Wymagania edukacyjne z geografii
Pobierz 0.62 Mb.
NazwaWymagania edukacyjne z geografii
strona3/4
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar0.62 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4Klasa III

Dział

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Uczeń :

• wskazuje Polskę na mapie Europy

• wymienia państwa sąsiadujące z Polską i wskazuje je na mapie • wymienia cechy położenia PolskiUczeń :

• charakteryzuje położenie Polski na świecie i w Europie

• wymienia nazwy skrajnych punkt Polski i wskazuje je na mapie • opisuje przebieg granicy Polski

Uczeń:

• opisuje położenie fizycznogeograficzne, polityczne i matematyczne Polski z mapy Polski, mapy Europy i mapy świata • opisuje położenie własnego regionu na podstawie mapy Polski • opisuje wody wewnętrzne, morze terytorialne na podst. mapy Polski • opisuje granice Polski na podst. mapy Polski i danych statystycznych

Uczeń :

• wyjaśnia zależności między miejscowym czasem słonecznym a czasem strefowym i urzędowym w Polsce • określa położenie matematyczne Polski na podstawie mapy • oblicza rozciągłość równoleżnikową i południkową Polski • oblicza różnice czasu słonecznego między skrajnymi punktami Polski

Uczeń:

• ocenia położenie Polski w Europie i na świecie

• wykazuje korzyści wynikające z położenia Polski


• wymienia nazwy głównych jednostek tektonicznych Polski i

• wymienia nazwy er, w których wystąpiły ruchy górotwórcze

• opisuje na podst tabeli stratygraf. najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski

• opisuje proces powstania węgla kamiennego

• przyporządkowuje nazwy pasm górskich do nazw orogenez, w których te góry powstawały

• charakteryzuje warunki, w których powstawał węgiel kamienny

• charakteryzuje główne jednostki tektoniczne Polski • wykazuje związki między budową geologiczną a dziejami geologicznymi

• analizuje uwarunkowania powstawania gór w Polsce


• wymienia nazwy zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na mapie

• rozpoznaje górskie formy polodowcowe na schematach

• rozpoznaje formy polodowcowe na schematach i wskazuje obszary ich występowania na mapie Polski


• omawia uwarunkowania zlodowaceń w Polsce

• opisuje warunki powstania form polodowcowych

• wyjaśnia genezę form polodowcowych


• analizuje i porównuje cechy krajobrazu peryglacjalnego i młodoglacjalnego

• wymienia czynniki wewn. i zewn. wpływające na ukształtowanie pow. Polski • wymienia cechy rzeźby powierzchni Polski • wymienia nazwy punktów najwyżej i najniżej położonych w Polsce i wskazuje je na mapie • rozróżnia przedstawione na ilustracjach formy rzeźby terenu

• omawia cechy rzeźby powierzchni Polski na podstawie mapy Polski

• wymienia nazwy pasów ukształtowania powierzchni

• odczytuje na mapie hipsometrycznej wysokości względne i bezwzględne

• wymienia nazwy regionów geograficznych w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni i wskazuje te regiony na mapie Polski

• opisuje na podstawie krzywej hipsograficznej udział nizin, wyżyn i gór w powierzchni Polski

• charakteryzuje na podstawie mapy hipsometrycznej cechy rzeźby powierzchni Polski • oblicza różnice wysokości bezwzględnej, korzystając z mapy hipsometrycznej

• wykazuje pasowość ukształtowania powierzchni Polski • wyjaśnia wpływ przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni Polski • wyjaśnia wpływ współczesnych procesów geologicznych na ukształtowanie powierzchni Polski

• wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi

• porównuje cechy oraz genezę rzeźby terenu poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni Polski• wymienia nazwy skał występujących w Polsce

• wymienia przykłady wykorzystania surowców mineralnych

• wymienia nazwy skał i surowców mineralnych w  swoim regionie

• rozpoznaje na podstawie fotografii lub okazów główne rodzaje skał występujących w regionie i w Polsce

• wskazuje na mapie Polski obszary występowania surowców mineralnych• opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie skał powierzchniowych

• opisuje na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie surowców mineralnych • klasyfikuje skały występujące w Polsce ze względu na ich pochodzenie

• wykazuje znaczenie gospodarcze surowców mineralnych

• opisuje i ocenia na podstawie danych statystycznych zasoby surowców mineralnych w Polsce • analizuje wpływ wydobycia surowców mineralnych na środowisko• wykazuje związek między budową geologiczną a występowaniem surowców mineralnych• wymienia geograficzne czynniki wpływające na klimat Polski • wymienia nazwy mas powietrza napływających nad Polskę • wymienia nazwy termicznych pór roku w Polsce • wymienia nazwy wiatrów lokalnych i miejsce ich występowania


• odczytuje na mapach klimatycznych Polski przestrzenny rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych • opisuje cechy klimatu Polski oraz swojego regionu • opisuje cechy klim. przejściowego • kreśli klimatogramy na podstawie danych liczbowych

• wyjaśnia wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu Polski • opisuje pogodę kształtowaną przez poszczególne masy powietrza napływające nad Polskę • wyjaśnia występowanie w Polsce termicznych pór roku • wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego w górach i bryzy morskiej nad Bałtykiem • opisuje zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w Polsce

• wykazuje związek między geograficznymi czynnikami kształtującymi klimat a cechami klimatu Polski • wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych w Polsce • wykazuje wpływ mas powietrza napływających nad obszar Polski na kształtowanie się pogody • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego

• porównuje klimat Polski z klimatem innych krajów Europy

• wymienia nazwy głównych rzek oraz ich dopływów

• wymienia nazwy wód występujących we własnym regionie • porównuje powierzchnie i głębokości wybranych jezior • klasyfikuje wody podziemne


• wymienia nazwy głównych kanałów i wskazuje te kanały na mapie Polski • wymienia nazwy wybranych jezior i wskazuje te jeziora na mapie Polski

• wyróżnia typy genetyczne jezior Polski

• opisuje wykorzystanie gospodarcze wód podziemnych

• opisuje cechy sieci rzecznej w Polsce

• opisuje genezę mis jeziornych występujących w Polsce

• opisuje funkcje sztucznych jezior zaporowych

• wyjaśnia znaczenie gospodarcze wód powierzchniowych

• przedstawia sposoby wykorzystania wód podziemnych

• wykazuje asymetrię dorzecza Wisły i Odry i wyjaśnia przyczyny jej powstania

• wykazuje znaczenie gospodarcze kanałów

• ocenia stopień i sposoby wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce• wykazuje związki między budową geologiczną, rzeźbą powierzchni, klimatem i stosunkami wodnymi w Polsce


• wymienia nazwy najw. zatok, wysp, cieśnin oraz głębi Morza Bałtyckiego i wskazuje je na mapie • wymienia cechy geograficzne Morza Bałtyckiego • omawia znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego

• omawia główne cechy położenia Morza Bałtyckiego

• opisuje rozmieszczenie największych jego zatok, wysp, cieśnin oraz głębi

• wymienia przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku

• omawia genezę Morza Bałtyckiego

• omawia cechy fizyczne wód Morza Bałtyckiego

• wyjaśnia przyczyny degradacji wód Morza Bałtyckiego• wyjaśnia zróżnicowanie zasolenia i temperatury wody Bałtyku

• wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego


• proponuje sposoby ochrony wód Bałtyku


• wymienia czynniki glebotwórcze • wymienia nazwy gleb występ. we własnym regionie • wyjaśnia znaczenie gospodarcze gleb

• opisuje rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb w Polsce • rozróżnia typy gleb ze względu na ich żyzność • opisuje gleby w regionie zamieszkania

• charakteryzuje typy genetyczne gleb występujących w Polsce

• opisuje cechy gleb występujących w Polsce


• wyjaśnia przyczyny degradacji gleb i wymienia sposoby jej zapobiegania

• ocenia wartość użytkową gleb w Polsce

• analizuje profile glebowe


• rozpoznaje typy zbiorowisk roślinnych w Polsce • rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt


• określa na podstawie diagramu skład gatunkowy lasów w Polsce • opisuje funkcje lasów w Polsce • opisuje świat roślin i zwierząt w Polsce i swoim regionie

• wyjaśnia zależności między klimatem a szatą roślinną • opisuje zasięg lasów na terenie Polski • porównuje zbiorowiska leśne na obszarach nizinnych i w górach

• ocenia lesistość Polski na podstawie mapy tematycznej i danych statystycznych

• wykazuje zależności między składem gatunkowym lasów a warunkami klimatycznymi i glebowymiObszar, ludność i urbanizacja w Polsce

• wyjaśnia znaczenie: „powiat grodzki”, „powiat ziemski”, „gmina”, „wojewoda”, „prezydent”, „burmistrz”, „starosta”, „wójt” • wymienia nazwy województw oraz ich stolice i wskazuje je na mapie administracyjnej Polski

• opisuje podział administracyjny Polski • wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

• wyjaśnia trójstopniowy podział władz administracyjnych


• opisuje kompetencje poszczególnych szczebli administracji samorządowej

• analizuje znaczenie podziału administracyjnego

• wymienia czynniki wpływające na niską wartość przyrostu naturalnego w Polsce


• opisuje czynniki wpływające na zmiany liczby ludności w Polsce

• opisuje strukturę płci i wieku na podstawie danych statystycznych oraz piramidy płci i wieku ludności Polski

• wykazuje zmiany przyrostu naturalnego w Polsce od zakończenia II wojny światowej do dziś na podstawie danych statystycznych

• porównuje współczynnik przyrostu naturalnego w miastach i wsiach Polski • analizuje piramidę płci i wieku ludności Polski

• analizuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce • analizuje okresy wyżu i niżu demograficznego w Polsce oraz formułuje wnioski • oblicza współczynniki przyrostu naturalnego i rzeczywistego w Polsce


• prognozuje zmiany liczby ludności w Polsce

• wyjaśnia termin „gęstość zaludnienia”

• wymienia nazwy obszarów o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i wskazuje te obszary na mapie Polski


• omawia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce

• charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie

• porównuje gęstość zaludnienia w swoim regionie z gęstością zaludnienia innych regionów Polski

• porównuje czynniki decydujące o rozwoju osadnictwa dawniej i współcześnie

• charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice

• ocenia atrakcje i bariery osadnicze w Polsce

• analizuje przyczyny i skutki dużej lub małej gęstości zaludnienia w wybranym regionie Polski

• wyjaśnia znaczenie terminu „migracja”

• wymienia przyczyny migracji zagranicznych Polaków • wymienia nazwy krajów, do których migrują Polacy i wskazuje je na mapie

• opisuje główne kierunki migracji Polaków po II wojnie światowej • opisuje dawne i współczesne kierunki migracji wewnętrznych w Polsce • wyjaśnia przyczyny wzrostu przyrostu rzeczywistego w Polsce w ostatnich latach

• opisuje skutki migracji z Polski i do Polski • opisuje wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby ludności Pol • wyjaśnia przyczyny głównych kierunków współczesnych migracji zewnętrznych Polaków

• oblicza saldo migracji w Polsce • opisuje skutki migracji zewnętrznych z punktu widzenia interesów Polski • ocenia wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby i rozmieszczenie ludności Polski


• oblicza przyrost rzeczywisty ludności Polski


• wyjaśnia znaczenie terminów: „naród”, „państwo wielonarodowościowe”, „państwo jednolite narodowościowo”, „mniejszość narodowa”, „mniejszość etniczna”, „społeczność etnicz. • wymienia nazwy mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę


• wyjaśnia, dlaczego Polska jest krajem niemal jednolitym narodowościowo • wymienia nazwy regionów zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe i wskazuje je na mapie Polski • opisuje na podstawie danych statystycznych strukturę wyznaniową ludności Polski

• wyszukuje informacje o dorobku kulturowym wybranych mniejszości etnicznych

• wykazuje zróżnicowanie struktury narodowościowej Polski przed II wojną światową i obecnie • analizuje przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia mniejszości narodowych w Polsce • opisuje zróżnicowanie narodowościowe i etniczne wybranych regionów Polski

• przedstawia konteksty wielokulturowości w Polsce

• wymienia przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce • wyjaśnia przyczyny emigracji zarobkowej Polaków • wymienia główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i w zamieszkiwanym regionie

• opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce • omawia strukturę zatrudnienia w wybranych województw • opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w wybranych województwach

• wyjaśnia przyczyny zmian struktury zatrudnienia ludności • wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie • analizuje stopę bezrobocia w wybranych województwach oraz swoim regionie i formułuje wnioski

• wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia w latach 1930–2008 w Polsce • omawia przyczyny zróżnicowania struktury zatrudnienia w wybranych województwach Polski • ocenia stopę bezrobocia w swoim województwie

• oblicza stopę bezrobocia w Polsce

• prognozuje zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce

1   2   3   4

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii kl I

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii w klasie I

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii klasa

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii klasa I

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii iconWymagania edukacyjne z geografii klasa I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom