Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie
Pobierz 194.81 Kb.
NazwaSzkoła podstawowa nr 2 w lublinie
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar194.81 Kb.
TypDokumentacja


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBLINIE
PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2009/2010


OPRACOWANIE:

p. Urszula Raszewska

p. Krystyna Wycichowska

p. Dorota Baran

p. Iwona Opajdowska


Wstęp


Niniejszy plan wychowawczy stanowi podstawę wszelkich działań pedagogicznych podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Jest punktem wyjścia do tworzenia klasowych planów wychowawczych. Skupia następujące kręgi tematyczne:

1. Kształtowanie postawy obywatelsko - patriotycznej;

2. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3. Edukacja regionalna;

4. Promowanie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie patologiom i przeciwdziałanie

agresji;

5. Tworzenie wizerunku szkoły.


I KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKO - PATRIOTYCZNEJ

Jestem Polakiem i mieszkam w Europie


Cele szczegółowe (uczeń):

- zna hymn i symbole narodowe;

- okazuje szacunek symbolom narodowym;

- uczestniczy w obchodach świąt narodowych;

- poznaje najpiękniejsze zakątki kraju;

- zna sylwetki zasłużonych Polaków;

- poznaje tradycje i obrzędy naszych przodków oraz innych narodów europejskich;

- doskonali znajomość języków obcych.
ZADANIA


FORMY REALIZACJITERMIN


ODPOWIEDZIALNI


UWAGI

1. Zapoznać

uczniów

z symbolami

i tradycjami

narodowymi

- zapoznanie uczniów

z symbolami i tradycjami

narodowymi oraz treścią hymnu

narodowego na zajęciach

edukacyjnych


- wyjście do miejsc pamięci

( cmentarz ul. Lipowa, Nowy

Świat)


IX/X


XI

wychowawcy,

nauczyciel

muzyki,

n-le j. polskiego,

historii.


wychowawcy

klas 0-VI,

nauczyciele

świetlicy
2. Zapoznać

uczniów z najważniejszymi wydarzeniami

z historii Polski

i kształtowanie

właściwej

postawy wobec świąt narodowych.

- gazetka z okazji święta

Komisji Edukacji Narodowej


- wystawa prac plastycznych –

portret mojej pani


- uroczystość z okazji Święta

Niepodległości


- uroczystość z okazji 3 Maja


- uroczystość poświęcona 70

rocznicy wybuchu II wojny

światowej (apel, wystawa

literatury wojennej) „Przeciw

wojnie”


- strofy i pieśni o ojczyźnie –

montaż słowno-muzycznyX


X


XI


V


IX


XI


p. Chłopek,

p. Szczuchniak


p. Baran


p. Jankowska,

p. Cudak,

p. Matras-Kuśmirek


p. Głos,

p. Kozłowska


nauczyciele biblioteki


p. Zdanowicz
3. Poznanie

zwyczajów

i obrzędów

związanych

z naszą

kulturą- Świąteczna dekoracja klasy


- Jasełka dla rodziców

- Jasełka


- Jasełka dla klas młodszych


- Jasełka dla Domu Opieki

Benjamin


- Konkurs kolęd i piosenek

bożonarodzeniowych w języku

angielskim


- konkurs literacki „Moje Boże

Narodzenie“


- kiermasz ozdób

bożonarodzeniowych


- kiermasz ozdób

bożonarodzeniowych


- szopki - forma przestrzenna


- Wielkanoc - kiermasz ozdób

świątecznych


- Wielkanoc - kiermasz ozdób

świątecznych


- wysyłanie kart z życzeniami

dla emerytów (byłych

pracowników naszej szkoły)


- imprezy okolicznościowe

(andrzejki, mikołajki, klasowa

wigilia, zabawa noworoczna,

świąteczne śniadanie)XII


XII


XII


XII


XII


XII


XII


XII


XII


XII


IV


IV


XII/IV


XI, XII,

I

wychowawcy kl. 0-VI

i uczniowie


wychowawcy


p. Góra,

p. Siewruk


p. Godula

p. Kacprzak


p. Giletycz


p. Borek,

p. Jakubiec


p. Raszewska,

p. Kraśkiewicz


nauczyciele świetlicy


p. Słowik


p. Albert Król


nauczyciele świetlicy


p. Słowik


p. Kołodziej, p.Głos,

p.Albert Król


wychowawcy

klas 0-VIpo jednej

szopce z każdej klasy

4. Poznanie

zwyczajów

i tradycji

różnych

narodów

europejskich

- prezentacja multimedialna

„Kraje Unii Europejskiej“


- konkurs wiedzy o krajach Unii

Europejskiej dla klas III


- igrzyska olimpijskie

dawniej i dziś


- nawiązanie współpracy

ze szkołami za granicą w ramach

programu e-twinning w celu

Uczestniczenia w projekcie

„Commenius“


- konkurs piosenki w języku

angielskim


- konkurs prezentacji w Power

Poincie dotyczący kultury krajów

anglojęzycznych


-inscenizacja bajek w języku

angielskim


- Dzień Europy – tworzenie

plakatów na temat wybranego

państwa


- konkurs wiedzy o Unii

Europejskiej dla klas IV-VI


- wystawy fotograficzne

z podróży po Europie


- Europa naszym domemIV/V


V


III


przez cały rok


II


III/IV


X/XI


8V


V


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy, wychowawcy klas III


p. Król, p. Krasoń

p. Opajdowska


p. Nazaruk,

p. Partyka-Kołodziej,

p. Zdanowicz

p. Padyjasek,

p. Robert Król


p. Borek, p. Jakubiec


p. Borek, p. Głos

p. Jakubiec,

p. Kołodziej


p. Borek, p. Jakubiec


wychowawcy klas - koordynator: p. Cudak, p. Krasoń


p. Cudak


p. Nóżkana godz. wychowaw-czychII WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

I SPOŁECZEŃSTWIE


Cele szczegółowe (uczeń):

- zna swoje prawa i obowiązki;

- umie uczyć się i bawić

- podejmuje działania wspólne z rówieśnikami;

- bezpiecznie czuje się w sytuacjach typowych;

- stara się osiągnąć sukces;

- godnie reprezentuje swoją klasę

- zna swoje prawa i obowiązki jako dziecko;

- troszczy się o umacnianie więzi rodzinnych.
ZADANIA


FORMY REALIZACJI


TERMINODPOWIEDZIALNIUWAGI


1. Integracja

zespołu

klasowego- zawarcie klasowych kontraktów


- imprezy i uroczystości klasowe


- „Zielona Szkoła“


- wycieczki, gry, zabawy

i spotkania integracyjne


- organizacja dyskotek dla

uczniów klas I-III


- działalność Samorządu

Uczniowskiego


- realizacja programu na

zajęciach w świetlicy „Dobre

obyczaje na codzień“


- dyskoteki dla klas starszych

działalność integracyjna

w kl. IV-VI

IX,


cały rok

szkolny


V/VI


cały rok


cały rok


cały rok


cały rok


cały rok


wychowawcy


wychowawcy,

n-le przedmiotu


wychowawcy

chętnych klas


wychowawcy


p. Giletycz


p. Nazaruk,

p. Zdanowicz,

p.Partyka-Kołodziej, p.Jabłońska, p.Krasoń


p. Stańko


SU, opiekun

samorządu


2. Zapoznanie

z prawami

i obowiązkami

ucznia- zajęcia wychowawcze


- apele porządkowe


- apel dla klas I- III na temat

praw dziecka


- wybór „Ambasadora Kultury“,

apel


- zajęcia w ramach akcji

„Szkoła bez przemocy“IX/X


(w zależności od potrzeb)


X


I


cały rok

dyrekcja szkoły,

wychowawcy


dyrektor szkoły


p. Gawdzik

p. Odrzywolska


wychowawcy

klas I - III,

p. Kacprzak,

p. Zdanowicz,

p. Godula


wyznaczeni

nauczyciele
3. Poznanie roli domu rodzinnego: pozycja dziecka w rodzinie- konkurs i wystawa prac drzewa

genealogicznego


- uroczystości klasowe

z udziałem członków rodzin


- Dzień Rodziny - Dzień Babci

i Dziadka, Dzień Matki i Ojca,

Dzień Dziecka - spotkania

integracyjneI


w ciągu

roku

szkolnegop.Cudak -koordynator


wychowawcy, rodzice


wychowawcy klas


4. Kształtowanie postaw prorodzinnych

- konkurs literacki „Jestem

dumny ze swojej rodziny“


- uroczyste obchody Dnia Babci

i Dziadka w świetlicy szkolnej


- wystawa portretów rodziców


- przedstawienie dla rodziców

teatrzyku „Bajkolandia“X


I/II


V


V

p. Cudak

p. Jankowska


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


III EDUKACJA REGIONALNA


Cele szczegółowe(uczeń):

- rozpoznaje najważniejsze miejsca związane z historią dzielnicy i miasta, jego kulturą,

rekreacją, sportem, itp.;

- potrafi przedstawić walory swojej dzielnicy i miasta oraz zachęcić do ich zwiedzania;

- ma świadomość współdecydowania o teraźniejszości i przyszłości swojej dzielnicy

i miasta;

- uczestniczy w działaniach kulturalnych w mieście.
ZADANIA


FORMY REALIZACJI


TERMINODPOWIEDZIALNI


UWAGI

1. Zapoznanie z najważniejszymi

wydarzeniami

i postaciami

z dziejów dzielnicy, regionu.- „Moja dzielnica w 2030 roku“,

plakaty, prezentacje


- porządkowanie cmentarza

na Nowym Świecie


- wycieczki po regionie


- spotkanie z p. Haliną

Danczowską - poznanie historii

dzielnicy


- udział uczniów klas I – III

w warsztatach organizowanych

przez Muzeum Wsi Lubelskiej

w Lublinie


- spotkanie z twórcami ludowymi


- audycja radiowa i wystawa

o Ojcu Świętym J. Pawle IIIX/X


X/XI


X, V


XI


IX


XII,IV


X,IV

n-le informatyki,

techniki, plastyki


wychowawcy, SU


wychowawcy


p. Kobryń


wychowawcy

klas I-III


wychowawcy,

nauczyciele świetlicy


p. Piasecka p. Siewruk
IV.PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA - ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI


Cele szczegółowe(uczeń):

- analizuje i rozwija własne potrzeby, zainteresowania i możliwości intelektualne;

- bierze aktywny udział w działaniach twórczych;

- umie rozpoznać swoje mocne i słabe strony;

- dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne;

- pomaga potrzebującym;

- umie bez agresji rozwiązać sytuacje trudne;

- potrafi rozpoznać zagrożenia i patologie społeczne;

- troszczy się o umacnianie więzi rodzinnych;

- uczy się podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji;

- wpływa na tworzenie w szkole życzliwej atmosfery, pełnej szacunku i tolerancji;

- uświadamia sobie potrzebę troski o przyrodę oraz wszystkich istot żywych.
ZADANIAFORMY REALIZACJI


TERMIN


ODPOWIEDZIALNI


UWAGI

1. Propagowanie

zasad

zdrowego

stylu życia- przeglądy czystości


- fluoryzacja, pogadanka na

temat higieny jamy ustnej


- „Promocja zdrowego stylu

życia - Dzień Sportu“


- realizacja programu

„Zdrowa świetlica“cały rok


cały rok


1VI - Dzień Dziecka


cały rokwychowawcy,

pielęgniarka


pielęgniarka


p. Albert Król,

p. Kuśmirek

p. Łuszczew


p. Ruszniak

p. Adamczyk-Kula


2. Zapoznanie

uczniów

z zagrożeniami

cywilizacji- próba alarmu ewakuacji


- opracowanie reguł

bezpiecznych zachowań w sytuacjach pozalekcyjnych

(godz. wych.)


- konkurs wiedzy o chorobach

cywilizacyjnych


- zajęcia profilaktyczne

wynikające z programu

„Spójrz inaczej“


- zajęcia z cyklu „Szkoła bez

przemocy“


- wystawa plastyczna „Szkoła

bez przemocy”w miarę potrzeb


IX


X


cały rok


cały rok


cały rok

Dyrekcja


wychowawcy


p. Grodzka

p. Zagraba


wyznaczeni

nauczyciele


p. Wójtowicz

p. Wilk

p. Kuśmirek

p. Piasecka

p. Siewruk


p. Dziechciarz

3.Wyrabianie

poczucia

bezpieczeństwa

u dzieci- apele porządkowe


- udział w ogólnopolskiej

akcji „Odblaskowe

Pierwszaki“


- spotkanie z policjantem w ramach akcji instruktażowej

„Czy pies musi gryźć“


- sposoby przeciwdziałania

agresji - ankieta dotycząca

agresji


- apel dotyczący problemu

agresji wśród uczniów


- kurs na kartę rowerową


- spotkanie z policjantem


- realizacja programu

„ Bezpiecznym być"


cały rok


X/XI


IV/V


IX


X, I


V/VI


w zależności od potrzeb


cały rok

Dyrekcja szkoły


p. Zakościelna


nauczyciele świetlicy


p. Wilk


p. Wolski


p. Tomaszewska

p.Głos, p. Albert Król

p. Giletycz,

p. Wilk


p. Zakościelna

dla chętnych uczniów kl.IV-VI

4. Udział uczniów

w zawodach

sportowych- turniej piłki nożnej kl.V i VI


- rozgrywki w koszykówkę

dziewcząt i chłopców kl. V


- rozgrywki w siatkówkę

dziewcząt i chłopców kl.VI


- turniej „Dwa ognie“ kl.IV


- Mikołajkowy Turniej Tenisa

Stołowego dziewcząt

i chłopców kl. IV-VI

V/VI


III


V


XI


XIIp.Wolski, p.Łuszczew


p. Krasoń

p. Opajdowska

p. Łuszczew


p. Anna Król,

p. Opajdowska

p. Kuśmirek


p. Albert Król,

p. Kuśmirek


p. Opajdowska

p. Wolski
5. Podejmowanie

działań

twórczych- konkurs piosenki religijnej


- przedstawienia koła

teatralnego


- gazetka szkolna „Dwójka“


- udział w konkursach

artystycznych pozaszkolnych


- szkolny konkurs

matematyczny w kl. IV, V, VI


- redagowanie strony

internetowej


- „W świecie bajek" - cykl

spotkań z teatrem dziecięcym,

przedstawienia


- montaż słowno-muzyczny

„Zimowe zawieruchy”


- konkurs pięknego pisania

dla uczniów klas I


- konkurs na swobodny tekst

do ilustracji dla klas II


- konkurs origami

III/IV


1x I sem,

1x II sem.


cały rok


cały rok


II


cały rok


cały rok


I


III


XI


III

p. Góra, p.Matras-Kuśmirek


p.Kraśkiewicz


p. Jankowska


chętni nauczyciele

i uczniowie


p. Adamczyk kl.IV

p. Kozłowska kl.V

p. Jabłońska kl.VI


p. Jankowska,

p. Kołodziej


p. Rutka,

p. Sitarz


p. Dziechciarz

p. Baran


p. Rutka,

p. Sitarz


p. Dziechciarz,

p. Godula,

p. Kacprzak


6.Wspomaganie

rozwoju i

pokonywanie

ograniczeń

rozwojowych- kierowanie na badania

specjalistyczne

- realizacja programu

„Korekta zachowań

nadpobudliwych

psychoruchowo dzieci“


- realizacja programu „Zajęcia

muzyczno-ruchowe" oraz

„Muzykoterapia“


- zorganizowanie pomocy

w nauce uczniom słabym


– konkurs „Moje 5 minut“,

prezentacja laureatów

IX/X

(cały rok)


cały rok


cały rok


cały rok

p. Wilk,

wychowawcy,

n-le j. polskiego

p. Zakościelna,


p. Korzec


chętni nauczyciele,

nauczyciele świetlicy,

kl. II - p. Nazaruk,

p. Gawdzik

kl. III –p. Zdanowicz,

p. Partyka-Kołodziej
7. Tworzenie

tradycji

szkolnych- ślubowanie klas I


- wycieczka do Czarnolasu

kl. VI


- zapoznanie z symbolami

szkoły - hymn, sztandar


- Dni Patrona Szkoły

połączone z 85-leciem szkoły


- zaproszenie nauczycieli

i pracowników szkoły na bal

klas VI


- prowadzenie kroniki

szkolnej


- „Złota Księga Mistrzów“


- uroczyste zakończenie roku

szkolnego


- dekoracje na zakończenie

roku szkolnego


X


X


IX


V


VI


cały rok


cały rok


VI


VI

p. Baran, wychowawcy klas I


wychowawcy kl. VI


wychowawcy,

n-l muzyki, pedagog


p. Kraśkiewicz,

p. Raszewska

p. Marta Król,

p. Padyjasek

p. Matras-Kuśmirek,

p. Słowik, p.Godula, p. Partyka-Kołodziej,

p. Albert Król


p. Krasoń


p. Rutka


p. Godula


p. Kobryń, p. Matras-Kuśmirek


nauczyciele świetlicy

8. Kształtowanie

umiejętności

planowania własnej nauki,

analizy wyników,

sukcesów

i niepowodzeń- tematyka godzin

wychowawczych


- diagnoza wstępna uczniów

klas I


- test kompetencji klas III


- badanie dojrzałości szkolnej

u uczniów klasy „0“


- badanie kompetencji

matematycznych w kl. V


- analiza próbnego

sprawdzianu w kl. VI

cały rok


X


V


V


V


XII/I

wychowawcy


wychowawcy klas I


wychowawcy kl. III


p. Kacprzak


p. Kozłowska

9. Aktywne

podejmowanie

działań na rzecz

przyrody

- akcja „Sprzątanie świata“


- selekcja materiałów

odpadowych i wykonanie

wystawy prac z tych

materiałów


- „Ratujmy kasztanowce“


- zbiórka karmy dla zwierząt

ze schroniska


- obchody „Dnia Ziemi“

klasy I-III


- wystawa poświęcona

Dniu Ziemi


- udział w zbiórce surowców

wtórnych


- zbiórka baterii w kl. I-III


- udział w rajdach

organizowanych przez Klub

Krajoznawczo- Turystyczny

IV


IV


X


X


IV


IV


zgodnie z kalenda- rzem szkolnym


cały rok


zgodnie z kalenda- rzem

p. Wycichowska


p. Zagraba,

p. Grodzka


p. Wycichowska


p. Zagraba


wychowawcy


p. Robert Król


nauczyciele świetlicy


p. Dziechciarz,

p. Baran


p. Partyka-Kołodziej


V. TWORZENIE WIZERUNKU SZKOŁY

Jestem członkiem społeczności uczniowskiej


Cele szczegółowe(uczeń):

- zna swoje prawa i obowiązki;

- dba o szkołę i otoczenie; godnie reprezentuje szkołę

- kontynuuje tradycje szkoły;

- aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach;

- swoją postawą i nauką pozytywnie wpływa na podnoszenie wyników nauczania.
ZADANIA


FORMY REALIZACJITERMIN


ODPOWIEDZIALNI


UWAGI

1. Poznanie

swoich praw

i obowiązków,

kształtowanie

postaw

społecznych- wybór samorządów klasowych


- wybór samorządu szkolnego


- spotkania z pedagogiemIX


IX/X


w ustalo-nych terminach

wychowawcy


opiekun samorządu


wychowawcy,

pedagog


2. Wdrażanie

dbałości

o estetykę

szkoły i jej

otoczenia- dekorowanie sal, korytarzy

szkolnych, „ukwiecanie terenu

wokół szkoły“

cały rok

szkolny,

III/IV

wychowawcy, n-le,

SU, rodzice
3.Podejmowanie

działań

promujących

szkołę

- udział w zawodach sportowych


- międzyszkolny konkurs

plastyczny dla klas I

- udział w międzyszkolnym

Konkursie ortograficznym

dla klas II „Mistrz Ortografii“


- „Moi przyjaciele z Bullerbyn”,

konkurs literacki organizowany

przez SP nr 45


- udział w międzyszkolnym

konkursie „Rozumiem

co czytam“


- udział w cyklicznej akcji

charytatywnej Radia Lublin „Pomóż dzieciom przetrwać zimę“


- udział w cyklicznej akcji

charytatywnej „Góra grosza“


- organizacja kiermaszu

bożonarodzeniowego

z przeznaczeniem dochodu

na akcję „Pomóż dzieciom

przetrwać zimę“


- organizacja kiermaszu

wielkanocnego z przeznaczeniem

dochodu na potrzeby

wychowanków Domu Dziecka

im. E. Szelburg-Zarembiny

w Lublinie


- współpraca z Domem Dziecka

im. E. Szelburg- Zarembiny

w Lublinie


- współpraca z Przedszkolem nr 3


- współpraca z Domem Opieki

Społecznej przy

ul. Archidiakońskiej


- współpraca z Domem Pomocy

Społecznej im. M. Teresy

z Kalkuty przy ul. Głowackiego


- współpraca z Dziecięcym

Szpitalem Klinicznym

przy ul. Chodźki


- udział w międzyszkolnym

konkursie plastycznym „Kartka

bożonarodzeniowa i stroik

świąteczny“


- organizacja VII Konkursu Palm

i Pisanek Wielkanocnych


- udział w VIII Przeglądzie

Teatrzyków Świetlicowych


- organizacja VI Przeglądu

Piosenki Dziecięcej


- udział w Wojewódzkim

Przeglądzie Małych Form

Teatralnych w Lubelskim

Centrum Kultury


- współpraca z SP nr 32


- organizacja „Dnia otwartego

szkoły“


- współpraca z filią Biblioteki

im. H. Łopacińskiego

przy ul. Kunickiego


- udział w Jesiennym

Wojewódzkim Konkursie

Recytatorskim


- udział w konkursie „Moje Boże

Narodzenie“ MDK


- przygotowanie uczniów do

konkursów przedmiotowych

organizowanych przez

Kuratorium Oświaty

- przygotowanie uczniów

do pozaszkolnych konkursów

plastycznych


- przygotowanie uczniów

do innych pozaszkolnych

konkursów tematycznych


- organizacja spotkań

integracyjnych z rodzicami,

dziadkami, „Dni Rodziny“,

wigilijne spotkania, itp.

cały rok


IV


V


XII


X


XII


IV


cały rok


cały rok


cały rok


cały rok


cały rok


XII


III/IV


V


V


zgodnie z kalenda- rzem


cały rok


II


cały rok


X, XI


XI


cały rok


cały rok


na

bieżąco


cały rok

nauczyciele w-f


p. Giletycz


p. Odrzywolska,

wychowawcy kl. II,


p. Zdanowicz


p. Zdanowicz,

wychowawcy


wychowawcy, SU


SU


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy,

p. Głos


p. Giletycz,

p. Kacprzak


p. Chłopek,

p. Szczuchniak,


p. Nazaruk, Mały Samorząd Uczniowski


p. Nazaruk,

p. Giletycz,


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


nauczyciele świetlicy


p. Giletycz,

wychowawcy


p. Maruszczak,

n-le j. polskiego


n-le j.polskiego


p. Nóżka


n-le j. polskiego

w kl. V, VI,

matematyki,

przyrody, historii


p. Nóżka


chętni nauczyciele

i uczniowie


wychowawcy
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconSzkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconAneta Waśkowicz nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie Scenariusz zajęć edukacyjnych

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconNasza szkoła nawiązała współpracę z włoską szkołą podstawową w Compobasso. Po wspólnym omówieniu szczegółów dotyczących projektu ze szkołą partnerską, 19

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconCzęść I nazwa I typ szkoły § 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconSzkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Szkoła Filialna w Łazach

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie icon§ 1 Szkoła nosi nazwę: zespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄcych szkoła podstawowa im. 24 Lutego 1863 roku w małogoszczu § 2

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconWYŻsza szkoła przedsiębiorczości I administracji w lublinie

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconWYŻsza szkoła przedsiębiorczości I administracji w lublinie

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconWyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji w Lublinie

Szkoła podstawowa nr 2 w lublinie iconWyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji w Lublinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom