Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000”
Pobierz 47.81 Kb.
NazwaKuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000”
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar47.81 Kb.
TypDokumentacja

POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA – III semestr

dr nauk humanistycznych Andrzej Drzewiecki, tel. 6262656


23 października 2004 r.


Dopuszczalna 1 nieobecność na ćwiczeniach.


LITERATURA:

 1. Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000”.

 2. LechowskiBezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian.

 3. Dębski, Górka-Winter „Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa”.

 4. Kaliński „Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa”.

 5. Łastawski Kazimierz „Od idei do integracji”.

 6. Rotfelt Daniel „Europejski system bezpieczeństwa in status nascendi”.

 7. Zalewski Jerzy „Wojsko polskie w przemianach ustrojowych 1989-2001”.

 8. Jakubczak Ryszard „... narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP”.

 9. Stankiewicz Wacław (red.), „Planowanie obronne”.

 10. Balcerowicz Bolesław „Sojusz a obrona narodowa”.

 11. Targowski Andrzej „Obrona Polski dziś i jutro”.

 12. Sienkiewicz Piotr „Samowystarczalność obronna”.

 13. Fleming (wojenne prawo międzynarodowe)

 14. Stiglitz „Globalizacja”

dodatkowo:

 1. Szopenhauer „Erystyka” (erystyka – sztuka prowadzenia dyskusji, sporu)


Za bezpieczeństwo państwa odpowiada sejm – organ ustawodawczy.

Skąd na świecie jest tyle przemocy?

Bronimy się przed przemocą. A czy przemoc jest motorem dziejów? Niestety, tak. Źródłem przemocy są gen i środowisko. Człowieka kształtuje środowisko.

Kryteria bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne:

  1. tożsamość społeczeństwa (akceptacja państwa albo różnorodność w państwie) i państwa (organizacja, poziom wykształcenia, poziom aktywności politycznej, społecznej i ekonomicznej),

  2. poziom rozwoju gospodarczego – ekonomia kraju,

  3. sprawność instytucji państwowych (sejm, senat, prezydent, sądy),

  4. jakość życia politycznego,

  5. stan sił zbrojnych.

Żyjemy zbyt krótko, żeby swoje życie zmarnować.

 1. Bezpieczeństwo zewnętrzne:

  1. położenie kraju (geograficznie, społecznie i politycznie),

  2. relacje między nami a tym co jest na zewnątrz,

  3. współpraca polityczna,

  4. współpraca ekonomiczna,

  5. współpraca wojskowa.13 listopada 2004 r.


ĆWICZENIA: Koncepcje i programy zbiorowego bezpieczeństwa w Europie po II wojnie światowej (po 2 osoby):

 1. Liga Narodów jako przykład nieskuteczności działań na rzecz zbiorowego bezpieczeństwa.

 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podstawowe założenia i wpływ na bezpieczeństwo zbiorowe w skali globalnej.

 3. OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Struktura organizacyjna, zadania w zakresie zbiorowego bezpieczeństwa.

 4. NATO i Układ Warszawski.

 5. Unia Europejska.


OBWE

1975 r. – traktat helsiński (KBWE) 35 państw

1994 r. – Wiedeń

od 1997 r. – 55 państw

Nad sprawnością czuwa sekretariat.

Europa + Japonia, Korea Płd., Algieria, Egipt, ..., USA, Kanada

3 koszyki zadań:

 • współpraca rozbrojeniowa polityczno-militarna

 • współpraca gospodarcza,

 • kultura, oświata, wolności obywatelskie.

Na kontynencie europejskim miała tworzyć klimat do współpracy.

PYTANIE: Wpływ OBWE na bezpieczeństwo Europy.


NATO

1949 r. – Bruksela, traktat (Wielka Brytania, Holandia, USA, ...)

Gdy w 1956 r. do NATO przyjęto RFN – powstaje Układ Warszawski.

Asymetryczny układ dowodzenia (tylko USA).

Pakt Północnoatlantycki.


Układ Warszawski

14.05.1955 r. – podpisany

04.06.1956 r. – wszedł w życie.

Sojusz obronny państw socjalistycznych.

PYTANIE: Dlaczego utworzono Układ Warszawski?

ODPOWIEDŹ: Reakcja na przyjęcie RFN..., ma charakter czysto militarny, tu: dowodził ZSRR.


4 grudnia 2004 r.


Zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo narodowe.

 2. Obrona narodowa.

 3. Zagrożenia wewnętrzne, zagrożenia zewnętrzne.

 4. Zagrożenia militarne.

 5. Siły zbrojne.

 6. Funkcje organizacji państwowych (rząd, sejm, senat, organizacje terytorialne).

 7. Czym jest Unia Europejska pod względem bezpieczeństwa?

 8. NATO, Układ Warszawski.

 9. Struktury wojskowe wielonarodowe (Dywizjon Szczecin, Batalion polsko-ukraiński).


„Nie jest mądrym ale głupim ten, który naraża swoje życie.”

„Głupcem jest kto ufa byle komu i kto niepotrzebnie zraża sobie innych.”

„Dbaj przede wszystkim o swoje życie i zdrowie.”

(św. Augustyn) „Nikt nie powinien się czuć bezpiecznie...”


W XX w. podczas wojen zginęło 35 mln ludzi, podczas gdy epidemie pochłonęły 150 mln.


Potrzeby ludzkie a bezpieczeństwo

 • skłonność do integracji ze wspólnotą (rodzinną, sąsiedzką, ...),

 • zdobywanie szacunku innych osób,

 • zapewnienie sobie i bliskim bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

Na BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE składają się:

 • bezpieczeństwo socjalne,

 • bezpieczeństwo pracy,

 • bezpieczeństwo zdrowia,

 • bezpieczeństwo wychowania.

NARÓD – wspólnota języka, kultury, doświadczeń historycznych, terytorium i pewnej wspólnoty interesów, które prze­jawiają się w świadomości narodowej.

ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA – sposób akceptacji interesów narodu.

INTERES NARODOWY – zespół celów, dążeń, które przedstawia przed sobą naród i do których dąży.

Celem podstawowym narodu jest budowa własnej tożsamości (proces przetrwania).

Wyrazicielem interesów narodowych jest państwo (prawo, polityka zagraniczna, aparat przymusu, aparat eko­no­micz­ny).

RACJA STANU – nadrzędność interesu państwowego nad interesem jednostek, grup społecznych.

(Znaniecki) „Istotą racji państwa jest takie zespolenie interesów grupowych aby nie osłabiło to jedności państwa”

Bezpieczeństwo narodowe:

 1. stan zagrożenia (spokoju, pewności),

 2. stan istnienia (bycia, przetrwania, stabilności, tożsamości.

(Kuźniar) „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE jest pierwotną egzystencjonalną potrzebą jednostek, grup społecznych, państw. Chodzi nie tylko o przetrwanie, integralność i niezawisłość, lecz także o rozwój, który to rozwój zapewnia bezpieczeństwo jednostki, a przez to narodu.”

Bezpieczeństwo narodowe – nadrzędne w stosunku do OBRONY NARODOWEJ, rozpatrywane w kilku aspektach:

 1. bezpieczeństwo podmiotowe – jednostki, grupy, narodu, globalne (do kogo),

 2. bezpieczeństwo przedmiotowe – wartości, środki i narzędzia, aktywność państwa na rzecz kształtowania wartości (za pomocą jakich środków),

 3. bezpieczeństwo procesualne – procedury,

 4. bezpieczeństwo strukturalne – organizacja.

Współczesne składniki bezpieczeństwa: aspekty polityczne, czynniki gospodarcze i technologiczne, zasoby surowcowe (potencjał militarny), demografia, polityka społeczna i kulturalna (tożsamość, poczucie wspólnoty narodowej), prawa i swobody obywatelskie.

Bezpieczeństwo narodowe tworzy CAŁY NARÓD.

OBRONA NARODOWA – struktura realizacyjna bezpieczeństwa narodowego (w jaki sposób za nie odpowiada), tworzy warunki do tego, aby kraj był bezpieczny, rozpatrywana w dwóch ujęciach:

 1. ujęcie strukturalne (organizacyjne) – całokształt sił i środków narodu, społeczności, państwa oraz ich poczynania, organizacja i działalność państwa w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami interesów narodowych,

 2. ujęcie funkcjonalne – działalność mająca na celu odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji państwa, w celu przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom godzącym w interes narodowy, w bezpieczeństwo narodowe.

Narzędzia obrony narodowej: struktury organizacyjne, organa władzy, służba zagraniczna, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, strategia polityki obronnej państwa, prawo, edukacja.

Środki obrony narodowej: polityczne, gospodarcze, wojskowe, naukowo-techniczne, ekologiczne.


11 grudnia 2004 r.


chrzest Polski (966) – Kazimierz Wielki (~1380) – III rozbiór Polski (1795)

1385 – Unia polsko-litewska

1410 – bitwa pod Grunwaldem (armie zaciężne walczą za pieniądze, wychowanie rycerskie)

dynastia Jagiellonów – tendencja malejąca wojskowości

Henryk Walezy – pierwszy król elekcyjny, artykuły henrykowskie – dramat Polski

..........

Stanisław August Poniatowski – ostatni król elekcyjny

1773 – Komisja Edukacji Narodowej

17__ – Sejm Czteroletni

1791 – Konstytucja III Maja

1792 – wojna w obronie konstytucji

1794 – insurekcja kościuszkowska (ok. 2 tys. kosynierów)

1830 – 29.11 powstanie styczniowe

1863 – powstanie styczniowe

1918 – odzyskanie niepodległości

1918 – 28.11 powołano Marynarkę Polską

1943 – powstaje Dywizja Kościuszkowska

1945 – koniec wojny (Teheran, Jałta, Poczdam)

1989 – premier Mazowiecki


W Konstytucji III Maja było: „Wojsko jest siłą z narodu wziętą”

Obrona narodowa jest narzędziem bezpieczeństwa narodowego.

MON  Sztab Generalny  Dowództwo Okrętów Wojennych  Dowództwo Dywizji i Brygad


ĆWICZENIE: Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego

 1. Struktura organizacyjna sił zbrojnych (Ministerstwo, Sztab Generalny KOK, Prezydent), zadania

 2. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego (casus roku 1970 i stan wojenny 1981, jak było a jak się planuje)

 3. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa zewnętrznego (nasze siły w NATO, w Układzie Warszawskim, w akcjach pokojowych ONZ – Wietnam, Korea, wzgórza Golan, Bajkały, w koalicji antyterrorystycznej – w Iraku)

 4. Marynarka Wojenna w systemie obrony wybrzeża

 5. Organizacje i służby paramilitarne w systemie obrony kraju (OC, LOK, Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, ustawa o powszechnym obowiązku obrony z 1967 r., jak jest w województwie, jak jest w powiecie)29 stycznia 2005 r.


zaliczenie ustne

Ireneusz D. Pliszka – – ireneusz.pliszka@gdansk.uw.gov.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconMedia a polityka – polska publicystyka polityczna po 1989 R. Ects 5

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconPolska polityka zagraniczna po 1989 roku najważniejsze wydarzenia – Kalendarium

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” icon1989 Bajdziński Michał: (Biogram) Stachoń Roman 1912-1987. Wychow. Fiz. Sport 1989, (4) s. 135-137 1990

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconPolska polityka bezpieczeństwa

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconPolityka rolna – ćwiczenia 1, Ekonomia V rok Ćwiczenie 1 Polityka ekologiczna. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconPolska polityka architektoniczna polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconRoman Klim (1940-2000)

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconPolska Polityka Wschodnia w Unii Europejskiej. Polska Polityka Wschodnia perspektywie integracji europejskiej widziana

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” icon8. Literatura polska po 1945 roku 02. Literatura polska w latach 1956 -1989

Kuźniar Roman „Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000” iconIdea integracji w perspektywie historycznej. Charakterystyka instytucji ue. Sprawa konstytucji dla ue. Wspólna Polityka Zagraniczna I Bezpieczeństwa ue. Wspólna Polityka Rolna a budżet Unii Europejskiej. Separatyzmy etniczne w krajach ue. Problem poszerzenia ue o kolejne państwa członkowskie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom