Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW
Pobierz 117.75 Kb.
NazwaPubliczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW
strona3/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar117.75 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Załącznik Nr 5

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie przedmiotów nauczania:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA


Symptomy trudności:

 • niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.),

 • trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier,

 • obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza własna inwencja twórcza, wyobraźnia),

 • trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut.Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:

 • zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia),

 • wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych,

 • podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu,

 • pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych,

 • liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia,

 • w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.Załącznik Nr 6

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotu nauczania:

JĘZYK POLSKI


Objawy zaburzeń:

 • trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie zwracanie uwagi na interpunkcję,

 • niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboższe słownictwo,

 • trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne błędy np.: mylenie z – s, d – t, k –g,

 • błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i – j,

 • błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą – om, ę – em,

 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab,

 • błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych,

 • trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na określony temat,

 • trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzystaniu z wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń złożonych, instrukcji,

 • trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie liter podobnych kształtem l – t – ł,

 • mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni b – d – g – p, w – m,

 • opuszczanie drobnych elementów graficznych liter (kropki, kreski),

 • błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci,

 • nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania,

 • wolne tempo pisania, męczliwość ręki,

 • niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia – obniżona czytelność pisma,

 • nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki.Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania,

 • dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu,

 • starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów,

 • czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek „mówionych”,

 • raczej nie angażować do konkursów czytania,

 • uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu,

 • częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac,

 • dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci,

 • dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,

 • błędów nie omawiać wobec całej klasy,

 • w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

 • pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów,

 • nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach,

 • podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.),

 • dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek,

 • przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie,

 • pozwalać na wykonywanie prac na komputerze,

 • usprawniać zaburzone funkcje – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.Załącznik Nr 7

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

JĘZYKI OBCE


Objawy zaburzeń:

 • trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych,

 • problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych,

 • trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę,

 • problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących,

 • błędy w pisaniu – trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych – gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter,

 • trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,

 • kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej,

 • gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter,

 • trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,

 • kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • dawać łatwiejsze zadania,

 • nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów,

 • dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek,

 • w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie,

 • można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji,

 • nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,

 • w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,

 • przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,

 • w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków),

 • podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,

 • prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,

 • dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,

 • liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,

 • oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.Załącznik Nr 8

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA


Objawy zaburzeń:

 • nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych,

 • niepełne rozumienie treści zadań, poleceń,

 • trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki,

 • problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, tabliczki mnożenia,

 • problemy z opanowaniem terminologii (np. nazw, symboli pierwiastków i związków chemicznych),

 • błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po przecinku),

 • przestawianie cyfr (np. 56 – 65),

 • nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów,

 • mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków nierówności,

 • nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji,

 • trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną w geometrii,

 • niski poziom graficzny wykresów i rysunków, nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych.Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać,

 • nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany,

 • w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,

 • w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,

 • można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,

 • uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji chemicznych itp.,

 • materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje,

 • oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych,

 • oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji.Załącznik Nr 9

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, HISTORIA


Objawy zaburzeń:

 • trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, terminologii z biologii i chemii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie), nazwisk z historii,

 • trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji),

 • zła orientacja w czasie (chronologia, daty),

 • trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych i historycznych,

 • trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni, obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.),

 • problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków,

 • trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych.Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,

 • w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać,

 • częściej powtarzać i utrwalać materiał,

 • podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,

 • wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,

 • zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia,

 • przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie,

 • często oceniać prace domowe.Załącznik Nr 10

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA


Objawy zaburzeń:

 • trudności z czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem,

 • trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją przestrzenną prac plastycznych,

 • obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia),

 • mylenie prawej i lewej strony,

 • trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni),

 • trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,

 • trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, itp.),

 • niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, narty, snowboard)Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • zawsze uwzględniać trudności ucznia,

 • w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie,

 • dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

 • nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,

 • dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,

 • nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

 • podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

 • włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.Załącznik Nr 11

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających

opinię z PPP

JĘZYK POLSKI


Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania,

 • dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu,

 • starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów,

 • czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek „mówionych”,

 • uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu,

 • błędów nie omawiać wobec całej klasy,

 • w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

 • pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów,

 • nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w pracach pisemnych,

 • podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.),

 • dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek,

 • przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie,

 • pozwalać na wykonywanie prac na komputerze.


1   2   3   4

Powiązany:

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconSzkoła podstawowa nr 17 w rzeszowie dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych I edukacyjnych ucznia

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconDostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych I edukacyjnych uczniów

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconDostosowanie programu nauczania do potrzeb edukacyjnych I możliwości psychofizycznych ucznia kl. III z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostającego w szkole ogólnodostępnej

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW icon§ b Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconDostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych I specyficznych potrzeb uczniów

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconObjawy dysleksji u uczniów szkół średnich, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z dysleksją

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconCelem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Świeszyno, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconWymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych I edukacyjnych ucznia określonych w opinii poradni psychologicznej lub

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconD ostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych uczniów głÓwnie na języku polskim w szkole podstawowej (klasy iv–VI)

Publiczne Gimnazjum w Sosnówce dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I możliwości psychofizycznych ucznióW iconDostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce specyficzne trudności w uczeniu się

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom