1. Pojęcie gleby
Pobierz 182.87 Kb.
Nazwa1. Pojęcie gleby
strona5/5
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar182.87 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

45. Rodzaje degradacji gleb – podaj przykłady degradacji

- erozja gleb

- ubytek areału uprawnego

- przekształcenia mechaniczne gleb

- przekształcenia chemiczne gleb

- naruszenie równowagi biologicznej środowiska glebowego


46. Ubytek areału uprawnego

Jest wynikiem:

- Wylesiania obszarów i ich dewastacji

- „dzikiego” odłogowania pól uprawnych

- zabudowy terenów rolnych i leśnych

- pozostawienia gruntów wadliwych o złych cechach

- ruchów demograficznych


Zmiany użytkowania gleb związane z urbanizacją idą generalnie w kierunkach:

 • wyłączenia użytków ornych z produkcji rolnej

 • wyłączenia użytków leśnych z produkcji leśnej

 • zmiany w użytkowaniu leśnego na rolne (ogrody działkowe)

 • zmiany z produkcji leśnej na użytkowanie parkowe

 • likwidacji mad nadrzecznych podczas zmiany przebiegu koryt rzecznych


47. Problemy wynikające z komasacji i rozdrobnienia pól uprawnych


Minusy komasacji gruntów:

- Kontakt zainfekowanych, porażonych roślin i zwierząt

- Ujednolicenie uprawy i nawożenia „na siłę”, mimo zróżnicowania właściwości gleby w obrębie dużego pola.

- Uproszczenie technologiczne upraw i chowu.


Minusy rozdrabniania gruntów:

- Większa koszto-chłonność uprawy – transport + jałowe przewozy maszyn

- Większe zróżnicowanie gleb

- Sumarycznie większa powierzchnia gorzej uprawianej gleby


48. Chemiczne przekształcenia gleb

- wyjałowienie ze składników pokarmowych

- naruszenie równowagi między składnikami

- zakwaszenie

- zanieczyszczenie gleby substancjami szkodliwymi dla roślin

- zanieczyszczenie gleby składnikami szkodliwymi dla wartości pokarmowej roślin

- zasolenie

- alkalizacja

- intoksykacja metaboliczna (cisy produkują toksynę szkodzącą innym rośliną i młodym cisom)

- obniżenie zawartości próchnicy


49. Przyczyny współcześnie obserwowanej różnorodności pokrywy glebowej

Gleby wykazują dużą różnorodność głównie za sprawą:

 • różnego pochodzenia

 • różnic w naturalnych procesach gleby

 • różnic w skali i intensywności przekształceń wywołanych działalnością człowieka

 • zróżnicowanego (częściowo antropogenicznie) mikroklimatu

 • różnego ładunku zanieczyszczeń w miastach, obszarach zurbanizowanych, przyległych do szlaków komunikacyjnych i industrialnych

 • różnie przeprowadzonej rekultywacji

 • różnic koncepcyjnych w zagospodarowaniu obszarów


50. Mechaniczne przekształcenia profilu glebowego

 • Skrócenie profilu glebowego – wynik zajęcia powierzchniowych warstw.

 • Domieszanie materiałów obcych o charakterze odpadów komunalnych

 • Domieszanie różnorodnych materiałów budowlanych

 • Przykrycie powierzchnią litą modyfikuje wymianę wodną, gazową i życie mikroorganiczne gleby

 • Przykrycie profilu glebowego warstwą organiczną lub mineralną, co zmienia warunki korzenienia się większych roślin


51. Pojęcia degradacji, dewastacji i zagospodarowania gruntów

Grunty zdegradowane – grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej a także rolniczej.


Grunty zdewastowane – grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową, w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej a także rolniczej.


Zagospodarowanie gruntów – rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych


Utrata lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów to zmniejszenie lub całkowity zanik zdolności produktywnej.


52. Rekultywacja gleb. Ustalenia w ramach fazy planowania

Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie zdegradowanym lub zdewastowanym gruntom wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odkwaszenie gleb, umocnienie skarpy.


FAZA PLANOWANIA

Studia kameralne – obejmują ogólne prace bibliograficzne, kartograficzne, wypisy, analizę przekształceń architektury, krajobrazu, wytyczne o prac terenowych oraz określenie koniecznych dalszych studiów.

Studia kartograficzne – w tym planistyczne, przeprowadza się w oparciu o mapy.. geologiczne, hydrologiczne i inne… W każdym przypadku przyjmuje się zasadę, że roboczo należy pracować na mapach w skalach większych, ostatecznie pomniejszając do skali zasadniczej (np. opracowując obszar w skali 1:100000, studia robocze należy prowadzić na mapach 1:25000-50000)

Studia terenowe – mają za zadanie wyjaśnić, z jakim krajobrazem i o jakich cechach szczegółowych i układzie przestrzennym mamy do czynienia a także zweryfikować tezy ustalone w trakcie prac kameralnych.


53. Podstawowe zasady doboru metod rekultywacyjnych. Kierunek i cele rekultywacji

Podstawowe zasady rządzące doborem metod rekultywacji:

 • skuteczność

 • możliwie niski koszt

 • szybkość przystosowania terenu do pełnienia nowych funkcji

 • dopasowanie do określonych warunków przyrodniczych, dobór gatunków roślin

 • dopasowanie do skali przedsięwzięcia

 • techniczne i technologiczne przygotowania realizatora


Dobór kierunków rekultywacji:

Decyzja o kierunku rekultywacji należy do właściciela gruntu. Powinna ona uwzględniać założenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości, potrzeby lokalne oraz zasady ochrony środowiska. Istotny jest też koszt działań podejmowanych w ramach danego kierunku rekultywacji.

Kierunek rekultywacji musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Jest ustalony zgodnie z założeniem tego planu i wytycznymi przyszłego użytkownika rekultywowanego terenu.

W rekultywacji gruntów zdegradowanych bądź zdewastowanych wyszczególnione są 4 zasadnicze kierunki:

 • produkcyjne

  • rolniczy

  • leśny

 • nieprodukcyjne

  • wodny

  • specjalny (zawiera w sobie kształtowanie terenów zieleni)

Cele rekultywacji:

Celem rekultywacji może być przystosowanie terenu do:

 • użytkowania gospodarczego, w tym zalesienia lub uprawy rolniczej

 • utworzenia miejskiego założenia zielonego

 • uformowania zbiornika wodnego

 • przeprowadzenia szlaków komunikacyjnych

 • lokalizacja budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej

 • lokalizacja budowli technicznych

 • przeprowadzenia elementów sieci przesyłkowych


54. Czynniki wpływające na wybór technik i technologii rekultywacji

Dla praktycznego wykonania technik rekultywacyjnych koniecznym jest zaplanowanie konkretnych prac i czynności oraz urządzeń i narzędzi. Ich dobór zależny jest od szeregu czynników, z których najistotniejszymi są:

 • lokalizacja terenu rekultywowanego

 • powierzchnia terenu rekultywowanego

 • układ terenu (struktura, kształt)

 • rzeźba terenu

 • zamierzony kierunek zagospodarowania

 • dostępność siły roboczej i jej koszt

 • koszt jednostkowy różnych technik i prac

 • planowany czas wykonania zadania


55. Podstawy oczyszczania gleb skażonych


Naprawa właściwości gleb:

Zanim zostanie podjęta decyzja o kierunku i sposobie rekultywacji pokrywy glebowej na danym terenie trzeba ustalić:

 • przyczyny degradacji gleby

 • rodzaj czynnika degradującego (środek chemiczny,…)

 • stopień degradacji

 • zasięg degradacji w ujęciu areałowym i objętościowym

Zanieczyszczenia w glebach mogą występować w różnej postaci:

 • cząstek stałych wymieszanych z glebą, przy czym mogą one być zróżnicowane pod względem średnicy i kształtu oraz innych cech fizycznych

 • błony otaczające ziarna glebowe (częste w przypadku pochodnych ropy naftowej)

 • zaadsorbowanej na powierzchni cząstek glebowych dzięki siłom ładunków elektrycznych

 • zaadsorbowanej w cząstkach gleby

 • zanieczyszczeń stałych lub płynnych występujących w partiach glebowych

 • zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie glebowej w porach glebowych

Przy oczyszczaniu gleb z tych zanieczyszczeń wykorzystuje się różnice we właściwościach między cząstkami gleby a substancjami je zanieczyszczającymi, w tym głównie w:

 • lotności substancji

 • rozpuszczalności w wodzie i roztworach glebowych

 • rozpuszczalności w rozpuszczalnikach organicznych

 • odporności na rozkład chemiczny

 • biodegradacji

 • właściwościach sorpcyjnych

 • właściwościach magnetycznych i elektrycznych

 • rozmiarze, kształcie i gęstości cząsteczek1   2   3   4   5

Powiązany:

1. Pojęcie gleby iconRędzina Rząd: gleby wapnicowe Dział: gleby litogeniczne

1. Pojęcie gleby iconŻyzność- naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin, dostęp wody, pow., składników mineralnych stan gleby

1. Pojęcie gleby iconWos temat: Europa – pojęcie I symbol. Pojęcie Europy w geografii

1. Pojęcie gleby iconPojęcie, istota I specyfika msg jako nauki ekonomicznej. Pojęcie

1. Pojęcie gleby iconM. R. Mayenowa: Tekst literacki – pojęcie całości I pojęcie ramy

1. Pojęcie gleby iconGleby w Polsce

1. Pojęcie gleby iconBiologia gleby

1. Pojęcie gleby iconGleby Polski

1. Pojęcie gleby iconKp formacje roślinne, gleby

1. Pojęcie gleby icon1 Pojecie obowiazywania prawa Pojecie "obowiazywaniaprawa"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom