Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Pobierz 88.43 Kb.
NazwaRegulamin konkursu na prezentację multimedialną
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar88.43 Kb.
TypRegulamin konkursu
REGULAMIN


konkursu na prezentację multimedialną

Mam pomysł na zdrowie”

I. Organizator Gmina Miejska Kraków przy współudziale Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


II. Postanowienia ogólne

1. Konkurs na prezentację multimedialną jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce „Mam pomysł na zdrowie”.


III. Cel konkursu

1. Profilaktyka nadwagi i otyłości.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego żywienia i sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

3. Rozwijanie umiejętności promowania wśród rówieśników zachowań prozdrowotnych i tworzenia programów multimedialnych.


IV. Organizacja i przebieg konkursu

1. Etap szkolny rozpocznie się 15.09.2009 r. i trwać będzie do 15.03.2010 r.

2. I Etap międzyszkolny rozpocznie się 31.03.2010 r. Jest to ostateczny termin nadesłania prac do Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

3. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniach od 01 do 07 kwietnia 2010 r.

4. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostaną zawiadomieni do 12.04.2010 r. o uczestnictwie w festiwalu, który odbędzie się w Staromiejskim Centrum Kultury w Krakowie

w dniu 16.03.2010 r.

5. W trakcie festiwalu obradować będzie Komisja Konkursowa, która wyłoni laureatów. Przyznane zostaną 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

6. Zgromadzona na festiwalu publiczność przyzna w wyniku tajnego głosowania Nagrodę Publiczności.

7. Wyniki drugiego etapu Konkursu (Festiwalu) zostaną ogłoszone w dniu 16.04.2010 r.

8. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w Staromiejskim Centrum Kultury

w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 13, 31- 067 Kraków w dniu 16.04.2010 r.


V. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych m. Krakowa, którzy w szkolnym etapie zajęli pierwsze i drugie miejsce i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2010 r. prześlą swoje prace wraz z załącznikami (1, 2 lub 3) na adres Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, 31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2.

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie otwartej prezentacji multimedialnej zapisanej na płytce CD lub DVD w programie POWER POINT.

3. Uczestnik Konkursu może być autorem jednej prezentacji. Czas przeznaczony na wygłoszenie prezentacji max. 10 minut.

4. Zapis prezentacji na płycie powinien zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, adres prywatny, telefon szkoły).

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów (załącznik nr 2).

W przypadku uczestnika niepełnoletniego - podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych załącznik nr 3 do regulaminu.

6. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów Konkursu.

7. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane w działalności informacyjno-edukacyjnej.


VI. Kryteria oceny prac

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów

- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu

- ocena merytoryczna

- ocena pomysłowości i przekazu treści

- umiejętność przekazu

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

Etap szkolny: pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii, informatyki, przedstawiciele samorządu.

I i II etap międzyszkolny: przedstawiciele środowiska medycznego, plastycznego
oraz informatycy.


VII. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Sytuacje, które nie są objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.


VIII. Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia udziału w Konkursie.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zrzeczeniu się przez uczestnika konkursu praw autorskich na rzecz organizatora.

Załącznik nr 3 Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku. życia na udział w Konkursie i przyjęcie jego warunków.


IX. Terminarz konkursu na prezentację multimedialną:

1. Etap szkolny: od 15.09.2009 r. do 15.03.2010 r.

2. I Etap międzyszkolny - 31.03.2010 r. - ostateczny termin nadesłania prac do Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

3. Obrady Komisji Konkursowej: od 01 kwietnia do 07 kwietnia 2010 r.

4. Zawiadomienie autorów prac zakwalifikowanych do II etapu międzyszkolnego konkursu –

do 12.04.2010 r.

5. Festiwal zakwalifikowanych prac 16 kwietnia 2010 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród16 kwietnia 2010 r.


Załącznik nr 1


KARTA ZGŁOSZENIA


Adres szkoły:....................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................


Imię i nazwisko opiekuna:


.........................................................................................................................................................


Telefon kontaktowy:


.........................................................................................................................................................


Adres email:


.........................................................................................................................................................


Imię i nazwisko ucznia:


.........................................................................................................................................................


Termin zgłoszenia upływa: 31.03.2010 r.


Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, 31-113 Kraków ul. Kapucyńska 2

lub faksem na numer: (012) 422 79 08


Załącznik nr 2


Oświadczam, że zrzekam się praw autorskich do prezentacji multimedialnej przygotowanej
na konkurs „Mam pomysł na zdrowie” na rzecz organizatorów tego konkursu.


………………………………………

podpis uczestnika konkursu


Załącznik nr 3


Wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna.............................................................................
w KONKURSIE NA PRACĘ MULTIMEDIALNĄ „MAM POMYSŁ NA ZDROWIE” i przyjmuję warunki Konkursu określone jego regulaminem.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin Konkursu na Prezentację Multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na najlepszą prezentację multimedialną "wydra"

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin powiatowego konkursu na prezentację multimedialną pt.” Aids

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną o tematyce profilaktycznej pn. „ Nie daję szansy używkom ”

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na najciekawszą prezentację

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconJak tworzyć prezentację multimedialną prezentacja

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom