Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski
Pobierz 185 Kb.
NazwaNiezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski
strona2/3
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar185 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
§20

 1. Do kompetencji Zarządu Regionu należy :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością regionalną organizacji Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów

 2. Dokonywanie czynności prawnych

 3. Podejmowanie na wniosek organizacji zakładowych i międzyzakładowych decyzji w sprawie strajku.

§21

1. Regionalna Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Regionu i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i Uchwał Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 1. Regionalna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do działań kontrolnych zgodnie z jej kompetencjami wszelkich struktur Związku lub zlecić taką kontrolę macierzystej Komisji Rewizyjnej Związku, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Regionu.

 2. Regionalna Komisja Rewizyjna może powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrzzwiązkowych.

 3. Regionalna Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Regionu o wykreślenie z rejestru struktur związku odpowiednią Organizację Zakładową lub Międzyzakładową, która uchyla się od przekazywania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.

 4. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji związkowych na szczeblu regionalnym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Zjazd

 1. Liczba członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej ustala Regionalny Zjazd Delegatów.§22

 1. Władzami organizacji zakładowych są :

 1. zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie Delegatów, jeśli tak stanowi ordynacja wyborcza

 2. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa

 3. zakładowa lub międzyzakładowa Komisja Rewizyjna,

 1. Do kompetencji i funkcjonowania organów zakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz organizacji regionalnych, z tym że :

 1. zakładowe zebranie członków / delegatów / powołuje organizacje wydziałowe oraz ustala wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej,

 2. do kompetencji Komisji należy również :

a/ współudział w wydawaniu Regulaminu Pracy

b/ podejmowanie uchwał co do przeznaczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

c/ opiniowanie w przedmiocie zatrudnienia, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa pracy

d/ kontrola działalności swoich członków działających w reprezentacji ogółu pracowników zakładu pracy i udzielenie im wiążących wytycznych

 1. Zakładowa i Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia do kontrolowania władz związku szczebla zakładowego i międzyzakładowego oraz podległym im strukturom : Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych ich Prezydium, w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i Uchwał.

 2. Członek Zakładowej i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji związkowych na szczeblu Zakładowym i Międzyzakładowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Zjazd

 3. Liczba członków Zakładowej i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd Delegatów.


§23

 1. Kołem związkowym i jego pracami kieruje Przewodniczący lub jego zastępca wybrani przez zebranie członków koła

 2. Przewodniczący koła pełni funkcję opiniodawczą w sprawie koła i jego członkówROZDZIAŁ V

SEKCJE ZAWODOWE, BRANŻOWE I INNE


§24

Strukturami zawodowymi i branżowymi są :

 1. Sekretariat Regionu

 2. Sekcja Regionalna

§25

 1. Działalność struktur branżowych i zawodowych finansuje Zarząd Regionu w oparciu o Statut oraz Uchwałę Finansową Regionalnego Zebrania Delegatów.

 2. Decyzja o powstaniu i rejestracji struktury branżowej lub zawodowej w regionie podejmuje Walne Zebranie Delegatów Regionu.

 3. Zasady powołania i funkcjonowania struktur zawodowych, branżowych i innych określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te struktury i zatwierdzone przez Zarząd Regionu.

 4. Władzami sekretariatu regionalnego są:

a/ walne zebranie sekretariatu

b/ rada sekretariatu

c/ Komisja Rewizyjna Zarządu Regionu

 1. Władzami sekcji regionalnej są:

a/ walne zebranie sekcji

b/ rada sekcji

c/ Komisja Rewizyjna Zarządu Regionu

 1. Wszystkie władze struktur branżowych, zawodowych i innych pochodzą z wyboru zgodnie ze Statutem.


§26

Sekcje zawodowe, branżowe i inne przygotowują lub opisują projekt zbiorowych układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodu i branży, zlecone przez władze Związku, względnie uzgodnione z tymi władzami.

Zarząd Regionu upoważnić może sekcje do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.


ROZDZIAŁ V I

STRAJK


§27

Po wyczerpaniu innych form działania Związek może podjąć akcje strajkową.


§28

Sposób rozwiązywania sporów zbiorowych przez Związek i prawo do strajku jak i forma prowadzenia strajku Związek będzie realizował zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


§29


Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów, które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować. Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy.


ROZDZIAŁ V I

FUNDUSZ I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§30

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe

 2. Fundusze Związku tworzone są z :

 1. składki członkowskie

 2. darowizny, zapisów i dotacji

 3. dochodów i majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą odpowiednich władz Związku działalności gospodarczej

 4. dochód z imprez kulturalnych i oświatowych itp.


§31

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno – oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.


§32

 1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są preliminarze wydatków obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

 2. Preliminarz wydatków uchwala się na okres roczny.

 3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.


§33

 1. Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz jego zastępców

 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnione są dwie osoby z właściwych władz związku; przewodniczący i jego zastępca lub skarbnika.


§34

 1. Związek Zawodowy NSZZ Solidarność’80 Region Dolnośląski, podregiony, organizacje zakładowe i międzyzakładowe posiadają osobowość prawną.

 2. Do reprezentowania regionu, podregionu organizacji zakładowych i międzyzakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia §34

 3. Przewodniczący jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawna są kierownikami zakładów pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.

 4. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.


ROZDZIAŁ V I I

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§35

 1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzje podejmuje Zarząd Regionu

 2. Interpretację Statutu dokonaną przez Zarząd Regionu ocenia – na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej – Regionalny Zjazd Delegatów

§36

Akta zawierające decyzje majątkowe, orzeczenia lub opinie organów Związku należy przechowywać co najmniej lat dziesięć.


§37


 1. Po Uchwale Regionalnego Zjazdu Delegatów o likwidacji związku, Regionalny Zjazd Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność’80

 2. Likwidacja jednostki organizacyjnej Związku stwierdza władza Związku dokonująca rejestracji poprzez wykreślenie z rejestru struktur

§38

 1. Niniejszy Statut przyjęto Uchwałą Nr 04/04 Komitetu Założycielskiego Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność’80 w dniu 24.06.2004r r w Bogatyni.

 2. Treść Statutu przyjęta przez Komitet Założycielski Region Dolnośląski NSZZ Solidarność’80 obowiązuje od dnia rejestracji w Sądzie.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

REGION DOLNOŚLĄSKI


ORDYNACJA WYBORCZA

DO WŁADZ ZWIAZKU


ROZDZIAL I

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW


§ l


Ordynacja dotyczy wyborów:

- Przewodniczących Kół oddziałowych

- Przewodniczących wydziałowych

- Delegatów na Walne Zebranie zakładowe i regionalne

- Przewodniczącego Kom. Zakładowych i Międzyzakładowych oraz Zarządu Regionu

- Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych i Zarządu Regionu

- Komisji Rewizyjnej Zakładowej, Międzyzakładowej i Regionalnej

- Delegatów na Zjazd Krajowy


§ 2


Członek Związku ma prawo wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.


§ 3


Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:


 1. Kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu /zgromadzeniu, zjeździe/ dokonującym wyboru.

 2. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

 3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

 4. Głosowanie jest tajne.

 5. Przewodniczącego wybiera bezpośrednio walne zebranie organizacji danego szczebla.

 6. Funkcji związkowych nie może pełnić osoba będąca kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, jego zastępca i główny księgowy.

 7. Odwoływanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach jak wybór.

7.1.Odwołanie członka Zarządu Regionu Związku może nastąpić na wniosek członka związku złożony w Zarządzie Regionu w okresach międzyzjazdowych lub w Prezydium Regionalnego Zjazdu Delegatów podczas trwania WZD.

• rozpatrywanie złożonego wniosku następuje w trybie ustalonym przez Zarząd Regionu.

• w przypadku stwierdzenia zasadności złożonego wniosku, wniosek o odwołanie zostaje przedstawiony i przegłosowany przez Regionalny Zjazd Delegatów.

• w okresach międzyzjazdowych Zarząd Regionu może zawiesić w czynnościach członka Zarząd Regionu Związku do czasu zwołania Walnego Zebrania Delegatów.

7.2.Odwołanie członka Komisji Zakładowej i Międzyzakładowej odbywa się w takim samym trybie jak członka Zarządu Regionu lecz przez władze Komisji Zakładowej lub Międzyzakładowej.

 1. Delegaci wybieram są na okres kadencji, która trwa 4 lata.

8.1.Pozbawienie mandatu delegata może nastąpić na wniosek członka związku.

8.2.Składanie wniosków oraz tryb ich rozpatrywania określa Zarząd Regionu Związku.

8.3.Pozbawianie mandatu delegata odpowiedniego szczebla skutkuje utratą mandatu do sprawowania władz danego szczebla.

8.4.Pozbawiania mandatu delegata szczebla podstawowego skutkuje utratą wszystkich funkcji i mandatów wzwyż.

 1. Członkowie Prezydium władz związku wszystkich szczebli otrzymują mandat delegata na zebranie delegatów danego szczebla, w którym pełniłą te funkcje jak również mandat delegata na wszystkie zebrania delegatów hierarchicznie niżej.

9.1.Struktury zakładowe związku, z której został wybrany do pełnienia funkcji członka Prezydium władz wyższych szczebli mają pomniejszoną ilość mandatów delegata o liczbę osób, które pełnią w/w. funkcje a są z tej struktury.

9.2.Zasady wymienione w pkt. 9.1. obowiązują na wszystkich szczeblach władz związku.


§ 4


Władze Związku danego szczebla w celu przeprowadzenia wyborów powołują Komisję Wyborczą. Komisja Wyborcza liczy minimum 3 członków. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają Przewodniczącego.


§ 5


Komisje Wyborcze wyższego szczebla sprawują nadzór nad wyborami w strukturach związku niższego szczebla.

- potwierdzają prawidłowość i prawomocność przeprowadzonych wyborów,

- składają pisemne sprawozdanie z nadzorowanych walnych zebrań wyborczych władzom, które je powołały oraz władzom struktur nadzorowanych,

 • wnioskują o odwołanie źle funkcjonujących komisji wyborczych niższego szczebla do władz Związku, które je powołały.


§ 6


Komisje Wyborcze poszczególnych szczebli określają ilość miejsc mandatowych przypadających danej strukturze wg przyjętego klucza przez władze Związku tego szczebla.


§ 7


Zakładowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Regionalną Komisją Wyborczą określa charakter wyborów:

- bezpośrednie - załogowe w strukturach do 150 członków

 • pośrednie w strukturach powyżej 150 członków i określa termin wyborów na minimum 16 dni przed ich planowanym terminem.


§ 8


Zakładowa, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Regionalną Komisją Wyborczą ustala termin Walnego Zebrania Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym na co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem.


§ 9


Przewodniczący struktury Związku, w której przeprowadzane są wybory zobowiązany jest udostępnić niezbędne dokumenty Komisji Wyborczej sprawującej nadzór.


ROZDZIAŁ II

WYBORY DELEGATÓW ZAKŁADOWEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH GRUPOWYCH.


§ 10


W celu wyłonienia delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów oraz Przewodniczących grupowych Komisji Zakładowej, Zakładowa Komisja Wyborcza może łączyć w grupy oddziały lub inne wewnętrzne struktury Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej, w których ilość członków Związku nie przekracza ilości członków przyjętego klucza.


§ 11


Wybory przeprowadza się przy zachowaniu zasad określonych w § 3 oraz określonych jak niżej:

1. Kandydatów zgłasza się na piśmie do Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Wyborczej.

2. Pisemne zgłoszenie kandydata musi zawierać jego zgodę na kandydowanie potwierdzoną podpisem.

3. Zakładowa lub Międzyzakładowa Komisja Wyborcza na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydatów sporządza oddzielne listy wyborcze delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów i Przewodniczących Grupowych.

4. Wybór jest ważny jeżeli w głosowaniu uczestniczy minimum 50% + jeden uprawniony do głosowania.

5. Wybrany jest kandydat lub kandydaci z poszczególnych list wyborczych, którzy otrzymali największą ilość głosów.


§ 12


Zgłaszanie kandydatów, o których mowa w § 11 rozpoczyna się na 14 dni przed planowanym terminem wyborów i kończy się na 2 dni przed tym terminem.

1   2   3

Powiązany:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconN iezależny Samorządny Związek Zawodowy Sekcja Oświaty Regionu Małopolska

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconZwiązki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconRegion dolnośLĄski aktualizacja 2012-10-12 Bolesławiec

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconZwiązek Zawodowy Celnicy pl

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconZwiązek Zawodowy Celnicy pl

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconStowarzyszenie, organizacja, związek zawodowy

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconDziennikarz, Polska Partia Pracy, Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80"

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconKrajowy Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka serce eko ziemi

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconDo: Rząd rp, Sejm rp wojewoda Dolnośląski, Sejmik Dolnośląski Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa p e t y c j a

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski iconSłowacki Związek Zawodowy Pielęgniarek I Położnych zwraca się również do wszystkich pielęgniarek, położnych I pielęgniarzy w Polsce z prośbą o włączenie się do

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom