Historia ustroju Polski
Pobierz 31.56 Kb.
NazwaHistoria ustroju Polski
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar31.56 Kb.
TypDokumentacja
Przedmiot: Historia ustroju Polski


Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: studia niestacjonarne III rok, spec. nauczycielska

Liczba godzin: 15

Prowadzący: dr Mariusz Majewski

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie


Wykaz tematów:


 1. Zajęcia organizacyjne.

 2. Monarchia patrymonialna.

 3. Zarządzanie monarchią wczesnopiastowską.

 4. Monarchia stanowa.

 5. Przywileje stanowe.

 6. Rzeczypospolita Szlachecka.

 7. Powstanie Sejmu Walnego.

 8. Monarchia konstytucyjna.

 9. Prawo i sądy w okresie monarchii konstytucyjnej.

 10. Okres zaborów.

 11. Królestwo Polskie (1831 – 1864)

 12. Królestwo Polskie po 1864 r.

 13. Podział administracyjny ziem polskich pod zaborami.

 14. Ziemie polskie 1914 – 1918.

 15. Zalążki państwowości polskiej.
Lp. 1-2

Zajęcia organizacyjne

Zakres tematyczny: cezury, ogólna charakterystyka okresów, państwo i społeczeństwo, ustrój i jego istota, organizacja ćwiczeń omówienie literatury.Lp. 3-4

Monarchia patrymonialna


Zakres tematyczny:

Początki państwowości polskiej, zasady następstwa tronu, charakter monarchii patrymonialnej, zasada senioratu i pryncypatu, skarbowość, zarządzanie państwem, urzędy, organizacja kościelna na ziemiach polskich, przywileje na rzecz kościoła, przywileje i ich rodzaje, prawo zwyczajowe, prawo niemieckie na ziemiach polskich. Osadnictwo na prawie polskim i niemieckim (lokacje miast i wsi), rola zasadźcy, organizacja wsi i miast.

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, W=wa 2005,

Literatura pomocnicza:

Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich; Kronika Galla Anonima (Zjazd Gnieźnieński z 1000 r.; Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 r. według kroniki mistrza Wincentego (Kadłubka), Księga Henrykowska.
Lp. 5-6

Monarchia stanowa

Zakres tematyczny:

Organizacja Królestwa Polskiego, władza królewska, następstwo tronu, terytorium państwa, urzędy, skarbowość, powstanie monarchii stanowej, przywileje stanu rycerskiego, duchownego, mieszczańskiego i smardów. Sądownictwo (sądy: ziemskie, grodzkie, podkomorskie, wojewodzińskie, królewskie, kościelne, miejskie oraz wiejskie.

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, W-wa 2005,

Literatura pomocnicza: Statuty Wiślickie
Lp. 7-8

Rzeczypospolita Szlachecka


Zakres tematyczny:

Ustrój państwa i związane z tym koncepcje prawno – ustrojowe, demokracja szlachecka, wolna elekcja, Konstytucja Nihil Novi. Społeczeństwo Rzeczypospolitej: podziały wewnętrzne stanów, nobilitacja, mieszczanie, chłopi - formy poddaństwa, ,,ludzie luźni”. Polityka skarbowa- Trybunał Skarbowy. Bezkrólewie (instytucja interreksa), elekcja, rola króla w państwie (władza ustawodawcza; sądownicza; prawo mianowania urzędników; zwierzchnictwo nad lennami; kierowanie polityką zagraniczną; ograniczenia władzy królewskiej: elekcja viritim, pacta convecta, artykuły henrykowskie. Sejm Walny (powstanie; organizacja; skład; funkcjonowanie; kompetencje; zrywanie Sejmów); konfederacje (rodzaje; organizacja; skład; funkcjonowanie); urzędy w Rzeczypospolitej Szlacheckie. Sądownictwo

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005,

Literatura pomocnicza:

Konstytucja Nihil Novi z 1505 r.;

S. Orzechowski, Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana, opracował J. Starnawski, Przemyśl 1984;

K. Kosiński, Szermierze poprawy Rzeczypospolitej, Poznań 1920.
Lp. 9-10

Monarchia konstytucyjna

Zakres tematyczny:

Myśl prawno – polityczna doby Oświecenia i jej wpływ na ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Konstytucja 3 Maja. Ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego. Reformy z lat 1764 – 1775 skarbowe, wojskowe, szkolnictwa miast, gospodarcze. Ograniczenia władzy królewskiej, Rada Nieustająca. Prawo i sądy w okresie monarchii konstytucyjnej. Konstytucja 3 Maja. Sejm (skład, uprawnienia, organizacja); sejmiki (skład, uprawnienia); Straż Praw. Upadek I Rzeczypospolitej


Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, W-wa 2005,

Ajnenkiel A, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001

Literatura pomocnicza:

A. Ohanowicz, Z. Radwański, Ostatnia próba kodyfikacji prawa cywilnego w Rzeczypospolitej szlacheckiej (Kodeks Stanisława Augusta), ,,Państwo i Prawo” 1952, z. 11; Ustawa o sejmikach, Ustawa o Miastach Królewskich, Ustawa Rządowa z dnia 3 Maja
Lp. 11-12

Okres zaborów


Zakres tematyczny:

Księstwo Warszawskie. Monarcha, Izba Poselska, Senat, Rada Stanu, Rada Ministrów, administracja centralna i terytorialna, sądownictwo (cywilne, karne). Królestwo Polskie (1815 – 1831). Zasady konstytucji, stanowisko prawne króla, Senat, Izba Poselska, skład, uprawnienia); Rada Stanu (Rada Administracyjna, Zgromadzenie Ogólne); Najwyższa Izba Obrachunkowa; Prokuratoria Generalna; administracja terenowa; skarbowość, sądownictwo (cywilne, karne). Powstanie listopadowe. Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków (Senat, Zgromadzenie Reprezentantów, sądownictwo; powstanie krakowskie), Wolne Miasto Gdańsk. Królestwo Polskie (1831 – 1864) (skutki powstania listopadowego, statut organiczny, reformy Aleksandra Wielopolskiego, powstanie styczniowe. Uwłaszczenie chłopów. Galicja- podstawy prawne istnienia monarchii dualistycznej. Autonomia Galicji (Sejm Galicyjski, Wydział Krajowy, Rada Szkolna Krajowa)

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005,

Ajnenkiel A, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001

Literatura pomocnicza: Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa Polskiego, K. Grzybowski, Galicja 1848 – 1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków 1959
Lp. 13

Zakres tematyczny: Królestwo Polskie po 1864 r.

Skutki powstania styczniowego. Partie polityczne na ziemiach polskich i ich udział w życiu parlamentarnym państw zaborczych. Prawo pod zaborami. Sądownictwo administracyjne. Podział administracyjny ziem polskich pod zaborami; samorząd: terytorialny, gospodarczy, zawodowy. Prawo cywilne i karne. Postępowanie cywilne i karne

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005,

Literatura pomocnicza:

H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 200, M. Pietrzak, Model demokratycznego państwa prawnego, ,,Studia Konstytucyjne” 1990, t. 7, Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego
Lp. 14

Ziemie polskie 1914 – 1918.

Zakres tematyczny: Władze okupacyjne, deklaracje państw zaborczych, zalążki państwowości polskiej (Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Rada Stanu, samorząd terytorialny, sądy królewsko – polskie, Polska Komisja Likwidacyjna, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie.

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005,

Ajnenkiel A, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001

Literatura pomocnicza:

Odezwa ks. Mikołaja Mikołajewicza do Polaków, Akt 5 listopadaLiteratura:


 1. Podstawowa:


Ajnenkiel A, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001

Bardach J. Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003

Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia państwa i prawa Polski. Zarys wykładu, Poznań 1994

Gajewski S., Nowacka K. M., Historia ustroju Polski 966 – 1997, Olsztyn 2003

Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006

Łaszewski R., Salmonowicz S., Historia ustroju Polski, Toruń 2001 1. Uzupełniająca:


Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997

Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. 1-2, Warszawa 1990

Werde M., Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Warszawa 2005 Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, red. A. Korbowicz, Lublin 1996

J. Sawicki, Wybór tekstów źródłowych z Historii Państwa i Prawa Polskiego, t. I, część 1, Warszawa 1952; t. I, część 2, Warszawa 1951; t. II, Warszawa 1953, M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 1987, Warszawa 2001

G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 2002

M. Handelsman, Trzy Konstytucye (1791, 1807, 1815), Warszawa – Lwów 1915

Konstytucje w Polsce 1791 – 1990. Wybór i opracowanie T. Kołodziejczyk, M. Pomianowska, Warszawa 1990

Tryby uchwalania polskich konstytucji, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1998

S. Godek, M. Wilczek – Karczewska, Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór źródeł, Warszawa 2006.DIII 17c

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia ustroju Polski iconHistoria ustroju polski na tle porównawczym

Historia ustroju Polski iconHistoria ustroju Polski Kod ects: 08. 3-xxxx-140 Punkty ects: 2

Historia ustroju Polski iconHistoria ustroju I prawa polskiego

Historia ustroju Polski icon— Ćwiczenia z Historii ustroju Polski —

Historia ustroju Polski iconPlan ćwiczeń z historii ustroju Polski I rzeczpospolita

Historia ustroju Polski iconHistoria ustroju I administracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Historia ustroju Polski iconRozdziały z podręcznika – obowiązkowe do egzaminu z Historii ustroju I prawa Polski

Historia ustroju Polski iconHistoria Polski Historia mniejszości narodowych I etnicznych w Polsce

Historia ustroju Polski iconHistoria dla maturzystów wybór literatury Historia Polski

Historia ustroju Polski iconHistoria powszechna I polski XX w.: Episkopat polski wobec eskalacji komunistycznych represji w kraju po 1945 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom