Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena
Pobierz 2.34 Mb.
NazwaZałącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena
strona47/68
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar2.34 Mb.
TypWymagania
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68

Nauczanie zintegrowane- klasa II

Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę roczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć: linie prostopadłe i równoległe

- nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych

- nie zna struktury liczb trzycyfrowych

- nie zna i nie rozumie pojęć dotyczących porównywania ilorazowego i różnicowego

- nie zna zasad kolejności wykonywania działań

- nie zna zasad rozwiązywania równań

- nie zna pojęcia ułamek
Umiejętności:

- nie potrafi wskazać linii prostopadłych i równoległych

- bardzo słabo orientuje się w przestrzeni

- nie potrafi wykonać prostych działań na liczbach trzycyfrowych

- nie potrafi dokonać obliczeń na porównywanie różnicowe i ilorazowe

- nie mnoży pamięciowo do 100

- nie dokonuje obliczeń związanych z kolejnością wykonywania działań

- nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych

- nie potrafi rozwiązywać równań

- nie wykonuje żadnych działań ułamkach


Słabo

Wiadomości:

- ma trudności ze zrozumieniem pojęć: linie prostopadłe i równoległe

- słabo zna pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych

- ma trudności ze zrozumieniem struktury liczb trzycyfrowych

- rozróżnia porównywanie różnicowe i ilorazowe z pomocą nauczyciela

- słabo zna zasady kolejności wykonywania działań

- słabo zna zasady rozwiązywania równań

- zna niewiele pojęć dotyczących ułamków

Umiejętności:

- ma trudności ze wskazaniem linii prostopadłych i równoległych oraz z ich narysowaniem

- słabo orientuje się w przestrzeni

- dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe z pomocą nauczyciela

- obliczenia na porównywanie różnicowe i ilorazowe wykonuje z pomocą nauczyciela

- mnożąc do 100 posługuje się tabliczką mnożenia

- z pomocą nauczyciela potrafi zastosować zasady kolejności wykonywania działań

- rozwiązuje zadania tekstowe z pomocą

- ukierunkowany dzieli całość na równe części oraz wykonuje proste obliczenia ułamkowe przy pomocy nauczyciela

Zadowalająco

Wiadomości:

- zna pojęcia linie prostopadłe i równoległe, ale często je myli

- zna pojęcia dotyczące orientacji w przestrzeni, ale często je myli

- dobrze zna strukturę liczb trzycyfrowych

- rozróżnia porównywanie różnicowe i ilorazowe

- zna wybrane zasady kolejności wykonywania działań

- zna graficzne sposoby rozwiązywania równań

- zna niektóre zagadnienia dotyczące ułamków
Umiejętności:

- potrafi wskazać w otoczeniu linie prostopadłe i równoległe, ale często je myli

- dość dobrze orientuje się w przestrzeni

- ma trudności przy dodawaniu, odejmowaniu i zapisie słownym liczb trzycyfrowych

- wykonuje obliczenia na porównywanie ilorazowe i różnicowe, ale często popełnia błędy w obliczeniach

- mnożąc pamięciowo do 100 często popełnia błędy

- często w obliczeniach nie stosuje zasad kolejności wykonywania działań

- rozwiązuje proste zadania tekstowe

- rozwiązuje równania według podanego wzoru

- dokonuje podziału całości na różne części w oparciu o konkrety oraz samodzielnie wykonuje poprawnie proste obliczenia ułamkowe


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna pojęcia linie prostopadłe i równoległe, ale czasami je myli

- zna pojęcia dotyczące orientacji w przestrzeni, ale czasami je myli

- dość dobrze zna strukturę liczb trzycyfrowych

- zna pojęcia dotyczące porównywania ilorazowego i różnicowego

- wie, na czym polegają zasady kolejności wykonywania działań

- wie, na czym polega rozwiązywanie równań

- zna wybrane pojęcia dotyczące ułamków
Umiejętności:

- wskazuje w otoczeniu linie prostopadłe i równoległe i je kreśli

- dobrze orientuje się w przestrzeni

- popełnia błędy przy dodawaniu, odejmowaniu i zapisie słownym liczb trzycyfrowych

- potrafi wykonywać obliczenia związane z porównywaniem różnicowym i ilorazowym, ale niekiedy popełnia błędy

- mnożąc pamięciowo do 100 czasami popełnia nieliczne błędy

- nie zawsze prawidłowo stosuje w obliczeniach zasady kolejności wykonywania działań

- samodzielnie układa i rozwiązuje poprawnie zadania tekstowe

- rozwiązuje równania z jedną niewiadomą

- odczytuje i porównuje ułamki o jednakowych mianownikach oraz rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami, ale popełnia nieliczne błędy

Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna pojęcia: linie prostopadłe i równoległe

- zna pojęcia dotyczące orientacji w przestrzeni

- zna strukturę liczb trzycyfrowych

- zna i rozumie pojęcia dotyczące porównywania ilorazowego i różnicowego

- zna zasady kolejności wykonywania działań

- zna zasady rozwiązywania równań

- zna podstawowe pojęcia dotyczące ułamków
Umiejętności:

- samodzielnie mierzy i prawidłowo kreśli odcinki, linie równoległe i prostopadłe

- bardzo dobrze orientuje się w przestrzeni

- potrafi samodzielnie porządkować, dodawać, odejmować i zapisywać słownie liczby trzycyfrowe

- wykonuje obliczeń na porównywanie różnicowe i ilorazowe

mnożąc do 100 pamięciowo, popełnia nieliczne błędy

- poprawnie oblicza działania stosując zasady kolejności wykonywania działań

- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe

- układa i rozwiązuje poprawnie równania

- samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia w określaniu

- odczytywaniu i porównywaniu ułamków oraz rozwiązuje proste zadania związane z obliczeniami ułamkowymi

Wspaniale


Wiadomości:

- świetnie zna i rozumie pojęcia: linie prostopadłe i równoległe

- zna wszystkie pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych

- świetnie zna i rozumie strukturę liczb trzycyfrowych

- doskonale wie, na czym polega porównywanie różnicowe i ilorazowe

- zna tabliczkę mnożenia do 100

- zna i rozumie zasady kolejność wykonywania działań z użyciem nawiasów

- zna i rozumie zasady rozwiązywania równań

- doskonale zna pojęcia dotyczące ułamków

Umiejętności:

- samodzielnie i sprawnie mierzy i kreśli odcinki, linie równoległe i prostopadłe

- bezbłędnie orientuje się w przestrzeni

- swobodnie porządkuje, porównuje, dodaje, odejmuje i zapisuje słownie liczby trzycyfrowe

- dokonuje obliczeń na porównywanie różnicowe i ilorazowe w złożonych zadaniach tekstowych

- świetnie mnoży pamięciowo do 100

- oblicza trudne działania stosując zasady kolejności wykonywania działań

- wykorzystuje różne sposoby rozwiązywania matematycznych problemów

- świetnie rozwiązuje nietypowe równania

- rozwiązuje trudne zadania tekstowe związane z obliczeniami ułamkowymi

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   68

Powiązany:

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconZałącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconZałącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconJĘzyk angielski szczegóŁowe kryteria na śRÓdroczną ocenę

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconDział programu wymagania na ocenę ŚRÓdroczną

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconDział programu wymagania na ocenę ŚRÓdroczną

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconWymagania na ocenę ŚRÓdroczną I roczną dla klasy 5

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconWymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie III

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconWymagania na ocenę ŚRÓdroczną I roczną dla klasy 4

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconJęzyk polski klasa IV ocena celująca Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Załącznik nr 1 Język polski klasa IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena iconWymagania edukacyjne język polski klasa II

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom