Historia Polski XIX wieku do 1918 roku
Pobierz 41.64 Kb.
NazwaHistoria Polski XIX wieku do 1918 roku
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar41.64 Kb.
TypDokumentacja
Przedmiot: Historia Polski XIX wieku do 1918 roku

Kod ECTS – 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS – patrz wykład

Rodzaj studiów –studia niestacjonarne I stopnia II rok

Liczba godzin: 10

Prowadzący: mgr Konrad Meus

Rodzaj zajęć - ćwiczenia

Forma zaliczenia – zaliczenieWykaz tematów:

 1. Sprawa polska w latach 1795 – 1815 (legiony polskie, Księstwo Warszawskie
  i stosunek Napoleona do kwestii polskiej).

 2. Od Kongresu Wiedeńskiego do powstania listopadowego – Królestwo Polskie (1815-1830).

 3. Wiosna Ludów na ziemiach polskich oraz udział Polaków w rewolucjach innych krajów Europy.

 4. Autonomia galicyjska i jej dziedzictwo (1867-1914).

 5. Przeobrażenia gospodarcze Krakowa i Galicji w XIX wieku.
Lp.

1.

Temat zajęć:

Sprawa polska w latach 17951815 (Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie i stosunek Napoleona do kwestii polskiej).


Zakres tematyczny:


Skutki upadku Rzeczypospolitej; powstanie Legionów Polskich we Włoszech (zasady, na jakich zostały stworzone i system wojskowy, który w nich obowiązywał); orientacja profrancuska i jej natężenie w poszczególnych latach zależnie od wydarzeń międzynarodowych; los legionów a orientacja prorosyjska (plan puławski i historia związków cara Aleksandra I z Adamem Jerzym Czartoryskim- ich ocena), Rząd Księstwa Warszawskiego; dorobek polityczny, prawny i gospodarczy Księstwa, wysiłek zbrojny państwa w wojnach napoleońskich, przeobrażenia polityki Napoleona w kwestii polskiej.

Literatura podstawowa:

 1. J. Pachoński, Legiony polskie. Prawda i legenda, t. I – IV, Warszawa 1972 – 1979.

 2. J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969.

 3. B. Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991.

 4. Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, pod red. H. W. Żalińskiego, H. Chudzio, Kraków 2009.

Literatura pomocnicza:

 1. S. Askenazy, Napoleon a Polska, t. I – III, Warszawa 1918 – 1919.

 2. J. Nadzieja, Od jakobina do księcia namiestnika, (gen. Józef Zajączek), Katowice 1988.

 3. J. Skowronek, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.

 1. J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1981.

 2. R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995.

 3. A. Zahorski, Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce, Warszawa 1971.
Lp.

2.

Temat zajęć:

Od Kongresu Wiedeńskiego do powstania listopadowego – Królestwo Polskie (1815-1830).

Zakres tematyczny:

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w sprawie ziem polskich; podstawy ustrojowe Królestwa Polskiego; obszar i ludność; gospodarka Królestwa Polskiego; polityka cara i władz Królestwa Polskiego; oświata, nauka, kultura.

Literatura podstawowa:

 1. Wielka historia Polski, t. VI: 1815 – 1848, Autorzy tomu: K. Karolczak (rozdz. VIII-X, XII), H. Żaliński (rozdz. I-VII, XI, XIV), rozdział II: Królestwo Polskie (1815 – 1830).

 2. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1983.

Literatura pomocnicza:

 1. R. Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.

 2. I. Ihnatowicz, Obraz wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971.

 3. O. Gustawski, Echa minionej Warszawy, Warszawa 1989.
Lp.

3.

Temat zajęć:

Wiosna Ludów na ziemiach polskich oraz udział Polaków w rewolucjach innych krajów Europy.

Zakres tematyczny:

Przyczyny rewolucji europejskich, ich zasięg i udział w nich Polaków (Francja, Włochy, państwa niemieckie, Węgry); wydarzenia w Galicji (Kraków, Lwów).

Literatura podstawowa:

 1. Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, red. W. Wic, Kraków 1999.

 2. M. Zgórniak, Za Waszą i naszą wolność, Warszawa 1987.

 3. Kronika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 1994.

Literatura pomocnicza:

 1. E. Kozłowski, Legion Polski na Węgrzech 1848 – 1849, Warszawa 1983.

 2. A. Szmyt, Generał Józef Wysocki (1809-1873). W służbie wolności Polaków i Węgrów, Olsztyn 2001.

 3. B. Szyndler, Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984.

 4. M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1963.

 5. I. Kovács, Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849, Warszawa 1999.

 6. S. Kieniewicz, Legion Mickiewicza (1848-1849), Warszawa 1955.

 7. J. Chudzikowska, Generał Bem, Warszawa 1990.

 8. Wiosna Ludów w Królestwie Polskim. Organizacja 1848 roku, red. W. A. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław 1994.
Lp.

4.

Temat zajęć:

Autonomia galicyjska i jej dziedzictwo (1867-1914).

Zakres tematyczny:

Austria w latach 1859-1867 – droga polityczna ku autonomii; pluralizm polityczny Galicji w dobie autonomii – pomiędzy lojalizmem, a patriotyzmem; Galicja – polski Piemont ?; ustawa samorządowa – jej ewolucja i znaczenie; przeobrażenia społeczne w Galicji po 1867 roku (emancypacja Żydów, emigracja); miasta galicyjskie wobec wyzwań II połowy XIX wieku (urbanizacja, industrializacja, zmiany w strukturze demograficznej); apolityczna działalność mieszkańców Galicji; wieś galicyjska wobec następujących przemian; dziedzictwo autonomii po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Literatura podstawowa:

 1. S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej, Wrocław 1952.

 2. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999.

 3. K. Broński, Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.

 4. W. Kalinka, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Kraków 2001.

 5. J. Buszko, Galicja 1859-1914, Polski Piemont ?, Warszawa 1983.

 6. J. Purchla, Matecznik Polski: pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.

 7. Galicyjskie dylematy: zbiór rozpraw, red. K. Karolczak, H. Żaliński, Kraków 1994.

 8. J. Hoff, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005.

Literatura pomocnicza:

 1. R. Taborski, Polacy w Wiedniu, Kraków 2001.

 2. J. Buszko, Polacy w Parlamencie Wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996.

 3. S. Pijaj, Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem: Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871), Kraków 2003.

 4. K. Broński, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939, Kraków 1999.

 5. W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem, Warszawa 2002.

 6. W. Łazuga, „Rządy polskie” w Austrii: gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań 1991.

 7. M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.
Lp.

5.

Temat zajęć:

Przeobrażenia gospodarcze Krakowa i Galicji w XIX wieku.

Zakres tematyczny:

Położenie gospodarcze Krakowa po pierwszym rozbiorze Polski; sytuacja gospodarcza Galicji w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku; Gospodarka Krakowa w okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej i po włączeniu miasta do monarchii habsburskiej; wieś galicyjska wobec przemian gospodarczych drugiej połowy XIX wieku; miasto galicyjskie w czasach austriackich – ważna scena przekształceń gospodarczych; specyfika gospodarcza Galicji na tle innych prowincji monarchii habsburskiej oraz pozostałych ziem polskich znajdujących się pod zaborami: rosyjskim i pruskim; Galicja wobec procesów gospodarczych wieku XIX i ich wpływ na „obraz” gospodarczy współczesnej Małopolski.

Literatura podstawowa:

 1. M. Kulczykowski, Protoindustrializacji – nieprzyjęta propozycja badawcza? [w:] Poprze stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowania Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, red. D. Czerska, Kraków 2000.

 2. K. Broński, Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.

 3. W. Kula, Historia gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918, Warszawa 1947.

 4. K. Broński, Procesy urbanizacyjne w Europie w XIX i XX wieku. Problemy i koncepcje badawcze [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 587, Kraków 2002.

 5. K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce: geneza – realizacja – skutki, Warszawa 1976.

Literatura pomocnicza:

 1. K. Broński, Rozwój systemu bankowego w dobie autonomicznej (1867-1914) [w:] Przełomy historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik, t. III, cz. 2, red. Z. Smyk, Toruń 2002.

 2. S. Bukowski, Z dziejów telekomunikacji na ziemiach polskich do roku 1918 na tle jej światowego rozwoju, „Studia Historyczne”, R. XXXII, z. 3 (126), Kraków 1989.

 3. Ł. T. Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Kraków 2008.

 4. M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.

 5. J. Purchla, Matecznik Polski: pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.

 6. Gospodarze i społeczne skutki zaborów Polski, red. J. Chumiński, K. Popiński, Wrocław 2008.Literatura obowiązkowa:


Broński K., Procesy urbanizacyjne w Europie w XIX i XX wieku. Problemy i koncepcje badawcze [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 587, Kraków 2002

Broński K., Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.

Buszko J., Galicja 1859-1914, Polski Piemont?, Warszawa 1983.

Fras Z., Galicja, Wrocław 1999.

Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, pod red. H. W. Żalińskiego, H. Chudzio, Kraków 2009.

Galicyjskie dylematy: zbiór rozpraw, red. K. Karolczak, H. Żaliński, Kraków 1994.

Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991.

Groniowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce: geneza – realizacja – skutki, Warszawa 1976.

Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005.

Kalinka W., Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Kraków 2001.

Kieniewicz S., Galicja w dobie autonomicznej, Wrocław 1952.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1983.

Kronika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 1994.

Kula W., Historia gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918, Warszawa 1947.

Kulczykowski M., Protoindustrializacji – nieprzyjęta propozycja badawcza? [w:] Poprze stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowania Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, red. D. Czerska, Kraków 2000.

Pachoński J., Legiony polskie. Prawda i legenda, t. I – IV, Warszawa 1972 – 1979.

Purchla J., Matecznik Polski: pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.

Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, red. W. Wic, Kraków 1999.

Skowronek J., Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969.

Wielka historia Polski, t. VI: 1815 – 1848, Autorzy tomu: K. Karolczak (rozdz. VIII-X, XII),

Żaliński H. (rozdz. I-VII, XI, XIV), rozdział II: Królestwo Polskie (1815 – 1830).

Zgórniak M., Za Waszą i naszą wolność, Warszawa 1987.


Literatura uzupełniająca:


Aszkenazy S., Napoleon a Polska, t. I – III, Warszawa 1918 – 1919.

Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.

Broński K., Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939, Kraków 1999.

Buszko J., Polacy w Parlamencie Wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996.

Chudzikowska J., Generał Bem, Warszawa 1990.

Gustawski O., Echa minionej Warszawy, Warszawa 1989.

Ihnatowicz I., Obraz wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971.

Kieniewicz S., Legion Mickiewicza (1848-1849), Warszawa 1955.

Kovács I., Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849, Warszawa 1999.

Kozłowski E., Legion Polski na Węgrzech 1848 – 1849, Warszawa 1983.

Łazuga W., „Rządy polskie” w Austrii: gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań 1991.

Nadzieja J., Od jakobina do księcia namiestnika, (gen. Józef Zajączek), Katowice 1988.

Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1981.

Pijaj S., Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem: Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871), Kraków 2003.

Potkański W., Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem, Warszawa 2002.

Przybylski R., Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.

Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.

Szmyt A., Generał Józef Wysocki (1809-1873). W służbie wolności Polaków i Węgrów, Olsztyn 2001.

Szyndler B., Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984.

Śliż M., Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.

Wiosna Ludów w Królestwie Polskim. Organizacja 1848 roku, red. W. A. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław 1994.

Taborski R., Polacy w Wiedniu, Kraków 2001.

Zahorski A., Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce, Warszawa 1971.

Żychowski M., Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1963.


Wykaz lektur obowiązkowych:


 1. Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, pod red. H. W. Żalińskiego, H. Chudzio, Kraków 2009.

 2. Karolczak K., Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku: z badań nad dziejami Krakowa, Kraków 1987.

 3. Sroka Ł. T., Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Kraków 2008.

 4. Żaliński H., Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego, Kraków 1990.


ZII 06c

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconHistoria Polski XIX wieku do 1918 roku

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconHistoria Polski XIX w do 1918 roku Kod ects: 08. 3-xxxx-140 Punkty ects: 5

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconHistoria powszechna XIX wieku do 1918 r

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconHistoria polski XIX wiek (1795 – 1918)

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconHistoria polski XIX i XX wieku

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconLekcja 93 Dział: Wiek XIX i początek wieku XX (historia powszechna) Temat: Wiosna Ludów I przeobrażenia państw w XIX wieku

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconLekcja 101 Dział: Wiek XIX i początek wieku XX (historia powszechna) Temat: Życie codzienne w XIX i na początku XX wieku

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconLekcja 97 Dział: Wiek XIX i początek wieku XX (historia Polski) Temat: Rabacja galicyjska I powstanie styczniowe

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconLekcja 82 Dział: Wiek XVIII i początek wieku XIX (historia Polski) Temat: Polska w czasach saskich

Historia Polski XIX wieku do 1918 roku iconLekcja 84 Dział: Wiek XVIII i początek wieku XIX (historia Polski) Temat: Sejm Wielki I jego reformy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom