Gis – System informacji geograficznej
Pobierz 348.33 Kb.
NazwaGis – System informacji geograficznej
strona6/8
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar348.33 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Operacje na danych geometrycznych


 1. Selekcja graficzna elementów ( obiektów)

 2. Dodawanie / usuwanie elementów

 3. Zmiany położenia elementów
 1. Selekcja graficzna elementów ( obiektów)
 • usuwanie na ekranie jednego obiektu: ● ○
 • wskazanie grupy obiektu:
select
unselect


 • wersje wyboru obiektów:
inside partiale wszystko to co się

(te, które znajdują się (te, które leżą wewnątrz, ale styka z konturem

wewnątrz ) również te, które przecinają)

 1. Dodawanie lub usuwanie elementówP

L

myszkaAdd

nowa para x, y Delete

w tabeli usunięcie pary x, y

współrzędnych w tabeli współrzędnych 1. Zmiany położenia elementów (przesuwanie)move

4
usuwanie punktów
. Zmiany kształtu


przesunięcie punktówWYKŁAD 6


III. Operacje na danych tematycznych (atrybutowe) 1. selekcja atrybutowa

 2. klasyfikacja

 3. reklasyfikacja

 4. łączenia tabel1. Selekcja atrybutowa

  • wybór wszystkich rekordów, których wartość we wskazanej kolumnie spełnia określone kryteria

  • za pomocą wyrażeń logicznych: np. select tabela 1.liczba >500 (komenda tabela. kolumna operator nr wartości)

np. Tabela 1 liczb. nr 1 123 lista wybranych rekordów

 1. 584 2 584

 2. 237 4 632

 3. 632


*w programie są wbudowane SQL – strukturalny język zapytań ( Structured Query Language)-używany do tworzenia zapytań dotyczący układu zadań logicznych

Operatory: =, >, <, ≤, ≥, or, and, not, if...then


2. Klasyfikacja

To: grupowanie wartości w klasy, podstawianie numeru klasy we wskazanej kolumnie na podstawie wartości w innej kolumnie

Klasy: 1 – 0 – 100

2 – 101 – 500

3 – 501 – 1000

4 - > 1000

Grupowanie to generalizowanie informacji i zmniejszenie ilości informacji na mapie

nr atrybut klasa

1 56 1

2 850 3

3 241 2

4 2546 4

*im większa liczba klas, tym bardziej rozproszony jest obraz na mapie ( nieczytelny), tak więc najbardziej polecana ilość klas to, od 3 do 7, a max. to 9! Klas

*zasadniczy podział na klasy:

     1. równe odstępy między przedziałami o 100, 200, 300

     2. równa liczebność klas ( powierzchnia jednostek)

     3. na podstawie wykresu rozkładu wartości


3 kl.


2 kl.


1 kl.

jednostki

( jeśli różnice są małe to powiększy wielkość skali)

     1. Metoda Jenksa- uwzględnia sąsiedztwo podobnych jednostek

     2. 15 innych metod podziału , każda z tych metod podziału daje w efekcie inny obraz przestrzenny danego zjawiska, a nie wiadomo która metoda jest najlepsza do danego rodzaju danych3. Reklasyfikacja

- podstawianie wartości we wskazanej kolumnie na podstawie funkcji, za pomocą:

funkcja matematyczna, np. C=A/B

A B C

5000 25 25

wyrażenia logiczne określające warunki przynależności do klas, np. if ID3<2

funkcja logiczna, np.

if (opad<700) and (CO>20) and (c klasa gleb=3) or (klasa użytkow=1) then przydatność=1


4. Łączenie tabel atrybutowych

Łączenie tabel jest możliwe pod warunkiem, że obie tabele mają wspólny identyfikator, np. ID oraz zgodność właściwości kolumnowych- ale tu program pokaże co potrzebne.


IV. Obliczenia w GIS

 1. pomiar długości i odległości

 2. pomiar pola powierzchni i objętości bryły

 3. statystyka najbliższego sąsiedztwa NNS

 4. zapis danych kartometrycznych i długości linii

 5. statystyka zbiorów1. Pomiar długości i odległości

- wykorzystuje się tu twierdzenie Pitagorasa


D
y2


b

c2=a2+b2


a
x1 x2


D=√(x1-x2)2+(y1-y2)2 {nad całym równaniem jest pierwiastek}

różnice wartości współrzędnych


*długość linii:

suma poszczególnych odległości pomiędzy punktami

n

dl=∑[√(xi-xi-1)2+(yi-yi-1)2]

i=l

*określenie długości punktu od odcinka

*punkt wewnątrz poligonu ( algorytm Jordana określa, że jeśli ilość przecięć jest między punktami nieparzysta, to wtedy wychodzi na zewnątrz poligonu, a gdy jest parzysta to punkt jest parzysty- ?

2. Pomiar pola powierzchni i objętości bryły

y2

B C

A


E
y1 A D

A1

x1 x2

n

A=1/2∑(xi•yi+1-xi+1•y1)

bez wzorów n i=l

P=∑(A-A1)

i=l

reguły geometryczne pozwalają na określenie tych wartości


3. Statystyka najbliższego sąsiedztwa NNS

- określa zdolność z jednym z trzech możliwych rozkładów punktów na płaszczyźnie


a
• • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • •
) b) c)


rozkład klastrowy przypadkowy regularny

skupiony


NNS=2•∑di∕n√A/n di= odległość od kolejnego punktu do najbliższego ....?

A= powierzchnia, na której rozrzuconych jest n punktów

NNS<1 – rozkład klastrowy

NNS=1 – rozkład regularny

rozkład losowy NNS dąży do 1


*wyznaczanie geometrycznego środka figury ( centroid)
centroidy


4. Zapis danych kartometrycznych i długości linii

Pole, obwód, poligon oraz centroidy są zapisywane w tabelach automatycznie.

Miara wartości kartometrycznych jest taka sama jak miara wartości współrzędnych


5. Statystyka zbiorów

 1. liczba elementów

 2. średnia arytmetyczna

 3. odchylenie standardowe ważny dobór pola odniesienia

 4. wartość maksymalna

 5. prędkość wartościV. Analizy przestrzenne w zapisie wektorowym

 1. wyznaczanie relacji przestrzennych

 2. łączenie i wycinanie wyznaczonych obszarów

 3. łączenie sąsiednich poligonów

 4. buforowanie

 5. poligony Thiessena

 6. łączenie warst1. Funkcje przestrzenne

  • są przecinane przez obrys

  • przecinają się

  • są w odległości od

  • zawierają

  • całkowicie zawierają

  • są zawierane

  • są całkowicie w

  • mają środek w

  • mają wspólny odcinek z2. Łączenie i wycinanie wyznaczonych obszarów

Na podstawie operacji logicznych algebry Boole’a określających charakter relacji topologicznych:NOT wycięte


AND suma


OR


NOT-AND

3. Łączenie sąsiednich poligonówa1


A1 możliwe jest usunięcie granicy, gdy dwa poligony

mają to samo oznaczenie obok siebie


4. Buforowanie

bufor= ekwidystanta – linia złożona z punktów w jednakowej odległości od danego obiektu

ddokreślamy otoczenie punktu przez bufor, a buforem może być: bufor sieci rzecznej, bufor miasta, bufor zb. wodnego, bufor może mieć dowolną wielkość


5. Poligony Thiessena

● ● te punkty są reprezentatywne dla danej powierzchni (wartości)


6. Łączenie warstw

  1. w poziomie

  2. w pionie

  3. graficznie

  4. topologicznie

warunek łączenia warstw, to wspólny układ współrzędnych


a) łączenie warstw w poziomieplik1 plik2 plik3

plik4 plik5 rzeka

Problem w łączeniu warstw w poziomie jest następujący:

uzupełnienie niedociągłości linii

uzgadnianie przebiegu linii na brzegach arkuszab) łączenie warstw w pionie

1 – graficzny

2 – topograficzny

1 – Graficzne łączenie warstw w obszar z kilku warstw różnego typu, np. drogi, rzeki.

Graficzne łączenie warstw daje w efekcie mapę kompleksową.

Między elementami na różnych warstwach nie ma relacji topologicznych


2 – Topologiczne łączenie warstw. Są to warstwy tego samego typu, np. warstwy poligonowe, punktowe


warstwa I warstwa IIA B ab c

C D d


Tabela 1


1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Gis – System informacji geograficznej iconI. System Informacji Geograficznej

Gis – System informacji geograficznej iconMożliwości I zasad funkcjonowania Systemów Informacji Geograficznej, umożliwiającą mu ocenę przydatności gis dla potrzeb zadań realizowanych w macierzystym zakładzie pracy. Po zrealizowaniu programu zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność pozyskiwania, przetwarzania I prezentacji danych przestr

Gis – System informacji geograficznej iconStudium podyplomowe systemy Informacji Geograficznej

Gis – System informacji geograficznej iconPojęcia związane z gis modele I formaty danych w gis. Dane tabelaryczne, rastrowe I wektorowe

Gis – System informacji geograficznej icon1 2 System informacji marketingowej doc System informacji w procesie zarządzania marketingowego

Gis – System informacji geograficznej iconXi edycja konferencji gis w praktyce integracja systemów I zasobów danych dla informacji geoprzestrzennej w Polsce

Gis – System informacji geograficznej iconPrzegląd geologiczny j. Urbański zrozumieć gis analiza informacji przestrzennej. Wyd. Nauk. Pwn, 1997

Gis – System informacji geograficznej iconPolski projekt System Zielonych Inwestycji (gis) Ramy Zarządzania Środowiskiem

Gis – System informacji geograficznej iconWarszawa: Ocena wniosków złożonych w ramach V konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (gis green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Gis – System informacji geograficznej iconInformacji, użytecznej do jego działania. Przykłady si: system monitorowania bezpieczeństwa obiektu, telewizja itp. System informatyczny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom