Wymagania edukacyjne w klasie IV
Pobierz 81.5 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne w klasie IV
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar81.5 Kb.
TypWymagania

Wymagania edukacyjne w klasie IV


Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Uczeń:

• wymienia źródła historyczne, podaje przykłady,

• przy pomocy nauczyciela przedstawia na osi czasu wybrane wydarzenia,

• wymienia symbole narodowe Polski,

• opisuje życie człowieka pierwotnego,

• wyjaśnia, dlaczego pierwsze miasta powstały w dolinach wielkich rzek,

• wskazuje na mapie Nil, Grecję, Rzym,

• opisuje zajęcia dzieci w Sparcie i Atenach,

• opowiada legendę o założeniu Rzymu,

• wyjaśnia, co to jest antyk,

• wyjaśnia znaczenie armii rzymskiej dla państwa

• wymienia ślady starożytności wokół nas.


• wyjaśnia, co to jest średniowiecze,

• wyjaśnia, co to jest: gród, podgrodzie, drużyna,

• opisuje zajęcia mieszkańców miasta w średniowieczu,

• wyjaśnia, kim byli rycerze i jakie mieli obowiązki,

• opisuje wygląd chłopskiej chaty w średniowieczu,

• wyjaśnia znaczenie rzemiosła dla życia miasta średniowiecznego,

• wyjaśnia funkcje klasztoru w średniowieczu,

• wskazuje ślady średniowiecza,

• objaśnia, skąd wywodziła się szlachta,

• opowiada, jak wyglądała praca robotnika w XIX-wiecznej fabryce,

• opisuje, jak wyglądała zagroda chłopska w XIX wieku,

• wymienia miejsca, w których można korzystać z informacji historycznych.


Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)


Uczeń:

• objaśnia, czym zajmuje się historia,

• omawia określenie: drzewo genealogiczne,

• wyjaśnia pojęcia: mała ojczyzna, region,

• omawia korzyści, jakie przyniosła człowiekowi umiejętność rozpalania ognia,

• wymienia zajęcia mieszkańców starożytnych miast,

• wyjaśnia, dlaczego nazywamy Egipt darem Nilu,

• omawia, kim był faraon,

• wymienia zabytki Aten oraz rzymskie budowle,

• wyjaśnia, kim byli gladiatorzy,

• opisuje legionistę i hoplitę,


• wyjaśnia, w jakich miejscach zakładani miasta w średniowieczu,

• opowiada, jak wyglądało życie codzienne mnichów w średniowiecznym klasztorze,

• opisuje zajęcia szlachty i jej rolę w społeczeństwie,

• wyjaśnia, kim byli flisacy i czym się zajmowali,

• omawia określenie „miasto przemysłów

• wyjaśnia, na czym polegała wolność osobista chłopów w XIX wieku,

• wymienia ślady XIX wieku w swojej miejscowości.


Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Uczeń:

• rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny,

• opisuje wybrany eksponat,

• opisuje polskie symbole narodowe,

• omawia postęp w rozwoju człowieka pierwotnego,

• wymienia poznane cywilizacje,

• opisuje, jak wyglądało życie codzienne w starożytnym Egipcie,

• omawia budowle rzymskie,

• przedstawia na osi czasu wybrane zagadnienia.


• wymienia i omawia obyczaje rycerskie,

• objaśnia, na czym polegało zakładanie wsi średniowiecznej,

• omawia przywileje i obowiązki szlachty,

• wyjaśnia, skąd brała się potęga Gdańska,

• wyjaśnia, jak powstały miasta przemysłowe.


Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)


Uczeń:

• tworzy kronikę swojej rodziny,

• objaśnia, na czym polega praca archeologa,

• przedstawia cechy charakterystyczne swojego regionu,

• omawia wpływ środowiska naturalnego na rozwój człowieka,

• uzasadnia twierdzenie: Egipt darem Nilu,

• opisuje poznane zabytki Aten,

• wyjaśnia, co wydarzyło się w Pompejach,

• porównuje sposoby spędzania wolnego czasu w starożytności i obecnie,

• omawia szyk bojowy Greków.


• uzasadnia wyjątkowe znaczenie Krakowa dla średniowiecznej Polski,

• charakteryzuje mieszkańców średniowiecznej wsi,

• omawia, dlaczego tak wielu ludzi w średniowieczu wstępowało

do klasztoru,

• określa pozycję szlachty w społeczeństwie,

• uzasadnia, dlaczego Polskę w XVI wiek nazywano spichlerzem Europy,

• porównuje życie mieszkańców Łodzi z życiem mieszkańców Krakowa czy Gdańska,

• wyjaśnia, co zmieniło w życiu chłopów uzyskanie wolności osobistej i własność ziemi.


Wymagania edukacyjne w klasie V


Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Uczeń:

• wyjaśnia, co to jest prahistoria,

• opowiada, w co wierzyli Egipcjanie,

• wyjaśnia, czym zajmowali się kapłani i jaka była ich pozycja w społeczeństwie,

• rozpoznaje pismo obrazkowe i alfabe­tyczne,

• wymienia najważniejszych bogów grec­kich, opowiada o wierzeniach Greków,

• wyjaśnia znaczenie, jakie miały igrzyska olimpijskie dla starożytnych Greków,

• wymienia osiągnięcia starożytnych Rzy­mian (techniczne i inżynieryjne),

• opowiada o początkach teatru i jego roli w starożytności,

• omawia określenie: religia monoteistycz­na, podaje przykład takiej religii,

• wymienia główne założenia religii chrze­ścijańskiej,

• wymienia, gdzie narodził się islam,

• wymienia wzorce osobowe średniowiecza,

• wyjaśnia cel sprowadzenia do Polski Krzyżaków.


• wymienia przedstawicieli polskiego odro­dzenia,

• wymienia cele wielkich wypraw geogra­ficznych,

• wymienia wielkich odkrywców,

• wymienia uczonych epoki nowożytnej i ich wynalazki,

• tłumaczy określenie „Rzeczpospolita Obojga Narodów",

• wyjaśnia, dlaczego wiek XVIII nazywany jest wiekiem oświecenia, wymienia wiel­kich uczonych i ich wynalazki,

• wymienia przedstawicieli polskiego oświecenia,

• wymienia odkrycia i wynalazki XIX-wieczne,

• wymienia zaborców Polski,

• wskazuje dzieła tworzone „ku pokrzepie­niu serc", w XIX wieku,

• omawia zmiany w życiu człowieka, jakie przyniósł wiek XX,

• wymienia wynalazki XX-wieczne.


Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)


Uczeń:

• wskazuje różnicę między historią a prahi­storią,

• omawia, co zmieniło się w życiu ludzi, gdy nauczyli się wytapiać metale,

• opowiada o budowie piramidy,

• omawia rolę, jaką w historii cywilizacji odegrał wynalazek druku,

• wyjaśnia, dlaczego budowę dróg uważano za ważne zadanie państwa rzymskiego

• wymienia cechy religii żydowskiej,

• omawia główne prawdy wiary chrześci­jańskiej,

• wyjaśnia, jaki był cel budowania w śred­niowieczu katedr,

• wyjaśnia, jaką rolę odgrywała wiara w życiu człowieka średniowiecznego,

• podaje przykłady elementów architektury i sztuki starożytnej,

• objaśnia, na czym polegały krucjaty.

• wyjaśnia, na czym polegał humanizm,

• wymienia przedstawicieli włoskiego odrodzenia

• omawia zmiany, które przyniosły odkrycia geograficzne w ówczesnym świecie (wykorzystuje mapę),

• wymienia państwa sąsiadujące w XVIII wieku z Rzeczpospolitą Obojga Narodów,

• wyjaśnia, czym głównie zajmowano się w epoce oświecenia, kim byli encyklopedyści

• opowiada o obiadach czwartkowych,

• wyjaśnia, co to jest: romantyzm, Wielka Emigracja,

• wymienia kilku romantyków,

• charakteryzuje epokę romantyzmu,

• wyjaśnia znaczenie kultury dla zachowania polskości w XIX wieku,

• wskazuje na mapie podział Rzeczpospolitej między zaborców,

• opowiada o nowych sposobach przekazywania informacji.


Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Uczeń:

• wymienia wielkie epoki prahistorii, tłuma­czy, skąd pochodzą ich nazwy,

• uzasadnia, dlaczego kapłanów darzono

w starożytnym Egipcie szczególnym uzna­niem i szacunkiem,

• odróżnia pismo egipskie, greckie i rzym­skie,

• ukazuje wpływ religii greckiej na kulturę i obyczaje ludności,

• wyjaśnia, czym zajmuje się filozofia,

• wymienia cechy religii rzymskiej,

• opisuje wzorce osobowe w średniowie­czu,

• objaśnia cel powołania zakonów rycer­skich w średniowieczu


• wymienia zmiany w poglądach na świat, jakie przyniosło odrodzenie,

• opowiada o osiągnięciach wybranych przedstawicieli renesansu,

• wyjaśnia, dlaczego na przełomie XV i XVI wieku podejmowano wyprawy geograficzne,

• wyjaśnia, że Rzeczpospolita była w XVI wieku krajem tolerancji religijnej,

• omawia, jaką rolę odgrywali w okresie ro­mantyzmu polscy poeci,

• wyjaśnia, na czym polegała „praca u pod­staw".


Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)


Uczeń:

• wyjaśnia, dlaczego epoka żelaza była przełomem w rozwoju cywilizacji,

• opowiada w prosty sposób historię pisma,

• wskazuje podobieństwa i różnice w wy­obrażeniach bogów przez Egipcjan i Gre­ków,

• porównuje teatr starożytny i współczesny,

• omawia poglądy wybranego filozofa,

• porównuje religie starożytnych Greków i Rzymian z religią Żydów,

• wskazuje podobieństwa i różnice między chrześcijaństwem a judaizmem,

• wymienia główne obowiązki wyznawców islamu,

• omawia cel wypraw krzyżowych.


• porównuje średniowieczny i renesansowy model życia,

• wyjaśnia określenie „człowiek renesans

• omawia problemy i korzyści wynikając z zawarcia unii lubelskiej,

• wymienia tradycje Wschodu i Zachodu przenikające się w kulturze sarmackiej,


• omawia rozwój kultury, nauki i szkolni twa w okresie oświecenia w Polsce,

• omawia, na czym polegała cenzura prasy polskiej pod zaborami.

Wymagania edukacyjne w klasie VI


Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Uczeń:

• wyjaśnia, na czym polegała władza de­spotyczna, podaje przykład,

• wyjaśnia, na czym polegała ateńska de­mokracja, przedstawia zalety demokracji,

• wskazuje na mapie zasięg podbojów Aleksandra Wielkiego,

• tłumaczy pochodzenie słów: cesarz, ce­sarstwo,

• podaje kilka przyczyn upadku imperium rzymskiego,

. opowiada, kim był Karol Wielki, wskazu­je na mapie państwo Karola, wymienia pierwszego historycznego pol­skiego władcę,

• wymienia wydarzenie, dzięki któremu Mieszko l wprowadził swoje państwo do chrześcijańskiej Europy, podaje jego datę

• tłumaczy, na czym polegało rozbicie dzielnicowe,

• wyjaśnia, co to jest: unia personalna, unia realna, podaje przykłady,

• wyjaśnia znaczenie bitwy pod Grunwal­dem, podaje datę

• tłumaczy, na czym polegała demokracja szlachecka,

• wyjaśnia, na czym polegała wolna elekcja, 1 wymienia, z kim Polska prowadziła woj­ny w XVII wieku,

- wymienia przyczyny kryzysu państwa polskiego na przełomie XVII i XVIII wieku,

-wyjaśnia, co to jest konstytucja, wymie­nia państwo, w którym została uchwalo­na po raz pierwszy, podaje datę uchwalenia Konstytucji 3 maja,

-omawia rolę T. Kościuszki w powstaniu 1794 r.

• omawia okoliczności powstania hymnu polskiego,

• wymienia postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej, podaje datę roczną,

• wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego,

• wyjaśnia pojęcia: branka, wojna party­zancka,

• wyjaśnia, dlaczego wojna 1914-1918 zo­stała nazwana światowa,

• omawia znaczenie 11 listopada 1918 r.,

• wyjaśnia, kim był J. Piłsudski,

• wymienia części kraju, w których wystę­powały problemy z ustaleniem granic,

• wymienia dokument, w którym zapisano zasady ustrojowe odrodzonego państwa,

• wyjaśnia, na czym polegał zamach majowy,

• wyjaśnia, na czym polega totalitaryzm, wymienia poznane państwa totalitarne,

• wymienia państwa „osi" i aliantów,

• omawia, czym były obozy koncentracyjne, opowiada, co wydarzyło się w Katyniu, podaje datę zbrodni katyńskiej,

• wymienia znaczące wydarzenia w Polsce w czasie II wojny: powstanie w getcie, powstanie warszawskie,

• tłumaczy, na czym polegał ustrój komu­nistyczny,

• wyjaśnia, czym była opozycja demokra­tyczna w PRL,

• omawia rolę L. Wałęsy w ruchu „Solidar­ność",

-wyjaśnia, na czym polegały obrady Okrą­głego stołu,

-wskazuje na mapie państwa należące do Unii Europejskiej.


Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Uczeń:

• określa sposób władzy faraona,

• wymienia warstwy społeczne w Egipcie,

• omawia postawę Greków wobec zagrożę nią,

• wymienia miejsca bitew grecko-perskich,

• omawia ustrój republikański; wykorzystu­je słownictwo: konsul, senat, dyktator,

• opowiada o dokonaniach Cezara,

• wyjaśnia, co to jest lenno, kim byli wasal, senior,

• opowiada o Mieszku l, wymienia plemiona zamieszkujące terytorium jego państwa,

1-wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskie­go dla Polski, podaje jego datę,

• wymienia uprawnienia papieża i cesarza w średniowieczu,

• omawia założenia testamentu Bolesława Krzywoustego, podaje datę,

• objaśnia znaczenie zjednoczenia ziem dla przyszłości Polski,

• wymienia osiągnięcia króla Kazimierza Wielkiego na polu dyplomacji, gospodar­ki, prawa,

• wyjaśnia przyczyny zbliżenia Polski i Li­twy, doprowadzające do zawarcia unii,

• opisuje przyczyny konfliktu z Krzyżakami,

• omawia znaczenie hołdu pruskiego, podaje rok,

• przedstawia strukturę sejmu walnego,

• wyjaśnia, na czym polegało pospolite ru­szenie,

- wymienia przyczyny prowadzenia wojen przez Polskę w XVII wieku,

-omawia, czym była i w jakim celu zosta­ła ogłoszona Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, - wymienia, jakie prawa gwarantowała społeczeństwu francuskiemu Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, -opowiada o powstaniu kościuszkowskim,

-wyjaśnia przyczyny rozbiorów.


• omawia rolę Legionów Polskich u boku Napoleona,

• opisuje zasady (Kongresowe), na jakich utworzono Królestwo Polskie, podaje datę jego utworzenia,

• wyjaśnia termin Wiosna Ludów,

• wymienia przyczyny wybuchu rewolucji październikowej,

• wyjaśnia, co to był „cud nad Wisłą",

• wskazuje obszar Polski po wytyczeniu granic,

• wymienia konstytucje II Rzeczpospolitej,

• wyjaśnia, na czym polegały rządy sanacji,

• wymienia przywódców państw totalitar­nych,

• wymienia przyczyny wybuchu II wojny światowej, podaje czas trwania wojny,

• opowiada o losach Polski po 1 września 1939 r.,

• wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej,

• omawia, o co walczyła opozycja demo­kratyczna,

• wymienia zasługi prymasa S. Wyszyńskiego dla narodu,

• wymienia przyczyny protestów robotni­czych w Gdańsku,

• tłumaczy, na czym polegała „jesień naro­dów",

• wymienia 3 najważniejsze organy władzy w naszym kraju,

• wyjaśnia, dlaczego państwa europejskie postanowiły się zjednoczyć, podaje datę utworzenia Unii Europejskiej.


Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Uczeń:

• opisuje, w jaki sposób faraon sprawował władzę i jaka była jego rola w państwie,

• tłumaczy, na czym polegały zwyczaje polityczne w Sparcie,

• podaje przyczyny wojen grecko-perskich,

• opowiada o dokonaniach Aleksandra Wielkiego (posługuje się mapą),

• omawia zasady ustroju republikańskiego i sposób zarządzania państwem rzymskim,


• tłumaczy termin Pax Romana,

• opowiada o losach cesarstwa wschodniego,

• opisuje organizację państwa Karola Wiel­kiego,

• wyjaśnia, na czym polegał system feudalny,

• omawia przyczyny i znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka l,

• opowiada o rządach Bolesława Chrobre­go, wyjaśnia znaczenie jego koronacji i podaje jej datę,

• wyjaśnia, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego,

• omawia rolę Władysława Łokietka w zjednoczeniu ziem polskich, podaje datę jego koronacji,

-wyjaśnia, co to jest lokacja

- uzasadnia przydomek Wielki w odniesie­niu do króla Kazimierza,

-wymienia postanowienia unii lubelskiej,

-wyjaśnia znaczenie konfederacji war­szawskiej,

-wymienia przyczyny i skutki wojen pro­wadzonych przez Rzeczpospolita w XVII wieku,

• podaje czas trwania potopu szwedzkiego i rok wybuchu powstania Chmielnickiego,

• opisuje rolę magnaterii w państwie,

-wymienia przyczyny słabości Rzeczpo­spolitej w XVII wieku,

- omawia konse­kwencje zasady liberum veto dla sejmo­wych obrad,

-przedstawia, jakie zmiany w życiu społe­czeństwa i w nauce przyniosło oświecenie,

-wymienia Polaków walczących o niepod­ległość Stanów Zjednoczonych,

-podaje przyczyny zawarcia konfederacji barskiej,

-wyjaśnia, dlaczego targowica stała się symbolem zdrady narodowej.


• przedstawia dążenia Napoleona,

• wyjaśnia, jakie znaczenie miały dla Pola­ków wydarzenia okresu napoleońskiego,

• omawia skutki powstań narodowych,

• przedstawia podstawowe wydarzenia l wojny,

• wymienia skutki rewolucji październiko­wej dla Polaków,

• omawia rolę J. Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości,

• wymienia etapy walki o granice odrodzo­nej Polski,

• wymienia przeprowadzone reformy w od­rodzonym państwie polskim,

• wymienia główne założenia ustrojowe konstytucji marcowej,

• wymienia główne założenia ustrojowe konstytucji kwietniowej,

• wyjaśnia, dlaczego J. Piłsudski dokonał zamachu majowego, podaje datę

• podaje źródła totalitaryzmu,

• przedstawia przyczyny wybuchu II wojny światowej,

• wyjaśnia, czym był holocaust,

• opowiada o „polskim wrześniu",

• tłumaczy, kiedy i w jakich okoliczno­ściach komuniści zdobyli władzę w Pol­sce, podaje rok utworzenia PRL,

• wyjaśnia, czym był Układ Warszawski i RWPG,

• objaśnia, na czym polegał stan wojenny i dlaczego został ogłoszony, podaje datę,

• wyjaśnia, jaka rolę odegrała „Solidar­ność" w zmaganiach z komunizmem, po­daje datę zwycięstwa „Solidarności" w wyborach,

• wyjaśnia, czym różni się ustrój obecnej Polski od ustroju z czasów PRL.


Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Uczeń:

• przedstawia sposób funkcjonowania państwa egipskiego,

• opisuje podział społeczeństwa w pań­stwie egipskim oraz rolę poszczególnych grup społecznych,

• porównuje zwyczaje polityczne w Ate­nach i Sparcie,

• wyjaśnia, dlaczego Maraton, Termopile, Salamina mają znaczenie symboliczne,

• tworzy charakterystykę Aleksandra Wiel­kiego,

• omawia podboje i rozwój imperium rzymskiego (posługuje się mapą),

• objaśnia znaczenie prawa rzymskiego dla kształtowania się systemów prawnych Eu ropy,

• ocenia panowanie Karola Wielkiego,

• omawia terytorium i sposób zarządzania państwem Mieszka l,

• dokonuje oceny sprawowania rządów przez Bolesława Chrobrego,

• omawia konsekwencje testamentu Bole­sława Krzywoustego,

• formułuje wnioski oceniające panowanie Kazimierza Wielkiego,

- omawia okoliczności zawarcia unii lubel­skiej,

- omawia funkcje senatu, izby poselskiej, kompetencje króla i jego pozycję w sej­mie,

- przedstawia wady i zalety wolnej elekcji,

-charakteryzuje czasy saskie w Rzeczpo­spolitej,

-wyjaśnia, na czym polegał absolutyzm oświecony, wymienia państwa, w których panował,

-wyjaśnia określenia: umowa społeczna, trójpodział władz,

-opisuje zasady organizacji władzy w Sta­nach Zjednoczonych na podstawie kon­stytucji,

• przedstawia zmiany w ustroju Francji, ja­kie zaszły po wybuchu rewolucji,

-przedstawia okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja,

-omawia przebieg i skutki insurekcji ko­ściuszkowskiej (wykorzystuje mapę).


• przedstawia dokonania Napoleona, które przetrwały jego upadek,

• ocenia znaczenie epoki napoleońskiej sprawy polskiej,

• wypowiada się na temat przyczyn upadku powstań,

• wyjaśnia, że w XIX wieku ukształtował się zasady nowoczesnego państwa demokratycznego,

• przedstawia wpływ idei narodowych na hasła Wiosny Ludów,

• wyjaśnia, dlaczego l wojna światowa dawała Polakom szansę na niepodle­głość,

• omawia, na czym polegały problemy z ustaleniem granic i jak je rozwiązane

• omawia zadania, jakie miały władze 01 rodzonego państwa polskiego,

• omawia różnice między konstytucja m;rcową a kwietniowa,

• porównuje faszyzm ze stalinizmem,

• omawia krótko przebieg II wojny światowej

• opowiada o głównych wydarzeniach II wojny w Polsce (podaje rok wybuchu i czas trwania powstania warszawskiego

• omawia zmiany społeczne, jakie przeprowadzili komuniści po zdobyciu władzy

• wyjaśnia, dlaczego powstanie opozycji demokratycznej stanowiło przełom w historii PRL,

• przedstawia rolę „Solidarności" w historii Polski,

• wyjaśnia, w jaki sposób obrady Okrągłego stołu i wyborcze zwycięstwo dopro­wadziły do odzyskania niepodległości.

System oceniania z historii

Opracowała M. Szymanowicz

2004/2005  1. wymagania edukacyjne

- ocenę niedostateczną z przedmiotu otrzymuje uczeń który mimo pomocy nauczyciela, przy uwzględnieniu zaleceń PPP nie wykazał się znajomością wymagań koniecznych.

- ocenę celującą może otrzymać uczeń, który wykorzystuje w swojej pracy wiadomości wykraczające poza program nauczania i opanował wymagania dopełniające


  1. częstotliwość oceniania

- sprawdzian pisemny po ukończeniu każdego działu

- min. jedna ocena z odpowiedzi (ustna, pisemna) w semestrze

- min jedna ocena w semestrze z zad. dom.

- jeden raz w roku sprawdzony zeszyt


  1. warunki i sposoby poprawy oceny zgodne z SSO
  1. sposób informowania o ocenach zgodny z SSODodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z historii w klasie IV

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z historii w klasie IV

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z geografii w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z informatyki w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z chemii w klasie 2

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne w klasie IV iconWymagania edukacyjne w klasie III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom