1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e
Pobierz 0.73 Mb.
Nazwa1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e
strona1/6
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6
1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r. p.n.e. – 393r. n.e.

Pierwsze starożytne igrzyska odbyły się w 776r. p.n.e. zostały one zdjęte z życia publicznego w roku 393 n.e. na zlecenie cesarstwa rzymskiego, gdyż uznano je za przejaw kultu bogów pogańskich. Przywrócono je dopiero w roku 1896r. n.e.

Igrzyska starogreckie miały miejsce w 776 r. p.n.e. Miały one program sportowy, były połączone z kultem religijnym. Największa sławę uzyskały igrzyska olimpijskie odbywające się co 4 lata w Olimpii. Centralne miejsce zajmował stadion. Dla widzów przeznaczona była skarpa.

I dzień – przygotowanie segregowanie i przysięga uczestników.

II dzień - zawody chłopców bieg, mocowanie się, walka na pięści, po południu pankration oraz ofiara ku czci Achillesa i Pelopsa.

IV i V dzień - zawody hippiczne, pentatlon, bieg hoplitów

VI dzień - dekoracja zwycięzców, uczta dla gości

Igrzyska Pytyjskie w Delfach odbywały się na cześć Apollina co 4 lata w 3 roku olimpiady. Miały na początku charakter konkurencji śpiewu i muzyki, z czasem wprowadzono konkurencje sportowe. Igrzyska Istmijskie pod Koryntem odbywały się co 4 lata w programie występowały konkurencje hippiczne, wioślarskie, żeglarskie, gimnastyczne i muzyczne. Igrzyska Nemejskie w nemie odbywały się co 2 lata obejmowały one konkurencje sportowe i artystyczne. Igrzyska panatenajskie organizowane w ramach święta ludowego, ku czci Ateny.

Igrzyska starogreckie miały charakter klasowy w początkach nawet arystokratyczny. Niewolnicy, barbarzyńcy nie mieli prawa uczestniczenia w igrzyskach. Decyzja dopuszczenia do igrzysk leżała w rekach urzędników – hellandików. Przed przystąpieniem do zawodów zawodnicy składali przysięgę. Przybywali na igrzyska w ściśle określonych terminach. Dla zapewnienia możliwości udziału w igrzyskach wszystkim wolnym Grekom ustalony był pokój powszechny – ekechejrija. Igrzyska odbywały się w czasie pełnego lata i dostępne były jedynie dla mężczyzn. Do konkurencji olimpijskich zaliczamy: 1 bieg na jeden stadion (192,28 m) 2 bieg na dwa stadiony (400 m) 3 bieg długi (20 lub 24 długości stadionów) 4 pięciobój nowoczesny ( bieg, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy) 5 pięściarstwo 6 wyścigi 7 wyścig rydwanów 8 bieg w uzbrojeniu 9 pankration ( połączenie zapasów z pięściarstwem) 10 rywalizacja trębaczy i heroldów. Igrzyska w Rzymie odzwierciedlały wzory igrzysk greckich. Cesarz August zorganizował na wzór igrzysk greckich igrzyska w Neapolu. Składały się one z popisów sportowych, atletycznych i hippicznych oraz z popisów muzycznych i dramatycznych. Zwycięscy w zawodach sportowych nagrodzeni mieli być wieńcem.

2. Geneza twórcy i zasad systemu turnerskiego (system wych. fiz. Niemiec) w gimnastyce oraz jego wpływ na Europę i Polskę.

Idee filantropistów, a zwłaszcza działalność GutsMuthsa oraz G. Vietha, pobudziły zainteresowanie problematyką wychowania fizycznego środowisk pedagogicznych wielu krajów. Szczególnie jednak żywo upowszechniały się te idee w Niemczech.

Absolwenci tych szkół, rozsiani w krajach niemieckich i poza Niemcami, Uprawiali różne formy ćwiczeń fizycznych i podnosili rozwój kultury fizycznej w środowiskach swej pracy.

Dojrzewała potrzeba sformułowania podstaw programowych i organizacyjnych powszechnego ruchu wychowania fizycznego.

Myśl te podjął i z wielkim zapałem oddał się jej realizacji znany twórca turnerstwa niemieckiego Johanu Friedrich Christoph Ludwig Jahn. Szerszą działalność publiczną rozpoczął Jahn w 1811 roku, wiązała się ona z utworzeniem w Hasenheide Koło Berlina pierwszego boiska turnerskiego. Boisko to miało stanowić ośrodek wychowania młodzieży niemieckiej, oparty na wzorach starogermańskich. Pierwsze programy turnerskie wyrażają dążenie do przyzwyczajania młodzieży do prostoty i surowości. Młodzież była umundurowana jednolicie, przywdziewała w czasie pobytu na prosty, lniany ubiór. W przerwie między ćwiczeniami spożywała posiłek składający się z chleba i wody. Nosiła odznaki, na których wyryte były daty bitew w lasach teutoburskich oraz pierwszego i ostatniego turnieju rycerskiego w Niemczech.

Jahn kiedy wrócił do Berlina, turnerstwo staraniem Eiselena rozwinęło się i upowszechniło w wielu ośrodkach. Jednocześnie sprecyzowało swoje założenia programowe. Ćwiczenia fizyczne uległy programowej i metodycznej rozbudowie. Rozbudowane też zostały zestawy przyrządów do ćwiczeń fizycznych: wprowadzono różnego rodzaju pomoce, które umożliwiały rozwijanie wyspecjalizowanych sprawności ruchowych, popisów siły i zręczności. Specjalnie konstruowane przyrządy, drążki i poręcze stały się odtąd charakterystycznym atrybutem turnerstwa niemieckiego. Na podstawie tych przyrządów Jahn i jego najbliższy współpracownik obmyślili cały system ćwiczeń. Wymagały one wielkiej zwinności i odwagi, były typowymi ćwiczeniami popisowymi. Do dnia dzisiejszego ćwiczenia młodzieży na przyrządach według wzorów Jahna - Eiselena stanowią w Niemczech nieodłączną treść wszelkich popisów młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Wiele uwagi poświęcał Jahn organizacji zajęć na boiskach sportowych oraz przygotowaniu instruktorów. Zalecał on zakładać boiska we wszystkich gminach. Nauczycielowi gimnastyki stawiał Jahn wysokie wymagania, uważał bowiem, że jego praca jest szczególnie trudna. Równie wysokie wymagania stawiał mu Jahn w innych dziedzinach. "Dla uczniów - pisał - nauczyciel musi być mężem budzącym szacunek swym poziomem umysłowym, ogólna kulturą oraz szerszą znajomością spraw świata. On ma być dla nich wzorem do naśladowania. W przeciwnym razie, nawet przy doskonałej sprawności w gimnastyce, będzie lekceważony jako zrzęda i cyrkowy sztukmistrz". W dalszym rozwoju ruch turnerski w Niemczech przybierał określone oblicze polityczne. Nie wyrzekając się celów podstawowych, tj. wychowania młodzieży w gotowości do służby wojskowej i w kulcie dla dawnych tradycji rycerskich, Jahn związał się politycznie z mieszczaństwem niemieckim. Ze środowiska mieszczańskiego, drobnej burżuazji, rekrutowali się uczestnicy boisk turnerskich. Polityczna ideologia Jahna opierała się na przymierzu mieszczaństwa z arystokracją w ramach monarchii konstytucyjnej. Cechował ja kult narodowych tradycji, przekonanie o szczególnej roli narodu niemieckiego. Twórca boisk turnerskich uzyskał popularny przydomek "ojciec turnerstwa", a jego ambicje polityczne, szowinizm narodowy prowadziły do konfliktu z władzami i okresowego zakazu działalności boisk. Okres zakazu działalności turnerskiej nie stanowił jednak przerwy w rozwoju wychowania fizycznego na terenie Niemiec. W okresie zakazu turnerstwa powstawały większe i rozwijały działalność boiska sportowe pod zmieniona nazwą. Skutecznego poparcia dla wychowania fizycznego w Prusach i działalność Eiselena udzielili w owym czasie pedagodzy i lekarze. Lekarz Lorinsen podjął ostra kampanię przeciw encyklopedyzmowi w nauczaniu, przeładowaniu programów szkolnych i przeciążeniu młodzieży. Krytyka Lorinsena wzbudziła duże zainteresowanie kół pedagogicznych i wznieciła dłuższą dyskusję w prasie, w której m. in. zwrócono uwagę na potrzebę ćwiczeń fizycznych i rekreacji młodzieży. Przyjaciel Eiselena, Werner, propagował i organizował wychowanie fizyczne, w szczególności dziewcząt, na terenie Saksonii.

3. Wymień największe sukcesy reprezentantów Polski w letnich IO w okresie międzywojennym.

VII Antwerpia 1920brak sukcesów Polaków,

Polska reprezentacja po raz pierwszy wzięła udział w igrzyskach VIII Paryż 1924, gdzie nasi sportowcy uzyskali pierwsze medale:

II miejsce: kolarstwo (drużynowy wyścig torowy na 4000 m) — J. Lange, J. Łazarski, T. Stankiewicz i F. Szymczyk

III miejsce: jeździectwo (indywidualny konkurs skoków) — A. Królikiewicz

IX Amsterdam 1928

I miejsce: rzut dyskiem kobiet — H. Konopacka (pierwszy w historii naszych osiągnięć olimp. złoty medal)

II miejsce: jeździectwo (drużynowy konkurs skoków) — M. Antoniewicz, K. Gzowski, K. Szosland

III miejsce: drużynowy turniej w szabli — T. Friedrich, K. Laskowski, A. Małecki, A. Papée, W. Segda, J. Zabielski; wioślarstwo (czwórka ze sternikiem) — L. Birkholc, F. Bronikowski, E. Jankowski, B. Ormanowski i sternik B. Drewek; wszechstronny konkurs konia wierzchowego (drużynowo) — M. Antoniewicz, K. Rómmel, J. Trenkwald

X Los Angeles 1932

I miejsce: bieg na 10 000 m — J. Kusociński; bieg kobiet na 100 m — S. Walasiewicz

II miejsce: wioślarstwo (dwójka ze sternikiem) — J. Braun, J. Ślązak i sternik J. Skolimowski

III miejsce: rzut dyskiem kobiet — J. Wajs; wioślarstwo (dwójka bez sternika) — J. Mikołajczak, H. Budziński; wioślarstwo (czwórka ze sternikiem) — J. Braun, J. Ślązak, S. Urban, E. Kobyliński i sternik J. Skolimowski; drużynowy turniej w szabli — W. Dobrowolski, T. Friedrich, L. Lubicz-Nycz, A. Papée, W. Segda, M. Suski

XI Berlin 1936

II miejsce: bieg kobiet na 100 m — S. Walasiewicz; rzut dyskiem kobiet — J. Wajs; wszechstronny konkurs konia wierzchowego (drużynowo) — Z. Kawecki, S. Kulesza, H. Roycewicz

III miejsce: rzut oszczepem kobiet — M. Kwaśniewska; strzelanie z karabinka małokalibrowego na 50 m — W. Karaś; wioślarstwo (dwójka podwójna) — R. Verey, J. Ustupski

Ponadto ważne sukcesy odnosiliśmy w olimpijskich konkursach sztuki: Kazimierz Wierzyński –uzyskał na olimpiadzie w roku 1928 złoty medal w dziedzinie poezji za „Laur olimpijski” oraz Józef Kukowski –w roku 1932, złoty medal w dziedzinie rzeźby.

4. Podaj przyczyny delegalizacji Sokoła w Polsce po II WŚ oraz próby i odnowa jego reaktywowania przed 1898r.

W latach 1939-1988 sokolstwo polskie w kraju miało zakaz legalnej działalności. Po wojnie komuniści i socjaliści rządzący Polską nie pozwalają na legalizację “Sokoła”. Toteż przez prawie 50 lat sokoli w Polsce działają w konspiracji. Na emigracji znaleźli się niektórzy działacze i przywódcy “Sokoła”. W Wielkiej Brytanii organizuje się sokolstwo na czele z prezesem Franciszkiem Arciszewskim. Powstają na emigracji związki i gniazda-sokole. Legalna i nieprzerwana praca i działalność sokola rozwija się w Polish Falcons w USA i Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” we Francji. Istnieją bliskie kontakty sokołów w kraju i na emigracji. W Anglii powstały nowe gniazda sokole, gdzie założono Związek Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii.

    Nadszedł listopad 1988 r. Komunistyczne rządy miały się ku końcowi. W dziejach Polski rozpoczął się nowy okres. Sokoli przystąpili w następstwie przemian demokratycznych w Polsce, do rejestracji gniazd sokolich w kraju, oraz swojego związku. Sokolstwo przetrwało w kraju, w latach 1939-1988, chociaż nie posiadało zarejestrowanego swojego Towarzystwa.

    Zaczęły ożywiać swoją działalność legalną gniazda sokole. Jako pierwsze w 1989 r. rejestrują się gniazda sokole: 10 stycznia 1989 r. TG “Sokół” Warszawa-Macierz. 28 lutego 1989 r. TG “Sokół” Inowrocław. 14 marca 1989 r. TG “Sokół” Gniewkowo. 22 czerwca 1989 r. TG “Sokół” Bydgoszcz-Macierz. 6 listopada 1989 r. TG “Sokół” Poznań. Są to wszystkie gniazda związkowe powstałe 1989 r.

5. Wymień największe osiągnięcia sportowe sportowców studentów byłego WSP oraz UR.

XIX Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii Uniwersytetów 1996-1998 WSP RZESZOW:

I miejsce: koszykówka kobiet, piłka nożna, pływanie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn,
II miejsce: judo mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, pływanie kobiet, siatkówka mężczyzn, tenis stołowy kobiet

III miejsce: lekkoatletyka kobiet, lekkoatletyka mężczyzn

XX Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii Uniwersytetów 1998-2000 WSP RZESZOW:

I miejsce: judo mężczyzn, koszykówka kobiet, piłka nożna, tenis stołowy mężczyzn
II miejsce: lekkoatletyka kobiet, lekkoatletyka mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, pływanie mężczyzn
III miejsce: siatkówka plażowa kobiet, pływanie kobiet, street basket mężczyzn, tenis stołowy kobiet

XXI Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii Uniwersytetów 2000-2002 WSP RZESZOW:

I miejsce: biegi przełajowe mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, pływanie mężczyzn, street basket mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn,
II miejsce: judo mężczyzn, lekkoatletyka kobiet, piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, siatkówka plażowa kobiet, siatkówka plażowa mężczyzn, tenis stołowy kobiet
III miejsce: futsal, pływanie kobiet

Siatkówka: Złoty medal na rozgrywanych w Zielonej Górze XXI Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii Uniwersytetów. Po raz ostatni sztuka ta rzeszowskim akademiczkom udała się równe 14 lat temu, w 1988 roku Koszykówka: Zloty medal studentów UR. Kolarstwo Górskie: złoty medal w klasyfikacji generalnej mężczyzn oraz złoto za najszybszą drużynę w grupie uniwersytetów. Kajakarstwo: Na Słowacji odbyły się międzynarodowe regaty juniorów "Pieszczany" w kajakarstwie

reprezentant KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Tomasz Kobylecki, który w poszczególnych konkurencjach wywalczył miejsca.
  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconHistoria Igrzysk Olimpijskich Igrzyska starożytne

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconTab. 1 Wykaz letnich, nowożytnych igrzysk olimpijskich

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconW którym roku odbył się w Paryżu kongres,,dla wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich ?

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconZasady kwalifikacji zawodników Polskiego Związku Żeglarskiego do Igrzysk Olimpijskich „Londyn 2012”

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconMoja pasja zaczęła się od obejrzenia relacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Obejrzałam wówczas zawody

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e icon1. Krótko opisz cel I przebieg postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconLekkoatletyka obejmuje cztery rodzaje konkurencji: chody, biegi, skoki I rzuty. Podstawowymi konkurencjami są tzw konkurencje klasyczne, czyli te, które wchodzą w skład programu igrzysk olimpijskich

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconNa mapie przedstawiono sytuację synoptyczną Europy w dniu 11 lutego 1997 r. Opisz przebieg stanów pogody na obszarze tego kontynentu. W odpowiedzi uwzględnij

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconNa osobnej kartce papieru lub komputerowo napisz swój list do rodziny goszczącej. W liście opisz siebie, swoją rodzinę, Twoje cele życiowe, osiągnięcia oraz powód dla którego chcesz zostać Au Pair. Opisz dzieci, którymi się opiekowałaś I zabawy oraz czynności wykonywane w tym czasie

1. Opisz przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- 776r p. n e. – 393r n. e iconPrzebieg działań ratowniczych na podstawie opracowania Komendy Miejskiej psp w Białymstoku pt przebieg akcji usuwania skutków katastrofy kolejowej cystern z chlorem w białymstoku powstałej 09. 1989 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom