Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;"Jeden z dziesięciu"
Pobierz 14.32 Kb.
NazwaKonspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;"Jeden z dziesięciu"
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar14.32 Kb.
TypKonspekt
"Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;„Jeden z dziesięciu”.


Lekcję przygotował: Wiesław Dziura – nauczyciel historii

Temat: Starożytna Grecja - lekcja powtórzeniowa

I Cele lekcji:
- uczeń powtarza i systematyzuje wiadomości z działu Starożytna Grecja
- uczeń rozumie pojęcia dotyczące starożytnej Grecji i potrafi je zastosować
- uczeń potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji i kierować własnym procesem uczenia się
- potrafi wykorzystywać wiedzę zdobytą na lekcjach sztuki i języka polskiego
- budzenie aktywności i rywalizacji uczniów
- rozwijanie własnych zainteresowań uczniów

II Czas lekcji: 45 min

III Metoda: gra dydaktyczna „Jeden z dziesięciu”

IV Materiały: pytania przygotowane do gry

Uwagi do lekcji: Na lekcji poprzedniej podajemy uczniom zagadnienia do powtórzenia i ogólne zasady gry.
Zakres materiału obowiązujący na lekcję powtórzeniową:
- Początki Grecji – kultura minojska i mykeńska
- Słynne polis
- Przyczyny i zasięg kolonizacji greckiej
- Sposoby rządzenia – tyrania, oligarchia, demokracja
- Wojsko greckie i wojny greckie
- Wychowanie spartańskie
- Religia Greków – mity, bogowie, herosi
- Rola kobiety w starożytnej Grecji
- Kultura i obyczaje starożytnych Greków - teatr grecki, filozofia, igrzyska, kalos kaghatos
- Sztuka grecka – rzeźba, architektura
- Czasy Aleksandra Wielkiego – podboje, hellenizacja
- Słynni Grecy: Homer, Hezjod, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Safona, Herodot, Tukidydes, Fidiasz, Myron, Tales, Sokrates, Platon, Arystoteles, Leonidas, Perykles

V Przebieg lekcji:

Wprowadzenie:
Lekcję rozpoczynamy od zmiany wystroju klasy – w kręgu stawiamy 10 krzeseł, pozostałe krzesła stawiamy w następnym kręgu; wybieramy chętnego ucznia, który będzie zapisywał punktację na tablicy. Następnie przypominamy uczniom zakres materiału obowiązujący na lekcji i wyjaśniamy wszelkie niezrozumiałe zagadnienia czy pojęcia.Rozwinięcie:
Omawiamy szczegółowo zasady gry „Jeden z dziesięciu”

Zasady gry „Jeden z dziesięciu”
1. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne, oceny - tylko najlepsze – otrzymają finaliści
2. Dziesięciu chętnych uczniów odpowiada po kolei na pytania (dwie rundy). Uczniowie, którzy nie odpowiedzą na obydwa pytania - odpadają z dalszej gry.
3. Pozostali w grze uczestnicy wyznaczają się nawzajem do odpowiedzi. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna (na jedno pytanie) eliminuje ucznia z dalszej gry. Uczniowie odpowiadają tak długo, aż pozostanie trzech finalistów.
4. Finaliści odpowiadają na 30 pytań; na początku odpowiadają po kolei na trzy pytania; następnie, ten który ma największą liczbę punktów ma prawo wskazania do odpowiedzi siebie, bądź kolegów. Uczeń, który dobrze odpowie, wskazuje następnego. Trzykrotny brak odpowiedzi lub odpowiedzi błędne eliminują z dalszej gry. Jeżeli wyczerpią się pytania wszyscy finaliści, którzy odpowiedzieli przynajmniej na trzy pytania otrzymują najlepsze oceny
Wybieramy chętnych do zabawy uczniów i sadzamy ich w wewnętrznym kręgu krzeseł; pozostali uczniowie siadają wokół i kibicują kolegom.

Pierwszy etap gry

Nauczyciel zadaje po jednym pytaniu po kolei każdemu uczniowi, punkty zapisywane są na tablicy, po dwóch rundach pozostają do dalszej gry ci uczniowie, którzy odpowiedzieli na obydwa pytania.

Pytania do pierwszego etapu

1. Wymień tytuły utworów, których autorem był Homer.
2. Jak nazywa się półwysep, na którym leży Grecja?
3. Wymień nazwy mórz, które otaczają Grecję.
4. Jak nazywała się bogini ogniska domowego?
5. Kto był ojcem Aleksandra Wielkiego?
6. Co to jest imperium?
7. W którym wieku żył Aleksander Wielki?
8. W którym roku była bitwa pod Salaminą?
9. Kim był Minos?
10. Wymień nazwy dwóch plemion, które zamieszkały na półwyspie greckim i dały początek


państwom greckim
11. Gdzie obradowało Zgromadzenie obywateli w miastach greckich?
12. Jak nazywały się greckie państwa-miasta?
13. Czym wsławił się Tezeusz?
14. Kiedy odbyły się pierwsze igrzyska w Olimpii?
15. Ku czci jakiego boga urządzano przedstawienia teatralne?
16. Wymień trzech wybitnych filozofów greckich.
17. Jak nazywał się grecki bóg wojny?
18. Kto to był hoplita?
19. Podaj nazwę miejsca, w którym Grecy przegrali bitwę z Persami w V p.n.e.
20. Wyjaśnij pojęcie-demokracja?
Drugi etap gry
Uczniowie, którzy przeszli do drugiego etapu, odpowiadają na pytania wyznaczając się nawzajem; brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna eliminuje uczestnika z dalszej gry, opuszcza on również krąg; nauczyciel zadaje pytania do momentu, gdy pozostanie tylko trzech zawodników.

Pytania do drugiego etapu
1. Z czego zasłynął Herodot?
2. Kim był i czym się wsławił Solon?
3. Z jakim państwem Grecy musieli stoczyć ciężkie walki o swoją niepodległość w Vw. p.n.e?
4. Podaj inną nazwę sądu skorupkowego.
5. Jak inaczej nazywali siebie Grecy?
6. Jak nazywał się dowódca bitwy pod Salaminą?
7. Podaj datę i miejsce pierwszej olimpiady nowożytnej?
8. Jak nazywał się kraj, z którego pochodził Aleksander Wielki?
9. Wymień dyscypliny sportowe, które wchodziły w skład starożytnego pięcioboju?
10. Wyjaśnij pojęcie- pankration.
11. Co to był Akropol?
12. Ile dni trwały starożytne igrzyska?
13. Gdzie stoczono bitwę, która toczyła się między Persami i Ateńczykami w 490r.p.n.e.? -
14. Wyjaśnij pojecia: Olimp i Olimpia.
15. Co to była geruzja?
16. Co to była falanga?
17. W którym roku zmarł Aleksander Wielki?
18. Kim byli periojkowie?
19. Kto to był strateg?
20. Jak nazywał się jeden z najwybitniejszych ateńskich polityków?
21. W jakim państwie greckim podstawą wychowania było przekonanie, że dzieci


są własnością państwa?
22. Jak nazywał się najsłynniejszy dowódca wojska spartańskiego z V w.p. n. e.?
23. Jak nazywał się najwyższy organ władzy w Atenach?
24. Jakiego rodzaju uroczystości Grecy urządzali ku czci bogini Ateny?
25. Jak nazywał się najsłynniejszy grecki rzeźbiarz?
26. Kim byli heloci?
27. Co to jest Partenon?
28. Co to był areopag?
29. Jak nazywali się urzędnicy, którzy pełnili honorowy urząd w Atenach? Ilu ich było?
30. Co to były triery?
Trzeci etap gry
Trzej zawodnicy na początku odpowiadają po kolei na 3 pytania, punkty zapisywane są na tablicy; następnie uczniowie wyznaczają się wzajemnie do odpowiedzi, aż do wyeliminowania dwóch zawodników lub wyczerpania się limitu pytań.

Pytania do etapu trzeciego
1. Wymień przyczyny wojen grecko-perskich?
2. Czym zajmowało się zgromadzenie ludowe?
3. Jak nazywał się grecki rzeźbiarz, którego najsłynniejszym dziełem był Doryforos?
4. Z czego zasłynął Myron?
5. Co to była retoryka?
6. Na jakim morzy leży najwięcej wysp greckich?
7. Jak nazywały się greckie wazy?
8. Co oznacza określenie-„pięta Achillesa”?
9. Wyjaśnij pojęcie- orchestra?
10. Dlaczego Grecy zakładali kolonie?
11. Który filozof grecki powiedział-„wiem że nic nie wiem”?
12. Co to jest kapitel?
13. Jak nazywał się słynny koń Aleksandra Wielkiego?
14. Kto brał udział w obradach zgromadzenia ludowego w Atenach?
15. Jak nazywa się połączenie kultury greckiej z kulturą państw starożytnego wschodu?
16. Wymień trzy podstawowe porządki architektoniczne starozytnej Grecji.
17. Dlaczego współczesne największe zawody sportowe nazywa się igrzyskami olimpijskimi?
18. Co oznacza określenie: filozofia?
19. Co oznacza współcześnie powiedzenie-„rozciąć węzeł gordyjski”?
20. Między kim i o co toczyła się wojna peloponeska?
21. Z czego zasłynął Miltiades?
22. Kim był Kserkses?
23. Z czego zasłynął Ajschylos?
24. Co to była egida?
25. Kto mógł być obywatelem w Atenach?
26. Co to były wyrocznie?
27. Jakie były cechy charakterystyczne kolumn w stylu jońskim?
28. Jakie miasto założył Aleksander Macedoński w czasie swej wyprawy?
29. Wymień dwa najsłynniejsze dzieła greckiego rzeźbiarza Fidiasza?
30. Czym zajmowała się rada 500 w demokratycznych Atenach?

Podsumowanie:
Nauczyciel wystawia oceny finalistom oraz zbiera uwagi uczniów na temat przeprowadzonej lekcji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla klasy II gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla klasy III gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum hospitacja diagnozująCA

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconWybrane zagadnienia z historii starożytnej grecji I rzymu (dla specj. Socjoekonomika)

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji historii dla gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji dla klasy II gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji dla klasy II gimnazjum

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum. Lekcja poświęcona powtórzeniu I utrwaleniu wiadomości o starożytnej Grecji, przeprowadzona metodą gry dydaktycznej;\"Jeden z dziesięciu\" iconKonspekt lekcji dla klasy III gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom