Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las
Pobierz 202.25 Kb.
NazwaStrategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las
strona1/3
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar202.25 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3Strategia Rozwoju Lokalnego


Leader Suchy Las

Lokalna Strategia Rozwoju partnerstwa LGD Leader Suchy Las powstała jako wynik podjęcia współpracy lokalnych leaderów sektora publicznego, społecznego oraz przedsiębiorców i ludzi, którym leży na sercu rozwój tego terenu. Wypracowane cele realizacji LSR dotyczą najważniejszych kwestii życia społeczno-gospodarczego na obszarze wiejskim w gminie Suchy Las, które oparto w głównej mierze na silnych stronach i możliwościach rozwoju tego obszaru. Takie działania jednocześnie przyczyniają się do wyeliminowania słabości i zmniejszenia siły oddziaływania zagrożeń.

Lokalne Strategia Rozwoju ma służyć mieszkańcom terenu LGD Leader Suchy Las w realizacji celów związanych z podnoszeniem jakości życia i zachowaniem wspólnych wartości kulturowych i społecznych oraz rozwojem gospodarczym przy zachowaniu i ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, tak by żyło się zdrowiej i lepiej.


Zarząd Stowarzyszenia Leader Suchy Las
1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do KRS i numer w tym rejestrze


a) Nazwa LGD

Stowarzyszenie Leader Suchy Las


b) Adres LGD

ul. Szkolna 13, Suchy Las


c) Status prawny LGD

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las jest stowarzyszeniem działającym na zasadach ogólnych tzw. rejestrowym (lub zarejestrowanym). Posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. Unia Europejska L277 z 21.10.2005, str. 1) oraz przyjętego statutu.

d) Data wpisu do KRS

Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2008-10-17.

e) Numer KRS.

0000315848


1.2. Opis procesu budowania partnerstwa

Współpraca partnerów reprezentujących różne sektory na terenie LGD Leader Suchy Las ma swoja długą tradycję związaną z dużą aktywnością społeczną mieszkańców tego obszaru. Budowa partnerstwa odnoszącego się do „metody leader” rozpatrywać można na wielu poziomach. Po pierwsze od dawna działania aktywnych mieszkańców tego obszaru związane były z terenem LSR Leader Suchy Las i dotyczyły podejmowania inicjatyw społecznych związanych głównie z młodzieżą, w tym organizowano wyjazdy edukacyjne i dydaktyczne, a także podejmowano przedsięwzięcia związane ze sportem i rekreacją (organizacja rajdów rowerowych, turniejów sportowych, wyjazdów zagranicznych). Dodatkowo podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno lokalnymi, jak i na terenie kraju i zagranicy. Zaangażowanie coraz większej grupy ludzi było zachętą do usystematyzowania wspólnych działań. W tym zakresie grupa aktywnych mieszkańców obszaru LSR nakreśliła główne kierunki działań w formie Planu Aktywności Społecznej. Plan ten przewidywał pozyskiwanie nowych aktywnych mieszkańców, angażowanie w działania inne organizacje społeczne oraz pozyskiwanie sponsorów wśród przedsiębiorców na tym terenie. Wyznaczono także plany związane ze współpracą z samorządem lokalnym, wiązało się to jednak z koniecznością sformalizowania dotychczasowych działań. Działania te miały charakter oddolny i związane były z rozwojem wspólnych dla mieszkańców tego terenu idei rozwoju. Jednocześnie wstąpienie Polski do UE spowodowało, że pojawiły się nowe możliwości wsparcia działań aktywnych grup społecznych. W tym zakresie dostrzeżono możliwości jakie niesie ze sobą program wspierający rozwój obszarów wiejskich – Leader. Ostatecznie podjęto decyzję o zawiązaniu formalnej organizacji, która obok dotychczasowej działalności skierowała swoją energię w kierunku realizacji celów zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich związanych z Osią 4. Zaprojektowano zintegrowane działania służące rozwojowi tego terenu, biorąc pod uwagę jego walory i potencjał rozwojowy, jak również zwracając uwagę na słabości. Aby zrealizować te założenia postanowiono nawiązać ścisłą współpracę z samorządem lokalnym, w tym celu zaproszono do władz stowarzyszenia przedstawicieli gminy, którzy weszli zarówno do Komisji Rewizyjnej, jak i Rady Programowej Stowarzyszenia. Tworzenie partnerstwa trójsektorowego związane było także z pozyskaniem do współpracy przedstawicieli sektora gospodarczego. W tym zakresie wykorzystano wcześniejsze doświadczenia i kontakty związane z pozyskiwaniem sponsorów do działań społecznych. W tym przypadku zaproszono przedstawicieli firm do formalnej współpracy i zaangażowania się w działalność tworzonej organizacji. Pozostałe osoby tworzące partnerstwo związane były działalnością organizacji społecznych, a także były to indywidualne osoby, którym zależało na rozwoju obszarów wiejskich na terenie LSR.

Ostatecznie wszystkie te grupy zadecydowały o powstaniu sformalizowanego partnerstwa w formie stowarzyszenia, którego celem jest rozwój obszarów wiejskich w oparciu o zasady samodzielnego zarządzania, polegającego na określaniu najbardziej istotnych problemów rozwojowych (cele ogólne i szczegółowe), następnie na doborze odpowiednich środków i instrumentów, które pozwalają kształtować otoczenie w kierunku podnoszenia jakości życia mieszkańców. Na takich właśnie zasadach wypracowano kierunki działań mające na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze LSR, które związane są z rekreacją i środowiskiem naturalnym oraz wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Partnerstwo jest otwarte na nowe podmioty, instytucje i ludzi, którzy wiążą swoja przyszłość z lokalnym rozwojem na tym terenie.

W dniu 12.04.2007 roku w Suchym Lesie odbyły się pierwsze spotkania grupy inicjatywnej z przedstawicielami samorządu lokalnego w sprawie powołania formalnego partnerstwa trójsektorowego. W efekcie w dniu 11.06.2008 roku doprowadzono do spotkania założycielskiego Stowarzyszenia Leader Suchy Las, w którym uczestniczyli członkowie nieformalnej grupy działającej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, przedstawiciele samorządu lokalnego, a także przedstawiciele środowisk reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze działające na tym terenie. Kolejnym etapem zacieśniania współpracy partnerskiej była wspólna nauka i poznawanie zasad stosowanych w programie Leader. W tym celu członkowie ukonstytuowanej LGD brali udział w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Centralną Bazę Danych w Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie przedstawiono możliwości finansowania działalności partnerstwa działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym Programu Leader. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali podstawową wiedzę na temat partnerstw publiczno – prywatnych, ich roli w  realizacji konkretnych zadań, a także strategii rozwoju lokalnego, programu LEADER, jego historii, zasad funkcjonowania, roli Lokalnych Grup Działania w realizacji zadań III Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a także doświadczeń innych grup partnerskich funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego. Część członków stowarzyszenia brała także udział w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Centralna Baza Danych z zakresu budowania i realizacji współpracy partnerskiej na rzecz innowacji.

Jednocześnie podjęto działania mające na celu wypracowanie koncepcji szeroko zakrojonych działań, których wspólnym mianownikiem byłoby wypracowanie pomysłów służących pobudzeniu i rozwojowi obszarów wiejskich na terenie LGD. Założono, że efektem tych prac będzie wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Prace koordynowanie były przez zarząd stowarzyszenia oraz pomocniczo przez wyznaczonych członków stowarzyszenia. Podczas wielu spotkań i konsultacji społecznych z przedstawicielami różnych sektorów reprezentujących jednostki samorządu lokalnego, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe wypracowano dokument strategii, który jest podstawą dalszej działalności partnerstwa.


1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

W tabeli 1 przedstawiono listę członków LGD i partnerów LGD z uwzględnieniem sektora, z jakiego pochodzą poszczególni członkowie (publiczny, społeczny lub gospodarczy), rodzaju prowadzonej działalności i funkcji, jaką pełnią w strukturze LGD.


Tabela 1

Charakterystyka członków LGD i jej partnerów

l.p.

imię/imiona i nazwisko członka albo nazwa członka/partnera

sektor, z jakiego pochodzą poszczególni członkowie albo partnerzy

rodzaj prowadzonej działalności przez członków (partnerów) LGD

funkcja, jaką pełnią poszczególni członkowie (partnerzy) w strukturze LGD

1

Elżbieta Ławicka-Poplewska

społeczny

szkolenia i kursy

  Prezes Zarządu

2

Anna Małłek

społeczny

rozwój lokalny

Wiceprezes

3

Jakub Hadyński

społeczny

społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich

Skarbnik

4

Jacek Jankowski

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

Sekretarz

5

Monika Kuberka

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

Członek Zarządu

6

Jerzy Świerkowski

społeczny

rozwój lokalny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

7

Tomasz Żółtowski

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

8

Krzysztof Rakocy

społeczny

rozwój lokalny

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

9

Joanna Czerna-Grygiel

społeczny

społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich

Przewodnicząca Rady Programowej Stow.

10

Piotr Białasik

gospodarczy

działalność radiowa, promocyjna, produkcja filmów, rozrywka

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Stow.

11

Lechosław Napierała

publiczny

zadania publiczne wykonywane przez samorząd gminy

członek Rady

12

Joanna Jackowska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

członek Rady

13

Małgorzata Furmanowska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

członek Rady

14

Janusz Moszyński

gospodarczy

sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, art.. toaletowych

członek Rady

15

Paweł Hadyński

społeczny

działalność gospodarcza, handel

członek Rady

16

Wojciech Korytowski

gospodarczy

sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych, metalowych i budowlanych

członek Rady

17

Przemysław Kwiatkowski

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

członek Rady

18

Mirosław Stencel

społeczny

społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich

członek Rady

19

Tomasz Dropikowski

społeczny

rozwój lokalny

członek Rady

20

Tomasz Burdziński

społeczny

rozwój lokalny

członek Rady

21

Jarosław Świokło

społeczny

działalność edukacyjna

członek Stowarzyszenia

22

Zofia Krygier

społeczny

działalność społeczna

  członek Stowarzyszenia

23

Jerzy Raszyński

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

24

Mariusz Kardasz

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

25

Ewa Kuleczka-Drausowska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

26

Zenon Mącfel

gospodarczy

działalność gospodarcza

  członek Stowarzyszenia

27

Katarzyna Bukowska-Mącfel

gospodarczy

działalność gospodarcza

  członek Stowarzyszenia

28

Andrzej Szmyt

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

29

Justyna Szmyt

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

30

Leszek Gruszczyński

społeczny

społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich

  członek Stowarzyszenia

31

Aleksandra Gruszczyńska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

32

Robert Żuberek

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

33

Danuta Żuberek

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

34

Stefania Żuberek

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

35

Roman Żuberek

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

36

Monika Moszyńska

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

37

Renata Gałka

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

38

Grażyna Walczak

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

39

Jerzy Krych

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

40

Kazimierz Sakwa

gospodarczy

działalność gospodarcza

  członek Stowarzyszenia

41

Anna Białasik

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

42

Monika Białasik

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

43

Paulina Łączna

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

44

Ryszard Białasik

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

45

Julia Gorynia

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

46

Stanisława Tanaś

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

47

Halina Szychowska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

48

Tomasz Małłek

gospodarczy

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

49

Justyna Chruścińska

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

50

Anna Wielga-Dropik

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

51

Maciej Dropik

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

52

Zofia Furmanowska

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

53

Iwona Sieradzka

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

54

Barbara Sieradzka

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

55

Maria Furmanowska

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

56

Jerzy Kopacki

gospodarczy

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

57

Przemysław Kopacki

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

58

Hanna Kopacka

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

59

Marzena Walczak

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

60

Rafał Stoiński

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

61

Marian Walczak

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

62

Anna Lange

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

63

Jolanta Lange

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

64

Nina Lange

społeczny

rozwój lokalny

  członek Stowarzyszenia

65

Bogumiła Mikołajczak

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

66

Piotr Mikołajczak

społeczny

działalność na rzecz młodzieży

  członek Stowarzyszenia

67

Mieczysława Stachowiak

społeczny

szkolenia i kursy

  członek Stowarzyszenia

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconI obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego gminy suchy las

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconBezpieczeństwa w Gminie Suchy Las z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie oraz Komendanta Straży Gminnej Suchy Las

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconStrategia rozwoju lokalnego gminy domanióW

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconSeminarium I: Zarządzanie rozwojem lokalnym, strategia rozwoju lokalnego

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconStrategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconStrategia Rozwoju Lokalnego Miasta Stoczek Łukowski w latach 2007-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las icon3. Organizacja wewnętrzna Gminy Suchy Las

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconPlan dochodów Gminy Suchy Las

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconDni gminy suchy las 15 czerwca

Strategia Rozwoju Lokalnego Leader Suchy Las iconOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skała Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom