Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego
Pobierz 150.28 Kb.
NazwaPrzedmiotowy System Oceniania z języka polskiego
strona3/4
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar150.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Nauka o języku

 • Określa funkcje składniowe rzeczownika- odmienia przez przypadki, liczby-poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika

 • Potrafi odróżnić formy osobowe i nieosobowe czasownika.

 • Określa rolę imiesłowów w zdaniu.

 • Poprawnie stosuje nieregularne formy czasownika.

 • Odróżnia nieodmienne części mowy –nazywa rodzaje partykuł, wykrzykników

 • Pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy.

 • Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego.

 • Potrafi nazwać rodzaje zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych.

 • Poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe.

 • Dostrzega celowość użycia wykrzyknika w wypowiedzi ustnej i pisemnej.

 • Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, wykonuje wykres rodziny wyrazów.

 • Określa podstawowe funkcje formantów.

 • Wyjaśnia skróty, zna ich pisownię.

 • Określa cechy głosek.

 • Wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności i uproszczenia grup spółgłoskowych.


Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.


Kształcenie językowe i literackie

 • Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów.

 • Zna pojęcia: dramat, fraszka, satyra, powieść historyczna; poprawnie posługuje się nim w wypowiedziach.

 • Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury.

 • Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami.

 • Zna i stosuje w stopniu przynamniej dostatecznym zasady ortografii, interpunkcji.


Fleksja i składnia

 • Odróżnia imiesłów od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.

 • Tworzy różne strony czasowników.

 • Określa funkcje składniowe znanych części mowy.

 • Rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposób ich wyrażenia.

 • Pisze w miarę poprawnie partykuły „nie” i „by” z czasownikiem.

 • Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami.

 • Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, określa funkcje w zdaniu.

 • Rozróżnia zaimki.

 • Rozpoznaje partykuły.

 • Uzupełnia zdania wykrzyknikami.

 • Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, sporządza wykres zdania.

 • Rozróżnia rodzaje okoliczników.

 • Rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

 • Wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania.

 • Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania złożonego.

 • Na prostych przykładach wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

 • Wykonuje mało skomplikowane wykresy rodziny wyrazów.

 • Wskazuje skróty i skrótowce.

 • Określa cechy głosek.Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.


Kształcenie językowe i literackie

 • Jego technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego daje możliwości samodzielnego przekazania opowiadania odtwórczego.

 • Potrafi odróżnić w utworze fikcję, fakt, autentyzm.

 • W stopniu zadawalającym pracuje z książką: zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski.

 • Określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat.

 • Potrafi 2-3 zdaniami ocenić bohatera.

 • Umie w katalogu alfabetycznym i rzeczowym znaleźć odpowiednią informację bibliograficzną, a we wskazanym słowniku podane hasło.

 • W prostych przykładach wskazuje: apostrofę, porównanie, przenośnię, epitet, rymy, pytania retoryczne.

 • Rozumie pojęcia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacje, opera, środki masowego przekazu.

 • Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, list, streszczenie, porządek zebrania.

 • W miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy.

 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.


Nauka o języku

 • Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy.

 • Poprawnie stosuje w zdaniu skrócone formy zaimków.

 • Odmienia czasowniki przez osobę, liczbę, rodzaje, tryby.

 • Wskazuje w prostych przykładach imiesłów ( bez określania jego nazwy).

 • Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika.

 • Samodzielnie podaje 1-2 przykłady osobliwości w odmianie rzeczownika.

 • Wyodrębnia w zdaniu podmiot, orzeczenia, wskazuje ich określenia ( bez nazwania).

 • Rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone, równoważnik zdania, zdanie pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące.

 • Na prostych przykładach rozróżnia zdania współrzędnie złożone i podrzędne złożone.

 • Wykonuje wykres prostego zdania złożonego.

 • Wskazuje wyraz podstawowy i pochodny.

 • Tworzy rodzinę wyrazów.

 • Odróżnia samogłoski od spółgłosek.


Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności.


Kształcenie językowe i literackie

 • Uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury.

 • Nie potrafi pracować z książką.

 • Nie opanował w stopniu zadawalającym wiadomości dotyczących rodzajów i gatunków literackich.

 • Nie zna podstawowych cech powieści.

 • Nie potrafi dokonywać analizy utworu literackiego.

 • Ne rozróżnia podstawowych środków artystycznego obrazowania.

 • Nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej ( opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list).

 • Ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem językowym.

 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo-logicznych i stylistycznych.


Nauka o języku

 • Ma kłopoty z rozpoznaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy.

 • Popełnia błędy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika.

 • Nie zna osobliwości w odmianie rzeczownika.

 • Nie potrafi wskazać w zdaniu części zdania.

 • Ma kłopoty z rozróżnianiem zdania pojedynczego, zdania złożonego, równoważnika zdania.

 • Nie potrafi rozróżniać prostych zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych.

 • Nie odróżnia wyrazu podstawowego od pochodnego.

 • Nie umie utworzyć wyrazów pokrewnych.

 • Nie rozróżnia litery, samogłoski, spółgłoski.


Zeszyt ucznia jest zaniedbany, prowadzony niesystematycznie, brak zadań domowych, brak notatek z lekcji.


Kryteria ocen z języka polskiego w klasie III gimnazjum

OCENA CELUJĄCA (jak niżej oraz ):

- samodzielnie poszerza własne horyzonty czytelnicze i myślowe;

- myśli i działa kreatywnie;

- interpretuje teksty ikonograficzne;

- twórczo i bezbłędnie redaguje wypowiedzi pisemne;

- wypowiada się stosownie do sytuacji i okoliczności, wyważając słowa;

- jest świadom zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie;

- dokonuje oryginalnych, wartościowych prób poetyckich lub prozatorskich;

- podejmuje działania mające na celu propagowanie kultury słowa;

- odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, ortograficznych, poetyckich, recytatorskich, czytelniczych.


Ocena bardzo dobra- obejmuje również wiadomości i umiejętności oceny dobrej


CZYTANIE:

- czyta teksty o różnym zabarwieniu: humor, ironia, emocja;

- dostrzega w tekstach środki językowe pełniące określone funkcje;

- porównuje różne formy przekazu treści;

- wykorzystuje potrzebne informacje z kilku tekstów o charakterze informacyjnym;

- wyszukuje, porównuje, porządkuje, selekcjonuje i zestawia informacje z kilku źródeł;

- dzieli się opiniami na temat tekstów, rzeczowo argumentując swoje zdanie.

MÓWIENIE:

- tworzy wypowiedzi posługując się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

- polemizuje, trafnie dobiera argumenty, zna obowiązki przewodniczącego dyskusji;

- zna zasady sprawności, stosowności i skuteczności wypowiedzi;

- używa pojęć związanych z retoryką;

- stosuje elementy stylu retorycznego( ekspresja wypowiedzi);

- ocenia interpretację głosową własną i kolegów.

SLUCHANIE:

- słucha krytycznie;

- stosuje słowne przejawy aktywnego słuchania;

- łączy ze sobą usłyszane informacje;

- wyciąga wnioski;

- reaguje na niezrozumiałe wyrazy, wyrażenia i zwroty;

- rozpoznaje retorykę jako sztukę słowa.

PISANIE:

- próbuje napisać list otwarty;

- konstruuje wypowiedź pisemną powiadamiającą o czymś lub nakłaniającą do jakiegoś zachowania;

- wypowiedź kieruje do szerokich kręgów społeczeństwa ( krótko, zwięźle);

- dobiera właściwe środki językowe;

- pisząc streszczenie hierarchizuje wiadomości, opuszcza szczegóły, uogólnia;

- tworzy własna koncepcję wywiadu- samodzielnie dobiera pytania;

- uzasadnia pisownię wyrazów.

ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY:

- rekonstruuje prostą fabułę i kompozycję utworu w formie streszczenia;

- wyciąga i precyzuje własne wnioski z przeczytanego tekstu;

- podaje najważniejsze fakty z życia pisarza;

- formułuje pytania do tekstu i szuka na nie odpowiedzi;

- określa problematykę utworu;

- czyta różne czasopisma , wskazuje na ich przydatność;

- posługuje się terminami gatunków i rodzajów literackich, wskazując na ich istotne cechy;

- zwięźle wyraża myśli i precyzuje tematy utworów, dostrzegając wartości ponadczasowe w życiu człowieka w oparciu o te dzieła;

- próbuje pisania artykułu do gazetki w oparciu o teksty literackie;

- opowiada o zwyczajach zawartych w utworach;

- ustosunkowuje się do sądów wyrażonych przez bohaterów, p[przedstawia własne sądy;

- projektuje afisz teatralny;

- analizuje świat przedstawiony filmu, widowiska, słuchowiska radiowego znajdując głębsze myśli- snuje refleksje;

- prezentuje budowę czasopisma;

- zna funkcję tekstów prasowych;

- potrafi wskazać dzieła twórców polskich.

KSZTALCENIE JEZYKOWE:

- wyjaśnia różnice między wymową a pisownią;

- właściwie wyróżnia akcent wyrazowy i zdaniowy;

- używa zdań zgodnie z ich funkcjami;

- rozumie związki składni i interpunkcji;

- stosuje właściwą interpunkcję w wypowiedzeniu pojedynczym i złożonym;

- wskazuje różnice między rodzajem zdań podrzędnych;

- tworzy zdanie złożone wg podanego schematu;

- odnajduje wzór odmiany czasowników z tablic koniugacyjnych w „ Słowniku poprawnej polszczyzny”;

- poprawnie akcentuje formy czasu przeszłego i trybu przypuszczającego;

- wskazuje i nazywa oboczności tematyczne;

- tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych i odwrotnie na trudnych przykładach;

- rozumie funkcje stron czasowników;

- określa funkcje składniowe różnych form czasownikowych;

- odmienia rzeczownik o nietypowej deklinacji;

- stosuje poprawne formy rzeczowników w zdaniu;

- odmienia rzeczownik o budowie przymiotnikowej w lp. i lm.;

- wskazuje rzeczownik, zaimek, wyr. przyimkowe w roli przydawki;

- określa funkcję składniową wyr. przyimkowego;

- określa podstawowe funkcje składniowe rzeczownika na trudniejszych przykładach;

- stosuje rzeczownik w różnych funkcjach składniowych;

- poprawnie zapisuje trudniejsze przykłady wyrażeń przyimkowych; partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;

- rozpoznaje w zdaniu przymiotnik w funkcji podmiotu;

- określa funkcje składniowe rzeczowników;

- omawia zasady stopniowania przymiotników;

- stosuje w zdaniu rzeczownikowa formę przymiotnika;

- porównuje przymiotnik i zaimek przymiotny;

- odmienia przez przypadki liczebnik zbiorowy;

- łączy liczebnik zbiorowy z rzeczownikiem;

- uzasadnia użycie danego liczebnika w zdaniu;

- zna zasady stosowania dłuższych i krótszych form zaimków rzeczownych;

- odróżnia przysłówki stopniujące się i niestopniujące się;

- poprawnie zapisuje przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe;

- stosuje ( lub nie) przecinki przed spójnikami i uzasadnia ich użycie;

- stosuje wykrzykniki dla uwydatnienia przeżyć, emocji wrażeń;

- poprawnie zapisuje partykuły z różnymi częściami mowy;

- stosuje partykuły w celu zasygnalizowania postawy i uczuć nadawcy wobec przekazywanych treści;

- stosuje synonimy;

- unika zbędnych powtórzeń wyrazowych;

- wyjaśnia znaczenie wyrazu na podstawie analizy słowotwórczej;

SAMOKSZTALCENIE:

- korzysta ze wstępu, przedmowy, posłowia w lekturze; książek o charakterze informacyjnym i dokumentalnym; z audycji telewizyjnych i radiowych.


Ocena dobra- obejmuje wiadomości i umiejętności również oceny dostatecznej.


CZYTANIE:

- czyta głośno, biegle, uwzględniając intonację, akcenty logiczne i uczuciowe;

- czyta tekst z podziałem na role, rozróżniając tempo i ton głosu;

- dostrzega w tekstach literackich elementy charakterystyczne języka potocznego i gwarowego;

- odnajduje w tekście fragment potrzebny do argumentacji;

- czyta ze zrozumieniem utwory epickie, liryczne, dramatyczne, literaturę faktu; literaturę dawniejszą i współczesną;

- dzieli się z innymi opiniami na temat przeczytanych tekstów.


MÓWIENIE:

- buduje wypowiedzi, przekazując te samą informację o różym nasileniu funkcji ekspresywnej;

- świadomie korzysta ze środków pozawerbalnych;

- podtrzymuje kontakt między rozmówcami za pomocą środków językowych o funkcji fatycznej;

- mówi z nacechowaniem emocjonalnym na temat utworów i innych tekstów kultury;

- wyraża własny punkt widzenia;

- zna obowiązki dyskutantów;

- wygłaszając utwory z pamięci dba o dykcję i artykulację;

- uzasadnia sposób głosowej interpretacji tekstu.


SŁUCHANIE:

- rozumie teksty złożonych poleceń i instrukcji;

- wykorzystuje usłyszane informacje na lekcjach i w życiu;

- rozpoznaje werbalne i niewerbalne środki komunikacji językowej i ich oddziaływanie na odbiorcę;

- rozpoznaje intonację mówiącego.


PISANIE:

-zależnie od kontekstu posługuje się zdaniami pełnymi, równoważnikami zdań z elipsą;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne w zapisie rozmowy;

- sporządza krótkie wnioski streszczające wynik analizy tekstu;

- redaguje pamiętnik, ujawniając swoje stanowisko wobec przebiegu zdarzeń;

- redaguje dziennik, zachowuje charakter wydarzeń ściśle dokumentacyjny;

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

- włącza graficznie cytat w tok składniowy wypowiedzi;

- poprawnie zapisuje informacje dotyczące źródeł cytatu.


ODBIÓR TEKSTOW KULTURY:

- rozróżnia fazy przebiegu akcji w utworze;

- wyodrębnia wątek w utworze literackim;

- omawia elementy świata przedstawionego w utworze:

- porządkuje zdarzenia akcji, tworząc plan odtwórczy;

- wskazuje i nazywa występujące w utworze środki artystyczne( określa funkcje tych środków);

- orientuje się w biografii znanych autorów;

- wskazuje adresata utworu;

- formułuje pytania szczegółowe do tekstu;

- posługuje się terminami: fraszka, bajka, fabuła, pytanie retoryczne,;

- analizuje świat przedstawiony filmu, widowiska, słuchowiska radiowego;

- omawia elementy języka telewizyjnego, charakteryzuje wybrane programy;

- ocenia przydatność młodzieżowych programów telewizyjnych;

- czyta różne czasopisma, gromadzi artykuły;

- zna funkcje tekstów prasowych;

- rozpoznaje cechy charakterystyczne sztuki ludowej swojego regionu.


KSZTALCENIE JĘZYKOWE:

- dostrzega różnice miedzy wymową a pisownią;

- rozumie rolę zdań wykrzyknikowych;

- tworzy zdania i równoważniki zdań, wypowiedzenia pojedyncze i złożone;

- przekształca wypowiedzenie pojedyncze na złożone i odwrotnie;

- rysuje schemat zdania złożonego;

- rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu;

- odróżnia formę osobową od nieosobowej czasownika;

- tworzy bezokoliczniki od form osobowych czasownika;

- zna zasady pisowni bezokoliczników;

- poprawnie zapisuje zakończenia bezokoliczników typu: -źć, - ść;

- odmienia czasownik w odpowiednim trybie;

- odróżnia czas przyszły prosty od czasu przyszłego złożonego;

- poprawnie zapisuje czasowniki zakończone na – ąć, - nąć w formach czasu przeszłego;

- zna zasady pisowni form trybu przypuszczającego i poprawnie je zapisuje;

- oddziela końcówkę od tematu czasownika;

- tworzy strony czasownika;

- wyróżnia formy zakończone na – no, -to;

- zna i stosuje zasadę pisowni „ nie” z czasownikami;

- odmienia nazwiska i nazwy miejscowe znane z własnego otoczenia;

- oddziela końcówkę fleksyjną od tematu;

- rozpoznaje wyrażenia przyimkowe jako połączenia przyimka z rzeczownikiem;

- poprawnie zapisuje partykułę „ nie” z rzeczownikiem, wyrażenie przyimkowe z wyraźnie wyodrębnionym przyimkiem ,np. do domu,rzeczowniki zakończone na – arz, -erz, -aż, - eż;

- dostosowuje formę przymiotnika do formy rzeczownika;

- stosuje poprawne formy przymiotników w zdaniu;

- poprawnie pisze „ nie” z przymiotnikiem w stopniu równym;

- rozpoznaje liczebniki: główne, porządkowe, ułamkowe, zbiorowe;

- zastępuje w zdaniu cyfrę słowami;

- rozróżnia liczebnik i zaimek liczebny;

- rozróżnia zaimki przymiotne, przysłowne, liczebne;

- rozróżnia formy dłuższe i krótsze zaimków rzeczownych;

- używa poprawnych form zaimków w zdaniu;

- stopniuje przysłówek;

- poprawnie zapisuje często używane wyrażenia przyimkowe;

- poprawnie stosuje przyimki przy określaniu stosunków przestrzennych;

- wymienia najczęściej używane wykrzykniki;

- dostrzega celowość użycia wykrzyknika;

- dostrzega i rozróżnia partykuły;

- poprawnie zapisuje partykułę „ nie” z osobowa formą czasownika, z rzeczownikiem, przymiotnikiem;

- poprawnie zapisuje cząstkę „ by” z osobową formą czasownika;

- uzupełnia zdania partykułą;

- wyróżnia w tekstach wyrazy bliskoznaczne;

- na podstawie słownika objaśnia znaczenie wyrazu;

- grupuje wyrazy wokół określonego tematu;

- rozróżnia wyrazy nacechowane emocjonalnie, regionalnie, środowiskowo;

- rozróżnia wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo;

- tworzy rodzinę wyrazów za pomocą formantów;

- rozumie pojecie stylu;

- rozróżnia język potoczny i literacki;

- rozpoznaje cechy języka środowiskowego;

- wskazuje cechy języka regionu;;

- zna budowę, układ książki, korzysta z tego;

- posługuje się słownikami językowymi poznanymi w szkole podstawowej;

- zbiera materiały i grupuje wokół różnych tematów.


Ocena
1   2   3   4

Powiązany:

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów klas IV -vi zgodny z Programem nauczania języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego kryteria oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom