Wniosek
Pobierz 28.29 Kb.
NazwaWniosek
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar28.29 Kb.
TypDokumentacja


...............................................

Miejscowość, data

.....................................................

Wnioskodawca

……………………………………..

.....................................................

Adres

Tel. ………………………………………………

STAROSTA DRAWSKI
Plac E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

WNIOSEK


o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na (zaznaczyć właściwe):

□ zbieranie □ transport

odpadów.

 1. Adres siedziby przedsiębiorcy / miejsca zamieszkania oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu
  (w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, wnioskodawca może zostać wezwany do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206):Odpady przeznaczone do zbierania:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1...
Odpady przeznaczone do transportu:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1...


 1. Oznaczenie obszaru i miejsca prowadzenia działalności:
  Obszar prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów: ..............................................................................................................................................................
  Miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (w przypadku zbierania odpadów):
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów:
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów:
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów: .................................................................................

Załączniki:

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (kopia aktualnie obowiązującego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnie obowiązującego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 2. Kopia aktualnego zaświadczenia o otrzymaniu w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem).


 3. Kopia decyzji w sprawie nadania NIP.

 4. Kopie umów na odbiór odpadów zawarte z podmiotami, które posiadają stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, potwierdzone za zgodność z oryginałem (jeżeli są takie zawarte).

 5. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 6. ........................................................................... ** W przypadku magazynowania odpadów należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy (dzierżawa, najem, użyczenie).


.......................................................................

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy)  * Opłata za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów: 616,00 zł.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek iconInformacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię I nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. Informacje o projekcie 1 Numer I nazwa Priorytetu

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Wniosek iconWniosek

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom