Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp
Pobierz 76.63 Kb.
NazwaPojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar76.63 Kb.
TypPojęcia
Praktyczna stylistyka


Praktyczna stylistyka 1

Praktyczna stylistyka 1

mgr Michalina Biernacka 1

Praktyczna stylistyka 3

mgr Bartłomiej Cieśla 3

Praktyczna stylistyka 6

mgr Iwona Dembowska-Wosik 6

Praktyczna stylistyka 8

dr Beata Grochala 8

Praktyczna stylistyka 10

dr Edyta Pałuszyńska 10
Kierunek studiów


filologia polska


Wydział


Filologiczny


Katedra/ Zakład


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ


Typ studiów


I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Semestr studiów


III

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Praktyczna stylistyka

Rodzaj zajęć


Konwersatorium 15h

Specjalizacja


-----

Prowadzący


mgr Michalina Biernacka

Punkty ECTS


2

Forma zaliczeniazaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz prac zaliczeniowych

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (podstawowy)

Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, CV, streszczenia tekstu naukowego itp.

Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia z zakresu stylistyki (styl, język itp.). Typologia odmian współczesnej polszczyzny. Ćwiczenia warsztatowe – analiza wybranych tekstów.

 2. Wyznaczniki dobrego stylu. Spójność językowa. Ćwiczenia warsztatowe.

 3. Różnice (i podobieństwa) między ustną a pisaną odmianą współczesnego języka ogólnopolskiego. Język potoczny (ustny i pisany). Ćwiczenia warsztatowe.

 4. Styl naukowy (cechy tekstów, gatunki tekstów, struktura). Ćwiczenia warsztatowe: artykuł, referat, streszczenie tekstu naukowego.

 5. Omówienie tekstów użytkowych. Ćwiczenia warsztatowe: pisanie CV, życiorysu, podań.

 6. Styl publicystyczno-dziennikarski (cechy, gatunki, stosowane środki stylistyczne). Ćwiczenia warsztatowe: felieton, reportaż, recenzja.

 7. Styl artystyczny (cechy, środki artystycznego przekazu, stylizacje). Ćwiczenia warsztatowe na podstawie wybranych tekstów prozatorskich i poetyckich.

 8. Socjolekty, slang, żargon. Ćwiczenia warsztatowe na podstawie wybranych tekstów pisanych w odmianie środowiskowe, zawodowej, gwarowej.
Wykaz literaturyOpracowania podstawowe:

H. Kurkowska , S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 i nast.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk 1996.

A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Jak to napisać? Poradnik redagowania i komponowania tekstu, Warszawa 2001.

Opracowania zalecane:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987 i nast.

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Typ studiów


stacjonarne, licencjackie

Semestr studiów


III (zimowy)

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Praktyczna stylistyka

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja
Prowadzący


mgr Bartłomiej Cieśla

Punkty ECTS


2

Forma zaliczeniapraca zaliczeniowa

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy (blok A)

Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu stylistyki. Omówione zostaną różne sposoby rozumienia stylu, szkoły stylistyczne, a także style funkcjonalne: potoczny, naukowy, urzędowy, retoryczny, publicystyczny i religijny. Słuchacze zdobędą umiejętność komponowania tekstów naukowych, kancelaryjnych i perswazyjnych.

Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia z zakresu stylistyki
  – styl, styl indywidualny, styl funkcjonalny, odmiany polszczyzny. Ćwiczenia w rozpoznawaniu stylu. 2h

 2. Styl potoczny

Omówienie stylistyczno-sytuacyjnej i antropologicznej koncepcji potoczności. Analiza komponentów leksykalnych, gramatycznych i fonicznych stylu na przykładzie spontanicznych tekstów mówionych. 2h

 1. Styl urzędowy

Analiza cech językowych tekstów prawnych
i kancelaryjnych oraz gatunków urzędowych (np. podań, umów, konstytucji, ustaw). Ćwiczenia z zakresu tworzenia tekstów kancelaryjnych. 2h

 1. Styl publicystyczny

Analiza tekstów tworzonych w prasie oraz nowych mediach, m.in. Internecie. Szczegółowy opis wybranych gatunków prasowych (m.in. wzmianka, notatka, felieton). 3h

 1. Styl retoryczny

Omówienie kompozycji oraz szaty językowej współczesnych przemówień agitacyjnych i okolicznościowych. Nowomowa – język PRL-u. 3h

 1. Styl naukowy i popularnonaukowy

Charakterystyka gatunków naukowych, takich jak artykuł, esej, praca licencjacka, praca magisterska. Omówienie zagadnień wiążących się
z ich kompozycją oraz ukształtowaniem językowym. Tworzenie bibliografii i przypisów
– ćwiczenia. Teksty naukowe a popularnonaukowe. 2h

 1. Styl religijny

Analiza stylu współczesnych przekładów Biblii. Gatunki stylu religijnego. Język tzw. nowej ewangelizacji. 2h


Wykaz literatury

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 i następne.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne – struktura
i pragmatyka,
Opole 2001.

Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. A. Mikołajczuk, E. Bańkowska, Warszawa 2003.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968.

M. Wojtak, Gatunki dziennikarskie, Lublin 2004.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Jak to napisać? Poradnik redagowania i komponowania tekstu, Warszawa 2001.

Kierunek studiów


filologia polska


Wydział


Filologiczny


Katedra/ Zakład


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ


Typ studiów


I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Semestr studiów


I

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Praktyczna stylistyka

Rodzaj zajęć


Konwersatorium 15h

Specjalizacja


-----

Prowadzący


mgr Iwona Dembowska-Wosik

Punkty ECTS


2

Forma zaliczeniazaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i prac zaliczeniowych

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (podstawowy)

Cel i zadania przedmiotu:Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem stylistycznym współczesnej polszczyzny oraz rozwijanie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnych.

Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia stylistyki. Zastosowanie techniki freewritingu w procesie tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 2. Ustna i pisana odmiana języka polskiego. Język potoczny.

 3. Styl komunikatywny. Planowanie dłuższej wypowiedzi, spójność tekstu.

 4. Styl naukowy. Tworzenie tekstów naukowych. Streszczenie.

 5. Styl publicystyczno-dziennikarski (esej, felieton, notatka, reportaż, recenzja).

 6. Teksty użytkowe (list motywacyjny, CV), układ graficzny listów oficjalnych i pism urzędowych).

 7. Styl artystyczny.
Wykaz literaturyH. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.

P. Elbow i P. Belanoff, A community of Writers: A Workshop Course in Writing, Boston, 2000.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Typ studiów


studia stacjonarne I stopnia

Semestr studiów


3

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Praktyczna stylistyka

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


dr Beata Grochala

Punkty ECTS


1 pkt

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie prac pisemnych oraz końcowego kolokwium

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

blok A

Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest ·uporządkowanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach stylistyki; charakterystyka podstawowych gatunków użytecznych w codziennej komunikacji; kształcenie kompetencji odbiorczo-nadawczej w zakresie stylów funkcjonalnych współczesnej polszczyzny.

Treści programowe 1. Przedmiot stylistyki; pojęcie stylu, styl a język, styl a tekst. Stylistyka literaturoznawcza i językoznawcza.

 2. Funkcje tekstów językowych.

 3. Charakterystyka funkcjonalnych odmian języka.

 4. Stylistyka tekstów użytkowych (podanie, życiorys, cv).

 5. Stylistyka tekstów naukowych i dydaktycznych; struktura tekstu naukowego (zdanie, akapit, część, rozdział).

 6. Stylistyka tekstów okolicznościowych; językowy savoire vivre.

 7. Stylistyka tekstów artystycznych.

Wykaz literaturyD. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008;

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001;

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003;

 1. i P. Wierzbiccy, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968;

 1. Furdal; Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław 1973;

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987;

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Warszawa 2000;

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1079;

T. Skubalanka, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin 2001;

S. Gajda: Podstawy badań językowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982;

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995;

Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992.

Czasopismo „Stylistyka”
Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


I

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Praktyczna stylistyka

Rodzaj zajęć


konwersatorium 15h

Specjalizacja


-

Prowadzący


dr Edyta Pałuszyńska

Punkty ECTS


1 pkt

Forma zaliczeniazaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz samodzielnie przygotowanych tekstów

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami stylistyki: pojęciem stylu i zróżnicowania stylistycznego oraz ich wykładnikami językowymi. Analiza wzorcowych tekstów i samodzielne próby ich tworzenia z zachowaniem konwencji gatunkowej.

Treści programowe1. Podstawowe pojęcia komunikacji językowej z akcentem na kodowe zaplecze komunikacji. Styl i gatunek jako rodzaje kodów. Ogólne kanony stylu komunikatywnego. 2h

2. Stratyfikacja języka ogólnego. Różnice między stylem a odmianą. Pojęcie socjolektu, idiolektu i biolektu. Wartości i eksponenty językowe stylu naukowego. 2h

3. Zasady optymalnej kompozycji i pragmatycznej spójności wypowiedzi językowej. Rozczłonkowanie poziome i pionowe tekstu. Podział na akapity, strategiczne pozycje tekstowe. 2h

4. List motywacyjny i CV jako gatunki praktyczno-użytkowe. Praktyczne ćwiczenia analityczne i kompozycyjne. Przygotowanie tekstów (wspólnie na zajęciach, a następnie samodzielnie na ocenę). 2h

5. Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatów. Typy streszczeń. Ćwiczenia praktyczne w streszczaniu różnych form gatunkowych: artykuł naukowy, opowiadanie, dyskusja polityczna. 4h

6. Felieton prasowy, radiowy a telewizyjny. Ćwiczenia praktyczne: dekompozycja i samodzielne tworzenie tekstów z zachowaniem konwencji gatunkowej. 3hWykaz literaturyOpracowania podstawowe:

Bańkowska E., Mikołajczuk A., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. nauk. S. Gajda, Opole 1995.

Opracowania szczegółowe:

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Witosz B. (red.), Style konwersacyjne, Katowice 2006.

Kloch Z., Odmiany dyskursu, Wrocław 2006.

Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

Sobczak B., Wywiad telewizyjny na żywo, Poznań 2006.

Kaszewski K., Język dyskusji radiowej, Warszawa 2006.

Wasilewski J., Retoryka dominacji, Warszawa 2006.

Wasilewski J., Skibiński A., Prowadzeni słowami. Warszawa 2008.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPrzygotowania spektakli, a także pracy aktorów, scenarzystów, a także reżyserów I scenografów jest dziś znacznie bogatsza. Pisanie przeze mnie recenzji przynosiło mi najwięcej radości w czasie pobytu na praktyce ponieważ wiązało się ściśle z kierunkiem moich studiów. Zajęcie to dawało mi możliwość w

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPojęciami z zakresu poetyki oraz budowy języka

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPojęciami z zakresu języka pisanego I redagowania wypowiedzi pisemnych

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconCel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania I obsługi wybranych mierników cyfrowych. Program ćwiczenia

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconLektury zadanego tekstu, z uwzględnieniem kontekstu porównawczego (między autorami, między tekstami, między szkołami, między tradycjami). W toku dyskusji grupa podejmuje próbę wspólnej interpretacji

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPraktyczna nauka języka ukraińskiego pisanie (studia I stopnia, III rok)
Українського театру. Ćwiczenia B. Василенко, Українська мова. Поглиблений курс, Том 1 І 2, Poznań 2002

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPojęciami z fizyki: abstrakcyjne pojęcie materii, energii, masy, itp

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconMateriały warsztatowe na szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconPraktyczna nauka języka rosyjskiego pisanie (studia I stopnia, II rok, druga specjalność nauczycielska)
Первые шаги – wyrażenia: как тебя зовут?, привет, кто ты?, откуда?; wprowadzenie zaimków osobowych; konstrukcje: в на; ćwiczenia...

Pojęciami z zakresu stylistyki. Poznanie różnic między ustną a pisaną odmianą języka ogólnego. Ćwiczenia warsztatowe mają wyćwiczyć w praktyce umiejętność pisanie rozmaitych tekstów: recenzji, cv, streszczenia tekstu naukowego itp iconTemat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu (pierwsze dokumenty tekstowe)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom