Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele
Pobierz 47 Kb.
NazwaStanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar47 Kb.
TypDokumentacja
P O L A C Y N A P Ó Ł N O C Y R O S J I

Deportowani do Archangielskiej obłasti w okresie 1940 - 1945 - obecnie

członkowie Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Powstały w Polsce w 1989 r. Związek Sybiraków, skupił obywateli Polski, którzy byli deportowani w latach 1940 - 1945 w głąb Rosji przez władze ZSRR. Są to osoby wywiezione ze swoimi rodzinami z miejsc zamieszkania we wschodnich rejonach II Rzeczypospolitej, które powróciły do Ojczyzny i dożyły czasów współczesnych.

Obecnie w Polsce działa 55 regionalnych Oddziałów Związku Sybiraków, skupiając w swoich szeregach ponad 70 tys. ludzi. 1/ Krakowski Oddział, który zaczął się organizować jako jeden z pierwszych w 1989 r. posiada ewidencję 2008 członków. Są to głównie ankiety członkowskie oraz załączone do nich krótkie wspomnienia z okresu deportacji oraz kserokopie uratowanych dokumentów, jak książki pracy, świadectwa szkolne i różnego rodzaju zaświadczenia. Ta dokumentacja jest skromna, pełna luk i nieścisłości, co wynika z niedoskonałości pamięci ludzi, którzy po niemal 50 latach ją tworzyli. W zdecydowanej większości są to ankiety i wspomnienia osób, które w okresie deportacji miały kilka lub kilkanaście lat, czyli dzieci deportowanych rodzin. Dziś są to osoby w przedziale wieku 60 - 80 lat i najczęściej jedna lub dwie żyjące z całej deportowanej rodziny. Poważnym mankamentem wielu ankiet jest brak wyszczególnienia wszystkich członków deportowanej rodziny poza suchym stwierdzeniem, że był/była „wywieziony/a z całą rodziną”.

Aktualnie Komisja Historyczna krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków stara się docierac do jeszcze żyjących członków dla uzupełnienia tych dokumentów. W wielu wypadkach jest to już niemożliwe.

Pomimo tych braków, materiały te pozwalają na przypomnienie obrazu tragicznego czasu przymusowej deportacji w różne odległe rejony ZSRR, w tym także na północ Rosji. Z analizy tych źródeł wynika, że do obłasti Archangielskiej w latach 1940 - 1945 było deportownych 261 osób, co stanowi 13 % krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Z dokładniejszej analizy można wnioskować, że było to 65 rodzin i 10 indywidualnych osób. Najwięcej rodzin deportowano z województw: Wołyńskiego 20, Nowogródzkiego 12, Tarnopolskiego 8, Poleskiego i Lwowskiego po 7, Brzeskiego 4, Krakowskiego 3, Stanisławowskiego 2, Białostockiego 1.

Pod względem zawodowym przeważali rolnicy, tj. osadnicy wojskowi, najczęściej b.legioniści i koloniści. W mniejszej ilości była służba leśna, straż graniczna, drobni włściciele ziemscy i inteligencja. Ta ostatnia grupa najczęściej związana z przynależnością do Armii Krakowej. W wielu dokumentach brak jest dokładnych danych na temat stanu posiadania i przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 - 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność i nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak i poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi i pisze, ale wiele osób już nie żyje z tych, którzy wstępowali do Związku Sybiraków.

Krakowskie dokumenty daja nam też w miarę dokłana geografie miejsc zesłania Polaków w Archangielskiej guberni. Są to głównie rejony : biereznicki, winogradzki, wierchniotajemski, jemiecki, kotłaski, kargopolski, krasnoborski, leński, ledziński, onegski, piniegski, plesiecki, priozierny, czerapkowski, czerwiakowski, ust’jański, niandomski, solwyczegodzki, szenkurski, chołmogorski.

Z dokumentów tych wynika, że większość deportowanych 10 II 1940 r. przebywało na terenie Archangielskiej obłasti do czasu amnestii dla polskich obywateli tj. do jesieni 1941 lub poczatku 1942 r. Po amnestii większość wyjechała do w opkolice tworzenia się Armii Andersa oraz do środkowej Azji - Kazachstanu i Uzbekistanu. Tym co się nie udało ewakuować z Armią Andersa, pozostała tam, ale większość od 1943 r. zapewne z pomocą Zwiazku Patriotów Polskich została przewieziona na Ukrainę, skąd w latach 1945 - 45 repatriowała się do Polski.

Los polskich deportowanych można wyczytać z załączonego wykazu 69 polskich nazwisk - krakowskich Sybiraków.

( Zestawienie to w polskim języku pomogli wykonać dwaj zesłańcy, członkowie Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków - Leopold Walczewski, zesłąny do obwodu Archangielskiego i Janusz Żuławski zesłany do Kazachstanu, za co autor wyraza im podziekowanie. )

POLACY - DEPORTOWANI PRZEZ WŁADZE ZSRR DO OBłASTI

ARCHANGIELSKIEJ W OKRESIE 1940 - 1945

(na podstawie materiałów archiwalnych członków Związku Sybiraków - Oddział

w Krakowie, według stanu na 1 VIII 2002 r. )


1. BARABASZ Eliasz ( 1919 - 1991). Więzień polityczny w obw. Archang. 1940 - 1946. (sygn. 610)

2 - 6. BIAŁECKI Michał, rolnik we wsi Hołoskowice, gm. Ponikowice Huta, pow. Brody, woj, Tarnopol. Dep. z rodziną 10 II 40 i wywieziony ze stacji kol. Zabłoćce do m. MONASTYROK n/ Dwiną, 30 km. od KOTŁASU, skąd 30 IX 41 wyj. z Kotłasu do Guzar. Dalej z Armią Andersa. Zm. 1981 w Krakowie. Józefa żona Michała zm. 16 III 42 w Guzar. Córki : Antonina zm. w 1941 w transporcie. Wanda ur. 1935, wyjechała z Armią Andersa. Powrót 1948. Zam. MORAWSKA, śr. telegrafistka. Syn Tadeusz także z Armią Andersa. Mieszka w Angli. (sygn. 1260 i 1262)

7 - 12. BŁAWAT Cecylia, ur. 1938 w Tarnopolu. Dep. wraz z rodziną : ojcem Antonim, osadnikiem wojsk., piłsudczykiem, jako ochotnik brał udział w wojnie 1920, otrzymał gospodarstwo rolne w Pawłowie, pow. Radziechów, woj. Tarnopol. Dep. 10 II 1940 z matką Zofią, bratem Marianem ur. 1931, Tadeuszem ur. 1929 i siostrą Janiną ur. 1933 do m. NIŻNIA MUCZNIA, rej. WIERCHNJAJA. W 1942 zmarła matka, ojciec został aresztowany, a dzieci zabrano do ros. Domu Dziecka w Krasnoborsku. W 1944 r. ojciec wyszedł z więzienia, wypisał dzieci z Dietdoma, którymi odtąd opiekował się nimi starszy brat Tadeusz. Ojciec został zmobilizowany do I Dyw. im. T. Kościuszki. W 1945 r. wyjeżd. z transportem Polaków na Ukrainę do sowch. Podsieniednija, rej. Borług, Chark.obł. Rep. 5 - 21 III 1946, zameż. KUBAJKA. (sygn. 1818).;

13 - 18. BRZOZOŃ Aleksander, nauczyciel, czł. AK, ojciec rodziny zesłanej z m. Horodziej, pow. Nieśwież, woj. Nowogródzkie 10 II 1940 do os. nr 45 JEGLEC do wiosny 1942. Razem z nim dep. żona Anna, synowie : Jerzy ur. 1927, za odmowę przyjęcia sow. paszportu zesł. na przymus. rob. do Magnitogorska do 1944, st. wykł. AE, (sygn. 98), Henryk ur. 1929, (sygn. 230), córki : Anną ur. 1932, techn. adminsitr. zam. TOMCZYK , (sygn. 97) i Zofią ur. 1936, geolog, zam WALEWSKA, (sygn. 1540) od 43 r. cała rodzina w kołchozie „Krasnyj Put” w AK-BUłAK, Czkałowska obł., gdzie ojciec za odmowę przyj. pas. więziony, a dzieci odebrane 22 X 43 do sierocińca i pracy w kołchozie. Rep. 1946. Ojciec powrócił z łagru w 1954 r.

19. CHIMORODO Adolf ur. 1909, średnie, od 3 XI 1939 więziony w Brześciu, od IX 1940 w łagrach JARCEWO, od lipca 1941 po amnestii w kołch. Żurawlewka Akmolińskiej obł. w Kazachstanie, od 1944 w wojsku polskim. Powrót 1946, w 1958 zmienił nazwisko na BRZESKI. (sygn. 1158)

20 - 22. CHMIELEWSKA Aniela ur. 1919 w m. Duboja, pow. Pińsk Poleski. Dep. 10 II 40 r. z matką Julianną, i bratem Józefem do dier. KOKORNA. Od 42 w Kazachstanie. ( sygn. 1683)

23 - 25. CHRUSZCZYK Bolesław ur. 1937 w Kolonii TERPIŃ, woj. Tarnopol. Dep. 10 II 40 do 41 DIABRYNO, rej. KRASNOBORSK. Od 42 - 46 kołchozie Kazach - Deichan, rej. Merkie, obł. Dżambuł w Kazachstanie. Rep. 1946, monter turbin. (sygn.1318) Jego brat Grzegorz ur. 1935, ( sygn. 1337) i brat Marian ur. 1931, inż. elektryk. (sygn. 1319)

26 - 29. CZAJA Józefa ur. 1927. Dep. z rodziną 10 II 1940 z Beresteczka , woj. Wołyńskie do rejonu KOTŁAS, pos. CHARTUNOWO. Od 1942 - 43 w Miczykli k/ Turkula n/ Amu Darią - praca w szpitalu trędowatych. Od 43 do II 46 na Ukrainie w sowch. Woroszyłowa w rej. Chortisa. Rep. 1946, śr. księgowa. Dep. z rodziną, ojcem Michałem 1887 - 1974, matką Anną 1904 - 1975, bratem Henrykiem ur. 1932.(sygn. 1281)

30 - 34. CZERNY Irena ur. 1931. Dep. z m. Terczyn, pow. Równo, woj. Wołyńskie 10 II 1940 do m. DWINA - baraki, stacja Tajga i m. DWINIEC wraz z ojcem Czesławem ur. 1894, osadn. wojsk., zm. w Polsce w 1952, matką Jadwigą ur. 1907, siostrami : Zofią ur. 1927, Wandą ur. 1929. Od 41 - 46 w Bijsku, Ałtajski Kraj, obł. Nowosybirsk. Praca w sowch. Poliwotka 50 km. od Bijska. Rep. 3 III 1946. (sygn. 2005-6)

35 - 43. CZYŻEWICZ Maria (1901 - 1997) z d. Ratkiewicz, dep. 10 II 1940 z m. Horodyszcze, pow. Baranowicze, woj. Nowogródzkie do pos. ROSSOCHY rej. SZENKURSKI. Od VII 1944 - I 47 w sowch. 2 Piotrowski, rej. Aleksandorwskij Kirowogradzka obł. Rep. 1946, podst. bez zawodu. (sygn. 1498) Wraz z nią dep. mąż Franciszek i 3 dzieci : Franciszek, Czesław i Maria ur. 1923, zam. RORBACH, ekonomistka. (sygn. 134)

44. DOBROWŁAŃSKI Jan ur. 1908, areszt. 16 V 40 więz. w Tarnopolu, w obozie w Starobielsku i w łag. WOŁOSZKA. Od 1942 w Armii Andersa. Rep. 16 VI 46, prac. umysł. (sygn. 792)

45. DYLĄG Władysław (1923 - 1993) z Niepołomic. Był w łagrze w Murmańsku, na Nowej Ziemi i Wołogdzie 1944 - 1955. (sygn. 101)

46 - 47. DYMNICKA Halina ur. 1909 w m. Mydlica - Będzin, dep. 29 VI 40 do pos. WASILIEWO z córką Barbarą ur. 1932 . Od 1942 w Uzbekistanie. Potem z Armią Andersa. Powrót w 1947, labor. med. (sygn. 336)

48 - 51. GLINKA Maria ur. 1931 w Kolonii Jamielnik, c. Franciszka i Marianny z d. Fajkowska. Dep. 10 II 40 z Siechiniowszczyzny, p-ta Wołczyn, woj. Brześć Litewski wraz z 3 siostrami, pod opieką ciotki Franciszki Niebrzegowskiej c. Antoniego Fajkowskiego, dep. z 4 własnych dzieci do pos. - obozu WARDA, p-ta Ust’ Piniga, rej. Chołmogory nad Dźwiną. Z Brześcia w wagonie stłoczono 13 rodzin (66 osób), które wywieziono do Wardy. Trzy siostry Marianny zmarły na zesłaniu w Wardze : Kazimiera ur. 1924 zm. 11 II 41; Antonina ur. 1929 zm. latem 41 i Regina ur. 1932 zm. w 1941. Maria przeżyła deportację, przeszła przez sow. Domu Dziecka w Niżnich Matigorach 41 - 44, a od 44 w polskim Domu Dziecka w Czkałowsku pod Moskwą i we wsi Szwarycha w obł. Gorkowskiej. Rep. 1946, zam. SZYMAŃSKA. (sygn. 164) Jej 4 listy z 1940 - 41 do dziadka Antoniego Fajkowskiego, opisujące wywózkę jak i pobyt na zesłaniu zostały opublikowane w : Materiały do dziejów sybirackich ze zbiorów Komisji Historycznej Związku Sybiraków Oddział w Krakowie. Listy z Sybiru. Cz. I, Kraków 1995, s. 7 - 8, 65 - 68.

52. GRODZICKI Jan ur. 1926 w m. Kosy - Dwór, woj. Nowogródzkie, żołnierz AK, więziony w Wilnie, 1945 obóz ITŁ MOŁOTOWSK k/ Archangielska, gdzie razem z nim było 15 Polaków, potem Dudinka, Norylsk. Rep. 28 XII 1955, wyższe, inż. dyr. „Geoprojektu” , obecnie emryt. (sygn. 422)

53 - 57. GRYNIUK Irena ur. 1935, dep. 10 II 1940 z m. Binduga, pow. Luboml, woj. Wołyńskie dep. z rodziną : ojcem Wacławem, matką Jadwigą i bratem Bogusławem do pos. KRASNYJ OKOŃ, rej. Karpogorski, potem w ROŻEWO, rej. Chołmogorski, gdzie choddziła do sow. szkoły. Od 1945 w sowch. Ledino, Sumskaja obł. Rep. 1946. (sygn. 1825)

58. ILIŃSKI Rościsław ur. 1913 w Łaszczowie, woj. lubelskie. W 1938 ukończył prawo na UJ w Krakowie i od 1944 pracował w Makowie Podhalańskim jako protokolant w Sądzie Gminnym, tam w III 1945 został aresztowany bo miał na sobie buty do konnej jazdy tzw. oficerskie i mimo protestu wzięto go za d-cę partyzantów. Pomimo braku dowodów wysłano go do obozu jenieckiego CZERMUCHA do IX 1946 / od 1946 do IX 1947 tamże na specposieleniu, od 19 IX 1947 do 7 X 1954 w różnych obozach na terenie Arch. obł. i Komi ASSR na skutek wyroku Sądu Obw. w Archangielsku z 3 XII 1947 z art. 58 KK Ros. Fed. za antysowiecką agitację. Zwolniony 8 XII 1954 z obozu w WIESLANIE, skierowany przez MWD w Moskwie, gdzie mu oświadczono, że z powodu braku murarzy kierują go do Woroszyłowgradu, gdzie pracował jako murarz do 16 V 1956 w Bazie Trustu „ Ukrgławchleb” . Rep. 16 - 18 V 1956, radca prawny. (sygn. 1658)

59. JASZCZYSZYN Michał ur. 1923 w m. Wisznia, pow. Gródek Jagiell., woj. Lwów żołn. AK, areszt. 1947 w m. Rudki i skaz. na 20 lat : Dniepropietrowsk, potem Arch. obł., Komsomolsk, Karaganda, Charków, Krzywy Róg. Rep. 22 V 1958, podst. elektromonter. (sygn. 1564)

60. KALINOWSKI Czesław ur. 1932 w m. Granatów woj.Wołyńskie. Deport. 10 II 40 z rodziną do łagru 130 km. na płn. od Archang., „Posiołek Nr 20”, rej. SOLWYCZEGODSKI, Niubskij lespromchoz, uczastek Wostocznyj. Od IX 1942 w Kirgistanie, 6 km. od Frunze w składnicy buraków cukrowych. Rep. 5 - 28 V 1946 r. energetyk. (sygn. 715) Patrz : Ludomir PASCILA z Oświęcimia, który przebywał razem z K. Cz. w Arch. obł.

61. KIJASZCZUK Józefa z d. Gonciarz ur. 1903, dep. w 1945 z Kosowa Huculskiego, woj. Stanisławów do obozu pracy „ jaszczyk pocztowy 202 ” k/ Archangielska, praca przy wyrębie lasu. Od 1951 - 55 praca w kombinacie „Wielki las” w m. SZOŻMA 23, rej. NIANDOM. Rep. 1956, podst. renc. (sygn. 1665)

62 - 68. KOMASA Edward ur. 1895, legionista z I wojny św., osadnik wojsk. w m. Czarne Łozy, pow. Prużany, woj. Poleskie, gdzie miał gosp. rolne 34 ha. Dep. z 7 - osobową rodzinę : żoną Aniela ur. 1897, córkami : Marią ur. 1928, Augustyną ur. 1931, podst. dozorca, (sygn. 1206), Albiną ur. 1933, śr. prac. umysł., zam. BERENT, (sygn. 560), Elżbietą ur. 1935, zam. KASZKIEWICZ, (sygn. 561) i synem Józefem ur. 1937, wyż. ekonomista, (sygn. 559) do KARGOWINY, rej. WINOGRADZKI.

Praca przy wyrębie lasu, w 1942 przeniesieni w głąb tajgi do obozu SZENGA. Edward w 1943 wstąpił do Dyw. T. Kościuszki i przeszedł szlak do Berlina, inwalid I grupy, prac. Wydz. Polit. - Wychowaw. Minist. Inform. i Propagandy w W-wie, ul. Targowa 63 - w 1945 r. napisał podanie do PUR o spowodowanie przyjazdu rodziny z Ukrainy. KOMASA Aniela ur. 1897, matka wraz z dziećmi z chwilą przejścia frontu na ziemie polskie w V 1944 przeniesiona na Ukrainę do m. Mirne k/ Charkowa, skąd w 1946 rep. do Polski razem z dziećmi. (sygn. 559 - 561)

69. KORNECKA Józefa ur. 1927, dep. 10 II 1940 z Beresteczka, pow. Horochów, woj. Wołyń do m. CHARITONOWO, rej. KOTŁAS. Od 1942 - 1946 w m. Turtkul n/ Amu Darią. Rep. 1946, śr. księgowa. (sygn. 1281)

70 - 71. KUĆMIERZ Stanisław s. Pawła i Franciszki ur. 1929 Wielkie Pole, pow. Słonim, woj. Nowogródek, dep. 1940 z rodziną (nie podaje ile osób ) w rej. JENIECKIJ, Sielsowiet Miełanilowo Lesopunkt Puszynskoje, praca prz wyrebie lasu. W 1944 przew. na Ukrainę do Połtaws. obł., rej. Zgurowskij, kołch. Sowietskoje Oddielenie ( Arpass). Rep. 1946, zam. w Krzeszowicach, prac. fiz. (sygn. 256)

72. KUŁAKOWSKI Czesław ur. 1927, dep. 25 II 1940 z Mataszówki, pow. Łuck, woj. Wołyńskie do osady NIŻNOJE. Od 28 V 1944 w Wojsku Polskim, wyż. inż. - elektryk. (sygn. 1918)

73 - 78. LACHMAN Walenty s. Jakuba ur. 1897, ojciec rodziny, dep. z Burdykowszczyzny, woj. Nowogródek 10 II 1940 z 5 synami : Feliks ur. 1927, Czesław ur.1929, Waldemar ur. 1931, krawiec, Antoni ur. 1939 i 5 - ty Adolf ur. się na Ukrainie w 1943. Dep. do pos. KUBAŁY, sielsowiet BIESTOŻEWO, rej. USTJAŃSKIJ, po amnestii praca w lesie w m. Baza Studzienicka, Jamna, Uściługu, Czesnokowo i Pawliczewo - wszystkie w rej. Ustjańskim, od 1943 przewiez. na Ukrainę do pracy w sowch. im. Stalina, sielsow. Harkowo, rej. Drureczeński, Charkowska obł. Rep. 1946. (sygn. 118 i 578)

79. LAUTERBACH Eugeniusz ur. 1918 Kłaj, pow. Bochnia, areszt. 20 X 39 we Lwowie, skaz. na kś. zam. na 25 lat łagru, przew. w 40 do Irkucka - praca przy wyrębie lasu, do Krasnojarska skąd prze Norylsk wyw. na Noweą Ziemię praca w kopalni węgla, zwoln. w 42 do Armii Andersa, powrócił do Kraju w przez Iran, Palestynę, Włochy Monte Casino w 1947 / inwalida woj. 2 gr. Syn Janusz, lekarz, oświadczył, że ojciec nie zostawił zapisków i nie chciał o tym okresie mówić. (sygn. 410)

80 - 84. LESZKIEWICZ Jan, leśniczy w m. Wikarewicze, pow. Stolin, woj. Brześć, 10 II 1940 dep. wraz z rodziną : żoną Anną, synem Antonim ur. 1924, w 1942 wcielony do Armii Czerwonej, w 1943 przeniesiony do 1 Dyw. WP z którą przeszedła szlak bojowy do Berlina, zm. w 1985 i 3 córkami do pos. JELENIE ROŻKI, rej. PRYOZIORNYJ. Jan zamarzł z głodu i wycieńczenia w 1942. Od 1942 - 44 pos. Chołodne w rej. Koniowskim. Od 44 - 46 Orechowka, rej. Łubnowskim, obł. Połtawa. Rep. 46. Córka Aleksandra ur. 1936, śr. handl. księgowa, zam. CZEPCZARZ. (sygn. 1260)

85. LEWANDOWSKI Mirosław Marian ur. 1931 w m. Włodzimierz Wołyński, dep. 10 II 40 do Arch. obł., od 1942 w Markssztat k/ Saratowa, od 1944 w obł. Ałma Ata w Kazachstanie. Rep. 1946, urzędnik. ( sygn. 297)

86 - 90. LUBIENIECKA Kamilla ur. 1923 Fundum, woj. Łuck. Ojciec Michał funkcjonariusz straży granicznej zginął w 1939. Matkę Nadzieję z 3 córkami Danutą, Krystyną, Kamillą i synem Zbigniewem dep. 29 VI 1940 do m. SIEWIERNA KORGOWA, rej. WIERCHNIOTOJMA. Od 29 IX 1941 do 15 III 46 Pierwomajsk, rej. Krajuszkin, Ałtajski Kraj, obł. Nowosybirsk. Rep. 1946. Kamilla zam. TARNAWSKA. (sygn. 1715)

91 - 94. MAJEWSKA Stanisława ur. 1938 w m. Wólka Suszeńska, pow. Radziechów, woj. Lwów, ojciec Feliks właściciel ziemski, dep. 10 II 40 razem matka Anna, babcia Kuczewska Aniela, dziadek Kuczewski Michał i inni. Od 42 - 46 Kazachstan, Oktiabrskij Ziernosowchoz Ferma nr 3. Rep. 8 VI 1946, wyż. lekarz stomatolog, zam. PÓŁTORAK. (sygn. 1495)

95 - 96. MAZIARZ Stanisława ur. 1929w m. Łuck, woj. Wołyń, dep. 10 II 40 z Nowych Rokin, pow. Łuck z matką i siostrą. Ojciec był osadn. wojsk. do pos. KOPYTOWO, Solwyczegodski rej. Od 1942 - 46 Uzbekistan i Kazach. Rep. 1946. pielęgniarka, zam. KAGANEK. (sygn. 940)

97 - 101. MICHALCZYK Józefa ur. 1902 w m. Dolsk, pow. Kamień Koszyrski na Polesiu. Dep. 10 II 40 z Boszni k / Pińska dep. do pos. ROŻEWO, rej. Chołmogór, wraz z mężem Ignacym, osadnikiem wojsk.; córkami : Genowefą (1924 - 1996), krawcowa, zam. STEFANIUK, (sygn. 126), Leokadją ur. 1927, zam. SŁONKA, (sygn.503) i synem Lucjanem ur. 1934, śr. techn. (sygn. 1516), praca przy wyrębie lasu, Józefa bez zawodu. (sygn. 650), od 1942 - 46 na Ukrainie w Samarskiej obł. Rep. 1946.

102 - 105. MICHNO Stanisława ur. 1928 w m. Markowa, woj. Wołyńskie, dep. 10 II 40 do łag. IWABKA razem z rodziną: ojcem Janem, matką Julią, bratem Władysławem, który zginął w ZSRR. W 41 przew. do m. Czapajew k/ Saratowa. Od 42 - 46 w m. Kalinin, rej. Karaganda. Rep. 46, zam. WANICKA. ( sygn. 60)

106 - 109. MIKA Edward ur. 1927, dep. 10 II 1940 z osady wojsk. Poniatówka, p-ta Radziwiłłów, pow. Dubno, woj. Wołyńskie z rodziną : matką Julią ur. 1901, siostrą Heleną ur. 1931 i bratem Leontynem ur. 1932 do m. OPARYNA, rej. KOTŁAS. Jesienią 1942 przewiez. do Kazachstanu. Rep. 1946. (sygn. 1934)

110 - 115. MOTOWIDEŁKO Bolesław ur. 1926, dep. z m. Serchów Bielskowola k/ m. Sarny na Wołyniu, z rodziną i sąsiadami : BAKA Władysław, legionista z rodziną, BEDNARKI Jan z rodziną do kołchozu w m. ŁUGODA - PEREDWIŻNOJA p-ta Charyno, rej. LEDZIŃSK od 9 XII 39 do 14 II 43, praca w lasach. Od 43 - w Armii Czerw., przeniesiony w 43 do Dyw. Kośc. i od 1944 od Lenina do Berlina, w LWP do 15 VI 1947 w walkach zbojnych o utrwal. władzy ludowej, podst. prac. fiz. Matka Karolina i siostra Józefa zmarły w 1941 r. poch. w Ledzińsku. Rep. się Helena, Marian, Włodzimierz (sygn. 1315)

116 - 125. MUSIAŁ Józef, legionista, osadnik wojskowy w m. Peremyl, w kolonii wojsk. Reymontowicze, gm. Beresteczko, pow. Horochów, wopj. Wołyńskie, dep. 10 II 40 z 9 osob. rodziną do m. KOPYTOW, pracował przy wyrębie lasu, tam zm. w 1941 r . Została matka Adela ur. 1899 z 8 dziećmi z których dwoje wkrótce zmarło z głodu. Potem przen. ich do m. CHARŁANOW k/ Archang. gdzie zginął trag. s. Roman. W 1942 przew. ich do Kazachstanu, gdzie zm. c. Dorota, przew. ich do Dżambułu do stacji Czu Kuskuduk nr 51, gdzie zm. nastarszy s. Marian. Matka Adela zm. w 1987 i 3 córki z którymi w 1946 r. rep. się do Polski : Stanisława ur. 1926, musiała pracować na zesłaniu, po powrocie zam. PAWLIK, prac magazynu, (sygn. 628) opisała na 4 stronach losy rodziny na zesłaniu. Maria ur. 1927, zam. DZIEWIT, (sygn. 1607). Janina ur. 1936, na stacji Czu chodziła do ros. szkoły podst. i ukończyła kurs politurowania mebli, po powrocie często chorowała i otrzymała rentę II gr. inwal., zam. BZOWSKA. (sygn. 627)

126 - 131. NIEBRZEGOWSKI Tadeusz, syn Bolesława i Franciszki z d. Glinka ur. 1938. Dep. 10 II 1940 z Siechiniowszczyzny, pow. Brześć, z rodziną do m. WARDA k/ Archangielska przy ujściu Dwiny, VI 1944 - III 46 przeb. w Domu Dziecka w m. Szwarich k/ Gorek 400 km. na wsch. od Moskwy. Rep. 1946, rolnik - technik. (sygn. 165). Ojciec Bolesław, ochotnik w wojnie 1920 r., areszt., osadzony w łagrze, zwolniony i przeniesiony do WARDY, gdzie zmarł. Matka Franciszka dep. z 4 dzieci : Tadeuszem, Czesławem, który zmarł w Wardie, Antoniną i Genowefą / Materiały źródłowe do dziejów sybirackich, op. cit. s. 66 - 67. Por. poz. 21 - 24.

132 - 133. NOGA Stefania ur. 1931 w m. Horodyszcze, pow. Baranowicze, dep. 10 II 40 do pos. nr 58 ROSSOCHY rej. SZENKURSKI, praca w sowchozie „Komintern”. Od 1944 - II 46 w obł. Kirowogradzkiej, praca w sowch. „ Komintern ”, czł. ZPP. Rep. 15 II 1946, zam. MASŁOWSKA, śr. księgowa. (sygn. 646) NOGA Anna, śr. pilęgniarka - higienistka. (sygn. 345)

134 - 138. PIOTROWSKA Ludwika ur. 1924, dep. z Zasławia, pow. Horochów, woj. Wołyń 10 II 40 do osady JAKWIŁ (JAGWIL ?), rej. JARYŃSK, praca przy wyrębie tajgi, w VIII 1942 przew. do pracy w kołch. w obw. Samarkanda, ewak. z Armią Andersa. Rep. 1947, bez zawodu, zam. GĄSIOROWSKA. Razem deport. rodzinę : Ojciec - Jan, brat - Henryk, brat przyrodni Julian i Jadwiga żona Juliana. (sygn. 419)

139 - 142. PLACHIMOWICZ Halina ur. 1927, dep. 10 II 40 z rodziną : ojcem Ignacym, matką Leonardą z d. Zubrzycka i siostrą z leśnictwa Raczki, pow. Słonim, woj. Nowogródzkie do pos. UKSORA, rej. SZENKURSK. Ojciec pracował przy wyrębie lasu, matka i córki w lesie i kołchozie. W 1943 został aresztowany i skazany przez Trybunał Specjalny na 10 lat łagru, pracował 12 lat w Workucie, skąd wrócił na usilne starania w VIII 1955. Halina z matką i młodszą siostra transportem dla Polaków zostały przewiezione na południe do sowchozu Nieswatkowo, obł. Kirowgrad. Rep. 1946, księgowa, zam. DOMALIK. (sygn. 2001)

143. PYREK Genowefa ur. 1922, dep. z m. Podhorce, woj. Lwów 12 II 40 do m. NIŻNA STRYGA, pracowała jako robotnik, w III 42 ewaku. z Armią Andersa, zam. CZARNECKA. (sygn. 1475)

144 - 149. RACHWAŁ Janina c. Bartłomieja i Zofii ur. 1932 w Stanisławówce k/ Sokala, woj. Tarnopol, deport. 10 II 40 wraz z 6 osobową rodziną, ojcem Bartłomiejem, matką Zofią, siostrą Łucją oraz braćmi Feliksem i Michałem do lesopunktu w pos. CZURGA nad rz./ Istią, rej. USTIAŃSKI. Tam zmarła matka Zofia, a ojca w 1942 aresztowano i dopiero po wojnie od Czerwonego Krzyża uzyskano informację, że wyszedł z Armią Andersa i zmarł w 1943 w Iraku. Dzieci : Janinę, Michała i Feliksa, tam zmarł, umieszczono w Szenkurskim ros. Doma Dziecka, a Łucję w Błagowieszczeńskim Domu dla małych dzieci. W 1944 z inicjatywy ZPP umieszczono ich w Domu Sierot Polskich w Archangielsku, skąd ich przeniesiono do Polskiego Domu Dziecka w Stawropolskim Kraju, 7 II 1946 cały Dom Dziecka rep. do Polski, śr. techn., renta inwal., zam. KOZIEJKO. (sygn. 723)

150. RANGOSZ Mieczysław ur.1925, dep. z m. Wołyniec z Wołynia 10 II 1940 prac. jako robotnik rolny, 42 - 43 przesiedl. do pracy w roln. w rej. Karatelski, obł Ałma Ata, w 1943 powołany do Dyw. T. Kościszk. ( sygn. 475)

151. REDLICH Zygmunt ur. 1901, areszt. w 1939, przebywał do 9 I 40 w więzieniu w Przemyślu, kolejno w Odessie III 40, Charków IX 40, w X 40 deportowany do obozów pracy ( Kotłas, Kniaźpogost, Ustmin, Ajkina ), od IX 41 w Armi Andersa. Rel. córki Anny Lutosławskiej - Jaworskiej, aktorki. (sygn. 1629)

152 - 156. RUDNIK Maria ur. 1928, wraz z rodzicami oraz siostrami Stanisławą ur. 1938 i Władysławą ur. 1932, dep. 13 IV 1940 z Kolonii Bobiatyń, pow. Sokal, woj. Lwowskie do Archangielska, rodzice pracowali w lesie. Od 1941 w Kazachstanie, gdzie w 42 w Semipałatyńsku zmarli rodzice, a dzieci umieszczono w Domu Dziecka. Rep. w IV 46, zam. STASZCZYK. (sygn. 1722)

157 - 159. RUSEK Weronika z d. OLIWA ur. 1919 w m. Sumy, dep. 10 II 40 z mężem Alfonsem, osadnikiem wojskowym i synem Kazimierzem ur. 1935 z Wojskowej Osady Krasnica Ułańska, pow. Dubno, woj. Łuck na Wołyniu do pos. WIERCHNIAJA MUCZNIA, rej. Czerapkowo do 43 praca przy wyrębie lasu, od 27 IX 1943 do 14 VII 44 pracowała w Inturiście w Mołotowsku (znałą 3 języki), w 1944 przesiedlona na Ukrainę, Kirowogrodzkaja obł., „Sacharnyj Zawod” w m. Małaja Wiska. Rep. 46, śr. techn. prac. poczt., w 1982 ponownie wyszła zam. za Jana WEDLERA w Krakowie. (sygn. 700) Syn Kazimierz śr., leśniczy. (sygn. 1191)

160 - 162. SIEROCKA Janina ur. 1925, z m. Hoszczewo, pow. Kosów Poleski dep. 10 II 1940 r. razem z ojcem, gajowym i bratem Władysławem do pos. SZABUNIA, ojciec zaginął, a brat poszedł do wojska, 44 - 46 pracowała w sowchozie Industrialny na osiedlu Ogorcowka, Charkowska obł. Rep. 1946, zam. ZIELIŃSKA. (sygn. 904). SIEROCKI Władysław ur. 1923, wywieziony razem z rodziną i internowany w m. JARGUS, od IV 1943 zmobiliz. do I Dywizji Kościuszkowskiej. (sygn. 850)

163 - 166. SKUBISZ Krystyna ur. 1933, z m. Sienkiewicze, gm. Świniuchy, woj. Łuckie na Wołyniu dep. 10 II 40 razem z rodziną : Stanisławem, Sabiną i Heleną zam. STANULEWICZ, do m. SIEMIERYCZNE, rej. Solwyczegodskij, praca w kołchozie. W V 1945 przew. do Dymitrowki, obł. Charkowska. Rep. 1946, śr. sprzedawca, zam. WĘGROCKA. (sygn. 1510)

167 - 170. SMOLEŃ Kazimierz ur. 1939, z m. Równe na Wołyniu dep. 10 II 40 z ojcem Antonim, matką Józefą i bratem Jerzym do pos. RECZKA, od 1941 z bratem Jerzym w Polskim Domu Dziecka w Stalinabadzie. Ojciec zm. w Iranie po ewakucji Armii Polskiej. Rep. w 1946 z matką Kazimierz i Jerzy. (sygn. 1494)

171 - 178. SOŁTYS Karol ur. 1937, dep. 10 II 40 z rodziną : ojcem Stanisławem ur. 1897, matką Zofią ur. 1897, rodzeństwem : Stanisławą, Janiną, Apolonią, Franciszkiem i Janem z m. Stefanówka, gm. Zawadka, pow. Kałusz, woj. Stanisławów do Archangielska. Jesienią 41 wyjech. do Uzbekistanu do m. Kyzył Szark, obł. Taszkient, w 1944 wyjech. do Aralska, skąd w 1944 do m. Lokiejanówki, pow. Wasilewska, obł. Zaporoże. Rep. 10 II 1946. (sygn. 1685)

179. STACH Marian ur. 1932 Lwów, dep. z m. Łobaczówka k/ Beresteczka, woj. Wołyńskie w III 40 na 11 odcinek robót leśnych k/ Archangielska. Od 41 - 42 w Domu Dziecka (sierociniec ) w Archangielsku, 1942 - 44 Polski Sierociniec w m. Wilgord, 1944 - 46 Nowy Oskot. (sygn. 976)

180 - 186. STANEK Gabriel, osadnik wojskowy zam. w Osadzie Wojsk. Zosin, woj. Nowogródek, 10 II 40 r. dep. z 5 osobową rodziną : żoną Marią, i dziećmi Eugeniuszem, Michaliną, Janiną i Franciszkiem do pos. RŻAWKA, rej. Ustjański / Maria zmarła w 1941 z wycieńczenia i przeżyć. STANEK Franciszek ur. 1928, w 42 z bratem Eugeniuszem jechali do Armii Andersa. W drodze zachorował na tyfus i pozostał w szpitalu w Kazachstanie. W IV 1946 rep. do Polski, robotnik. (sygn. 959). Eugeniusz dostał się do Armii Andersa jako junak, ale zaginął bez wieści. STANEK Michalina ur. 1923 wyjechała 1942 - 46 do Zierno - sowch. im. Wojkowa, rej. Soroczyńsk, obł. Czkałów, tam poznała Polaka Mikołaja Koguta, którego w 1945 skazano na 10 lat za rzekome spr. polit. i osadzono w więzieniu Kołdybanowo k/ Buzułuku, do dzis nic o nim nie wiadomo. W 1945 urodziła syna Władysława z którym rep. do Polski, bez zawodu. (sygn. 155 i 405)

187 - 194. STĘPIEŃ Alfons ur.1933, dep. wraz z ojcem Adamem, matką Cecylią, rodzeństwem : Zenobią, Teodozją, Anatolą, Tadeuszem i Lucjanem z Kolonii Suszki II, pow. Brześć, woj. Białystok do m. GŁUBOKOJE KOTŁAS, rej. PINIEGA. Od 42 sioło Piesczanoje w Saratowskiej obł. Rep. 1946. (sygn. 1923)

195 - 200. ŚLĘZAK Elżbieta, babcia Białeckich, zm. w 1941 w m. Monastyrok. Cała rodzina Ślęzaków wywieziona razem z Białeckimi. Ślęzak Aniela i Stanisław oraz ich dzieci : Zenon zm. w 1940, Danuta zm. w Techeranie, Zofia zm. w Anglii. (sygn. 1262)

201 - 204. ŚWIĘCICKA Zygfryda ur. 1932, dep. 10 II 40 r. z rodziną : ojciec Stanisław, matka Kamila i brat Władysław ur. 1923, chorąży 2 płk. piech WP, poległ w m. Mirosławiec, pow. Wałcz 16 II 45. Dep. z m. Morawnia, woj. Tarnopolskie do St. JEMCA, rej. PLESIECKI do II 1946. Rep. 46, zam. PAPKOWSKA. (sygn. 1773)

205. SZYDŁOWSKA Sabina - Wanda ur. 1923, dep. z woj. poleskiego 10 II 40 do pos. WARDA, rej. HOŁMOGORSKI, p-ta Ust - Piniga, 1942 - 1946 na Ukrainie, Rep. 1946, czł. ZPP, ekonomista. (sygn. 178)

206 - 209. SZYMAŃSKI Kazimierz ur. 1928, z m. Kuchczyce, gm. Kleck, pow. Nieśwież, woj. Nowogródek dep. 10 II 40 do pos. KUBAŁO, p-ta BIESTUŻEWO, rej. USTIAŃSKI, razem z rodziną : ojciec Leon - osadnik wojskowy, Bronisława, Teresa praca przy wyrębie lasu i spławie drzewa. Do m. Kubało były dep. inne pol. rodziny : Horbaczewscy z Kucharzyc, Falkowscy, Marczykowie, Rachwałowie, Jurkiewiczowie, Płaksa, Gajewska, Bujwidowie. Rep. 1946, inż. elektryk. (sygn. 1002)

210. TURCZYŃSKI Jan ur. 1929 w m. Murawianka, woj. Nowogródzkie, dep. 10 II 40 do leśnego punktu osiedla OŁGDUS - KIERNYSZ, rej. JENIECK. Od 1944 - 46 na Ukrainie, obł. Połtawa, wieś Korżyk. Rep. 26 III 46, robotnik w HIL. (sygn. 354)

211 - 218. WALCZEWSKI Leopold ur. 1934 kol. wojsk. Mikitycze, pow. Prużany, woj. Poleskie, dep. 10 II 40 do pos. KARGOWINA, MORŻEGORSKI sielsowiet i p-ta, rej. BIERIEZNIKI wraz z 7 - osobową rodziną : ojcem Ewarystem (1895 -1983), matką Heleną (1900 - 1942), rodzeństwem : Ludwikiem (1926), Rafałem (1928 - 1998), Ireną ( 1932 lub 1936 ), Bogusławem (1936 - 1977), Michałem (1940 - 1942). Od 1944 w m. Lensachkombinat, rej. Kigiczowka, obł. Charków, wg. innych danych: m. Czapajewka, rej. Biełogorodzki. Praca przy odbudowie zniszczonej cukrowni jako POMOCNIK KOłCHOŹNIKA. Rep. 1946, wyższe, prac. umysł. (sygn. 387 i Rafała 924) Leopold opublikował w piśmie „ZESŁANIEC” 1997, nr 2, s. 79 - 85, obiektywne wspomnienia z pobytu na zesłaniu pt. „Kargowina”. Moim zdaniem mogą one być reprezentatywne dla zbiorowego losu Polaków na Północy Rosji.

219 - 222. WASITA Irena c. Józefa i Janiny ur. 1939, ze wsi Zalesie, gm. Żabczyce, pow. Pińsk, dep. 10 II 1940 do m. ZORIA, rej. CHOŁMOGORY. Od 43 na Ukrainie w m. Kriwojar, Saratowskiej obł. Razem z nią wywiezieni : babcia - Maria IZBICKA; Janina WASITA z d. Izbicka - matka i jej siostra Helena zam. KRAWCZYK. Rep. 19 VI 1946. Dr inż. naucz. akadem., adiunkt Polit. Krak. Zamężna : PIECHOCIŃSKA. (sygn. 1564)

223 - 225. WIATR Antonina z d. Wieniawska, nauczycielka (1902 - 2000), dep. 10 II 40 z osady wojskowej Pieniuga, gm. Wołkowysk, woj. Białystok do pos. TUSZYŁOWO, rej. ONEGA. Praca w kołchozie jako robotnik leśny, aresztowana - wyrok 8 lat, amnestia 1941/42, potem łagier SOŁOMBATA k/ Archangielska, urzędniczka w szkole w Archangielsku. Członek ZPP. Od maja 1944 w sowch. Baskatowski, rej. Podlesnowski, obł. Saratów ( b. Republ. Auton. Niemców Nadwołż.). (sygn.1178). Razem z nią dep. syn WIATR Stanisław ur. 1927, praca w kołchozie. Od IV 1941 do IV 42 w Domu Dziecka w m. Onega razem z siostrą Zofią. Czł. ZPP. Na Ukrainie pracował w sowch. Wykszt. wyższe AGH, mgr inż. metalurg, adiunkt. (sygn. 1174). WIATR Zofia ur. 1930, dep. jw. Ojciec Antoni odnalazł ich przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Rep. 1946. Wykszt. wyższe, geolog. (sygn. 1177)

226 - 232. WICHER Marianna ur. 1925, z m. Staniewicze, pow. Kossów, woj. Poleskie, dep. do m. ZONA razem z rodziną : ojciec Andrzej, matka Weronika ur. 1905, siostry : Janina ur. 1928, Halina ur. 1934, Stefania ur. 1935, Róża. Od 1943 w m. UCHOSTROW, rej. KOTŁAS. Od 1944 w m. Pieszczany, obł. Saratow. Rep. 1946. (sygn. 935)

233. WILCZYŃSKI Tadeusz ur. 1915, żołnierz AK, aresztowany we Lwowie 15 VIII 1945, więziony we Lwowie, Kijowie, a od VI 1946 w PECZORŁAGU, Kolonia nr 9 i karna nr 49. Od XII 46 do kwietnia 1947 w szpitalu Peczorłagu. Od IV 47 do X 48 w łagrze w WIESKU, obł. Archangielska. Od XI 1948 do IV 1955 w łagrze nr 3 w INCIE i praca w kopalni nr 9. Od IV 55 po zakończeniu wyroku, skazany na dożywotnie zesłanie w Incie. Rep. 13 XII 1955. Wykszt. wyższe, ekonomista, dyrektor. Prezes Grupy Założycielskiej Związku Sybiraków w Krakowie 1989. (sygn. 2)

234 - 236. WILIMBERG Wojciech s. Wawrzyńca ur. 1930 w Lubieszycach. Wraz z rodzicami dep. do os. WIERCHNIA SZUKSZA, rej. KARPOGORSKI, od 30 III 1940 do 6 IX 1941. Rep. 1958. (sygn. 780)

237 - 244. WIŚNIOWSKA Stanisława ur. 1915, dep. 10 II 40 z osady Warszawka, pow. Brody, woj. Tarnopol z rodziną : ojcem Lucjanem, matką Apolonią i rodzeństwem : Władysławą, Kazimierą, Mieczysławem, Bronisławem i Zbigniewem do stacji KONOSZA k/ Archangielska. Pracowała jako krawcowa. Od VII 1942 w Armii Andersa. W 1947 zamieszkała w Anglii. Zamężna - BAŁUK. Wykszt. średnie, sanitariuszka szpitalna. (syg. 1566)

245 - 251. WŁODARCZYK Teresa ur. 1924, z m. Horodyszcze, pow. Baranowicze, woj. Nowogródzkie, dep. 10 II 40 z rodziną osadn. wojsk. : ojcem Janem i matką Janiną (oboje zmarli na zesłaniu ), oraz rodzeństwem : Henrykiem ur. 1928, Zdzisławem ur. 1930, Heleną ur. 1933 i Janem ur. 1934 - do m. SZENSKOJE rej. SZENKURSK. Od 1944 w Kirowgradzie na Ukrainie, skąd w 1946 rep. do Polski. Rel. Teresy zam. BIERSKA, (sygn. 1668) i Heleny zam. RUDKO, (sygn. 1667)

252 - 254. WÓJCIKIEWICZ Beniamin - Leonard ur. 1924, dep. 10 II 1940 z ojcem Edwardem i matką Marią do m. KRASNA SOJGA, rej. WIERCHNIO - TOJEMSKIJ. Od 1 III 42 w Armii Andersa, potem w Polskiej Marynarce Wojennej. Powrót w 1948. Nauczyciel fizyki w IV LO w Krakowie. (sygn. 63)

255 - 259. WNUKOWSKI Edward ur. 1929. Dep. 10 II 40 ze wsi Basin, pow. Nowogródek razem z ojcem Stefanem ur. 1892, osadnikiem wojskowym, matką Janiną ur. 1906 oraz siostrami Wandą ur. 1932 i Ireną ur. 1936 do pos. UKSORA., Szenkurskij rej. Komendantem był BRAGIN, ”człowiek raczej porządny”. Ojciec pracował przy wyrębie lasu, a matka jako sprzątaczka w kantorze. Od 1942 przes. na Ukrainę do sowch. Szarowka, w Kirowgradzkiej obł. Rep. III 1946. (sygn. 1276)

260. ŻYTNICKA Wiesława ur. 1929, dep. 10 II 40 z m. Klewań, pow. Równe, na Wołyniu z rodziną do pos. RECZKA. Od 1942 do 1946 w Kazachstanie. (sygn. 300)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconNie minęło wiele czasu odkąd dowiedziałam się o śmierci Twoich rodziców. Jest mi bardzo przykro I ciężko mi o tym mówić, ale chyba, jak każdemu człowiekowi

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconKrzysztof Nieczypor Kształtowania się polskiej polityki zagranicznej w okresie transformacji ustrojowej (1989-1991)

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconCiocia Hanka ( z domu Nowicka) nie była moją krewną, ale ponieważ dla moich Rodziców była osobą bardzo bliską uważałam już w dzieciństwie że należymy do

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconStanu finansów państwa. Widać obchodzi to tylko takich maniaków jak my. Czekając na bliższe zainteresowanie włodarzy Przenajświętszej rp nr 4 tym tematem, przyjrzymy się innej, równie istotnej sprawie

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconMateriał ten szokuje większość ludzi. Ale szok nie jest jeszcze tym najgorszym z czym musimy się zmierzyć. Mowa będzie o rzeczach ważnych dla każdego człowieka

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconJeszcze nie zdążyliśmy się otrząsnąć po dwóch latach ptasich rządów, a już dopadła nas ptasia grypa. Coś nas od pewnego czasu to skrzydlate towarzystwo

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconZ podaniem "expected answers" do zadania domowego z current affairs jak widać odczekałam na wszystkich (mam nadzieję) spóźnialskich. Ponieważ w tym semestrze

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  icon1. Dziś pierwsza środa miesiąca dzień, w którym się regularnie zbierają. Od dwudziestu lat. Jakoś na początku 1990 spotkali się w siedzibie not, przy Alei

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconDziś jest już 25 stycznia. Sama nie wiem jak to się stało, że przegapiłam sobie konkurs o " mojej" szkole. 100 lat to kawał czasu. To takie urodziny, na których

Stanu posiadania I przynależności. Ponieważ większość ich była tworzona na początku transformacji ustrojowej w latach 1989 1990, widać jeszcze daleko posuniętą ostrożność I nieufność, wyniesiona z przeżyć czasu zesłania jak I poprzedniego ustroju. Dziś już otwarcie o tym się mówi I pisze, ale wiele  iconUtopia komunizmu. Jak żyć przed I po transformacji ustrojowej?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom