1. Uzupełnij zdania
Pobierz 21.42 Kb.
Nazwa1. Uzupełnij zdania
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar21.42 Kb.
TypDokumentacja
Dział: Nowe oblicze powojennego świata, test nr 9, grupa A ....../ 23

1. Uzupełnij zdania.


Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy byli podporządkowani

władzom w ......................... . Doprowadziło to do utraty suwerenności przez ......................... . Od 1952 roku obowiązywała nowa nazwa państwa – ................................................................ a orzeł w godle został pozbawiony ......................................... .

...../4


2. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową.
a) Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską po 1945 roku.


b) Wpisz nazwy terenów włączonych do Polski po II wojnie światowej, które nie znajdowały się w II Rzeczypospolitej.


c) Podkreśl nazwy trzech miejscowości, w których doszło do wystąpień społecznych przeciwko władzy komunistów w 1980 roku.


....../3


3. Diagramy poniżej przedstawiają liczebność narodowości w II Rzeczypospolitej oraz
w Polsce po II wojnie światowej. Wykonaj związane z nimi polecenia.


a) Zakreskuj te części w obydwu diagramach, które informują o liczbie Polaków.

b
) Napisz, jaka zmiana nastąpiła w liczbie Polaków w Polsce po II wojnie światowej w porównaniu do II Rzeczypospolitej.

.........................................................................................................................................

....../3


4. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.


„W całym okresie sprawowana przez komunistów władzy w Polsce występował społeczny opór przeciw niej. W pierwszym okresie miała miejsce nawet walka zbrojna. (...) Ten niepodległościowy ruch nie miał szansy powodzenia i ostatecznie wygasł w pierwszej połowie lat 50. wobec miażdżącej przewagi komunistów i bardzo ostrych represji”.


a) Jaki charakter miały wystąpienia przeciw władzy komunistycznej w pierwszym okresie jej funkcjonowania?

.................................................................................................................................

b) Kiedy wygasł zbrojny ruch niepodległościowy skierowany przeciw władzy komunistycznej?

......................................................................

c) Co było przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego?

.................................................................................................................................

...../3


5

................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................
. Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje.


....../2

6. Wyjaśnij znaczenie podanych niżej pojęć:


a) stan wojenny – ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b) NSZZ Solidarność – ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...../2


7. Przy podanych niżej wydarzeniach napisz daty i umieść je na taśmie chronologicznej.


a) utworzenie Unii Europejskiej – ..........................................................................

b
) wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża – ............................................

...../3

8. Podkreśl nazwy państw, które nie są obecnie członkami Unii Europejskiej.

Wielka Brytania, Węgry, Szwajcaria, Polska, Francja, Rosja, Rumunia, Hiszpania

..../3

Dział: Nowe oblicze powojennego świata, test nr 9, grupa B ...../231. Uzupełnij zdania.


Polityka ....................................., państwa dążącego do dominacji w Europie, doprowadziła po

II wojnie światowej do podziału Europy na dwie części: ...........................................................

komunistyczną i zachodnią ....................................................... . W wyniku rywalizacji państw

demokratycznych i komunistycznych powstały dwa przeciwstawne sobie sojusze wojskowe –

NATO i ......................................... .

.........../4


2. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową.
a) Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską po 1945 roku.


b) Wpisz nazwę terenu utraconego przez Polskę
po II wojnie światowej, który należał do II Rzeczypospolitej.


c) Podkreśl trzy nazwy miejscowości, w których doszło do wystąpień społecznych przeciwko władzy komunistów w 1970 roku.


...../3

3. Diagramy poniżej ukazują liczebność narodowości w II Rzeczypospolitej oraz w Polsce po II wojnie światowej. Wykonaj związane z nimi polecenia.


a) Zakreskuj te części w obydwu diagramach, które informują o liczbie Polaków.

b
) Napisz, jaka zmiana nastąpiła w liczbie mniejszości narodowych w Polsce po II wojnie światowej w porównaniu do II Rzeczypospolitej.


.......................................................................................................................................................

....../3


4. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.


„W całym okresie sprawowania przez komunistów władzy w Polsce występował społeczny opór przeciw niej. W pierwszym okresie miała miejsce nawet walka zbrojna. (...) Ten niepodległościowy ruch nie miał szansy powodzenia i ostatecznie wygasł w pierwszej połowie lat 50. wobec miażdżącej przewagi komunistów i bardzo ostrych represji”.


a) Przeciwko komu skierowany był zbrojny ruch niepodległościowy?

..............................................................................

b) Dlaczego zbrojny ruch niepodległościowy nie miał szansy powodzenia?

.................................................................................................................................

c) Kiedy wygasł ten zbrojny ruch niepodległościowy?

.................................................................................................................................

...../3


5
................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................
. Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje.

....../2

6. Wyjaśnij znaczenie podanych niżej pojęć.


a) obrady okrągłego stołu – ....................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) zimna wojna – ...............................................................................................................

....................................................................................................................................................

...../2


7. Przy wymienionych niżej wydarzeniach napisz daty i umieść je na taśmie chronologicznej.


a) powstanie NATO (Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego) – ......................

b) przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – .................................................

.
..../3

9. Podkreśl nazwy państw, które nie są obecnie członkami Unii Europejskiej.


Dania, Węgry, Szwajcaria, Polska, Francja, Rosja, Rumunia, Norwegia

....../3
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Uzupełnij zdania icon3 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie nazwy sportów z ramki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnego zdania

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania

1. Uzupełnij zdania icon1 Popatrz na obrazek I uzupełnij zdania

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać zdania poprawne pod względem logicznym I gramatycznym. Wpisując wyrazy, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

1. Uzupełnij zdania iconUzupełnij zdania w czasie przeszłym perfekt

1. Uzupełnij zdania icon1 Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasownika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom