Temat: Polska w latach 1970-1983
Pobierz 44.99 Kb.
NazwaTemat: Polska w latach 1970-1983
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar44.99 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 12. 04. 2007

Konspekt lekcji historii

w klasie III B
Temat: Polska w latach 1970-1983.

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • zna działalność: Edwarda Gierka, Karola Wojtyły, Lecha Wałęsy (P)

 • rozumie pojęcie stan wojenny (P)

 • zna daty:

  • wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy: 1976 r., 1980 r., 1981 r. (P)

  • wprowadzenia i zniesienia stanu wojennego (P)

  • wyboru Karola Wojtyły na papieża (P)

  • utworzenia NSZZ „Solidarność” (P)

 • rozumie na czym polegało otwarcie Polski na Zachód (P)

 • wyjaśnia podłoże kryzysów politycznych z lat 1976, 1980, 1981 (P)

 • rozumie znaczenie powstania NSZZ „Solidarność” (P)

 • wymienia skutki wprowadzenia stanu wojennego (P)

 • wykazuje błędy w polityce gospodarczej ekipy E. Gierka (PP)

 • lokalizuje na mapie miasta, w których doszło do wystąpień przeciwko władzy (P)

 • dokonuje oceny metod stosowanych przez władze w walce z opozycją (PP)

 • wykorzystuje materiały źródłowe do rekonstrukcji wydarzeń z lat 1980-1981 (PP).

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • opowiadanie,

 • samodzielne prowadzenie elementów lekcji przez uczniów np. prezentacja nagranych wspomnień,

 • sporządzenie notatki o prezentowanych wielkich Polakach,

 • praca z podręcznikiem,

 • praca w grupach – „Moja miejscowość na tle wydarzeń z lat 1970-1983” – forma pracy dowolna, np. reportaż,

 • wspomnienia,

 • gazetka ścienna,

 • plakat, itp.,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik,

 • rozdział: Polska droga do demokracji,

 • skoroszyt gimnazjalisty,

 • mapa: Polska po drugiej wojnie światowej,

 • atlasy,

 • teksty źródłowe,

 • filmy dokumentalne,

 • zdjęcia,

 • kasety z nagraniami wspomnień np. członków rodziny dotyczące omawianych wydarzeń

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Jakie zmiany polityczne zapowiadał Władysław Gomułka w październiku 1956 r.?

 • Jaką politykę prowadziła PZPR pod rządami Władysława Gomułki?

 • Kiedy i gdzie społeczeństwo protestowało przeciw polityce władz komunistycznych?

 • Czym był list 34?

 • Kiedy nastąpiło nasilenie walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim?

 • Jakie represje stosowały władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego?

 • Kiedy doszło do wystąpień studenckich?

 • Dlaczego doszło do wystąpień studenckich?

 • Jakie były przyczyny wystąpień robotników w grudniu 1970 r.?

 • Gdzie doszło do wystąpień robotników w grudniu 1970 r.

 • Jaki przebieg miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

 • Jakie skutki miały wydarzenia z grudnia 1970 r.?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Polska w latach 1970-1983.


1. Polityka gospodarcza za rządów Edwarda Gierka

 • Jaką politykę gospodarczą i społeczną prowadził Edward Gierek?2. Polityka zagraniczna Polski w latach 70-tych XX wieku

 • Jaką prowadził politykę zagraniczną Edward Gierek w latach 70-tych?3. Efekty polityki gospodarczej 2 połowie lat 70-tych

 • Jakie były efekty polityki gospodarczej w latach 70-tych?4. Strajki robotników w czerwcu 1976 r.

 • Jakie były przyczyny strajków robotników w czerwcu 1976 r.?

 • W których miastach dochodziło do największych strajków?

 • Jakie były skutki strajków w czerwcu 1976 r.?

 • Jakie były cele KOR?

 • Jakie powstały inne organizacje opozycyjne i jaką prowadziły działalność?5. Wybór Jana Pawła II na papieża

 • Kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża?

 • Jakie znacznie dla Polaków miał wybór Wojtyły na papieża?

 • Kiedy miała miejsce pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce?

 • Jak wielkie znaczenie miała I pielgrzymka Jana Pawła II w Polsce?


6. Powstanie NSZZ Solidarność

 • Jak doszło do powstania NSZZ Solidarność?

 • Dlaczego w lipcu i sierpniu miały miejsce strajki?

 • Jakie postulaty wystosowali strajkujący?

 • Kot stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego?

 • Kiedy władze podpisały porozumienia ze strajkującymi?

 • Jakie były efekty strajków w lipcu i sierpniu 1980 r.?7. Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski na początku lat 80-tych

 • Jaka była Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski na początku lat 80-tych?8. Stan Wojenny w Polsce

 • Kiedy wprowadzono stan wojenny w Polsce?

 • Jaka była sytuacja kraju w okresie stanu wojennego?

 • Kiedy zniesiono stan wojenny?9. Bilans PRL

 • Jakim była państwem PRL?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 188. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Polityka gospodarcza za rządów Edwarda Gierka

 • zaciąganie kredytów zagranicznych na kupno nowych technologii

 • budowanie zakładów, np. Hutę Katowice, Portu Północnego w Gdańsku

 • podniesienie się poziomu życia ludzi ponieważ wzrosły zarobki przy niskiej wydajności pracy

 • poprawa zaopatrzenia w sklepach

 • budowa nowych mieszkań

 • dążenie do upowszechnienia motoryzacji kraju czemu miała służyć produkcja Fiata 126 p


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 188. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Polityka zagraniczna Polski w latach 70-tych XX wieku

 • polityka otwarcia na świat

 • dobre kontakty i stosunki z państwami zachodnimi, m.in. z Francją, RFN i Stanami Zjednoczonymi

 • zezwolenie polskim obywatelom na wyjazdy do państw zachodnich

 • zwiększyły się kontakty kulturalne z zachodnią Europą, a w kraju zaczęły ukazywać się zakazanie wcześniej, dzieła literackie, historyczne i filmy


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 188. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Efekty polityki gospodarczej 2 połowie lat 70-tych

 • ogromne zadłużenie Polski w wyniku zaciągniętych kredytów, których państwo nie było w stanie spłacić

 • pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju

 • brak towarów po, które ludzie ustawiali się w długich kolejkach


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 188. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Strajki robotników w czerwcu 1976 r.

a) przyczyny

 • wprowadzenie przez władze podwyżek cen

b) przebieg strajków

 • strajki wybuchły w Radomiu, Ursusie i Płocku

 • wycofanie przez władze z przeprowadzenia podwyżek

 • zastosowanie wobec strajkujących represji – zwolnienia z pracy i aresztowania

c) skutki strajków – założenie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

 • celem pomoc osobom represjonowanym oraz ich rodzinom

 • po przekształceniu KOR w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” głównym zadaniem tej organizacji było upowszechnianie praw człowieka w Polsce

d) powstanie innych organizacji opozycyjnych

 • Konfederacja Polski Niepodległej

 • Ruch Młodej Polski

 • działalność opozycji – wydanie pism i książek poza cenzurą


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 189. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Wybór Jana Pawła II na papieża – 16 października 1978 r.

 • I pielgrzymka papieża do Polski – czerwiec 1979 r.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 189. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

6. Powstanie NSZZ Solidarność

a) przyczyny powstania Solidarności

 • wprowadzenie przez władze podwyżek cen, które spowodowały w lipcu 1980 r. strajki w Lublinie, Mielcu i Świdniku

 • strajk w Stoczni Gdańskiej, który rozpoczął się 14 sierpnia 1980 r.

 • w Gdańsku strajkujący wysuwali postulaty ekonomiczne i polityczne m.in. zezwolenie na utworzenie niezależnych związków zawodowych oraz wypuszczenie więźniów politycznych

 • na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stanął Lech Wałęsa

 • MKS powstają w pozostałych miastach Polski

 • władze godzą się na postulaty i 31 sierpnia zostają podpisane porozumienia z strajkującymi w efekcie, których powstaje NSZZ Solidarność

 • porozumienia podpisane zostały również w Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju

b) skutki powstania Solidarności

 • władze musiały zgodzić się na powstanie niezależnego związku zawodowego

 • wypuszczono więźniów politycznych

 • w Gdańsku miano wybudować pomnik ofiar z grudnia 1970 r.

 • w Polsce miano przeprowadzić reformy ekonomiczne

 • doszło do upadku ekipy Edwarda Gierka, który został zwolniony ze stanowiska I sekretarza PZPR

 • I sekretarzem PZPR zostaje Stanisław Kania, a następnie gen. Wojciech Jaruzelski


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 190. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

7. Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski na początku lat 80-tych

 • Solidarność liczy 10 mln ludzi

 • pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wprowadzono kartki na cukier, czekoladę, mydło

 • groźba interwencji państw Układu Warszawskiego


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 190. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

8. Stan Wojenny w Polsce – 13 grudnia 1981-22 lipca 1983

 • pojawienie się oddziałów wojskowych na ulicach miast

 • wprowadzenie rygorystycznych przepisów – godziny milicyjnej, kontroli pojazdów, cenzury listów, podsłuchów rozmów telefonicznych, ograniczeń w poruszaniu się po kraju

 • zdelegalizowanie Solidarności i innych organizacji

 • wstrzymanie druku gazet

 • brutalna pacyfikacja kopani Wujek

 • działalność podziemna Solidarności

 • w Brukseli powstaje Biuro Koordynacyjne Solidarności

 • działalność podziemnego radia Solidarność

 • stan wojenny ujawnił, że państwa totalitarnego nie da się zreformować

 • śmierć ks. Jerzego Popieuszkę zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 190. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

9. Bilans PRL

 • państwo nie suwerenneTekst źródłowy s. 191.

 1. Rekapitulacja pierwotnaOdpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Zadania: 4,5/127.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconTemat: Polska w latach 1956-1970

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconLekcja 132 Dział: Od końca II wojny światowej do czasów współ (Polska) Temat: Stalinizacja życia w Polsce w latach 1948-1956

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconJózef kossecki, 1983, Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconTemat: Obóz lewicy w walce o władzę w latach drugiej wojny światowej stosunki polsko-radzieckie w latach 1939-1943

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconZajęcia organizacyjneOrganizacja Narodów Zjednoczonych- powstanie, struktura I działalność. Niemcy w latach 1945 – 1970. Proces zjednoczenia państw niemieckich. Dekolonizacja imperiów europejskich. Przesłanki I przebieg zachodnioeuropejskich procesów integracyjnychGeneza konfliktu bliskowschodniego

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconWartości I postaw w Japonii, 4 artykuły w latach 1994 – 2001, w porównaniu do 22 w latach 1981 – 1993 (Godkin, Doughty, Hoosier, 2003: 308-9, 313, por także Lux, 1997: 36). Bardzo znaczący jest spadek artykułów w latach 1994-2001 na temat kół jakości I grupowego podejmowania decyzji

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconTemat: Od Władysława Gomułki do Wojciecha Jaruzelskiego kryzysy społeczno połityczne 1970-1989

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconRecenzja rozprawy doktorskiej mgr. Domika Picka „Społeczny wymiar stosunków prl-rfn w latach 1971-1983”, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego/ Kulturwissenschaftliche Fakultät, Europa Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą, 2010

Temat: Polska w latach 1970-1983 icon8. Literatura polska po 1945 roku 02. Literatura polska w latach 1956 -1989

Temat: Polska w latach 1970-1983 iconHenryk sienkiewicz żył w latach 1846 – 1916, a Polska była pod zaborami od 1795 do 1918, czyli cały okres życia Sienkiewicza przypada na czas kiedy Polska nie istniała na mapie tylko w sercach I pamięci Polaków

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom