19/02 internacjonalizacja I globalizacja
Pobierz 105.94 Kb.
Nazwa19/02 internacjonalizacja I globalizacja
strona3/4
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar105.94 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

FORMY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIEBIORSTWA


Stopnie okreslajace intensywnosc zaangazowania przedsiebiorstwa w proces internacjonalizacji:

1.umiedzynarodowienie sfery powiazan

-import

-eksport

2.powiazanie kooperacyjne z partnerami zagranicznymi

-licencje

-franchising

-poddostawy

-kontakty menedzerskie

-miedzynarodowe sojusze strategiczne

-wspolne przedsiewziecia

3.samodzielne prowadzenie dzialanosci gospodarczej za granica

-oddzial

-spolka zależna

4.globalizacja


Wybor formy umiedzynarodowienia przedsiebiorstwa zalezy od:

# celow przedsiebiorstwa lub jego polityki

# dostepu do rynkow i ich atrakcyjnosci

# mozliowsci do osiagniecia pozycji konkurencyjnej


Mozliwosc wykorzystania poszczegolnych form okreslaja:

-zasoby jakimi przedsiebiorstwo dysponuje

-relacje kosztow do przychodow

-poziom ryzyka i prawdopodobienstwo sukcesu

-wplyw przedsiebiorstwa na danym rynku i stopien jego kontroli

-czynnik czasu


FORMY INTERNACJONALIZACJI:

1.EKSPORT

Eksport posredni- sprzedaz towarow i uslug poza granicami kraju przez posrednika krajowego, który kupuje towary od przedsiebiorcy eksportujacego w celu dalszej odsprzedazy

 • w eksporcie dobr inwestycyjnych

 • bezposredni kontakt z klientem

 • wymaga dobrej znajomosci rynkow zagranicznych

 • wymaga budowania wlasnych sieci dystrybucji

 • wlasne magazyny i serwisy

 • dluzszy zwrot z inwestycji

 • wieksze zaangazowanie kapitalu

 • duze ryzyko

Analiza SWOT eksportu posredniego


Silne strony:

-niskie koszty wejscia

-trudnosc wejscia pokonuje posrednich

-niskie wymagania kadrowe

-niskie ryzyko finansowe

-brak kosztow marketingowych

Słabe strony:

-slaba oplacalnosc transakcji

-pelna zaleznosc od posdrednika

-brak mozliwosci zdobycia doswiadczenia na rynkach zagranicznych

Mozliwosci:

-czas uzyskany na poglebienie wiedzy o rynku zagranicznym

-poprawienie jakosci produkcji w celu zaspokojenia klientow zagranicznych

Zagrozenia:

-posrednik może znalezc bardziej konkurencyjnego dostawce


Eksport bezposredni- sprzedaz towarow i uslug poza granicami kraju przez wlasna komorke ds.handlu zagranicznego

 • dystrybucja poprzez posrednika

 • preferowany przez male przedsiebiorstwa

 • nie wymaga tworzenia wlasnych serwisow czy magazynow

 • nieregularne dostawy

 • wymog przekazywania prawa

 • wieksze ryzyko


Analiza SWOT eksportu bezposredniego:

Silne strony:

-bezposredni kontakt firmy z danym rynkiem

-zdobywanie przez firme doswiadczenia na rynkach zagranicznych

-wzrost poziomu kwalifikacji i mozliwosci osiagniecia wysokiej placalnosci z tej inwestycji

Slabe strony:

-wymog stworzenia wlasnej jednostki

-wyzsze koszty operacyjne

-wyzsze ryzyko strat

-poznawanie rynkow zagranicznych na wlasnych bledach

-wymagana jest odpowiednio duza skala dzialania

Mozliwosci:

-zdobyte doswiadczenia eksportowe mogą ulatwic przejscie na nastepny poziom internacjonalizacji

-mozliwosc zwiekszenia posrednich rynkow eksportowych

Zagrozenia:

-wysokie koszty dzialan eksportowych

-dlugi okres oczekiwania na zwrot kosztow eksportowych

Sposoby realizacji eksportu:

a)kampania zarzadzajaca eksportem na zlecenie producentow poszukuje rynkow zbytu i zapewnia pelna obsluge eksportu wlacznie z zawieraniem kontraktu w ich imieniu pobierajac za to prowizje

b)kampania eksportowa- koncentruje się przede wszystkim na popytowej stronie transakcji, identyfikuje potrzeby klientow zagranicznych i poszukuje krajowych producentow którzy mogą zaspokoic te potrzeby

c)agent eksportowy- jest reprezentantem zagranicznych kupcow przebywajacym w kraju eksportera posredniego

d)broker- typ agenta który utrzymuje się z organizowania kontraktow miedzy kupujacymi a sprzedajacymi, nie handluje towarem i pelni role specjalisty ds.handlowych, otrzymuje prowizje od obu stron

e)piggy back eksport- producent sprzedaje swoje towary za posrednictwem innego eksportera placac mu za to odpowiednia prowizje

f)koalicja eksportowa- wspolne dzialanie kilku eksporterow polegajace na wyodrebnieniu, polaczeniu, i koordynowaniu funkcji z ich przedsiebiorstwami, dzieki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztow eksportu uzyskanie nizszych cen, warunkow kredytow,


2.HANDEL TRANZYTOWY

Ma miejsce gdy obrot towarowy nie jest dokonywany bezposrednio miedzy eksporterem w kraju pochodzenia towarow, a importerem w kraju odbiorcy, lecz odbywa się za posrednictwem firmy tranzytowej majacej siedzibe w kraju trzecim

 1. h.t.aktywny- posrednik ma siedzibe w jego kraju; krajowa firma tranzytowa sprzedaje towary wyprodukowane w kraju A do kraju B

 2. pasywny- zagraniczna firma tranzytowa majaca siedzibe w kraju A sprzedaje towary pochodzace z kraju B na rynku krajowym

 3. bezposredni- towary z kraju pochodzenia sa bezposdernio przekazywane do kraju odbiorcy

 4. posreedni- towar jest u posrednika sortowany i przepakowywany i dalej sprzedawany do kraju ostatecznegoi odbiorcy

handel tranzytowy to nie to samo co tranzyt!!!


3.OBRÓT USZLACHETNIAJACY -polega na wyslaniu za granice produktu niewykonczonego w celu odplatnego wykonania tam dalszych faz procesu produkcji, obrobki bądź wykonczenia; towar ten wraca nastepnie do kraju pochodzenia pozostajac caly czas wlasnoscia wysylajacego (aktywny-przyjmujacy, pasywny-wysylajacy)

OBROT REPARACYJNY- polega na wysylaniu za granice uszkodzonych przedmiotow bądź urzadzen w celu ich naprawy w kraju odsylania z powrotem do wlasciciela

Motywy:

 • roznice w placach

 • niedostateczne zdolnosci produkcyjen zleceniodawcy

 • prace wymagajace szczegolnych kompetencji

Zalety:

Uczenie się technik organizacji handlu zagranicznego


4.HANDEL WYMIENNY

bartel- polega na bezposredniej wymianie towaru za towar; warunkiem dojscia do skutku tej transakcji jest rowna wartosc ujemnych dostaw


zakup kompensacyjny- polega na powiazaniu konkretnego zakupu importowego do uzyskania zobowiazania eksportera do dokonywania wzajemnego zakupu jakiegos towaru za kwote rowna czesci wartosci sprzedawanego towaru


kompensacja powrotna- to dlugoterminowe kontrakty w sprawie sprzedazy za granica najcxzesciej na warunkach kredytowych kompletnych obiektow przemyslowych, unii technologicznych lub know-how i z drugiej strony pelnej lub czesciowej splaty zobowiaan kraju importujacego dostawami okreslonych artykulow na rzecz eksportera w ciagu okreslonego czasu


transakcja offsetowa- ma miejsce gdy eksporter udziela kredytu importerowi i zobowiązuje się mu pomoc w pozyskiwaniu dewiz na spłatę zobowiązań przez zakup jego towarów i organizacje ich sprzedaży za granicą i inwestycji bezpośrednich

07.05.2007

Strategie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw:

 1. Strategia rozwoju międzynarodowej pozycji przedsiębiorstwa

 2. S. konkurencji

 3. Strategie funkcjonalne

  • S. marketingowe

  • S. w sferze produkcji

  • S. badań i rozwoju

  • S. zaopatrzenia

Stosując strategię bierze się pod uwagę:

-poziom kosztów pracy, surowców i materiałów w danym kraju

-logistyka (czas realizacji zleceń, ubezpieczenia, koszty transportu)

-stan infrastruktury w danym kraju

-ryzyko polityczne

-swoboda dostępu do rynku (taryfowe i nietaryfowe bariery)

-kurs waluty i jej wymienialność


W zależności od stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa morze ono przyjąć rozwiązania w zakresie strategii zaopatrzenia:

-wyznaczyć krajowego dostawcę lub dostawców za międzynarodowe zakupy

-utworzyć międzynarodowe biura zakupów

-wyznaczyć odpowiedzialną za globalne zaopatrzenie specjalną sp. córkę/i

-integrować i koordynować światowe zaopatrzenie na poziomie centrali


W praktyce stosuje się systemy łączone, tzn. scentralizowane zakupy standardowych materiałów i indywidualne zaopatrzenie się sp. córek w specyficzne elementy na rynku lokalnym.

  • S. finansowa

Polega na dążeniu do:

- maksymalizacji lub konsolidacji zysków po opodatkowaniu

-minimalizacji efektywnego opodatkowania - KTN minimalizują podatki poprzez strategie cen transferowych (sztuczne zawyżanie kosztów i wykazywanie zerowego lub niewielkiego zysku w kraju, w którym podatki są relatywnie wysokie i realizowanie zysku w krajach, w których podatki są relatywnie niskie)

-zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów firmy, przepływów pieniężnych i funduszy

-zabezpieczenia przed ryzykiem

-maksymalne przyspieszenie spływu należności i opóźnienie realizacji zobowiązań


Większa kompleksowość str. finansowej KTN w porównaniu z przeds. krajowym wynika z:

-większego ryzyka politycznego

-większego zróżnicowania źródeł i form finansowania

-wahań kursów walutowych

-restrykcji przepływów kapitałowych

-różnic w systemach podatkowych

-różnic w systemach gospodarczych i warunkach ekonomicznych

- różnic w poziomie inflacji

-różnych stóp oprocentowania i dyskonta

-niepewności co do wyceny wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego działalności


Idea str. finansowej KTN polega na ustaleniu długookresowego zapotrzebowania na kapitał, struktury kapitału (stosunku kapitałów własnych do obcych) oraz źródeł pokrycia zapotrzebowania na kapitał:

 1. Kapitał własny (z emisji akcji i obligacji)

 2. Kredyty

 3. Środki uzyskane przez KTN w trakcie ich funkcjonowania (zysk i amortyzacja)

Ad. a)

Emitowane są też kwity depozytowe (amerykańskie i globalne), obligacje (zagraniczne i euroobligacje). O. zagraniczne – emitowane są w walucie kraju, w którym następuje emisja. Euroobl. – w walucie innego kraju, aniżeli kraju emisji.

Ad. b)

Kredyty:

-zaciągane poza krajem lokalizacji KTN oraz poza kr. Lokalizacji sp. córki

-zaciągane przez centralę w kraju jej lokalizacji

14.05.07

Kredyty:

-udzielane na warunkach rynkowych

-udzielane na warunkach preferencyjnych poniżej stopy rynkowej (np. matka – córce)

-udzielane powyżej stopy rynkowej


mechanizm back to back loan: centrala bank sp. Córka


Podział rynków kredytowych:

-r. krajowy

-r. zagraniczny

-r. eurokredytów

Eurokredyty – kredyty w walucie innej niż waluta kraju, w którym funkcjonuje bank udzielający kredytu

LIBOR (Londyn Inter Bank Offered Rate) – stopa pr. Obowiązująca w Londynie, stosowana przy braniu kredytów


Struktura kapitałowa KTN (stosunek kapitałów własnych do obcych), wpływają na nią:

-podjęte w przeszłości decyzje finansowe

-zamierzenia przedsiębiorstwa znajdujące odzwierciedlenie w jego polityce finansowej

-wiarygodność kredytowa

-płynność finansowa

-poprzez efekt dźwigni pożyczonego kapitału rentowność kapitału własnego (leverage effect – efekt dźw. finans.)


Przedsiębiorstwo ustalając strukturę kapitału bierze pod uwagę:

-określony przez miejscowe prawo minimalny udział kapitału własnego

-wysokość podatku dochodowego i sposób traktowania odsetek od kredytów, zysków i dywidend przez prawo podatkowe

-przepisy dotyczące transferu dewiz za granicę

-ograniczony dostęp do lokalnych źródeł finansowania

-poziom rozwoju rynku kapitałowego

-wzrost kosztów kredytów i możliwość bankructwa przy przekroczeniu pewnego poziomu zadłużenia, a w związku z rosnącym ryzykiem oczekiwanie przez inwestorów wyższej stopy zwrotu

-możliwość utraty kontroli nad firmą przy nadmiernym finansowaniu przez emisję akcji

Każda KTN dąży do optymalnej struktury kapitałowej, tzn. takiej przy której wartość firmy jest największa a koszt kapitału najmniejszy.

Ryzyko kursowe

Kurs waluty – cena tej waluty wyrażona w pieniądzu zagranicznym

Kurs bezpośredni – ilość dolarów USD, które możemy uzyskać za jednostkę waluty kraju X, np.: 1PLN=0,35USD

Kurs pośredni – ilość jednostek waluty kraju X, którą można uzyskać za 1 USD, np.: 1USD=2,8PLN

Kurs krzyżowy – ilość jednostek waluty kraju X, które można uzyskać za jednostkę waluty kraju Y

Ryzyko – możliwość poniesienia straty przy podejmowaniu danej działalności

Ryzyko ≠ niepewność (ryzyko jest mierzalne)

Ryzyko kursowe:

 1. - krótkoterminowe
  - długoterminowe
 1. – ryzyko transakcyjne (związane z ujemnymi różnicami kursowymi)
  Polega ono na tym, że firma ponosi stratę, jeśli kurs waluty kontraktu terminowego spadnie w stosunku do waluty kraju lokalizacji firmy do momentu realizacji tego kontraktu
  - ryzyko przeliczeń – przedsiębiorstwo międzynar. posiadające filie w kilku krajach jest zobowiązane sporządzać skonsolidowany bilans w walucie kraju siedziby centrali. Oznacza to konieczność przeliczania wyników finansowych spółek na tę walutę i możliwość powstania z tego tytułu strat dla całej firmy
  - ryzyko operacyjne – zmiany kursów walutowych wywierają także wpływ na otoczenie biznesowe firmy i mogą zmieniać sytuację podmiotów współpracujących z nią, jej klientów i konkurentów, a przez to oddziaływać na jej bieżącą wartość.

!!!

Ujemne różnice kursowe powstają jeśli spada kurs waluty, w której mamy należność lub rośnie kurs waluty, w której mamy zobowiązanie.

Dodatnie różnice kursowe powstają jeśli rośnie kurs waluty, w której mamy należność lub spada kurs waluty, w której mamy zobowiązanie.


04.06.2007

  • Strategia zarządzania kadrami (ad. str. funkcjonalne)

Obejmuje: selekcję kadr, kształcenie kadr, wysyłkę za granicę, monitorowanie zatrudnienia za granicą i powrót do kraju po zakończeniu kontraktu

Zarządzanie kadrami w przeds. międzynar. jest bardziej złożone i różni się od tej funkcji w przeds. krajowym ze względu na:

-zróżnicowane rynki pracy w poszczeg. krajach ( czas pracy, system płac, koszty pracy)

-problem mobilności pracowników (bariery prawne, ekonomiczne, fizyczne, kulturowe, językowe, kosztowe, adaptacyjne, rodzinne)

-narodowe orientacje – pracownicy filii mogą forsować interesy kraju

-strategie, kontrole kwalifikacji, styl działania i sposoby postępowania menedżerów – adekwatne do globalnych celów KTNu

-problem repatriacji delegowanych do filii menedżerów i ich ponownej aklimatyzacji w firmie macierzystej

1   2   3   4

Powiązany:

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconGlobalizacja, a władza- jak globalizacja eliminuje I zmienia rząd?

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconGlobalizacja jedno z najczęściej używanych słów do opisu rzeczywistości. Zdaniem profesora Baumana globalizacja jest sytuacją jaką jeszcze w historii nie

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconGlobalizacja Co to jest globalizacja?

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconInternacjonalizacja przedsiębiorstwa kod ects

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconInternacjonalizacja częścią tradycji firmy Bosch

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconInternacjonalizacja – zgodna z trendami rozwoju światowego rynku

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconAdam wesołek Bols Sp z o o. w Obornikach Wlkp internacjonalizacja terroryzmu

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconProgram Ramowy Konferencja podsumowująca Projekt „Internacjonalizacja oraz podnoszenie kultury jakości kształcenia

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconGlobalizacja 1

19/02 internacjonalizacja I globalizacja iconGlobalizacja gospodarki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom