Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum
Pobierz 66.43 Kb.
NazwaPlan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar66.43 Kb.
TypDokumentacja
Plan wynikowy


Historia – klasa II gimnazjum

Czasy Nowożytne

I. semestr


dział

nr

lekcji

temat lekcji


wymagania podstawowe

wymagania

ponadpodstawowe

Ścieżka

edukacyjna

Ilość

godzin
1.

Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie zakresu wymagań i przedmiotowego systemu oceniania.


1h

Czas odkryć.

Czas odnowy.

Czas zmian.

2.

Średniowieczne wynalazki zmieniają świat.

Uczeń potrafi:

- wymienić najważniejsze wynalazki średniowiecza

- określić ich najważniejsze skutki dla życia człowieka tamtych czasów

- umieścić w czasie wynalazek Jana Gutenberga

Uczeń potrafi:

- uporządkować w kolejności najważniejsze wynalazki średniowiecza

- wyjaśnić na czym polegała „rewolucyjność wynalazku Jana Gutenberga”

- wskazać znaczenie tych wynalazków dla współczesnego człowieka

- rozpoznać na ilustracji warsztat drukarski, karawelę

- wskazać czas i drogi przenikania tych wynalazków na ziemie polskie

Edukacja europejska;

Edukacja czytelnicza i medialna

1h
3.

W czasach renesansu.

Uczeń potrafi:

- umieścić w czasie i przestrzeni renesans i humanizm

- wymienić cechy charakterystyczne renesansu

- wymienić cechy charakterystyczne humanizmu i rozpoznać je w tekście źródłowym

- podać najważniejszych myślicieli – humanistów: Franciszka Petrarki, Erazma z Rotterdamu, Niccolo Machiavellego, Thomasa More’a


Uczeń potrafi:

- wyjaśnić terminy: renesansu i humanizmu, Rzeczpospolitej humanistów

- na podstawie Franciszka Petrarki scharakteryzować biografię twórcy doby renesansu

- określić dzieła i opisać poglądy Erazma z Rotterdamu, Piccolo Machiavellego i Thomasa More’a

- określić znaczenie tych poglądów dla człowieka współczesnego

- rozpoznać portrety: Erazma z Rotterdamu, Piccolo Machiavellego i Thomasa More’a

- scharakteryzować rolę kobiety w okresie renesansu

Edukacja europejska;

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej; Edukacja filozoficzna; Edukacja czytelnicza i medialna

1h
4.

Florencja – wielki warsztat sztuk pięknych.

Uczeń potrafi:

- wymienić renesansowych mecenasów sztuki

- podać najważniejszych przedstawicieli architektury i sztuki: Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michała Anioła oraz ich dzieła

- rozpoznać najważniejsze działa twórców renesansu

- rozpoznać zabytki sztuki renesansu

Zna termin - mecenas

Uczeń potrafi:

- na podstawie Wawrzyńca Wspaniałego scharakteryzować renesansowego mecenasa sztuki

- scharakteryzować twórczość: Leonardo da Vinci, Michała Anioła oraz Albrechta Durera i Tycjana oraz je rozpoznać

- wskazać w twórczości artystów odrodzenia cechy charakterystyczne tej epoki

- wyjaśnić termin - mecenas

Edukacja europejska; kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej

1h
5.

Żagle i armaty, czyli Europa odkrywa świat.

Uczeń potrafi:

- najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych

- wymienić najważniejszych odkrywców przełomu XV/XVI wieku: Krzysztofa Kolumba, Casco da Gama i Ferdynanda Magellana

- wskazać czas tych wypraw i ich trasy

- wymienić najważniejsze państwa inicjujące odkrycia geograficzne

- wymienić najważniejsze skutki dla Europy i terenów odkrywanych

Zna terminy: konkwistadorzy, dualizm gospodarczy Europy, rewolucja cen

Zna ludy zamieszkujące Amerykę Środkową i Południową: Azteków, Majów, Inków

Zna postacie: Hermana Corteza, Francisco Pizarro


Uczeń potrafi:

- scharakteryzować przyczyny wielkich odkryć geograficznych

- podać odkrywców, trasy ich wypraw i wskazać na mapie tereny odkrywane w XV i XVI wieku

- scharakteryzować skutki wielkich odkryć geograficznych

- wskazać na mapie tereny kolonizowane przez poszczególne państwa europejskie

- wskazać tereny rozwoju cywilizacji: Azteków, Majów, Inków

- krótko scharakteryzować cywilizacje prekolumbijskie

- opisać metody podboju Hiszpanów i Portugalczyków

- wskazać skutki wielkich odkryć geograficznych dla współczesnego człowieka

- wyjaśnić terminy: konkwistadorzy, dualizm gospodarczy Europy, rewolucja cen

Edukacja europejska

2h
6.

Chrześcijaństwo podzielone.

Uczeń potrafi:

- wskazać najważniejsze przyczyny reformacji

- podać przyczyny, czas, miejsce oraz formę wystąpienia Marcina Lutra

- wymienić najważniejszych reformatorów religijnych XVI w.: M. Lutra, J. Kalwina, Henryka VIII

- wymienić najważniejsze zasady doktrynalne wyznań protestanckich

- wskazać lata wojen religijnych w Niemczech

- określić rok i postanowienia pokoju w Augsburgu

Uczeń potrafi:

- scharakteryzować przyczyny reformacji (uwzględniając różne płaszczyzny procesu historycznego)

- opisać reformację w Niemczech

- scharakteryzować: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm

- wskazać na podobieństwa i różnice katolicyzmu i wyznań protestanckich

- rozpoznać wizerunki: Marcina Lutra, Jana Kalwina i Henryka VIII

- wskazać na znaczenie Elżbiety Wielkiej dla kościoła anglikańskiego

- scharakteryzować mapę religii europejskich w XVI w. i dziś

- wyjaśnić pojęcia: odpusty, reformacja, protestantyzm, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, zasada predestynacji

Edukacja europejska

1h
7.

Duch odnowy w Kościele katolickim.

Uczeń potrafi:

- wymienić najważniejsze przyczyny zwołania soboru trydenckiego

- określić czas trwania soboru trydenckiego

- podać papieża, który sobór zainicjował

- wymienić najważniejsze decyzje soboru dotyczące reform Kościoła i walki z protestantyzmem

- podać założyciela Towarzystwa Jezusowego i określić jego charyzmat

Zna terminy: inkwizycja, Indeks ksiąg zakazanych, kolegium jezuickie

Uczeń potrafi:

- scharakteryzować genezę kontrreformacji

- opisać dwa nurty działań Kościoła katolickiego po wystąpieniu Marcina Lutra

- scharakteryzować działalność Towarzystwa Jezusowego

- rozpoznać wizerunek Ignacego Loyoli

- wskazać na elementy trydenckie w dzisiejszym Kościele katolickim

- wyjaśnić terminy: kontrreformacja, reforma Kościoła katolickiego, inkwizycja, Indeks ksiąg zakazanych, kolegium jezuickie

Edukacja europejska

1h
8.

Wojny religijne w Europie.

Uczeń potrafi:

- wskazać państwa w których doszło do konfliktów związanych z reformacją: Francja i Niderlandy

- określić rok nocy św. Bartłomieja

- podać czas i warunki zakończenia tych konfliktów

- wymienić skutki wojen religijnych dla tych państw

Zna termin - sceptycyzm

Uczeń potrafi:

- scharakteryzować konflikty religijne we Francji i Niderlandach

- wskazać na rolę Filipa II w konfliktach religijnych w Hiszpanii i Niderlandach

- określić wpływ konfliktów religijnych na nowożytną filozofię

- wyjaśnić termin - sceptycyzm

Edukacja europejska

1h
9.

Początki nowożytnej Europy – powtórzenie i sprawdzian

Uczeń potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poziomu podstawowego

Uczeń potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poziomu ponadpodstawowego

Edukacja europejska

2h

Polska Złotego Wieku

10.

Rzeczpospolita szlachecka.

Uczeń potrafi:

- wymienić cechy charakterystyczne osoby przynależącej do stanu szlacheckiego

- dokonać podziały społecznego w ramach stanu szlacheckiego

- wymienić najważniejsze przywileje stanu szlacheckiego

- określić czas powstania dwuizbowego sejmu

- wymienić izby i określić skład sejmu walnego

- podać najważniejsze kompetencje króla i sejmu walnego

- określić rok i najważniejsze postanowienie nihil novi

- wyjaśnić termin – demokracja szlachecka

Uczeń potrafi:

- scharakteryzować pozycję szlachty w XVI wiecznym społeczeństwie

- przedstawić genezę sejmu walnego

- wymienić urzędników wchodzących w skład senatu i sposób wyłaniania posłów

- scharakteryzować ustrój Polski w XVI wieku

- określić czas i postanowienia najważniejszych przywilejów
2h
11.

Gospodarka polska w XVI wieku.

Uczeń potrafi:

- wymienić grupy społeczne i narodowe w szesnastowiecznej Polsce

- wskazać najważniejsze źródła dochodów polskiego szlachcica

- określić powinności chłopskie

- wskazać na mapie najważniejsze miasta w Polsce

- określić najważniejsze źródła dochodów mieszczanina

- wymienić zawody wykonywane na ziemiach polskich przez Żydów

- wyjaśnić terminy – folwark, pańszczyzna, sołtys


Uczeń potrafi:

- wpływ przemian gospodarki europejskiej na dochody polskiej szlachty

- dokonać analizy fragmentu Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego

- scharakteryzować mechanizmy działania folwarku pańszczyźnianego

- przedstawić pozycję miast w szesnastowiecznej Polsce

- przedstawić źródła ekonomiczne konfliktu szlachty z mieszczanami

- scharakteryzować pozycję społeczną Żydów
1h
12.

Panowanie Zygmunta Starego.

Uczeń potrafi:

- umieścić w czasie panowanie: Zygmunta Starego, Bony Sforzy

- wymienić najważniejsze działania Zygmunta Starego w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej

- podać najważniejsze zasługi dla Polski Bony Sforzy

- określić czas zjazdu w Wiedniu i śmierci Ludwika pod Mohaczem

- umieścić w czasie i przestrzeni hołd pruski oraz wymienić jego głównych bohaterów

- wyjaśnić terminy: Złoty Wiek, polityka dynastyczna Jagiellonów, hołd pruski, Prusy Królewskie, Prusy KsiążęceUczeń potrafi:

- przedstawić postać Jana Tarnowskiego z punktu widzenia epoki renesansu

- wskazać na drzewie genealogicznym związki Jagiellonów i Habsburgów

- rozpoznać postacie Zygmunta Starego i Bony Sforzy

- wskazać na najważniejsze uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w czasach Zygmunta Starego

- scharakteryzować panowanie Zygmunta Starego

- podać przyczyny zagrożenia moskiewskiego i wykorzystując mapę opisać konflikt z tym państwem

- przedstawić przyczyny i skutki hołdu pruskiego 1525 r. oraz dokonać ich oceny

- wskazać na mapie Prusy Królewskie i Książęce

Edukacja europejska; Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej

1h
13.

Panowanie Zygmunta Augusta.

Uczeń potrafi:

- umieścić w czasie panowanie Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny

- przedstawić okoliczności przyłączenia do Polski Inflant

- umieścić w czasie ruch egzekucyjny i wymienić jego najważniejsze żądania

- umieścić w czasie sejm w Piotrkowie

- podać czas i najważniejsze postanowienia unii w Lublinie

- wskazać na mapie zasięg Rzeczypospolitej

- wyjaśnić terminy: Inflanty, ruch egzekucyjny, unia personalna i realna, Rzeczpospolita, Korona, Litwa


Uczeń potrafi:

- wskazać na drzewie genealogicznym związki Jagiellonów i Habsburgów

- rozpoznać postacie Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny

- opisać genezę problemu inflanckiego

- scharakteryzować rolę ruchu egzekucyjnego w Polsce XVI wieku

- przedstawić genezę, postanowienia i skutki(bliższe i dalsze) unii w Lublinie

- scharakteryzować przy pomocy mapy organizację terytorialną Rzeczypospolitej po unii w Lublinie

- wymienić narody wchodzące w skład Rzeczypospolitej

- rozpoznać i krótko scharakteryzować obraz J. Matejki, Unia w Lublinie

- wymienić najważniejsze dla Rzeczpospolitej skutki bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta

Edukacja europejska; Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej

1h
14.

Państwo bez stosów. Sprawy wyznaniowe w Koronie i na Litwie.

Uczeń potrafi:

- określić najważniejsze przyczyny rozwoju reformacji na ziemiach polskich

- wymienić wyznania Rzeczypospolitej i ich zasięg terytorialny

- podać działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego

- umieścić w czasie i wymienić postanowienia aktu konfederacji warszawskiej

- wyjaśnić terminy: tolerancja, arianie, perła tolerancji polskiej

Uczeń potrafi:

- na podstawie biografii Konstantego Ostrogskiego omówić problemy wyznaniowe Rzeczpospolitej

- scharakteryzować powstanie i rozwój wyznań protestanckich na ziemiach polskich w XVI wieku

- wskazać na mapie najważniejsze ośrodki polskiej reformacji

- wyjaśnić fenomen tolerancji religijnej na ziemiach polskich w XVI wieku


Edukacja europejska;;

Edukacja regionalna

1h
15.

Pierwsi królowie elekcyjni.

Uczeń potrafi:

- umieścić w czasie: pierwszą wolną elekcję, lata panowania: Henryka Walezego i Stefana Batorego, podpisania pierwszych artykułów henrykowskich i pacta conventa oraz wojny z Moskwą i pokoju w Jamie Zapolskim

- wymienić

- wyjaśnić terminy: bezkrólewie, wolna elekcja, artykuły henrykowskie, pacta conventa, rokosz


Uczeń potrafi:

- scharakteryzować zasady wyboru króla po śmierci Zygmunta Augusta

- wymienić najważniejsze postanowienia pierwszych artykułów henrykowskich i pacta conventa

- rozpoznać postacie Henryka Walezego i Stefana Batorego

- scharakteryzować politykę wewnętrzną i zagraniczną Stefana Batorego

- wskazać na podstawie genealogii związek Stefana Batorego z dynastią Jagiellonów

- dokonać oceny panowania Stefana Batorego

- wyjaśnić terminy: intrrex, elekcja viritim

Edukacja europejska

1h
16.

Kultura polskiego odrodzenia.

Uczeń potrafi:

- umieścić w czasie renesans na ziemiach polskich

- wymienić najważniejsze ośrodki kultury polskiego odrodzenia: dwór królewski, dwory magnackie (świeckie i duchowne), szkoły, drukarnie

- podać najważniejszych przedstawicieli polskiego renesansu: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Pawła Włodkowica, Mikołaja Kopernika, Bartolomeo Berrecci oraz określić ich zasługi dla kultury

- określić znaczenie Wawelu dla polskiej sztuki i architektury XVI wieku

- rozpoznać zabytki sztuki renesansowej

Uczeń potrafi:

- wskazać na drogi, którymi renesans docierał na ziemie Rzeczypospolitej

- scharakteryzować rozwój kultury duchowej i materialnej polskiego renesansu

- wskazać na znaczenie kultury Złotego wieku dla współczesnego człowieka

- wyjaśnić terminy: attyka, arkada, krużganki, fryz, arras, gobelin, kasetony

Edukacja europejska; Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej; Edukacja filozoficzna; Edukacja czytelnicza i medialna

2h
17.

Złoty wiek w Polsce powtórzenie wiadomości i sprawdzian

Uczeń potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poziomu podstawowego

Uczeń potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poziomu ponadpodstawowego

Edukacja europejska; Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej; Edukacja filozoficzna;

2h

Wiek XVII

18.

Europa XVII wieku.

Uczeń potrafi:

- na podstawie mapy wymienić państwa XVII wieku decydujące o układzie sił w Europie

- wskazać dynastię Habsburgów i państwa jej podległe

- wymienić kilka przyczyn rodzących konflikty w ówczesnej Europie

- określić ramy chronologiczne i obozy w wojnie trzydziestoletniej

- podać rok i najważniejsze postanowienia pokoju westfalskiego

Uczeń potrafi:

- na podstawie życia i myśli filozoficznej Barucha Spinozy określić najważniejsze idee XVII wieku

- wymienić najważniejszych władców i rody siedemnastowiecznej Europy

- scharakteryzować wojnę trzydziestoletnią

- określić nowy układ sił w Europie po wojnie trzydziestoletniej

- porównać mapę Europy, przed i po zakończeniu wojny trzydziestoletniej

- wyjaśnić termin – defenestracja praska


Edukacja europejska;;

1h
19.

Życie codzienne w XVII wieku na wsi i w mieście.

Uczeń potrafi:

- podać zajęcia ludzi żyjących na wsi i w mieście

- określić metody pracy na wsi i w mieście

- wskazać na mapie największe miasta i centra gospodarcze ówczesnej Europy

- wymienić cechy charakterystyczne życia na wsi w XVII wieku

- wymienić cechy charakterystyczne

- określić przyczyny konfliktów społecznych w ówczesnej Europie

- wymienić przyczyny i metody prześladowań

- wyjaśnić terminy bank, kompania handlowa, manufaktura, giełda

Uczeń potrafi:

- scharakteryzować mechanizmy gospodarcze XVII wieku

- wskazać na zróżnicowane warunki życia w różnych krajach i grupach społecznych

- podać przyczyny tych różnic społecznych

- scharakteryzować problem braku tolerancji w Europie XVII wieku


Edukacja europejska; edukacja regionalna; Edukacja prozdrowotna

Edukacja ekologiczna

1h
20.

Sąsiedzi polski w XVII wieku.

Uczeń potrafi:

- wymienić i wskazać na mapie sąsiadów Rzeczpospolitej w XVII wieku

- podać ich najważniejszych władców i dynastie z których pochodzą

- określić cechy charakterystyczne rządów w tych państwach

- podać etapy jednoczenia ziem ruskich

- wyjaśnić terminy: car, wielka smuta, bojar


Uczeń potrafi:

- scharakteryzować wzrost znaczenia Szwecji na arenie międzynarodowej

- przedstawić przyczyny i etapy kształtowania się potęgi Rosji od XV do XVII wieku

- genezę potęgi tureckiej w XVII wieku

- wskazać na potencjalne pola konfliktu między Rzeczpospolitą a jej sąsiadami w XVII wieku


Edukacja europejska

2h

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy Historia – klasa I gimnazjum

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy Historia – klasa III gimnazjum

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy historia klasa I gimnazjum-nauczanie indywidualne

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy historia klasa III gimnazjum-nauczanie indywidualne

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconBliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 plan wynikowy

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconWynikowy plan nauczania Gimnazjum. Klasa III

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy fizyka I astronomia – klasa III gimnazjum

Plan wynikowy Historia – klasa II gimnazjum iconPlan wynikowy do programu matematyka 2001 Gimnazjum klasa 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom