Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju
Pobierz 5.15 Mb.
NazwaUrząd Miejski w Dusznikach Zdroju
strona12/15
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar5.15 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

9. Energia odnawialna


Na terenie miasta znajdują się następujące lokalne nadwyżki paliw i energii:


Energia geotermalna


Ustalone zasoby eksploatacyjne szczaw termalnych ujętych otworem Duszniki GT-1 z otworów proterozoicznych krystaliniku bystrzyckiego wg. stanu na dzień 15 kwietnia 2002 roku wynoszą:


Tab. 40. Zasoby eksploatacyjne szczaw termalnych.

L.p.


Interwał wodonośny


Wydajność eksploatacyjna


Ciśnienie na głowicy


Temperatura wody


Zasoby ciepła (GJ/rok)


1.


2.


3.


4.


5.


6.


1


drugi interwał (193,5-552,5 m)


20 mj/h


0,05 MPa


25,7 °C


28300


2


trzeci interwał (552,5-1 695 m) na zaworze 80 mm


30 m3/h


0,05 MPa


34,7 °C


38200


3


trzeci interwał (552,5-1 695 m) przy rurkach wydob. 76mm opuszczonych na gł. 850 m


23 m3/h


0,1 MPa


35,8 °C


30200Wykorzystanie dla potrzeb energetycznych powyższego złoża geotermalnego jest w chwili obecnej nieekonomiczne, ze względu na brak w pobliżu odbiorców ciepła o poborze ciągłym (całorocznym). Planowana budowa na terenie odwiertu (wg. "Koncepcji Architektonicznej"), Centrum Sportu i Rekreacji, stworzy możliwości wykorzystania powyższych zasobów ciepła do ogrzewania wody w basenach i wody użytkowej do celów socjalnych.

Należy jednak podkreślić, iż koszty związane z wdrożeniem instalacji opartych na złożach geotermalnych są bardzo wysokie. Czas zwrotu nakładów przekracza obecnie 8 lat.

Nie wyklucza to jednak możliwości podejmowania kroków w tym kierunku przez niezależne podmioty gospodarcze oraz działań indywidualnych właścicieli gruntów i nieruchomości w kierunku wykorzystania energii zmagazynowanej w ziemi na niskich głębokościach (poniżej 400 m). Działania takie powinny być przez gminę wspierane ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego oraz wdrażanie postępowych technologii, które w przyszłości będą odgrywała coraz większą rolę. Koszt 1 GJ przy zastosowaniu pompy ciepła przy wodzie podziemnej o temperaturze 20°C wynosi 16,50 zł.


Energia wiatru

W rejonie gminy Duszniki Zdrój średnie prędkości wiatru wynoszą -1,4 - 2,7 m/s. Jest to prędkość zbyt mała dla uzyskania ekonomicznej efektywności instalacji wiatrowych dla potrzeb energetycznych (średnio 5 m/s).

Energia słoneczna

Średnia roczna ilość energii promieniowania słonecznego: ~ 996 kWh/m2 a średnie nasłonecznienie: ~1500 h.

Ewentualne kroki podejmowane przez indywidualnych inwestorów zmierzające do wykorzystania energii odnawialnej powinny być przez gminę popierane, promowane i wspierane organizacyjnie oraz prawnie, gdyż przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego, a ponadto pozwalają gromadzić cenne doświadczenia wytyczające drogi w przyszłość. Szczególnie opłacalne jest instalowanie kolektorów słonecznych w budynkach sanatoryjnych, wczasowych i hotelowych do podgrzania wody użytkowej.


Energia wodna

W chwili obecnej na terenie gminy Duszniki Zdrój nie działa żadna elektrownia wodna. Przepływająca przez teren miasta rzeka Bystrzyca Dusznicka posiada nieduży potencjał energetyczny.

Energia odpadowa

Biomasa
Na terenie gminy Duszniki Zdrój nie prowadzi się plantacji energetycznych. Przy wykorzystaniu plantacji energetycznych (słoma jako odpad lub trawa słomowa jako typowa plantacja energetyczna) na potrzeby wytwarzania ciepła areał niezbędny do zapewnienia odpowiedniej ilości paliwa w okresie sezonu grzewczego w zależności od wartości opałowej i wilgotności wynosi od 250 do 430 ha dla kotłowni o mocy cieplnej 1 MW.

Gaz wysypiskowy .
Gmina Duszniki Zdrój nie posiada składowiska odpadów komunalnych. W chwili obecnej odpady są składowane w sąsiedniej gminie Szczytna.

Biogaz
Gmina nie posiada na swoim terenie centralnej oczyszczalni ścieków.


Pompy ciepła

Sprężarkowe pompy ciepła stanowią alternatywę dla konwencjonalnych metod wytwarzania energii cieplnej, szczególnie dla ogrzewań indywidualnych na obszarach o rozproszone zabudowie.

W obecnych strukturach cenowych trudne jest uzyskanie zadawalających efektów

ekonomicznych.


Lokalne nadwyżki energii

Podstawowe źródło ciepła dla systemu ciepłowniczego jakim jest ciepłownia przy ulicy Sprzymierzonych, posiada moc cieplną zainstalowaną w wysokości 2,380 MW. Obecne zapotrzebowanie ciepła z tego źródła wynosi 1,378 MW. Zmniejszenie mocy zapotrzebowanej przez podstawowego odbiorcę ciepła (Spółdzielnia Mieszkaniowa) oraz budowa własnych źródeł przez Szpital i Muzeum Papiernictwa, spowodowało zmniejszenie mocy zainstalowanej przez "sprzedawcę ciepła" o 0,72 MW (wymiana kotła o mocy 1,3 MW na kocioł o mocy 0,57 MW).


Lokalne zasoby paliw

Na terenie miasta nie występują zasoby paliw kopalnych.


Energia odpadowa z procesów produkcyjnych:

Na terenie gminy brak jest znaczących ilości energii odpadowej z procesów produkcyjnych.


Rola władz lokalnych i samorządowych w rozwoju energetyki odnawialnej.

Władze lokalne, a w szczególności gminy już obecnie odgrywają istotną rolę w rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rola ta będzie rosła w miarę rozwoju technologii energii odnawialnej i w miarę umacniania się reformy samorządowej. Sprowadza się ona do trzech zasadniczych funkcji jakie w rozwoju energetyki odnawialnej pełnić będą władze samorządowe:

• władze samorządowe jako planiści rozwoju,

• władze samorządowe jako developerzy i inwestorzy,

• władze samorządowe jako promotorzy rozwoju energetyki odnawialnej.


Rola planistyczna:

Rola gmin jako gospodarzy terenu w rozwoju energetyki odnawialnej jest związana głównie z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w wyniku wprowadzonych zmian systemowych także z wyborem optymalnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w zakresie zaopatrzenia w ciepło przy uwzględnieniu lokalnych zasobów energetycznych.

W obecnym stanie prawnym gminy spełniają więc wieloraką rolę:

- są odpowiedzialne za rozwój gminy (opracowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),

- są odpowiedzialne za zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy,

- są przedstawicielami odbiorców (reprezentowanie społeczności lokalnej, a więc dążenie do obniżki kosztów zaopatrzenia w ciepło, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska itd.)


Rola inwestora i developera:

Rola władz lokalnych jako inwestora ściśle wiąże się z ich poprzednią rolą planistów. Zasadniczym problemem realizacji tej roli władz lokalnych w odniesieniu do energetyki odnawialnej jest finansowanie. Istnieją już obecnie szerokie możliwości sfinansowania przynajmniej części kosztów wdrażania energetyki odnawialnej za pomocą takich istniejących instytucji finansowych takich jak:

- budżet gminy,

- lokalne i regionalne fundusze ochrony środowiska,

- fundusz poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- fundusz termorenowacji,

- fundusze przeznaczone na restrukturyzację obszarów wiejskich,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej, w tym fundusze celowe na energetykę

odnawialną.

Racjonalne wykorzystanie budżetu gminy powinno poprawić dostęp do innych środków publicznych, a zarazem stymulować środki prywatne. Szczególnie zasadne jest finansowanie przedsięwzięć przynoszących lokalne makroekonomiczne efekty (widoczne na poziomie gminy, a nie przedsiębiorstw). Jest to związane z kształtowaniem lokalnego, konkurencyjnego rynku pracy. Pełnienie roli inwestora stanowi problem i ryzyko dla gminy.


Rola promotora i centrum informatycznego:

Władze lokalne mogą pełnić bardzo ważną rolę w zakresie podniesienia świadomości o energetyce odnawialnej w ogóle oraz promocji własnego terenu dla inwestorów. Mogą realizować tę funkcję poprzez dostarczanie informacji mieszkańcom i inwestorom o korzyściach i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez publikowanie stosownych materiałów i poradników. Przystępując do Unii Europejskiej bez uprzedniego przygotowania władz lokalnych do fachowej pomocy w tym zakresie, godzimysię dobrowolnie na oddanie należnych nam środków finansowych innym krajom Unii.


Możliwości finansowania inwestycji infrastruktury energetycznej:

Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji modernizacyjnych posiadają możliwości pozyskania kapitału inwestycyjnego z co najmniej kilku źródeł. Podstawowymi źródłami pozyskania kapitału są:

finansowanie ze środków własnych,

finansowanie długiem,

dotacje, subwencje,

granty,

leasing,

finansowanie przez stronę trzecią.


Opisując źródła finansowania inwestycji przedstawiono warunki kredytowania stosowane aktualnie przez banki komercyjne oraz zasady udzielania pożyczek przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opisano również procedurę otrzymania dotacji z fundacji EkoFundusz.


IV. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2011.


Główną zasadą przyjętą w „Programie...", mającą odzwierciedlenie w nadrzędnym celu Programu, jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Obowiązek realizacji tej zasady spoczywa na wszystkich obywatelach Polski (art.5 Konstytucji RP). Zrównoważony rozwój jest także naczelną zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu kierunków działań i celów ekologicznych kierowano się zapisami zawartymi w „Programie ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego", „Programie ochrony środowiska dla powiatu kłodzkiego" oraz „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego" .


. Za nadrzędny cel „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Duszniki Zdrój" uznano:


Zrównoważony rozwój gminy, w którym ochrona środowiska ma znaczący wpływ na przyszły charakter gminy i równocześnie wspiera jego rozwój gospodarczy i społeczny.


Cel i kierunki działań do 2011 roku - Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza na terenie gminy oraz utrzymanie lub poprawa jakości powietrza.


W krajach Unii Europejskiej kompleksową regulację w tej dziedzinie stanowi tzw. dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Określa ona podstawowe ramy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza i jest uzupełniana licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Z kolei „poprawa jakości powietrza" jest zgodna z celem zdefiniowanym w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010" (poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza oraz uzyskanie norm emisyjnych, wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej) oraz z zadaniami określonymi w „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego" w ramach osi strategii Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska - zadanie: dalsze ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i wdrożenie europejskich norm ochrony środowiska.


W oparciu o w/w ustawę oraz akty wykonawcze do w/w ustawy:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz.798)

Wyniki klasyfikacji wskazują na nie przekraczania na terenie strefy dusznickiej wartości dopuszczalnej poziomów substancji w powietrzu (klasa strefy A) w 2002 roku. W związku, z czym wymagane działania mają polegać jedynie na utrzymaniu jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie. Tym samym na terenie tej strefy nie stwierdzono potrzeby opracowywania programów ochrony powietrza.

Na terenie gminy powinno przyjąć się zasadę analizowania każdej inwestycji pod kątem wpływu na jakość powietrza. Ważnym jest również wyprowadzenie źródeł zanieczyszczeń poza tereny zurbanizowane. Tak, więc powinno preferować się korzystanie z ciepła czynnego ze źródła oddalonego od centrum.

Emisja niska

Docelowo system zaopatrzenia ludności gminy w ciepło ma być oparty o centralizację systemu, podłączenie jak największej liczby mieszkańców do sieci ciepłowniczej.

Ważna jest również termomodernizacja obiektów i systemów zasilania cieplnego poszczególnych obiektów, będących pod zarządem Urzędu Miasta. Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak opakowania z powłoką aluminiową, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza.

Emisja komunikacyjna

Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi rosnące zagrożenie zwłaszcza w rejonach gdzie droga miedzynarodowa czy powiatowa przebiegają przez centrum uzdrowiska.

Zmniejszenie emisji komunikacyjnej będzie następować poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej w kierunku Zieleńca oraz zmniejszenie ruchu samochodowego lokalnego i działania dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wraz ze spalinami. Docelowo zakłada się również budowę ekranów oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie drogowym drogi miedzynarodowej E 8.

Kierunki działań

• Opracowanie programu termomodernizacji małych obiektów ze zmianą nośnika ciepła na bardziej ekologiczne lub podłączenia do sieci z możliwością ubiegania się o środki UE

• Dalsza modernizacja i budowa systemów cieplnych celem przyłączenia do sieci

c.o. nowych odbiorców

• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. geotermia)

• Upowszechnianie przyjaznego środowisku budownictwa poprzez

stosowanie materiałów energooszczędnych

• Ograniczenie ruchu docelowego na obszarach najcenniejszych przyrodniczo

• Bieżąca modernizacja dróg

• Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych

• Edukacja ekologiczna mieszkańców ni. proekologicznych zachowań w zakresie

korzystania ze środków transportu

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Powiązany:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconSanatorium Uzdrowiskowe „chemik” w Dusznikach – Zdroju

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconParyżu, Rzymie, Wiedniu, Bazylei, Toronto, Nowym Jorku, Detroit, Warszawie, Dusznikach Zdroju oraz Buenos Aires

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd Miejski w Śremie

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd miejski w łĘknicy

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd miejski w łĘknicy

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd Miejski w Mosinie

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconSo pokój nr 13 urząd miejski w choszcznie

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconZałącznik nr 1 Urząd Miejski w Nysie

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd Miejski Gminy w Stęszewie

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju iconUrząd Miejski w Kaliszu księga jakośCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom