systemie zapewniania jakości.

Konstruowanie i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.

Wypalenie zawodowe nauczyciela.

Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wykorzystanie ich do podnoszenia efektywności kształcenia.

Ilona Lewandowska

Wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów (planowanie, prowadzenie, wykorzystanie wyników).

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o podstawę programową, standardy wymagań egzaminacyjnych i programy nauczania.

Konstruowanie testów sprawdzających wielopoziomowych.

Ewaluacja pracy szkoły - podstawowe pojęcia i procedury.

Jak tworzyć wewnątrzszkolny system zapewniania jakości?

Marek Durda

Mierzenie jakości pracy szkoły.

Program rozwoju szkoły.

Rozwijanie umiejętności ponadprzedmiotowych uczniów.

Sposoby rozwijania umiejętności uczniów w pracy zespołowej.

Rozwijanie samodzielnego uczenia się.
Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Violetta Florkiewicz

Jak zostać Szkołą Promującą Zdrowie

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i o zaburzonym zachowaniu

Violetta Florkiewicz

Ewa Ruszkowska

Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki.

Ewa Ruszkowska

Małgorzata Bednarczyk

Diagnoza postępów w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

Dorota Wiśniewska

Pozyskiwanie środków na realizację projektów oświatowych

Olgierd Neyman

Integracja międzyprzedmiotowa w procesie kształcenia

Formy realizacji edukacji europejskiej na wszystkich poziomach kształcenia

Opis i analiza przypadków

Danuta Dymczyk

Awans zawodowy nauczyciela profesjonalisty – dokumentowanie i opisywanie dorobku zawodowego

Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania uczniów przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego

Anna Krauze

Metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym

Halina Nowakowska


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
KARTA ZGŁOSZENIA

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ


TEMAT SZKOLENIA:


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


Osoba prowadząca: ...................................................................................................


Proponowany termin szkolenia: ...............................................................................


Proponowana liczba godzin: .....................................................................................


Nazwa placówki .........................................................................................................


....................................................................................................................................


Kod............................................. Poczta ....................................................................


Miejscowość ......................................... ul. / nr .........................................................


Telefon ...............................................e-mail: ............................................................


........................................................

podpis dyrektora szkoły / placówki


Miejscowość, data .............................................................................


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
KARTA ZGŁOSZENIA

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ


TEMAT SZKOLENIA:


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


Osoba prowadząca: ...................................................................................................


Proponowany termin szkolenia: ...............................................................................


Proponowana liczba godzin: .....................................................................................


Nazwa placówki .........................................................................................................


....................................................................................................................................


Kod............................................. Poczta ....................................................................


Miejscowość ......................................... ul. / nr .........................................................


Telefon ..............................................e-mail: .............................................................


........................................................

podpis dyrektora szkoły / placówki


Miejscowość, data .............................................................................


ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH, WARSZTATCH I INNYCH FORMACH DOSKONALENIA 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia przesyłają na adres WODN w Sieradzu czytelnie wypełnione zgłoszenie (wzór na końcu informatora) lub dokonują zgłoszenia przez internet www.wodnsieradz.edu.pl /ofertaedukacyjna.ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NAJPÓŹNIEJ

DO 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 1. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniu, zostaną poinformowane o terminach zajęć:

 • listownie na adres szkoły;

 • pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail,

w zależności od deklaracji wyrażonej w zgłoszeniu.

 1. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach i dokonanie wpłaty na pierwszych zajęciach.SEMINARIA

KADRA KIEROWNICZA I WIZYTATORZY


ADRESAT: dyrektorzy i wicedyrektorzy różnych typów szkół


TEMAT:

MIEJSCE EWALUACJI W SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ


CEL:

 • Wprowadzenie w zagadnienia z zakresu ewaluacji.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Rodzaje ealuacji.

 2. Dwa nurty ewaluacji w edukacji.

 3. Ewaluacja - podstawowe procedury i ich przebieg.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

Bezpłatne

PROWADZĄCY

Ilona Lewandowska:ADRESAT: wizytatorzy KO


TEMAT:

WEWNĄTRZSZKOLNE BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW


CEL:

 • Wskazanie silnych i słabych stron badań osiągnięć uczniów prowadzonych w szkołach.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Poprawność formalna i metodyczna badania.

 2. Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu i prowadzeniu badań osiągnięć uczniów.

 3. Badania wewnątrzszkolne a badania zewnętrzne.

 4. Wykorzystanie wyników badań do doskonalenia procesu kształcenia.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

Bezpłatne

PROWADZĄCY

Ilona Lewandowska:ADRESAT: wizytatorzy KO


TEMAT:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI


CEL:

 • Wskazanie różnorodnych rozwiązań w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Systemy zapewniania jakości.

 2. Rola dyrektora w zapewnianiu jakości.

 3. Kryteria oceny funkcjonowania WSZJ.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

Bezpłatne

PROWADZĄCY:

Jadwiga WysockaADRESAT: wizytatorzy KO


TEMAT:

OCENA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH PROWADZONYCH W SZKOŁACH / PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH


CEL:

 • Przybliżenie zagadnień związanych z poprawnością formalną i merytoryczną projektów badawczych


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Struktura projektu badawczego.

 2. Ocena narzędzi badawczych.

 3. Wykorzystanie wyników badań w kontekście rozwoju szkoły.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

Bezpłatne

PROWADZĄCY

Jadwiga Wysocka:


ADRESAT: wizytatorzy KO


TEMAT:

INTERWENCJA WOBEC UCZNIÓW SIĘGAJĄCYCH PO SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE JAKO ELEMENT SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI


CEL:

 • Prezentacja metody interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne oraz zainicjowanie procesu wprowadzania metody interwencji do szkół.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po ośrodki psychoaktywne.

 2. Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole.

 3. Wiedza nt. substancji psychoaktywnych.

 4. Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.
LICZBA GODZIN:

4

KOSZT:

bezpłatna

PROWADZĄCY:

Ewa RuszkowskaKSZTAŁCENIE ZAWODOWE


ADRESAT: nauczyciele - liderzy kształcenia zawodowego


TEMAT:

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PEDAGOGICZNYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


CEL:

 • Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Programowanie dzielenia się wiedza i doświadczeniem na poziomie szkoły.

 2. Przygotowanie zajęć zespołu przedmiotowego.

 3. Przykłady dobrej praktyki.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

bezpłatne

PROWADZĄCY:

Ewa Marciniak-KulkaADRESAT: nauczyciele - liderzy kształcenia zawodowego


TEMAT:

PLANOWANIE DYDAKTYCZNE W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


CEL:

 • Doskonalenie umiejętności planowania dydaktycznego w odniesieniu do kształcenia teoretycznego, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Planowanie wynikowe

 2. Konstruowanie wymagań programowych

 3. Przykłady dobrej praktyki
LICZBA GODZIN:

5

TERMIN:

I semestr

KOSZT:

bezpłatnie

PROWADZĄCY:

Ewa Marciniak-KulkaADRESAT: nauczyciele - liderzy kształcenia zawodowego


TEMAT:

REALIZACJA ZAJĘĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


CEL:

 • Doskonalenie umiejętności doboru strategii i metod kształcenia


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Dobór strategii i metod kształcenia

 2. Projektowanie zajęć zawodowych

 3. Ewaluacja jakości pracy
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

bezpłatne

PROWADZĄCY:

Ewa Marciniak-KulkaDYDAKTYKA


ADRESAT: zainteresowani nauczyciele


TEMAT:

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


CEL:

 • Prezentacja metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Charakterystyka możliwości psychospołecznych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym

 2. Prezentacja wybranych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

 3. Obserwacja zajęć prowadzonych wybranymi metodami.

 4. Ocena efektywności poszczególnych metod w procesie terapii.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

bezpłatne

PROWADZĄCY:

Violetta FlorkiewiczADRESAT: nauczyciele kształcenia zintegrowanego


TEMAT:

OCENIAJĄC, WSPIERAĆ. KONCEPCJA OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I - III


CEL:

 • Doskonalenie umiejętności wspierania ucznia w rozwoju poprzez profesjonalną ocenę jego osiągnięć


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Planowanie pracy nauczyciela w aspekcie procesu oceniania.

 2. Rejestrowanie bieżących osiągnięć uczniów

 3. Samoocena osiągnięć ucznia w aspekcie uwarunkowań natury psychicznej dziecka.

 4. Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

bezpłatne

PROWADZĄCY:

Halina Nowakowska, Anna KrauzeADRESAT: nauczyciele kształcenia zintegrowanego


TEMAT:

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO


CEL:

 • Wspomaganie nauczyciela przy formułowaniu opisowych ocen edukacyjnychZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Komputerowe wypisywanie świadectw z oceną opisową.

 2. Instalacja oprogramowania, przygotowanie wydruku.
LICZBA GODZIN:

5

KOSZT:

bezpłatne

PROWADZĄCY:

Anna KrauzeADRESAT: nauczyciele historii


TEMAT:

WYSTAWA MUZEALNA JAKO ELEMENT WARSZTATU NAUCZYCIELA HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE


CEL:

 • Wskazanie sposobów wykorzystania wystawy muzealnej w procesie kształcenia.


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Różnorodne metody i formy pracy z zakresu edukacji regionalnej.

 2. Projektowanie działań dydaktycznych uwzględniających elementy wystawy muzealnej.
LICZBA GODZIN:

4

KOSZT:

10 zł

PROWADZĄCY:

Radosław FaberADRESAT: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Powiązany:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu zaprasza na następujące formy doskonalenia

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconCentrum jezyków obcych london school przedstawia Państwu ofertę

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconSzanowni państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę doskonalenia godn na rok szkolny 2007/2008

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconPrzedstawiamy Państwu ofertę obiadową w dwóch zestawach cenowych, ofertę zimnych zakąsek po obiedzie, ofertę cateringową-przyjęcia I prywatki small I big

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconOśrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi I Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconOśrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego I Politechnicznego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego I Politechnicznego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego I Politechnicznego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia Państwu aktualną ofertę szkoleniową I zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z iconMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na seminarium

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom