Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn
Pobierz 107.44 Kb.
NazwaOpinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar107.44 Kb.
TypDokumentacja
Katarzyna Panimasz

Nauczyciel dyplomowany

Współautorka publikacji dla nauczycieli


Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum
autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne PWNOd września 2009 r. I klasy gimnazjum rozpoczną naukę w oparciu o założenia nowej reformy programowej. Jednym z jej priorytetów jest osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzględniającego aspiracje edukacyjne młodzieży poprzez zastąpienie deklaratywnie określonych treści z dotychczas obowiązującej podstawy programowej zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności oraz doprecyzowanie zakresu treści nauczania. Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, którego celem jest unowocześnienie programu szkoły, a także uniknięcie dwukrotnej i pospiesznej realizacji tych samych treści programowych. Nakłada to na nauczycieli gimnazjum odpowiedzialność za dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji. Do realizacji powyższych założeń niezbędny jest dobry podręcznik i dobry program nauczania. Takim jest niewątpliwie Historia. Program nauczania w gimnazjum autorstwa Adama Kowala. Został on opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Historia. Program nauczania w gimnazjum ma wszystkie elementy dobrego programu, ponieważ zawiera:

  • cele nauczania zgodne z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej, a więc określające wymagania ogólne (standardy umiejętności) oraz wymagania szczegółowe, czyli treści nauczania (standardy wiedzy),

  • zalecenia dotyczące konstrukcji rozkładu materiału i metod pracy,

  • kryteria oceniania wiedzy i osiągnięć ucznia,

  • procedury osiągania celów, w tym model absolwenta gimnazjum (oczekiwane osiągnięcia ucznia) konieczny do ewaluacji efektów edukacji historycznej na poziomie szkoły gimnazjalnej,

  • zoperacjonalizowane cele kształcenia w odniesieniu do kolejnych epok historycznych,

  • usystematyzowany materiał kształcenia w formie rozkładu treści nauczania.

Autor programu proponuje kurs chronologiczny, a co za tym idzie realizację treści nauczania ujętą w ramy chronologiczne tak, by zapewnić realizację celów określonych
w podstawie programowej bez zbędnego pośpiechu, pozwolić nauczycielowi i uczniom na rozwijanie dodatkowych umiejętności i rozbudzanie zainteresowania przedmiotem. W klasie I treści nauczania obejmują wydarzenia, problemy i procesy od czasów najdawniejszych do końca XV wieku; w klasie II – od końca XV do końca XIX wieku,
a w klasie III – od początków XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. Tak ujęta periodyzacja dziejów świata, Europy i Polski nie zakłóca prawidłowego postrzegania przez uczniów ciągłości rozwoju cywilizacji, a nauczycielowi pozwala na ekonomiczne gospodarowanie czasem, dostosowanie tempa realizacji treści do możliwości percepcyjnych
i zainteresowań zespołu klasowego, właściwe zaplanowanie pracy dydaktycznej, w tym powtórzenie, utrwalenie oraz sprawdzenie i ocenienie wiedzy, i umiejętności uczniów.

Konsekwencją takiej koncepcji jest nastawienie na jakość nauczania/uczenia się.
W programie Historia. Program nauczania w gimnazjum punktem wyjścia do jej osiągnięcia są jasno określone, sprecyzowane i zoperacjonalizowane cele spójne z założeniami podstawy programowej. W swej warstwie ogólnej odnoszą się do kształcenia u uczniów umiejętności myślenia, samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy historycznej, dostrzegania związków pomiędzy historią powszechną a dziejami ojczyzny, także w ich regionalnym wymiarze, czy wreszcie do budzenia zainteresowań poprzez samodzielne poszukiwanie
i pogłębianie wiedzy historycznej. Wskazują na konieczność kształtowania postaw szacunku dla dorobku ludzkości (zarówno materialnego, jak i duchowego i intelektualnego), tolerancji dla innych narodów, kultur i religii oraz patriotyzmu, szczególnie poprzez pogłębianie emocjonalnego stosunku do historii Polski i Polaków oraz budowanie więzi ze społecznością lokalną, regionalną, ojczystą i kręgiem kultury europejskiej. Natomiast cele szczegółowe są adekwatne do wymagań Podstawy programowej oraz pozwalają na zbudowanie jasno określonego kanonu wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu nauki w gimnazjum.

Model absolwenta gimnazjum, zdefiniowany w procedurach osiągania celów zakłada, dzięki realizacji treści określonych w programie, wykształcenie aktywnego obywatela, potrafiącego prezentować swoje stanowisko, uzasadniać własne zdanie, uczestniczyć
w dyskusji oraz przyszłego badacza historii potrafiącego analizować i interpretować źródła historyczne, dostrzegać ciągłość i zmienność historii oraz odnajdywać związki między przeszłością a teraźniejszością.

Autor programu Historia. Program nauczania w gimnazjum nie tylko stawia cele przed uczniem i nauczycielem, ale także wskazuje, jak je osiągnąć. Zwraca uwagę na wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych i metod pracy, zwłaszcza takich, które aktywizują ucznia. Szczególnie cenne jest to, iż podkreśla konieczność łączenia różnorodnych metod w jeden spójny system przy zachowaniu równowagi między nowatorstwem, a stopniem rozwoju intelektualnego i zainteresowaniami uczniów. Ważny jest także postulat korelacji edukacji historycznej z wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi przez uczniów na innych przedmiotach (j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, sztuka),
co uczynić ma proces kształcenia pełniejszym i wszechstronniejszym.

Ważne miejsce w programie autorstwa A. Kowala zajmuje problem oceniania osiągnięć uczniów. Zostały tu jasno określone formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
(np. praca z mapą, sprawdziany, aktywność na lekcji, prace lub referaty historyczne, czy prezentacje) oraz kryteria poszczególnych ocen szkolnych. Podkreślono przy tym indywidualizację wymagań poprzez zwrócenie uwagi na zdolności i zainteresowania uczniów.

Niewątpliwą zaletą Historii. Programu nauczania w gimnazjum jest przejrzysty rozkład treści nauczania ujęty w formie tabelarycznej. Zawiera proponowane tematy lekcji
z wyodrębnieniem ich najistotniejszych zagadnień, a także zakres wiedzy i umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć po zrealizowaniu zajęć. Pomocne w pracy dydaktycznej nauczyciela mogą okazać się wskazane przy każdym temacie środki dydaktyczne, niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz propozycje tematów lekcji powtórzeniowych znajdujące się na końcu rozkładu. Ujęte w rozkładzie treści tematy W skrócie stanowią pomysł na lekcje podsumowujące. Odwołują się do fragmentów podręcznika o tym samym tytule zawierających syntezę informacji zawartych w poszczególnych tematach odnoszących się do danej problematyki oraz pojęcia, ilustracje i autorskie propozycje ćwiczeń i zadań ułatwiające podsumowanie.

Przy niektórych tematach autor programu wskazał treści wychodzące poza podstawę programową. Nie burzą one procesu nauczania i pozwalają na indywidualizację procesu kształcenia oraz rozbudzenie zainteresowania przedmiotem.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że program autorstwa A. Kowala spełnia wymogi skutecznej dydaktyki. Ustala treści kształcenia spójne z założeniami podstawy programowej. Stawia przed uczniem i nauczycielem wielowymiarowe cele i jasno określone wymagania programowe. Unika encyklopedyzmu oraz przeładowania programu słabo powiązanymi informacjami. Kładzie nacisk na kompetencje ucznia, jego wiedzę i umiejętności, czyli możliwość ukierunkowanego rozwoju, podnoszącego jego osiągnięcia w zgodzie
z uzdolnieniami i zainteresowaniami. Stawia wreszcie na jakość uczenia się – wiodący cel dobrej edukacji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconKompass 4 © Wydawnictwo Szkolne pwn

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconKompass 2 © Wydawnictwo Szkolne pwn

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconKompass 2 © Wydawnictwo Szkolne pwn

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconKompass 4 © Wydawnictwo Szkolne pwn

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconHier und da 4 © Wydawnictwo Szkolne pwn

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconWydawnictwo Szkolne pwn m. Kozielski, Fizyka I astronomia

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconWydawnictwo Szkolne pwn m. Kozielski, Fizyka I astronomia

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconKompass 2 © Wydawnictwo Szkolne pwn test III

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconWydawnictwo Szkolne pwn m. Kozielski, Fizyka I astronomia

Opinia o programie nauczania historii w gimnazjum autorstwa Adama Kowala – Wydawnictwo Szkolne pwn iconWydawnictwo Szkolne pwn m. Kozielski, Fizyka I astronomia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom