Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
Pobierz 92.81 Kb.
NazwaWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar92.81 Kb.
TypDokumentacja
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)


Załącznik nr 1

WZÓR

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiskaZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 1)Podmiot korzystający ze środowiskaNazwa:

REGON:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza1.1. Charakterystyka źródeł powstawania wprowadzanych do powietrza substancji1.2. Przeładunek benzyn silnikowych1.3. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1.4. Silniki spalinowe1.5. Chów lub hodowla drobiu2. Pobór wód2.1. Pobór wody podziemnej2.2. Pobór wody powierzchniowej śródlądowej2.3. Pobór morskich wód wewnętrznych2.4. Pobór wody zwolniony z opłat za korzystanie ze środowiska3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 3.1. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi3.2. Wprowadzanie wód chłodniczych3.3. Wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej3.4. Wprowadzanie wód zasolonych3.5. Wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych3.6. Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, które są zwolnione z opłat za korzystanie ze środowiska4. Składowanie odpadów4.1. Odpady składowane selektywnie4.2. Odpady składowane nieselektywnie

kwartał/rok:Adres:

Nr kierunkowy/telefon/fax:

TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *TAK / NIE *

Objaśnienia:

1) Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5.

* Niepotrzebne skreślić.


.................................. ......................................... ..............................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)

Załącznik nr 2


WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA*kwartał/rok:Podmiot korzystający ze środowiskaMiejsce/ miejsca korzystania ze środowiskaLp.AdresGminaPowiatNazwa:

Adres:

REGON:

Nr kierunkowy/telefon/fax:* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.


TABELA A

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA WPROWADZANYCH DO POWIETRZA SUBSTANCJILp.GminaRodzaj działalności/ Rodzaj instalacjiWydajność cieplna urządzenia spalającego paliwoRodzaj urządzenia ochronnegoPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane 1) Zużycie surowców, materiałów lub ilość produktów 2) Nr i data wydaniaTermin obowiązywania12345678


Wielkość emisji ze wskazanej działalności lub instalacji 3): ...Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4): ...Nazwa i kod substancji 5)Skuteczność/

dyspozycyjność urządzenia ochronnegoWskaźnik emisji/

Wyniki pomiarów 6), 7) Wielkość emisji [kg]

TABELA A (cd.)

Charakterystyka paliwLp.Rodzaj paliwaZużycie

[Mg lub m3]Wartość opałowa

[kJ/kg lub kJ/m3]Zawartość

popiołu [%]Zawartość

siarki [% lub mg/m3]1234561Węgiel kamienny2Węgiel brunatny3Gaz ziemny wysokometanowy4Gaz ziemny zaazotowany5Koks6Benzyna 7Olej napędowy8Olej opałowy lekki9Olej opałowy ciężki S<1%10Olej opałowy ciężki S>1%11Gaz płynny propan-butan12Gaz koksowniczy13Drewno14Gaz wielkopiecowy15Inne 8)


TABELA B

PRZEŁADUNEK BENZYN SILNIKOWYCHLp.Rodzaj operacji technicznejIlość przeładowanej benzyny [Mg]Skuteczność redukcji emisji [%]12341Napełnianie zbiorników z dachem stałym2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym3Napełnianie zbiorników podziemnych4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw5Napełnianie cystern kolejowych6Napełnianie cystern samochodowych7Napełnianie zbiorników pojazdów


TABELA C

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z KOTŁÓW O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ DO 5 MW OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM, KOKSEM, DREWNEM, OLEJEM LUB PALIWEM GAZOWYM, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA ALBO POZWOLENIE ZINTEGROWANELp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła [MW]Ilość spalonego paliwa [Mg lub m3]IKotły opalane węglem kamiennym1Kocioł z rusztem mechanicznym,
z urządzeniem odpylającymnominalna moc cieplna ≤ 3 MWnominalna moc cieplna > 3 MW i ≤ 5 MW2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym,
o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego,
o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MWIIKotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane koksem 1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającegoIIIKotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane drewnem IVKotły o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW opalane olejem 1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)4Olej napędowyVKotły opalane paliwem gazowym1Gaz ziemny wysokometanowynominalna moc cieplna ≤ 1,4 MWnominalna moc cieplna > 1,4 MW i ≤ 5 MW2Gaz ziemny zaazotowanynominalna moc cieplna ≤ 1,4 MWnominalna moc cieplna > 1,4 MW i ≤ 5 MW3Gaz płynny propan-butannominalna moc cieplna ≤ 5 MWTabela D

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCHLp.Rodzaj silnika spalinowego Rodzaj paliwaZużycie paliwa [Mg]12341Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.benzyna silnikowa gaz płynny propan-butanolej napędowy2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.benzyna silnikowa gaz płynny propan-butanolej napędowy3Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r.benzyna silnikowa gaz płynny propan-butanolej napędowy4Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r.benzyna silnikowa gaz płynny propan-butanolej napędowy5Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 1olej napędowy6Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 2olej napędowy7Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 3olej napędowy8Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2 lub 3, z wyjątkiem autobusówbenzyna silnikowaolej napędowy9Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO 1, 2 lub 3olej napędowy10Silniki w ciągnikach rolniczycholej napędowy11Silniki w maszynach roboczychbenzyna silnikowaolej napędowy12Silniki w pojazdach szynowycholej napędowyTabela E

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z CHOWU LUB HODOWLI DROBIU

Lp.

System chowu lub hodowli drobiuLiczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnymFaktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku1234IStada reprodukcyjne 1System bezklatkowy, ściółkowya) kury nieśneb)kury mięsne2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówa) kury nieśneb) kury mięsneIIKury nieśne1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodya) zbiornik nienapowietrzanyb) zbiornik napowietrzany2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów 4System bezklatkowy, ściółkowy5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówIIIBrojlery kurze1System bezklatkowy, ściółkowy2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówIVKurczęta (odchowanie)1System bezklatkowy, ściółkowy2System bezklatkowy, ściółkowy,

z mechanicznym podsuszaniem odchodów 3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówVIndyki

System bezklatkowy, ściółkowyVIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowyVIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy


........................................................ ............................................... ....................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)


Objaśnienia:

1) Dotyczy instalacji.

2) Należy podać wielkość, do której odnosi się wskaźnik emisji.

3) Wypełniane oddzielnie dla każdej działalności lub instalacji.

4) Wypełniane oddzielnie dla każdego źródła powstawania wprowadzanych do powietrza substancji.

5) Numer porządkowy z listy substancji objętych opłatami zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

W przypadku gdy substancja zaliczona została do grupy związków z listy zawartej w Tabeli A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podać dokładną jej nazwę.

6) W opisie należy podać warunki eksploatacyjne występujące w trakcie pomiarów, w przypadku pomiarów ciągłych średnie emisje dobowe.

7) Z wyłączeniem informacji dotyczących wyników pomiarów dołączonych do wykazu.

8) Należy podać jakie.


Uwaga: W wykazie należy podawać wielkości wraz z jednostkami miary, w których zostały wyrażone.


Załącznik nr 3


WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych

POBÓR WÓD*kwartał/rok:Podmiot korzystający ze środowiskaMiejsce/ miejsca korzystania ze środowiskaLp.AdresGminaPowiatRZGWNazwa:

Adres:

REGON:Nr kierunkowy/telefon/fax:* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.


TABELA A

POBÓR WODY PODZIEMNEJLp.Ujęcie wodyPozwolenie wodnoprawneGminaNazwa ujęciaNr i data decyzjiTermin obowiązywania12345


Ilość pobranej wody podziemnej

Lp.Pobór wody ogółem


[m3]Pobór wody według kodów1)

[m3]Pobór wody inny 2)


[m3]Współczynniki

różnicujące 3)

(a,b,c,d,e)Woda sprzedana z ogólnego poboru

[m3]Woda zakupiona


[m3]abc123456789


TABELA A (cd.)

Jakość pobranej wody podziemnejLp.WskaźnikiZawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]1231BZT5 2ChZT – Cr3Zawiesina ogólna4Suma jonów chlorków i siarczanów 5Inne substancje:a)Fenole lotneb)Metale ciężkie4)c)Pozostałe 5)TABELA B

POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ ŚRÓDLĄDOWEJLp.Ujęcie wodyPobór wody

(płynąca, stojąca)Pozwolenie wodnoprawneGminaNazwa ujęciaNr i data decyzjiTermin obowiązywania123456


Ilość pobranej wody powierzchniowej śródlądowejLp.Pobór wody ogółem


[m3]Pobór wody według kodów 6)

[m3]Pobór wody inny 2)


[m3]Współczynniki

różnicujące7)

(a,b,c,d)Współczynniki

różnicujące według RZGW8)Woda sprzedana z ogólnego poboru

[m3]Woda zakupiona


[m3]ab123456789


Jakość pobranej wody powierzchniowej śródlądowejLp.WskaźnikiZawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]1231BZT5 2ChZT – Cr3Zawiesina ogólna4Suma jonów chlorków i siarczanów5Inne substancje:a)Fenole lotneb)Metale ciężkie4)c)Pozostałe 5)


TABELA C

POBÓR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH

Lp.Ujęcie wodyPozwolenie wodnoprawnePobór wody


[m3]Woda sprzedana

z ogólnego poboru

[m3]Woda zakupiona


[m3]GminaNazwa ujęciaNr i data decyzjiTermin obowiązywania12345678


Jakość pobranych morskich wód wewnętrznychLp.WskaźnikiZawartość w pobranej wodzie [mg/dm3]1231BZT5 2ChZT – Cr3Zawiesina ogólna4Suma jonów chlorków i siarczanów5Inne substancje:a)Fenole lotneb)Metale ciężkie 4)c)Pozostałe 5)


TABELA D

POBÓR WODY ZWOLNIONY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKALp.Rodzaj poboru wodyIlość [m3]1231Na potrzeby przerzutów wody2Na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości3Na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem4Na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości5Na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem6Na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych7Pobór wody pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych


........................................................ ............................................... ....................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)


Objaśnienia:

1) Kody odpowiadające celom przeznaczenia pobranej wody podziemnej:

 1. na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,

 2. na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania,

 3. inne cele.

Podana ilość wody powinna uwzględniać proporcjonalne rozliczenie strat wody w sieci i wody pobranej na potrzeby własne zakładu w odniesieniu do poszczególnych celów przeznaczenia pobranej wody.

Wysokość jednostkowych stawek opłat za pobór wód podziemnych przypisanych wyżej wymienionym kodom jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

2) Ilość wody pobranej na potrzeby własne zakładu (np. płukanie sieci wodociągowej, potrzeby technologiczne stacji uzdatniania) oraz straty wody w sieci.

3) Współczynniki różnicujące odpowiadające sposobom uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód podziemnych, w zależności od jej jakości:

 1. woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym poniżej,

 2. woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania,

 3. woda podlega procesom odmanganiania,

 4. woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji,

 5. woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

Wysokość współczynników różnicujących odpowiadających wyżej wymienionym sposobom uzdatniania jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

4) Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro; należy podać zawartość osobno dla każdego metalu.

5) Sześciochlorocykloheksan, czterochlorek węgla, pięciochlorofenol, aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, sześciochlorobenzen, sześciochlorobutadien, chloroform, 1,2-dwuchloroetan, trójchloroetylen, nadchloroetylen, trójchlorobenzen; należy podać zawartość osobno dla każdej substancji.

6) Kody odpowiadające celom przeznaczenia pobranej wody powierzchniowej śródlądowej:

 1. na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,

 2. inne cele.

Podana ilość wody powinna uwzględniać proporcjonalne rozliczenie strat wody w sieci i wody pobranej na potrzeby własne zakładu w odniesieniu do poszczególnych celów przeznaczenia pobranej wody.

Wysokość jednostkowych stawek opłat za pobór wód powierzchniowych śródlądowych odpowiadających wyżej wymienionym kodom jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758);

7) Współczynniki różnicujące odpowiadające sposobom uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód powierzchniowych śródlądowych, w zależności od jej jakości:

 1. woda nie jest uzdatniania lub jest uzdatniana za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających, bądź woda jest uzdatniana za pomocą innych procesów niewymienionych poniżej,

 2. woda podlega filtracji pospiesznej lub jest ujmowana za pomocą urządzeń infiltracyjnych,

 3. woda podlega procesom koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo procesom odżelaziania lub odmanganiania w przypadku wody z ujęć infiltracyjnych,

 4. woda podlega procesom membranowym, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

Wysokość współczynników różnicujących odpowiadających wyżej wymienionym sposobom uzdatniania jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

 1. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Wysokość tych współczynników jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 4


WZÓR

Wykaz zawierający informacje o ilości, stanie i składzie wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi oraz o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzone są ujęte w systemy kanalizacyjne wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI*kwartał/rok:Podmiot korzystający ze środowiskaMiejsce/ miejsca korzystania ze środowiskaLp.AdresGminaPowiatRZGWNazwa:

Adres:

REGON:Nr kierunkowy/telefon/fax:* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.


TABELA A

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMILp.Odbiornik ściekówRodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia)Pozwolenie wodnoprawneGminaNazwa odbiornikaNr i data decyzjiTermin obowiązywania123456


Ilość wprowadzanych ściekówLp.Ilość ścieków ogółem

[m3]Ilość i kody rodzajów ścieków1)

[m3]Ilość ścieków wykorzystana rolniczo 2)

[m3]abcd1234567


TABELA A (cd.)

Jakość wprowadzanych ścieków 3)Lp.WskaźnikiZawartość

[mg/dm3]Ilość substancji brutto 4)

[kg]Ilość substancji netto 5)

[kg]123451BZT52ChZT-Cr3Zawiesina ogólna4Suma jonów chlorków i siarczanów5Inne substancje:a)Fenole lotneb)Metale ciężkie 6)c)Pozostałe 7)

TABELA B

WPROWADZANIE WÓD CHŁODNICZYCH

Lp.Odbiornik ściekówRodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia)Pozwolenie wodnoprawneTemperatura odbiornika [°C] Wody chłodniczeGminaNazwa odbiornikaNr i data decyzjiTermin obowiązywaniaIlość [1000m3 ]Temperatura [0 C]123456789


TABELA C

WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH POCHODZĄCYCH Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWAŁEJ NAWIERZCHNI UJĘTYCH W SYSTEMY KANALIZACYJNE, Z WYJĄTKIEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJLp.Odbiornik ścieków Rodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia)Pozwolenie wodnoprawne GminaNazwa odbiornikaNr i data decyzjiTermin obowiązywania123456


Charakterystyka terenuLp.Rodzaj terenuPowierzchnia [m2]1231Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych, z wyjątkiem powierzchni wymienionych w wierszach 2-52Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959), portów morskich i lotnisk 3Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej4Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów5Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2 8)

TABELA D

WPROWADZANIE WÓD ZASOLONYCH

L.p.Odbiornik ściekówRodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia)Pozwolenie wodnoprawneIlość wody o zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów £500 mg/dm3

[m3]Wody o zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów >500 mg/dm3 GminaNazwa odbiornikaNr i data decyzjiTermin obowiązywaniaIlość

[m3]Suma jonów chlorków i siarczanów [mg/dm3]123456789


TABELA E

WPROWADZANIE WÓD WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB INNYCH NIŻ ŁOSOSIOWATE LUB

INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCHLp.Odbiornik ściekówRodzaj odbiornika

(rzeka, jezioro, ziemia)Pozwolenie wodnoprawneWielkość produkcji

[kg] 9)Powierzchnia użytkowa stawu

[ha] 9)GminaNazwa odbiornikaNr i data decyzjiTermin obowiązywania12345678


TABELA F

ŚCIEKI WPROWADZANE DO WÓD LUB DO ZIEMI, KTÓRE SĄ ZWOLNIONE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKALp.Rodzaje ściekówIlość [ m3]1231Wprowadzane do ziemi w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie2Wprowadzane do wód wody chłodnicze i wody pochodzące z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +260C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż + 260 C 3Wprowadzane do wód wody zasolone, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l 4Wprowadzane do wód lub do ziemi wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód 5Wprowadzane do wód lub do ziemi wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w ciągu roku nie przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu


............................................................. ............................................... .....................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)

Objaśnienia:

1) Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi:

 1. ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe,

 2. ścieki komunalne wprowadzane z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi,

 3. ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż wymienione w lit. b,

 4. ścieki inne niż wymienione w lit. a-c.

Wysokość współczynników różnicujących odpowiadających wyżej wymienionym kodom jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

2) Dotyczy wprowadzania do ziemi ścieków w celu rolniczego wykorzystania.

3) W przypadku oddzielnego wprowadzania ścieków o różnych kodach tabele należy wypełnić dla każdego kodu odrębnie. W przypadku wprowadzania wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych należy podać dane dotyczące jakości tych wód, w zakresie wskaźników BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej.

4) Ilość substancji brutto – jest to ilość substancji zawartych w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi, wyrażonych wskaźnikami wymienionymi w kolumnie 2, pomnożona przez ilość wprowadzanych ścieków.

5) Ilość substancji netto - jest to ilość substancji brutto zawartych w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi, wyrażonych wskaźnikami wymienionymi w kolumnie 2, pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w ilości wody pobranej własnymi urządzeniami, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, pomnożona przez ilość tej wody.

6) Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro; należy podać zawartość osobno dla każdego metalu.

7) Sześciochlorocykloheksan, czterochlorek węgla, pięciochlorofenol, aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, sześciochlorobenzen, sześciochlorobutadien, chloroform, 1,2-dwuchloroetan, trójchloroetylen, nadchloroetylen lub trójchlorobenzen; należy podać zawartość osobno dla każdej substancji.

 1. Podana gęstość zaludnienia odnosi się do granicy miasta.

 2. Wielkość powierzchni użytkowej stawu oraz wielkość produkcji odnosi się do okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5 ustawy z dani 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.)

Załącznik nr 5


WZÓR

Wykaz zawierający informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów

ODPADY UMIESZCZONE NA SKŁADOWISKU*kwartał/rok:Podmiot korzystający ze środowiskaMiejsce/ miejsca korzystania ze środowiskaLp.AdresGminaPowiatNazwa:

Adres:

REGON:

Nr kierunkowy/telefon/fax:* W niniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.


TABELA A

UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU 1) Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiskaZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadamiNr i data decyzjiTermin obowiązywaniaNr i data decyzjiTermin obowiązywania1234


Odpady składowane selektywnieLp.Kod odpadówRodzaj odpadówMasa

[Mg]Stan uwodnienia

[%]Wielkość

współczynnika 2), 3)Ilość

dób 3)1234567


TABELA A (cd)

Odpady składowane nieselektywnie 4)Lp.Kod odpadówRodzaj odpadówMasa

[Mg]Stan uwodnienia

[%]Wielkość

współczynnika 2), 3)Ilość

dób 3) 1234567


........................................................ ................................................. .......................................................

(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania podmiotu)


Objaśnienia:

1) Tabelę wypełnia również posiadacz odpadów obowiązany do ponoszenia opłat podwyższonych, zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2) Wielkość współczynnika różnicującego wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

3) Dane wypełniane przez posiadaczy odpadów obowiązanych do ponoszenia opłaty podwyższonej.

4) W przypadku nieselektywnego składowania odpadów, zgodnego z instrukcją eksploatacji składowiska, należy podać rodzaje odpadów, które zostały zmieszane (np. 10 01 02/10 01 03).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconWykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconWZÓr załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłAT

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconSprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska I adminitracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za 2008 r. (zestawienie zbiorcze)

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZestawienie zbiorcze działAŃ

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZbiorcze zestawienie danych o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZestawienie zbiorcze rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej obiektu

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZestawienie zbiorcze z działalności lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach za lata 2000 – 2002 r

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconZestawienie zbiorcze z wyceny nieruchomości gruntowych pgnig s. A. Wnoszonych aportem (operaty szacunkowe sporządzone na styczeń 2005r.)

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska iconRzp/PN/98/09 druk zp-12 Pieczęć zamawiającego Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom