DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce
Pobierz 106.91 Kb.
NazwaDziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce
strona4/4
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar106.91 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
Wnioski do dalszej pracy:

 • wychowawcy klas - w sposób przyjęty w szkole, winni sprawować cotygodniową kontrolę prawidłowości realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, w tym, utrzymywać kontakt z rodzicami, monitorować frekwencję (dokumentacja), promować wyróżnianie i  nagradzanie uczniów za pilne uczęszczanie do szkoły; mieć na względzie szczególną, osobistą odpowiedzialność (wychowawcy) za podejmowanie natychmiastowych, konsekwentnych działań dyscyplinujących od informowania rodziców poprzez współpracę z sądem rodzinnym (dotyczy to w szczególności klas I-III gimnazjum), wydziałem ds. nieletnich KPP, wnioskowaniem do dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania administracyjnego itp.

 • nauczyciele przedmiotów - winni zwracać uwagę na absencję uczniów w czasie prowadzonych przez nich zajęć i  w  przypadkach budzących wątpliwości co do przyczyn nieobecności, przekazywać informację wychowawcy klasy oraz rodzicom ucznia i - jeżeli wiąże się to z zagrożeniem bezpieczeństwa bądź zagrożeniem demoralizacją - koordynatora ds. bezpieczeństwa bądź dyrektora szkoły;

 • koordynator ds. bezpieczeństwa - uwzględni i zaplanuje wynikające z informacji zadania przeciwdziałające zagrożeniom;

 • Rada Pedagogiczna – w porozumieniu z Radą Rodziców – ustali kryteria, tryb i sposób nagradzania w bieżącym roku szkolnym, uczniów nienagannie uczęszczających do szkoły.

 • Samorząd Uczniowski – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględni w swojej działalności organizację czasu szczególnie zagrożonego absencją uczniów (Dni Samorządu Uczniowskiego).


2. Oceny zachowania

Wnioski uogólnione:

 • brak ocen obniżonych oraz analiza motywacji i decyzji wychowawców, co do pozostałych ocen (w tym wzorowych) a także, sposobu ich ustalenia – wskazuje na poprawność procesu oceniania, co do stosowania kryteriów określonych w statucie szkoły;

 • sytuacja wychowawcza w zespole szkół (w oparciu o analizę ocen zachowania, analizy zespołu zadaniowego ds. wychowawczych, informacje wychowawców klas przedstawione na posiedzeniu klasyfikacyjnym, obserwacje zebrane w toku ewaluacji wewnętrznej i nadzoru realizowanego przez dyrektora szkoły), nie budzi zastrzeżeń a występujące w szkole zjawiska wychowawczo niekorzystne, są na bieżąco diagnozowane i eliminowane.
Wnioski do dalszej pracy:

 • wychowawcy klas – zobowiązani są w dalszym ciągu do reagowania na sygnały płynące od nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, dotyczące zachowania uczniów, współpracy z koordynatorem ds. bezpieczeństwa, w zakresie informowania o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów a także, nawiązywania, utrzymywania i dokumentowania kontaktów z rodzicami; ponadto na lekcjach wychowawczych i poza nimi, zwrócą uwagę na respektowanie przez uczniów statutowych zasad odnoszących się do wyglądu i stroju uczniowskiego ( po ich uprzednim przypomnieniu);

 • nauczyciele przedmiotów – zobowiązani są do współpracy z wychowawcami klas i właściwym koordynatorem ds. bezpieczeństwa, w zakresie informowania a także omawiania problemów wychowawczych w czasie spotkań zespołów zadaniowych;

 • nauczyciele dyżurni oraz sprawujący opiekę nad uczniami – zwrócą szczególną uwagę na: zachowanie zasad obowiązujących w szkole, kultury osobistej ( w tym wzajemnego odnoszenia się uczniów do siebie), poszanowanie mienia i przeciwdziałanie incydentom wandalizmu na terenie szkoły.

 • koordynator ds. bezpieczeństwa - zaplanuje i uwzględni w pracy, wynikające z wniosków działania;

 • Samorząd Uczniowski – w podejmowanych na terenie szkoły inicjatywach zwróci uwagę na aspekt postaw opiekuńczości uczniów starszych (klasy gimnazjalne) nad młodszymi i słabszymi kolegami.


3. Oceny przedmiotowe

Wnioski uogólnione:

 • średnia ocen na obu etapach (II i III) kształtuje się na stałym, porównywalnym z latami ubiegłymi poziomie, z niewielką (nie diagnostyczną), zarysowującą się tendencją wzrostową. Zestawienie wyników klasyfikacyjnych z wynikami sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych – po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych analiz (w tym analiz dokonywanych przez zespoły etapowe w ramach ewaluacji wewnętrznej), przy uwzględnieniu wyników diagnoz wstępnych, hospitacji/obserwacji diagnozujących, wskazuje na przyrost kompetencji w poszczególnych grupach uczniów (tendencja dokumentowana precyzyjniej dla gimnazjum – ze względu na większą ilość materiału porównawczego);

 • w wyniku podjętych działań doraźnych, skierowanych do klas II i III gimnazjum, stwierdza się uzyskanie zauważalnej poprawy ocen klasyfikacyjnych w obu oddziałach na wszystkich zajęciach edukacyjnych, których dotyczyły;

 • poprawność formułowania wymagań edukacyjnych, a także – stosowania ustalonych kryteriów oceniania, nie budzi zastrzeżeń.


Wnioski do dalszej pracy:

 • zespoły zadaniowe – zaplanują i przeprowadzą działania w  ramach prowadzonej ewaluacji wewnętrznej (zespołowej), formułując wnioski do realizacji przez n-li przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych;

 • nauczyciele przedmiotów – będą realizować wnioski sformułowane w wyniku analiz, próbnych sprawdzianów zewnętrznych, opracowanych przez zespoły zadaniowe, po dostosowaniu do specyfiki nauczanych przedmiotów;

 • nauczyciele przedmiotów – przeanalizują przyczyny niepowodzeń w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć oraz ocen, osiąganych poniżej rozpoznanych możliwości uczniów; podejmą odpowiednie działania na zajęciach przedmiotowych zachowując zasadę wymiany informacji z innymi nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz wychowawcą klasy;

 • Rada Pedagogiczna – przygotuje plan działań służących podnoszeniu efektów nauczania w ramach prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej przyjmując zadania na rok szkolny 2011/2012;

 • dyrektor szkoły – zaplanuje i uwzględni wynikające z wniosków działania w  sprawowanym nadzorze pedagogicznym.
 • INFORMACJA O REALIZACJI PLANU I WNIOSKI

ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2010/2011.


W ramach realizacji, przez dyrektora szkoły, zaplanowanego na rok szkolny 2010/2011 nadzoru pedagogicznego, w pierwszym okresie / semestrze realizowano działania w zakresie:

 1. ewaluacji wewnętrznej dokonywanej przez dyrektora oraz we współpracy z zespołami etapowymi według przyjętych w szkole procedur;

 2. kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

 3. wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań. 1. W zakresie ewaluacji wewnętrznej dokonywanej przez dyrektora wykonano:

 1. obserwacje zajęć lekcyjnych /w tym rozmowy metodyczne i omówienia zajęć/ . Ta forma diagnostyczno-wspomagająca skierowana była w roku bieżącym, przede wszystkim do nauczycielami o niewielkim stażu pracy pedagogicznej oraz realizujących plany rozwoju w ramach awansu zawodowego. W tym trybie diagnozowano:

10 jednostek / zgodnie z zamieszczonymi w harmonogramie hospitacji uwagami o realizacji/;

elementami podlegającymi obserwacji były:

 • sposób formułowania i zapisywania tematów lekcji

 • poziom osiągania zamierzonych celów lekcji

 • realizacja podstawy programowej

 • badanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych tematem lekcji

 • zastosowanie pomocy dydaktycznych w tym wykorzystanie TI na zajęciach

 • ocenianie uczniów

 • umiejętność pracy zespołowej

 • aktywność uczniów na zajęciach

 • umiejętność poszukiwania i wykorzystywania informacji

 • relacje między nauczycielem i uczniem

 • dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów

 • indywidualizacja procesu nauczania

 • umiejętność właściwego planowania czasu lekcji.

 1. Ocenę efektów kształcenia w szkole poprzez prowadzenie:

 • diagnozy na wejście (kl. I gimnazjum);

 • analizy ( z wykorzystaniem wniosków z ewaluacji zespołowej) klasyfikacyjnej za I i II okres/semestr nauki wraz z wnioskami i wskazaniami do pracy w drugim semestrze oraz następnym roku szkolnym;

 • analizy działań z zakresu ewaluacji wewnętrznej, podejmowanych przez zespoły zadaniowe;

 • ewaluacji końcowej zaprojektowanej na trzy kolejne lata „Strategii podnoszenia efektów kształcenia...” realizowanej w latach 2008 – 2011.


2. W zakresie kontroli, w tym - przestrzegania przepisów prawa wykonano:


 1. przegląd dokumentacji nauczyciela i wychowawcy klasowego oraz kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania:

 • plany i rozkłady materiału z poszczególnych przedmiotów,

 • dzienniki zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i opiekuńczych ( w tym zajęć realizowanych na podstawie Art. 42 KN),

 • kontrolę dokumentacji klasyfikacyjnej (arkusze klasyfikacyjne, analizy i sprawozdania, motywacje ocen niedostatecznych i obniżonych;

 1. kontrolę związaną z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących wyboru przez nauczycieli programów nauczania i podręczników szkolnych oraz kontrolę przestrzegania prawa wewnętrznego w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 2. inne kontrole doraźne (realizowane w ramach obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych) w tym:

 • realizacji podstawy programowej przedmiotów nauczania;

 • uwzględniania w dokumentacji nauczycieli przedmiotów oraz, realizacja wniosków sformułowanych przez zespoły zadaniowe;

 • właściwego sprawowanie opieki nad uczniami w ramach zajęć opiekuńczych (Art.42KN) oraz pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodne z regulaminem;

 1. czynności związane z oceną pracy w trybie art. 9c ust. 6. KN w związku z realizacją awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego – nadzór nad przebiegiem stażu, organizacja oraz udział w postępowaniu egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym;

 2. rozmowy i kontrole dokumentacji w ramach nadzoru nad awansem zawodowym n-li;

 3. kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole w szkole – z udziałem szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa – wrzesień 2010, styczeń 2011r.3. W zakresie działalności wspomagającej:


 1. realizowano w ramach zebrań Rad Pedagogicznych, zagadnienia związane z przepisami prawa oświatowego - w tym zagadnienia prawne związane z nową podstawą programową, zmianami prawa oświatowego, a także procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;

 2. wspomagano korzystanie przez nauczycieli z dostępu do dokumentów szkolnych i przepisów prawa oświatowego w miejscu pracy – pokój nauczycielski ( w formie tradycyjnej i elektronicznej) oraz wymianę informacji ( w formie elektronicznej w tym za pośrednictwem strony internetowej i BIP) pomiędzy nauczycielami a sekretariatem i dyrektorem szkoły;

 3. motywowano nauczycieli do podejmowania zadań w ramach realizacji awansu zawodowego oraz wspomagano działania i gromadzono informację o pracy nauczycieli;

 4. wspomagano działania zespołów zadaniowych w zakresie realizacji zaplanowanych zadań oraz właściwej współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów.WNIOSKI UOGÓLNIONE


Ad 1.

 1. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że:

 • nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, które są zgodne z przyjętymi planami nauczania;

 • w realizacji programów nauczyciele uwzględniają treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej;

 • metody nauczania stosowane przez nauczycieli, odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów;

 • nauczyciele przygotowują się do zajęć edukacyjnych w tym – do zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły – w formie pisemnej;

 • wymagania edukacyjne są świadomie dostosowywane do możliwości i predyspozycji uczniów;
 1. poziom efektów kształcenia oceniono w oparciu o badania wyników nauczania, hospitacje diagnozujące, sprawdziany etapowe i zewnętrzne oraz analizy wyników klasyfikacji; poziom wyników osiąganych przez uczniów, w przeprowadzonej analizie klasyfikacyjnej uznano za dobry na pierwszym etapie edukacyjnym oraz zadowalający na drugim i trzecim etapie kształcenia; w wyniku podjętych w drugim semestrze działań, skierowanych do uczniów klas II i III gimnazjum, stwierdza się uzyskanie zauważalnego wzrostu efektów kształcenia w obu przypadkach, których dotyczyły; wykazujące niewielką tendencję wzrostową (w okresie trzech lat funkcjonowania strategii), wyniki egzaminów zewnętrznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym (przeanalizowane przez zespoły zadaniowe i dyrektora szkoły w ramach systemu ewaluacji wewnętrznej), zostaną uwzględnione w planowaniu i pracy szkoły w roku przyszłym;


Ad 2. 1. Nauczyciele i wychowawcy – zasadniczo – poprawnie i terminowo prowadzą dokumentację przebiegu nauczania oraz dokumentację n-la i wychowawcy klasowego; w czasie kontroli stwierdzono występowanie niewielkich uchybień w pierwszym semestrze roku szkolnego. Występujące błędy i nieprawidłowości szczegółowo omówiono na plenarnym posiedzeniu RP i – w drugim okresie/semestrze – wyeliminowano z praktyki szkolnej;

 2. kontrola związana z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących wyboru przez nauczycieli programów nauczania i podręczników szkolnych wykazała poprawność działań nauczycieli w tym – wnioskowania oraz uzyskiwania opinii a także posługiwania się numeracją nadaną w szkolnym zestawie programów nauczania; nauczyciele, zgodnie z przepisami prawa i w obowiązujących terminach, wybierają programy i podręczniki oraz zgłaszają zmiany do szkolnych zestawów programów i podręczników obowiązujących w szkole; w roku bieżącym, zgodnie z obowiązującą procedurą wnioskowano o wprowadzenie programów (zgodnych z nową podstawą programową) z przedmiotów: technika kl. IV-VISP; biologia, zajęcia techniczne I-III gimnazjum oraz wychowanie dla bezpieczeństwa kl. III gimnazjum. Programy uzyskały decyzję dyrektora o dopuszczeniu do użytku w szkole. Ponadto stwierdza się, że nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności, zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi wymaganiami edukacyjnymi.

 3. kontrole realizacji podstawy programowej przedmiotów nauczania, prowadzone w ramach rozmów towarzyszących procesowi obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wykazała poprawność jej realizacji w badanym zakresie (zapisy w dokumentacji nadzoru); W ramach prowadzonego nadzoru dokonano również kontroli realizacji nowej podstawy programowej, w klasach I-szch i II-gich szkoły podstawowej i gimnazjum. Sprawdzono zgodność ilości odbytych zajęć poświęconych realizacji podstawy z poszczególnych przedmiotów z minimalną ilością godzin, określoną dla każdego przedmiotu w szkolnym planie nauczania. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości (dokumenty kontroli w dokumentacji organizacji zespołu szkół). Nauczyciele przedmiotów : biologia, chemia, historia przeniesienie realizacji niewielkiej (1-3godz.) liczby godzin do klas programowo wyższych (informacja w arkuszu klasyfikacyjnym klasy I i II gimnazjum);

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, planują pracę w oparciu o przyjęte przez zespół zadaniowy wskaźniki oraz, właściwie rozpoznają i monitorują umiejętności, dyspozycje i ich rozwój u swoich uczniów; wychowawcy – zasadniczo – systematycznie i prawidłowo prowadzili działania związane z nadzorem nad uczęszczaniem uczniów do szkoły; kontakty wychowawców i n-li przedmiotów z rodzicami uczniów organizowane są zgodnie z przepisami; prawidłowo realizowana i dokumentowana jest funkcja opiekuńcza szkoły, zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, jak i świetlicowych zajęć opiekuńczych oraz dyżurów nauczycielskich.

zadaniowe zespoły nauczycielskie wywiązały się z zaplanowanych zadań a ich przewodniczący przedstawili sprawozdania formułujące wnioski do pracy w roku przyszłym;

 1. dokonano - w trybie art. 9c ust. 6 KN – pozytywnej oceny, za okres stażu w związku z realizacją awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, Pani Kingi Dąbrowskiej (czerwiec 2011r.) a także – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne oraz nauczyciela mianowanego, Pani Agnieszki Kuceł ( w m-cu październiku 2010r.) i Pani Renaty Krawczyk (czerwiec 2011r.); uczestniczono w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, Pani Anety Bender (sierpień 2010r.) oraz Pań: Teresy Gawędy i Beaty Hostyńskiej (listopad/grudzień 2010r.)

 2. działania podejmowane przez nauczycieli realizujących plany rozwoju w ramach awansu zawodowego, prowadzone są oraz dokumentowane, systematycznie i zgodnie z przepisami prawa;

 3. poziom bezpieczeństwa w szkole (dotyczy także szkoły filialnej) – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – uznano za dobry i zadowalający. Tematyka bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom zostanie uwzględniona w zadaniach wychowawczych i profilaktyce oraz pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa;


Ad 3.


 1. Stwierdza się widoczne i zadowalające wyniki, kontynuowanej w b. r. szk. działalności wspomagającej w zakresie znajomości i poprawności stosowania prawa oświatowego.

 2. Stwierdza się postęp i pozytywne efekty stosowania dostępnych dokumentów i narzędzi elektronicznych a także poprawę obiegu informacji w szkole w tym obiegu z wykorzystaniem oficjalnej strony internetowej i BIP zespołu szkół.. Należy jednak w dalszym ciągu motywować nauczycieli do samodzielnego ( na ustalonych w szkole zasadach) korzystania z dostępnej tą drogą informacji, która w wielu przypadkach obliguje do podejmowania określonych działań bądź wyznacza ramy innych działań statutowych podejmowanych przez nauczycieli i wychowawców.

 3. Czworo nauczycieli podjęło zadania w ramach awansu na wyższy stopień awansu zawodowego; złożono i zatwierdzono – zgodnie z prawem – plany rozwoju zawodowego, które nauczyciele realizują rytmicznie i dokumentują w sposób przyjęty w szkole. W jednym przypadku, staż do stopnia nauczyciela kontraktowego zakończono skutecznym postępowaniem egzaminacyjnym.

 4. Wykonano zaplanowane zadania w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń wewnątrz zespołów nauczycielskich; nawiązano ściślejszą współpracę pomiędzy nauczycielami dla realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum; przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej oraz pokazowe zajęcia koleżeńskie w drugim semestrze roku szkolnego ( Pani Renata Krawczyk – historia i społeczeństwo kl. V SP).
 1. PODSUMOWANIE I UOGÓLNIONE WNIOSKI Z EWALUACJI

TRZYLETNIEJ „STRATEGII DZIAAŃ SŁUŻĄCYCH PODNOSZENIU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA”


Ewaluacji „Strategii działań służących podnoszeniu efektów kształcenia” dokonano według przyjętego planu i założonych w dokumencie pytań kluczowych. Jako narzędzia wykorzystano: diagnozy i analizy prowadzone przez zespoły etapowe; wyniki klasyfikacji, badań wyników oraz egzaminów próbnych i zewnętrznych; analizy klasyfikacyjne i formułowane w nich wnioski; wnioski z autoewaluacji prowadzonej przez nauczycieli przedmiotów, zebrane w formie ankiet ewaluacyjnych i poddane analizie.

Po posumowaniu pracy zespołów zadaniowych, prowadzonej w zakresie ewaluacji „Strategii działań służących podnoszeniu efektów kształcenia”, przeprowadzeniu analiz wyników badań, egzaminów próbnych i zewnętrznych, dokonaniu analizy przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych oraz, uwzględnieniu wniosków wynikających z prowadzonego nadzoru, przyjmuje się następujące wnioski uogólnione:

 1. należy uznać, że realizacja strategii przyniosła efekty w zakresie większości pytań kluczowych, przyjętych w projekcie ewaluacji; w poszczególnych wskaźnikach nie odnotowano wprawdzie znacznego wzrostu wartości, jednak należy uznać je za diagnostyczne; wyjątek stanowi odpowiedź na pytanie kluczowe dotyczące wzrostu średniej (surowej) wartości wyniku egzaminów zewnętrznych; uznaje się przyjęty w pytaniu kluczowym wskaźnik jako nieprzydatny w dalszych działaniach ewaluacyjnych ze względu na nieokreśloną wartość diagnostyczną;

 2. należy odstąpić od opracowywania osobnej, wieloletniej strategii podnoszenia efektów kształcenia, zaś wnioski szczegółowe i wynikające z nich zadania, decyduje włączać do planów ewaluacji wewnętrznej w kolejnych latach.
 1. WNIOSKI DO REALIZACJI

W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM


 1. Uwzględnić w planowaniu pracy oraz praktyce szkolnej, zadania wskazane we wnioskach z analizy wyników klasyfikacji.

 2. Systematycznie wdrażać do praktyki szkolnej zadania wynikające ze zmian w przepisach oświatowych, w szczególności tyczących wprowadzania nowej podstawy programowej.

 3. Wdrożyć działania zmierzające do pogłębiania indywidualizacji nauczania na wszystkich jego etapach, w tym – skoordynować i przeprowadzić projekt systemowy w klasach I-III szkoły podstawowej.

 4. Opracować roczny plan pracy szkoły (określający osoby odpowiedzialne i współpracujące w wykonywaniu zadań), uwzględniający konieczność monitorowania ilości realizowanych tematów zajęć lekcyjnych (dokładnie zaplanować ilość imprez, zawodów, konkursów itp.) oraz opiekę nad uczniami w trakcie zajęć świetlicy – usprawnić opiekę nad uczniami w ramach realizacji art.42, ust. 2 pkt 2.

 5. Zaplanować i wdrożyć na rok szkolny 2011/2012 zadania z zakresu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczyciel z uwzględnieniem szkoleń zewnętrznych Rady Pedagogicznej.

 6. W celu podniesienia efektów nauczania realizować wnioski zespołów zadaniowych oraz w szczególności :

 • doskonalić umiejętności ortograficzne i gramatyczne oraz redagowania samodzielnej wypowiedzi pisemnej na zadany temat;

 • ćwiczyć rachunek pamięciowy oraz uwzględniać w procesie nauczania rozwiązywanie zadań problemowych;

 • stosować wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych w tym doskonalić umiejętność posługiwania się rachunkiem ułamkowym i procentowym;

 • ćwiczyć zamianę wielkości i jednostek;

 • zwrócić uwagę na zadania polegające na opisywaniu zjawisk o charakterze powtarzalnym, odczytywanie danych z tabeli, rozpoznawanie cech i właściwości charakterystycznych;

 • ćwiczyć odczytywanie danych z mapy i drzewa genealogicznego, poprawne określanie czasu historycznego (porządkowanie zdarzeń w czasie; data roczna – wiek) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych na zadany temat;

 • stosować zintegrowaną wiedzę do rozwiązywania problemów;

 • na wszystkich zajęciach stosować zadania polegające na odczytywaniu danych z diagramów, wykresów, tabel, schematów itp. w celu usprawnienia umiejętności ich interpretowania oraz posługiwania się różnymi źródłami informacji;

 • poruszać na godzinach wychowawczych tematykę związaną ze skutkami palenia papierosów i spożywania alkoholu;

 • na godzinach wychowawczych rozmawiać na temat właściwego zachowania się w różnych miejscach np. w szkole, kinie oraz uczyć szacunku do osób starszych;

 • w każdej sytuacji zwracać uwagę na wulgarne słownictwo wśród uczniów;

 • na wszystkich zajęciach szkolnych eksponować, wyróżniać i nagradzać postawy aktywności i ambicji, a także dostrzegać i oceniać systematyczność oraz staranność wykonywania zadań.

 1. Opracować i włączyć do planu ewaluacji wewnętrznej (realizowanej w zespołach zadaniowych) działania służące podnoszeniu efektów kształcenia, w tym system przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

 2. Analizować zapotrzebowanie zgłaszane przez uczniów i rodziców dostosowując do niego ofertę zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2011/2012.Przedstawiono Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w dniu 22.06.2011 r.

Przygotowano jako podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2010/2011 dla potrzeb Rady Gminy Tomaszów Lubelski
1   2   3   4

Powiązany:

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconProgram wychowawczo- profilaktyczny zespołu szkóŁ im. K. Hr. Kickiego

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconPlan pracy dydaktyczno – wychowawczej I opiekuńczej zespołu szkóŁ integracyjnych w skierniewicach

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconEfekty I osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze Zespołu Szkół im. T kościuszki w Żarkach za rok 2007/2008

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconDziałalnośĆ opiekuńcza I wychowawcza placówki

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconZespołu Szkół Publicznych nr 4 z oddziałami Integracyjnymi

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconPlan pracy zespołu szkóŁ publicznych w kokoszkowach

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconPlan uroczystości szkolnych zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconPlan pracy zespołu szkóŁ publicznych w kazuniu polskim

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zespołu szkóŁ publicznych nr 4

DziałalnośĆ dydaktyczno wychowawczo opiekuńcza zespołu szkóŁ publicznych w łaszczówce iconSzkolny program wychowawczy zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom