Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony
Pobierz 177.18 Kb.
NazwaHistoria rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar177.18 Kb.
TypDokumentacja

HISTORIA - ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONYCzas

realizacji

TEMAT

CELE

UCZEŃ ZNA:

UCZEŃ POTRAFI:

DZIAŁ: EUROPA I POLSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

pp 8h

pr 12h

1.Historia w klasie 3-treści kształcenia, kryteria ocen

● przyczyny wybuchu rewolucji lutowej i październikowej w Rosji oraz ich następstwa ● przyczyny i przebieg I wojny światowej ●

● najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego i skutki I wojny światowej (zmiana układu sił, nowa mapa polityczna Europy) ● systemy ustrojowe dwudziestolecia: totalitaryzm (komunizm, faszyzm, nazizm), autorytaryzm, demokracja ● genezę i cechy charakterystyczne i etapy budowy totalitaryzmów

● porównać genezę i następstwa polityczno - ustrojowych rewolucji rosyjskich ● wyjaśnić przyczyny wybuchu I wojny światowej i wskazać na mapie przebieg zmagań militarnych w latach 1914 - 1918 ● przedstawić (posiłkując się mapą) nowy porządek europejski ● przedstawić genezę ustrojów totalitarnych w Rosji, państwie włoskim i niemieckim ● opisać poszczególne etapy wdrażania zasad ustrojów totalitarnych w tych państwach ● porównać i ocenić faszyzm włoski, nazizm i komunizm ●

2. I wojna światowa

3. Rewolucje 1905 i 1917 roku w Rosji

4. Ład wersalski w Europie

5. Narodziny i funkcjonowanie systemów totalitarnych

6. Stany Zjednoczone w okresie międzywojennym

7. Europa w latach 30. XX wieku

1h

8. Świat między wojnamisprawdzian wiadomości

pp 6h

pr 10h

9. Narodziny II Rzeczypospolitej. Walka o granice.

● decyzje konferencji paryskiej, które wpłynęły na kształt polskich granic zachodnich ● działania zbrojne związane z granicą zachodnią i wschodnią II RP ● słabości polityczne, gospodarcze i społeczne II Rzeczypospolitej u progu jej istnienia ● główne partie polityczne i ich przywódców ● reformy Władysława Grabskiego ● przyczyny i następstwa przewrotu majowego ●

● wskazać decyzje międzynarodowe, które wywarły wpływ kształt polskich granic ● scharakteryzować i ocenić walkę Polaków o granicę z Niemcami, Czechosłowacją i Rosją ● porównać i ocenić międzywojenne konstytucje polskie ●

10. Polska okresu demokracji

11. Przewrót majowy i rządy sanacji

12. Gospodarka II Rzeczypospolitej

1h

13. Europa i Polska w okresie międzywojennym sprawdzian wiadomości

DZIAŁ: II WOJNA ŚWIATOWA

pp 7h

pr 11h

14. Działania na frontach II wojny światowej

● etapy kampanii wrześniowej i jej najważniejsze bitwy ● etapy agresji państw osi w latach 1939–1941 ● najważniejsze bitwy tych kampanii ● cele i metody polityki okupacyjnej Niemiec na ziemiach polskich ● etapy kształtowania się wielkiej koalicji ● ramy chronologiczne, uczestników i decyzje konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ● datę i okoliczności powołania oraz cele rządu emigracyjnego ● metody walki cywilnej i zbrojnej z okupantami; ● najważniejsze polskie organizacje konspiracyjne ● czas, cele i przywódcę powstania w getcie warszawskim ● cele planu „Burza ● ramy chronologiczne powstania warszawskiego ● stosunek Wielkiej Trójki do wybuchu powstania ● główne działania zbrojne w powstaniu warszawskim ● najważniejsze skutki powstania ● nazwy głównych organizacji komunistycznych na ziemiach polskich w latach 1939–1941 oraz ich cele polityczne ●

● scharakteryzować działania na głównych frontach II wojny światowej (wykorzystując mapę) ● opisać wkład Polaków w działania wielkiej koalicji ● przedstawić i ocenić politykę Niemiec wobec terenów okupowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Holocaustu ● przedstawić genezę wielkiej koalicji i cele konferencji Wielkiej Trójki ● wymienić podejmowane decyzje i ocenić ich skutki ● rozpoznać na zdjęciach przywódców wielkiej koalicji ● wykorzystując mapę, scharakteryzować plany i działania wojenne w kampanii wrześniowej ● dokonać analizy przyczyn porażki wojsk polskich w 1939 r. ● wskazać na mapie nowy podział terytorialny ziem polskich i jego zmiany ● opisać i ocenić cele metody okupanta niemieckiego i radzieckiego ● opisać rolę polskich komunistów w mechanizmach okupacji radzieckiej ● przedstawić genezę rządu polskiego na emigracji ● scharakteryzować jego główne cele i działania w latach 1939–1943, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z ZSRR ● opisać strukturę oraz ewolucję polskiego państwa podziemnego ● scharakteryzować główne metody walki społeczeństwa polskiego ● opisać przyczyny, przebieg i skutki powstania warszawskiego ●

15. Geneza i funkcjonowanie Wielkiej Koalicji

16. Wojna obronna Polski. Polityka okupanta wobec Polaków

17. Rząd polski na emigracji. Polskie państwo podziemne

18. Holocaust. Powstanie warszawskie

19. Kształtowanie się komunistycznej władzy w okupowanej Polsce

1h

20. Druga wojna światowasprawdzian wiadomości

DZIAŁ: ŚWIAT I POLSKA W LATACH 1945 -1989

pp 8h

pr 13h

21. Świat w cieniu Stalina (1945 – 56). Zimna wojna.

● układ sił na świecie po 1945 r. i przyczyny zimnej wojny ● zasady doktryny Trumana i planu Marshalla ● metody tworzenia obozu państw komunistycznych ● najważniejsze konflikty powojennego świata ● etapy integracji europejskiej ● skalę ofiar i zniszczeń wojennych na ziemiach polskich ● formy represji „władzy ludowej” wobec przeciwników politycznych ● system partyjny powstały po 1948 ● metody działania komunistów i ich walki ze społeczeństwem ● system władzy ukształtowany poprzez konstytucję 1952 r.. ● zmiany, które nastąpiły w polskim systemie władzy w latach 1953–1956 ● datę i skutki poznańskiego czerwca, marca 1968 r., grudnia 1970 r. oraz wydarzeń z roku 1976 ● organizacje opozycyjne powstałe w latach 1976–1980 ● najważniejsze postanowienia porozumień sierpniowych ● okoliczności i zasady wprowadzonego w Polsce stanu wojennego
● przyczyny i cele Okrągłego Stołu ● wyniki wyborów czerwcowych ● najważniejsze reformy państwa i gospodarki III Rzeczypospolitej ● etapy rozpadu obozu komunistycznego ● przyczyny i etapy rozpadu ZSRR ●

● opisać układ sił na świecie po II wojnie światowej i genezę zimnej wojny ● wymienić najważniejsze konflikty na świecie i wskazać ich związki z nowym układem sił ● wskazać mechanizmy działań w bloku komunistycznym ●
scharakteryzować kryzys węgierski 1956 r. ● przedstawić integrację europejską po 1956 r.● wskazać na mapie zmiany terytorialne Polski po II wojnie światowej ● scharakteryzować działania komunistów wobec społeczeństwa polskiego w latach 1945–1956 ● opisać reformy gospodarcze i społeczne ● scharakteryzować system władzy ● przedstawić stosunek społeczeństwa do nowej władzy ● scharakteryzować walkę o władzę w PZPR i zmiany w Polsce po śmierci Stalina ● scharakteryzować przyczyny wprowadzenia stanu wojennego i spory wokół tego wydarzenia ● przedstawić represje stanu wojennego ● scharakteryzować przyczyny zwołania, rozmowy i decyzje Okrągłego Stołu ● przedstawić okoliczności powołania i najważniejsze reformy pierwszego niekomunistycznego rządu ● scharakteryzować najważniejsze zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze po 1989 r. ● przedstawić przyczyny i przebieg rozpadu bloku komunistycznego ●

22. Świat w latach 1956–1989

23. Budowa i działanie systemu stalinowskiego w Polsce

24. Mała stabilizacja i cud gospodarczy „na kredyt”. Polska w latach 1956–1980

25. Polska po 1980 roku.

26. „Jesień Narodów” w bloku wschodnim

27. Narodziny III Rzeczypospolitej

1h

28. Świat i Polska w latach 19451989systematyzacja i utrwalenia wiadomościDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconHistoria rozkład materiału nauczania w klasie pierwszej zakres podstawowy I rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconHistoria rozkład materiału nauczania w klasie drugiej zakres podstawowy I rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiału I plan wynikowy nauczania historii w klasie trzeciej gimnazjum

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiału nauczania I wymagania edukacyjne biologia, zakres rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiału nauczania z wiedzy o społeczeństwie – zakres podstawowy

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconPlan nauczania rozkład materiału wiedzy o kulturze zakres podstawowy

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład treści kształcenia – zakres podstawowy I rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiałU – plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie – zakres rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiału z matematyki dla I klasy liceum – zakres rozszerzony

Historia rozkład materiału nauczania w klasie trzeciej zakres podstawowy I rozszerzony iconRozkład materiałU ( plan wynikowy) z wiedzy o społeczeństwie- zakres rozszerzony

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom