Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Pobierz 122.9 Kb.
NazwaUprawnienia osób niepełnosprawnych
strona1/3
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar122.9 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Uprawnienia osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne aby mogły skorzystać z licznych ulg i uprawnień muszą potwierdzić swoją sytuacje prawną stosownym dokumentem wydanym przez uprawnione do tego organy orzekające o niepełnosprawności.


W polskim systemie orzecznictwa o niepełnosprawności wyróżnia się do celów rentowych oraz do celów pozarentowych.


1) orzecznictwo do celów rentowych prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS, KRUS, MON lub MSWiA

Osoby niepełnosprawne są orzekane dla celów rentowych:

 • za całkowicie niezdolne do pracy,

 • za częściowo niezdolne do pracy.

Dodatkowo może zostać orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.


2) orzecznictwo do celów pozarentowych – realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– jako druga instancja – wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowy zespół wydaje odpowiednio:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

 3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu.

Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu przy ulicy Staszica 47a telefon (62) 766-77-47.

Kto może być wnioskodawcą?

 • osoba zainteresowana,

 • przedstawiciel ustawowy,

 • przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – za zgodą wyżej wymienionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Powiatowy Zespół.

Przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymagane jest dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (może to być lekarz pierwszego kontaktu), zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wydania,

 • dokumentację medyczną,

 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć dokumentację medyczną, orzeczenia: o inwalidztwie (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS), o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (KRUS) oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby, która ma być orzeczona. Jeżeli ta osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawę choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą, wówczas badanie nie musi być wykonane.

Badanie jest także wymagane przy wydaniu orzeczenia wskazaniach do ulg i uprawnień.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

 1. trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,

 2. okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe,

02 – P – choroby psychiczne,

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04 – O – choroby narządu wzroku,

05 – R – upośledzenie narządu ruchu,

06 – E – epilepsja,

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia,

08 – T – choroby układu pokarmowego,

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego,

10 – N – choroby neurologiczne,

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe.


Orzekanie o niepełnosprawności


1) Orzekanie o niepełnosprawności dzieci (do 16 roku życia)

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Dzieci do 16 roku życia zalicza się – bez określenia stopnia niepełnosprawności – do osób niepełnosprawnych wówczas, gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu: wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w stopniu przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Cele, do których wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego,

 2. uzyskanie świadczeń opiekuńczych na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 3. korzystanie z innych ulg i przywilejów (m.in. częściowy zwrot kosztów poniesionych za zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz rehabilitację, w tym uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych), ulg w przejazdach środkami komunikacji (miejskiej, PKS, PKP), ulg w opłatach za usługi telekomunikacyjne, przysługujących także prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych,

 4. ulgi i uprawnienia płynące z tytułu ograniczenia sprawności ruchowej,

 5. korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym.


2) Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia


Przy orzekaniu niepełnosprawności u osób, które ukończyły 16 rok życia, stosuje się system trzystopniowy:

Znaczny stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji: oznacza to naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie na stanowisku przystosowanym lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,

która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką

wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 1. odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

 2. szkolenia, w tym specjalistycznego,

 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, czyli korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

 7. zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 8. uzyskania prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),

 9. uzyskania karty parkingowej,

 10. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.


3) Orzekanie o wskazaniu do ulg i uprawnień

– osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r lub orzeczenia o niezdolności do pracy, chcące uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień czy w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej przysługujących osobom niepełnosprawnych z tytułu określonych przyczyn niepełnosprawności, winny złożyć stosowny wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od orzeczeń wydanych w tym trybie nie przysługuje odwołanie.


Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z:

 1. systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji – bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosowanie do wieku, płci i środowiska, które uniemożliwia osiągnięcie niezależności ekonomicznej lub fizycznej,

 2. ulg i uprawnień – bierze się pod uwagę, czy naruszenie sprawności organizmu stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu osoby, które uzasadnia korzystanie z odpowiedniego zakresu i rodzaju ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,

 3. uczestnictwa w terapii zajęciowej, przez co rozumie się rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej – bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, z tym że w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 4. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych,

 5. przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej (w kontekście uzyskania przez tą osobę karty parkingowej), bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.


Legitymacja osoby niepełnosprawnej


Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • orzeczenie,

 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm aby otrzymać legitymację z wpisem symbolu niepełnosprawności należy ponadto złożyć wniosek.

W przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia. Legitymacje wydawane są na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.


Orzecznictwo rentowe a orzecznictwo pozarentowe


Osoby, które przed dniem wejścia w życia ustawy czyli przed 1 stycznia 1998r zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

 1. osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoby posiadające ważne orzeczenia: o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz całkowitej częściowej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS, o których mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań do korzystania z ulg i uprawnień (o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

W praktyce posiadanie orzeczenia Powiatowego Zespołu w dużej mierze ułatwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS nie zawierają przyczyny niepełnosprawności, ustalenie charakteru niepełnosprawności w takim przypadku pozwoli na korzystanie z ulg i uprawnień przysługujących właśnie ze względu na konkretny rodzaj niepełnosprawności.


Podstawowe uprawnienia i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym


 1. Przejazdy


Komunikacja Miejska w Kaliszu

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconUprawnienia I prawa osób niepełnosprawnych w Polsce

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconO dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji I turystyki osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconProblemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconDofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconO wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconProjekt „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 7

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconProjekt „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych nr 7

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconOtwarty konkurs ofert w celu powierzenia realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „iii śląskie Zawody Sportowo Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconZałącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie projektu „Turystyka bez barier –Dolny Śląsk dla niepełnosprawnych” w ramach programu pn. Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych iconKomunikacja osób niepełnosprawnych alternatywne I wspomagające sposoby porozumiewania się osób niesłyszących

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom