Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013
Pobierz 42.69 Kb.
NazwaKoncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar42.69 Kb.
TypDokumentacja
KONCEPCJA PRACY

GIMNAZJUM NR 10

NA LATA 2010/2013


powstała w oparciu o rozporządzenie z 7 października 2009 roku,

priorytety MEN i ZKO, wnioski z prowadzonego nadzoru oraz dyskusji nauczycieli, rodziców i uczniów.


Opracowując koncepcję pracy Gimnazjum nr 10 należy uwzględnić szczególne warunki, które złożyły się na tworzenie szkoły postrzeganej przez środowisko jako miejsca nauki i bezpiecznego wychowania. Jest to szkoła o utrwalonych i silnych tradycjach, jasno określonych zasadach i wymaganiach obowiązujących wszystkich członków społeczności.

Pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły ma lokalizacja budynku w spokojnej dzielnicy, z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Otoczenie naturalne i kulturowe gimnazjum powoduje, że w szkole panuje wyjątkowy klimat między uczniami i nauczycielami oraz innymi pracownikami – brak anonimowości buduje otwarte relacje i wzajemne zaufanie.

Kadra szkoły to profesjonaliści, kreatorzy i odkrywcy talentów, ale przede wszystkim nauczyciele codziennie wspierający każdego ucznia w nauce. Wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom nauczania, a absolwenci są bardzo dobrze postrzegani w szkołach ponadgimnazjalnych.

Baza szkoły pozwala na realizację programów edukacyjnych, rozwój umiejętności językowych, komputerowych, sportowych, artystycznych czy społecznych.

Rodzice i przyjaciele wspierają szkołę w podejmowanych przez nią działaniach dotyczących różnych obszarów pracy gimnazjum.

Szkoła jest miejscem dialogu między wszystkimi jej podmiotami, aby się wciąż doskonalić, zmieniać, dostosowywać do rzeczywistości i warunków, w których funkcjonuje.
Mocne strony


Obszary wymagające doskonalenia lub poprawy

Organizacja pracy gimnazjum –prawo

wewnątrzszkolne Księga Jakości

Zewnętrzny wygląd budynku szkolnego – elewacja

Wysoki poziom wykształcenia nauczycieli

Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

Ilość uczniów w obwodzie gimnazjum

Systematyczne diagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności oraz przyrostu wiedzy uczniów na wszystkich poziomach klas

Baza lokalowa – szatnie ubraniowe.

Szafki dla uczniów

Samorządność uczniowska

Współdziałanie zespołów

Praca z uczniem zdolnym –odkrywanie talentów

 

Dokumentacja z badań i diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów

 

Poziom nauczania, w tym znaczące osiągnięcia uczniów
Współpraca z rodzicami
Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania, profilaktyki i opieki w szkole
Uczestnictwo w projektach edukacyjnych o zasięgu wojewódzkimi, ogólnopolskim.
Współpraca międzynarodowa
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej
Imprezy integracyjne, kulturalne i charytatywne o charakterze szkolnym, środowiskowym, miejskim
Klimat gimnazjum


MODEL ABSOLWENTA


"Wizja .to marzenie, pragnienie" to obraz przyszłości.. wzbudza entuzjazm

i koncentrację wysiłku do tworzenia nowej rzeczywistości…”

M. Cieślicki
Oto model naszego absolwenta. Aby jednak mógł zaistnieć w rzeczywistości, potrzeba trzech lat naprawdę wytężonej pracy – tak ze strony nauczycieli, jak i ze strony uczniów. Wiedza, jaką zdobywają nasi uczniowie, musi im się przydać w życiu. Dlatego motywujemy ich do nieustannego rozwoju i samokształcenia

Młody człowiek musi wiedzieć, jaki jest i kim jest, znać swe prawa, ale i obowiązki, mieć cele, szanować uniwersalne wartości i tradycję. Dlatego dba o kulturę języka polskiego i rozumie potrzebę wspólnoty jako ciągłości kultury narodowej.

Swe talenty rozwija, bo jest kreatywny, pewny w dążeniu do celu i nastawiony na osiągnięcie sukcesu.

Jako współczesny Europejczyk, zna - bo uczy się dwóch języków obcych- angielski i niemiecki z elementami realioznawstwa.

Uczy się twórczo myśleć. Na wszystkich lekcjach. Nie „książkowo”, nie encyklopedycznie, bo wiedza musi być użyteczna i praktyczna. Zna własne predyspozycje, a także świetnie radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych. Wie, jak zadbać o siebie i swoje zdrowie, bo … będzie promować siebie …w przyszłości.KRYTERIUM SUKCESU W ZAKRESIE DYDAKTYKI


DZIAŁANIA

1.Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.


2. Osiąganie sukcesu na miarę możliwości ucznia.


3. Obiektywizm w zasadach oceniania.


4. Rozwój uzdolnień i zainteresowań.


5. Kompetencje kadry pedagogicznej.


6. Organizacja pracy.System diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych.

Wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi.

Wdrażanie działań dydaktycznych na podstawie wniosków z dotychczasowych działań.

Ewaluacja i analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

Tworzenie programów własnych lub wybór programu, który zapewni każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces.

Systematyczna analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania pod kątem realizacji treści podstawy programowej.

Efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy.

Indywidualizacja procesu nauczania.

Przezwyciężanie trudności dydaktycznych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Systematyczne uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach

na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.


Umiejętne i motywujące ucznia stosowanie zasad oceniania.


Stworzenie efektywnego systemu zajęć pozalekcyjnych.


Realizacja projektów edukacyjnych.


Doskonalenie umiejętności efektywnej pracy w zespole.KRYTERIUM SUKCESU W ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI


DZIAŁANIA

1.Szkoła demokratyczna, samorządna i przyjazna uczniowi.


2. Szkoła bezpieczna.


3. Szkoła przygotowująca do dalszej edukacji.

-Promowanie samorządności uczniowskiej.


-Badanie klimatu szkoły.

-Udział rodziców w pracy wychowawczej szkoły.

-Promowanie samorządności uczniowskiej.


-Systematyczna diagnoza środowiska

rodzinnego uczniów.


Integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole.


Efektywna współpraca społeczności szkolnej

na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.


Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.


Promowanie gimnazjum w środowisku lokalnym.

Budowanie obrzędowości i tradycji szkoły.


BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY


DZIAŁANIA

1.Szkoła wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne.


2.Szkoła dobrze zorganizowana.

3.Szkoła sprawnie zarządzana.

1.Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.


2.Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, w tym z EFS.


3. Systematyczne doposażanie szkoły.Koncepcja Pracy Gimnazjum nr 10

powstała w oparciu o rozporządzenie 7 października 2009 roku,

priorytety MEN i ZKO, wnioski z prowadzonego nadzoru oraz dyskusji nauczycieli, rodziców i uczniów.


DYDAKTYKA


 • KRYTERIUM SUKCESU:

-Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami

badawczymi.

-Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów poprzez ogólnie uznane zasady oceniania

oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.

-Szkoła przyjazna dla młodzieży i ich rodziców.

Osiągniemy te cele poprzez następujące działania:


 • System diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych.

 • Wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi.

 • Wdrażanie działań dydaktycznych na podstawie wniosków z dotychczasowych działań.

 • Ewaluację i analizę wyników egzaminów zewnętrznych.

 • Tworzenie programów własnych lub taki wybór programu, który zapewni każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces.

 • Systematyczną analizę i weryfikację szkolnych programów nauczania pod kątem realizacji treści podstawy programowej.

 • Efektywne poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy.

 • Indywidualizację procesu nauczania.

 • Przezwyciężanie trudności dydaktycznych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • Systematyczne uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu szkolnym

i pozaszkolnym.

 • Umiejętne i motywujące ucznia stosowanie zasad oceniania.

 • Stworzenie efektywnego systemu zajęć pozalekcyjnych.

 • Realizację projektów edukacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności efektywnej pracy w zespole.WYCHOWANIE I OPIEKA


KRYTERIUM SUKCESU:

- Szkoła demokratyczna, samorządna i przyjazna uczniowi.

- Szkoła bezpieczna.

- Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.


Osiągniemy te cele poprzez następujące działania:


 • Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej szkoły

 • Systematyczną diagnozę środowiska rodzinnego uczniów.

 • Integrowanie uczniów w zespołach klasowych i w całej szkole.

 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 • Promowanie gimnazjum w środowisku lokalnym.

 • Budowanie obrzędowości i tradycji szkoły.BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY


KRYTERIUM SUKCESU:

- Szkoła wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne- sprzęt komputerowy i multimedialny.

- Szkoła dobrze zorganizowana.

- Szkoła sprawnie zarządzana.


Osiągniemy te cele poprzez następujące działania:


 • Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych , w tym z EFS.

 • Systematyczne wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowości czytelniczo – medialne.

Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem otwartym, podlegającym modyfikacjom i aktualizacji, co wynika ze zmian prawa oświatowego, oczekiwań środowiska wewnętrznego oraz partnerów szkoły.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy I rozwoju przedszkola publicznego nr 2 w lęborku na lata 2010 – 2015

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy przedszkola w krzyżanowicach 2010-2013

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconGimnazjum nr 19 w katowicach na lata 2010 2013

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy zsoiZ w Przeworsku na lata 2012-2015 Wizja szkoły

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy publicznego gimnazjum nr 1 w lipnie

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja Pracy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy szkoły gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja rozwoju I doskonalenia jakości pracy Publicznego Gimnazjum Nr 42

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy gimnazjum nr 6 w poznaniu zmiana z dnia 16. 01. 2012 r

Koncepcja pracy gimnazjum nr 10 na lata 2010/2013 iconKoncepcja pracy przedszkola „jedyneczka” w morągu 2010-2015

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom