Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pobierz 375.52 Kb.
NazwaProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
strona3/8
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar375.52 Kb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   87. II wojna światowa.

Uczeń:

4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty przełomowe.


 • przyczyny wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, wkroczenie wojsk niemieckich do ZSRR; ofensywa niemiecka, bitwa pod Moskwą;

 • przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej oraz bitwy na Łuku Kurskim;

 • odwrót wojsk niemieckich;

 • pojęcia: „Plan Barbarossa”, „wojna błyskawiczna”;


Wojna niemiecko-radziecka w latach 1942-1944


7. II wojna światowa.

Uczeń:

4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty przełomowe;

6) przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.


 • etapy działań zbrojnych na terenach pozaeuropejskich;

 • wpływ włączenia się USA do wojny na przebieg działań zbrojnych;

 • przełomowe znaczenie bitwy o Midway;

 • decyzja o zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki;

 • najważniejsze oceny historiografii dotyczące zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki;

 • działalność postaci: Dwighta Eisenhowera, Douglasa Mac Arthura;


Walki na terenach pozaeuropejskich


7. II wojna światowa.

Uczeń:

4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty przełomowe.


 • przebieg działań wojennych w Europie w latach 1944-1945,

 • znaczenie dla przebiegu wojny lądowania wojsk alianckich w Normandii i otwarcia drugiego frontu;

 • przyczyny i przebieg klęski Japonii na Dalekim Wschodzie;

 • pojęcia: „Operacja Overlord”, „D-day”, „Operacja »Market Garden«”;


Zakończenie II wojny światowej


7. II wojna światowa.

Uczeń:

5) przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej. • polityka hitlerowskich Niemiec wobec ludności terenów okupowanych;

 • postępowanie okupantów wobec ludności;

 • sytuacja ludności pod okupacją;

 • przyczyny, przebieg i skutki Holocaustu;

 • opór ludności żydowskiej;

 • pojęcia: ruch oporu, kolaboracja, Holocaust, ludobójstwo, obozy zagłady, getto;

Europa pod okupacją niemiecką. Holokaust


7. II wojna światowa.

Uczeń:

6) przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.


 • geneza oraz cele polityczne koalicji antyhitlerowskiej;

 • mocne i słabe strony systemu powstałego w wyniku postanowień konferencji Wielkiej Trójki;

 • najważniejsze oceny historiografii dotyczące systemu jałtańskiego;

 • wpływ postanowień konferencji na losy Europy i świata;

 • Pojęcia: Wielka Trójka, koalicja antyhitlerowska, Lend Lease Act;

Kształtowanie się Wielkiej Koalicji. Konferencje Wielkiej Trójki
Ziemie polskie w czasie II wojny światowej
Ziemie polskie w czasie II wojny światowej8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.

Uczeń:

1) porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce.


 • podział ziem polskich między okupantów;

 • cele okupantów oraz metody ich realizacji;

 • postawy narodu polskiego wobec okupantów;

 • sytuacja Polaków w Generalnym Gubernatorstwie, ziemiach wcielonych do Rzeszy oraz znajdujących się pod okupacją ZSRR;

 • pojęcie: pakt Ribbentrop-Mołotow;

Ziemie polskie pod dwiema okupacjami


9. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

Uczeń:

1) przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie;

3) ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej. • okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie;

 • polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej;

 • stosunki polsko-radzieckie w czasie II wojny światowej;

 • pojęcia: układ Sikorski-Majski, zbrodnia katyńska, Związek Patriotów Polskich, Krajowa Rada Narodowa;

 • działalność postaci: Władysława Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka;


Sprawa polska w czasie II wojny światowej


9. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

Uczeń:

2) charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny.


 • udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów;

 • działania wojsk polskich na różnych frontach wojny;

 • działalność Władysława Andersa;

Udział Polaków w walkach na frontach II wojny


8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.

Uczeń:

2) opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;

3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania.


 • struktura polityczna i wojskowa polskiego podziemia;

 • funkcjonowanie państwa podziemnego;

 • historyczna rola Armii Krajowej;

 • przyczyny wybuchu powstania warszawskiego;

 • postawa aliantów oraz Związku Radzieckiego wobec powstania;

 • szanse i zagrożenia oraz znaczenie powstania warszawskiego;

 • najważniejsze oceny historiografii dotyczące decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego;

 • pojęcia: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, powstanie warszawskie, Plan „Burza”;


Polskie państwo podziemne. Powstanie warszawskie


7. II wojna światowa.

Uczeń:

7) charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej.

8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.

Uczeń:

4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące następstwem II wojny światowej. • następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe II wojny światowej z uwzględnieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej;

 • porównanie granic II Rzeczypospolitej oraz granic Polski po II wojnie światowej;

 • wpływ konferencji w Jałcie i Poczdamie na sprawę polską;Bilans II wojny światowej.
Świat po II wojnie światowej
Świat po II wojnie światowej10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

1) wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny;

3) charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego, sytuując je na mapie.


 • mocne i słabe strony systemu jałtańskiego;

 • postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu;

 • zagrożenia wynikające z rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i wejścia tworzących ją dotąd państw w fazę konfliktu zimnowojennego;

 • pojęcia: doktryna Trumana, plan Marshalla, „zimna wojna”, „żelazna kurtyna”;

 • sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego oraz ich usytuowanie na mapie;


Zimna wojna.10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

2) opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN.


 • geneza powstania dwóch państw niemieckich po II wojnie światowej;

 • powiązanie faktu powstania NRD i RFN z konfliktem zimnowojennym i dwubiegunowym podziałem świata po II wojnie światowej;

 • polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze skutki powstania NRD i RFN.

 • działalność Konrada Adenauera;

 • pojęcia: kryzys berliński, „4 D”;


Problem niemiecki po II wojnie światowej.10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

4) charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku i w Czechosłowacji w 1968 roku.


 • okoliczności powstania bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, pozostających w latach 1945-1989 w wasalnym stosunku wobec ZSRR;

 • przemiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1968;

 • przyczyny, przebieg i skutki powstania węgierskiego w 1956 roku oraz „Praskiej Wiosny” 1968 roku;

 • interwencja sił zbrojnych Układu Warszawskiego na Węgrzech i w Czechosłowacji;


Stalinizacja Europy Środkowo-Wschodniej10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając rolę ONZ.


 • przebieg i skutki dekolonizacji;

 • pojęcia: dekolonizacja, neokolonializm;

 • rola ONZ w procesach dekolonizacyjnych;

 • działalność postaci: Mahatmy Gandhiego, Nelsona Mandeli;


Rozpad systemu kolonialnego


10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

8) wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego.


 • okoliczności powstania państwa Izrael;

 • geneza i przebieg konfliktu bliskowschodniego po II wojnie światowej oraz jego wpływ na sytuację w świecie;

 • związki zachodzące pomiędzy przemianami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi na Bliskim Wschodzie a współczesną sytuacją międzynarodową;

 • pojęcie: OWP;


Bliski Wschód po II wojnie światowej10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie, oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ;

9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej.


 • przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe w Japonii, Chinach, Wietnamie oraz Korei (Północnej i Południowej) po II wojnie światowej;

 • pojęcia: maoizm, „Wielki Skok”, rewolucja kulturalna;

 • działalność postaci: Mao Zedonga, Kim Ir Sena;


Daleki Wschód po II wojnie światowej


10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie, oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ. • przyczyny i przebieg konfliktów okresu „zimnej wojny”: wojny w Korei, wojny w Wietnamie i Afganistanie, kryzysu kubańskiego;

 • rola ONZ w łagodzeniu konfliktów zbrojnych;

 • postać: Fidel Castro

 • pojęcia: wojna koreańska, kryzys kubański, wojna wietnamska;


Problemy i konflikty zimnowojenne


10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

10) opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR w latach 1945-1991.


 • wpływ II wojny światowej na sytuację wewnętrzną i położenie międzynarodowe ZSRR;

 • wpływ XX Zjazdu KPZR na przemiany polityczno-społeczne w ZSRR;

 • przyczyny kryzysu wewnętrznego w ZSRR w latach osiemdziesiątych XX wieku;

 • pojęcia: XX Zjazd KPZR, „pierestrojka”;

 • działalność postaci: Nikity Chruszczowa, Leonida Breżniewa, Michaiła Gorbaczowa;


ZSRR w latach 1945-1991

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom