Strona
Pobierz 1.55 Mb.
NazwaStrona
strona4/11
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar1.55 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. Nazwa przedmiotu: Lokalna polityka społeczna (KW)

2. Kod przedmiotu (wpisuje koordynator)

3. Typ przedmiotu: obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu: 5-letnie mgr

5. Rok studiów: IV politologia, studia stacjonarne,

6. Semestr/trymestr studiów: 8

7. Liczba punktów ECTS 3

8. Imię i nazwisko wykładowcy: Zbigniew Adamowicz, doktor

9. Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji):Zapoznanie się z pojęciem i założeniami lokalnej polityki społecznej, zrozumienie uwarunkowań lokalnej polityki społecznej, zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji (podmiotów) polityki społecznej i stosowanymi przez nie instrumentami działania.

10. Wymagania wstępne: brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu:

-Pojęcie polityki społecznej – zakres przedmiotowy. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna.

-Uwarunkowania lokalnej (i regionalnej) polityki społecznej w kontekście zmian polityczno-ustrojowych po 1989 roku.

-Lokalne (i regionalne) podmioty polityki społecznej.

-Podstawowe obszary lokalnej polityki społecznej.

-Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywne kształtowanie rynku pracy.

-Udzielanie pomocy społecznej, przeciwdziałanie ubóstwu, zwalczanie patologii społecznych – instytucje, metody i środki.

-Polityka edukacyjna (oświatowa) na poziomie lokalnym.

-Wymiar lokalny polityki rodzinnej, mieszkaniowej, ochrony zdrowia i innych.

-Znaczenie tzw. trzeciego sektora w kształtowaniu lokalnej (regionalnej) polityki społecznej (zakres świadczonych usług).

-Instytucje i formy dialogu społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym (organizacje pracodawców, związki zawodowe, rady pracownicze inne instytucje).

-Strategie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym – projekty.


12. Spis zalecanych lektur:

-Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008.

-Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2006.

-I. Wróbel, Polityka lokalna i regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2006, s. 67.

Literatura uzupełniająca:

-J. Godlewska, Jaroszewska, Aspekty polityki społecznej w wymiarze centralnym i lokalnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 54/2007, s. 123.

-A. Kurzynowski, Lokalna polityka społeczna a rozwój globalny, w: Głobalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2001

13. Metody nauczania: Konwersatorium, 3 godz. tygodniowo, 45 godz. w semestrze

14. Metody oceny: aktywność na zajęciach; prezentacja referatów i esejów: praca semestralna (projekt)

15. Język wykładowy: polski
1. Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny

2. Kod przedmiotu

3. Typ przedmiotu: obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu: licencjat

5. Rok studiów: II Politologia

6. Semestr/trymestr studiów: III

7. Liczba punktów ECTS 3

8. Imię i nazwisko wykładowcy: Ewa Nowak, doktor

9. Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku politycznego oraz najważniejszymi koncepcjami i teoriami z zakresu marketingu politycznego; przygotowanie studentów do planowania i realizowania własnych strategii i planów kampanii politycznych i wyborczych.

10. Wymagania wstępne: brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu: • Pojęcie i koncepcje marketingu politycznego:

 • Modele zachowań wyborczych obywateli:

 • Wizerunek kandydata:

 • Marketingowe komunikowanie polityczne:

 • Kampania bezpośrednia:

 • Sondaże wyborcze – źródło informacji i wpływu:

 • Marketing polityczny w kampaniach politycznych w Polsce:

 • Wpływ marketingu na procesy polityczne i społeczne:
12. Spis zalecanych lektur:

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005

de Barbaro N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.

Ignaczewski G., Specyfika rozwoju marketingu politycznego w Polsce, Toruń 2004

Kolczyński, J. Sztumski J., Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Katowice 2003.

Kolter P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002.

Marketing polityczny w teorii i praktyce, pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wrocław 2002.

Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Piasecki A. K., Wybory. Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Toruń 2002.

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000.


13. Metody nauczania: wykładowa, ćwiczeniowa, multimedialna, dyskusyjna

14. Metody oceny: zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu lub projektu kampanii wyborczej

15. Język wykładowy: polski
1. Nazwa przedmiotu

Metodologia badań politologicznych

2. Kod przedmiotu
3. Typ przedmiotu

Obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu

Studia 2-stopnia

5. Rok studiów

Politologia, specjalność: dziennikarstwo, stacjonarne, rok I

6. Semestr/trymestr studiów

I

7. Liczba punktów ECTS
8. Imię i nazwisko wykładowcy

Elżbieta Muciek, doktor (wykład)


9. Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z celami badań naukowych, aspektami nauki, metodami i technikami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych i politologii, zasadami sporządzania notatek, opisu bibliograficznego, przypisów, korzystania ze źródeł, etapami przygotowania pracy magisterskiej oraz problematyki plagiatu.

10. Wymagania wstępne

Umiejętność przygotowania pracy dyplomowej licencjackiej

11. Treści merytoryczne przedmiotu

 • nauka i poznanie naukowe,

 • podziały i klasyfikacje nauk

 • praca badawcza, cele poznania naukowego, metoda a metodologia,

 • źródła w badaniach politologicznych (definicje i podziały źródeł, specyfika źródeł politologicznych)

 • dokumenty i sposoby ich podziału

 • wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe (nr ISBN, ISSN)

 • kwerenda

 • bibliografie

 • zasady opisywania źródeł (opisy bibliograficzne)

 • biblioteki naukowe i archiwa

 • metody badawcze w politologii

 • techniki badawcze

 • zasady opracowywania źródeł (przypisy, skróty i skrócenia, przypisy, zasady cytowania źródeł)

 • zasady przygotowywania i obrony prac dyplomowych

 • plagiat
12. Spis zalecanych lektur

 • Babiński G., Metodologia a rzeczywistość społeczna, Kraków 2004.

 • Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

 • Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.

 • Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bygdoszcz 1993.

 • Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

 • Sordylowa B., Informacja naukowa w Polsce, Warszawa 1987.

 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 2004.

 • Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1986.

 • Teorie i metody w naukach politycznych, pod red. D. Marsh’a i G. Stoker’a, Kraków 2006.

 • Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1994.
13. Metody nauczania

wykład, 2 godz. tygodniowo, 30 godzin w semestrze

14. Metody oceny

Zaliczenie z oceną (na prawach egzaminu) – w pierwszym terminie – styczeń – pisemny (pięć pytań otwartych o różnej skali trudności, 60 minut)

15. Język wykładowy

polski
1. Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

2. Kod przedmiotu
3. Typ przedmiotu

obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu

I stopień

5. Rok studiów

politologia, studia stacjonarne, rok III

6. Semestr/trymestr studiów

VI

7. Liczba punktów ECTS

6

8. Imię i nazwisko wykładowcy

wykład – Hanna Dumała, doktor

ćwiczenia – Herbert Gnaś, Monika Kornacka, Damian Szacawa, doktoranci

9. Cele przedmiotu

zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania współczesnego świata – podstawowymi zjawiskami, procesami i strukturami politycznymi i gospodarczymi. Rozwijanie umiejętności analizowania aktualnych wydarzeń na arenie międzynarodowej (globalnej i regionalnej) i ich wpływu na sytuację Polski.

10. Wymagania wstępne

brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu

- Przedmiot, uczestnicy i uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych.

- Gospodarka światowa.

- Zagraniczna polityka ekonomiczna.

- Handel międzynarodowy i jego regulacje.

- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

- Korporacje transnarodowe.

- Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej – pomoc i sankcje gospodarcze.

- Problemy globalne.

- Międzynarodowy system walutowy.

- Teoria regionalnej integracji gospodarczej.

- Ugrupowania integracyjne na świecie.

- Służba dyplomatyczna i konsularna.

- Organizacja Narodów Zjednoczonych i system ONZ.

- Bezpieczeństwo międzynarodowe.

- Spory i konflikty międzynarodowe.

- Terroryzm międzynarodowy.

- Procesy globalizacji.

- Procesy regionalizacji.

- Mocarstwa globalne: USA, FR, ChRL.

- Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie.

- Polityka zagraniczna Polski.

12. Spis zalecanych lektur

- Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2006.

- Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2004.

- Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Lublin 2002.

- „Rocznik Strategiczny”.

- A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.

- P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2002.

- J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2005.

- Problemy globalne współczesnego świata, S. M. Grochalski (red.), Opole 2003.

- P. Samecki, Zagraniczna pomoc ekonomiczna, Warszawa 1997.

- Współczesna gospodarka światowa, red. A. B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk 2003.

- K. Zabielski, Finanse międzynarodowe, nowe wydanie, Warszawa 2005.

13. Metody nauczania

wykład, 30 godzin w semestrze

ćwiczenia, 30 godzin w semestrze

14. Metody oceny

egzamin – w pierwszym terminie pisemny (3 pytania otwarte, 45 minut), ewentualne egzaminy poprawkowe w formie ustnej (trzy pytania, 15 minut)

zaliczenie – aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, przygotowywanie referatów), test końcowy

15. Język wykładowy

polski
1. Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

2. Kod przedmiotu
3. Typ przedmiotu

obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu
5. Rok studiów

politologia, studia 5-letnie, niestacjonarne, rok IV – specjalność ustrojowa

6. Semestr/trymestr studiów

V

7. Liczba punktów ECTS

5

8. Imię i nazwisko wykładowcy

Hanna Dumała, doktor

9. Cele przedmiotu

zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej – podstawowymi zjawiskami, procesami i strukturami gospodarczymi. Rozwijanie umiejętności analizowania aktualnych wydarzeń gospodarczych na arenie międzynarodowej i ich wpływu na międzynarodowe stosunki polityczne i sytuację Polski

10. Wymagania wstępne

brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu

- Przedmiot i uczestnicy międzynarodowych stosunków gospodarczych.

- Gospodarka światowa i procesy globalizacji.

- Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej środki.

- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

- Korporacje transnarodowe.

- Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej – pomoc i sankcje gospodarcze.

- Problemy globalne.

- Zadania i działalność systemu Narodów Zjednoczonych w sferze gospodarczo-społecznej.

- Międzynarodowy system walutowy.

- Organizacje finansowe systemu NZ.

- Regionalna integracja gospodarcza – teoria i działalność największych współczesnych ugrupowań.

12. Spis zalecanych lektur

- A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.

- P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2002.

- J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2005.

- Problemy globalne współczesnego świata, S. M. Grochalski (red.), Opole 2003.

- P. Samecki, Zagraniczna pomoc ekonomiczna, Warszawa 1997.

- Współczesna gospodarka światowa, red. A. B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk 2003.

- Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (red.), Wrocław 2006.

- K. Zabielski, Finanse międzynarodowe, nowe wydanie, Warszawa 2005.

13. Metody nauczania

wykład, 30 godzin w semestrze (6x4 godz. + 2x3 godz.)

14. Metody oceny

egzamin – w pierwszym terminie pisemny (45 pytań testowych zamkniętych, 45 minut), ustny egzamin poprawkowy (3 pytania, 15 minut)

15. Język wykładowy

polski
1. Nazwa przedmiotu

Mniejszości narodowe w Polsce

2. Kod przedmiotu
3. Typ przedmiotu

obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu

Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie

5. Rok studiów

Politologia, specjalność ustrojowa, stacjonarne, rok V

6. Semestr/trymestr studiów

IX

7. Liczba punktów ECTS

6

8. Imię i nazwisko wykładowcy

Elżbieta Muciek, doktor (wykład)

Andrzej Kowalczyk, doktor (ćwiczenia)

9. Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką zróżnicowania narodowościowego społeczeństwa polskiego. Poznanie liczebności, rozmieszczenia oraz statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce. Zapoznanie studentów z celami i zasadami polityki narodowościowej Polski w ujęciu historycznym. Zapoznanie się ze specyfiką organizacji mniejszościowych oraz elementami kultury.

10. Wymagania wstępne

brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu

Status polityczno-prawny, społeczny i ekonomiczny mniejszości narodowych w okresach II Rzeczypospolitej, PRL i III RP. Przyczyny i cechy przemian stosunku państwa i narodu polskiego wobec społeczności i organizacji mniejszościowych. Geneza, liczebność i organizacja mniejszości narodowych i etnicznych. Elementy kultury mniejszości narodowych w Polsce. Mniejszości narodowe jako element pozycji i działań Polski na arenie międzynarodowej.

12. Spis zalecanych lektur

 1. Chałupczak H., Browarek T, Zielińska N.: Mniejszości narodowe w Polsce. Materiały do bibliografii 1990-1996. Lublin 1998.

 2. Chałupczak H., Browarek T.: Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin 2000.

 3. Judyta-Budzyńska M.: Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem. Warszawa 2003.

 4. Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. J. Jachymka i W. Parucha. Lublin 2001.

 5. Mironowicz E.: Polityka narodowościowa PRL. Białystok 2000.

 6. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego i S. Łodzińskiego. Warszawa 2003.

 7. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka. Lublin 2006.

 8. Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej. Warszawa 1998.

 9. Olejnik L.: Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960. Łódź 2003.

 10. Tomaszewski J.: Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa 1985.
13. Metody nauczania

Wykład, 2 godz. tygodniowo, 30 godzin w semestrze

ćwiczenia, 2 godz. tygodniowo, 30 godzin w semestrze

14. Metody oceny

Egzamin pisemny (trzy zagadnienia o różnym stopniu trudności) – 60 minut

Ćwiczenia – zaliczenie ustne+aktywność na zajęciach

15. Język wykładowy

polski
1. Nazwa przedmiotu Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

2. Kod przedmiotu (wpisuje koordynator)

3. Typ przedmiotu obowiązkowy

4. Poziom przedmiotu

5. Rok studiów politologia, specjalność ustrojowa i dziennikarstwo, niestacjonarne, V rok

6. Semestr/trymestr studiów IX

7. Liczba punktów ECTS 6

8. Imię i nazwisko wykładowcy Tomasz Browarek, doktor,

9. Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji) : zapoznanie studentów z: terminologią i istotą badań narodowościowych, mozaiką narodowościową Polski, uwarunkowaniami i zakresem aktywności narodowej poszczególnych mniejszości, relacjami państwo polskie – mniejszości narodowe, rolą mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych


10. Wymagania wstępne brak

11. Treści merytoryczne przedmiotu

Wykład realizowany jest w trzech blokach tematycznych.

Pierwszy traktuje o istocie problemu mniejszościowego w Polsce, czyli problemach definicyjnych, genezie skupisk mniejszościowych, statystykach i szacunkach mniejszości narodowych i etnicznych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektach problemu mniejszościowego.

Drugi koncentruje się na analizie aktywności narodowej i uwarunkowaniach poszczególnych mniejszości, a więc Ukraińców, Niemców, Żydów, Białorusinów, Litwinów, Czechów, Słowaków, Rosjan, Tatarów, Ormian, Romów, Karaimów i Łemków.

Trzeci dotyczy relacji państwo polskie – mniejszości narodowe, w tym kwestii mniejszościowej w polskiej myśli politycznej, polityce narodowościowej państwa polskiego, stosunku poszczególnych mniejszości do państwa polskiego.


12. Spis zalecanych lektur

Budyta – Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem, Warszawa 2003.

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1919 – 1995, Lublin 2002.

Iwanicki, Ukraińcy M., Białorusini, Niemcy w Polsce w latach 1918 – 1989, Siedlce 1993.

Łodziński Sławomir, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.

Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator, red. L.M. Nijakowski i S. Łodziński, Warszawa 2003.

Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, pod red. L. Adamczuka i S. Łodzińskiego, Warszawa 2006.

Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych /1944 – 1989/, red. P. Madajczyk, Warszawa 1998.

Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.

Olejnik L., Polityka narodowościowa Polski w latach 1944 – 1960, Łódź 2003.

Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.


13. Metody nauczania wykład 30 godzin

14. Metody oceny egzamin pisemny (cztery pytania opisowe), ewentualne egzaminy poprawkowe w formie ustnej (dwa pytania)

15. Język wykładowy polski
Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej

Kod przedmiotu

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu


- Politologia, studia 1-ego stopnia

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1-ego stopnia

- Stosunki międzynarodowe, studia 1-ego stopnia

Rok studiów i kierunek/specjalność


III (dotyczy wszystkich specjalności)

Semestr/trymestr studiów


V

Liczba punktów ECTS


1

Imię i nazwisko wykładowcy/prowadzącego ćwiczenia


Agnieszka Demczuk, doktor (wykład)

Cele przedmiotu


Zapoznanie studentów z problematyką prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz wolności wypowiedzi i artystycznej.

Wymagania wstępne


brak

Treści merytoryczne przedmiotu


-Wolność wypowiedzi, prasy, prawo do informacji, dostęp do informacji publicznej. Międzynarodowe standardy i gwarancje konstytucyjne w wybranych państwach,

- Przedmiot i podmiot prawa autorskiego: utwór i jego ochrona, rodzaje utworów; twórca, współtwórca, pracodawca i instytucja naukowa jako właściciele autorskich praw majątkowych

- Autorskie prawa osobiste i majątkowe, czas trwania ochrony praw, ograniczenia autorskich praw majątkowych: dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny

- Ochrona praw autorskich. Prawa szczególne i prawa pokrewne, ochrona karnoprawna prawa autorskiego i praw pokrewnychSpis zalecanych lektur


1. Dokumenty prawne

2. Literatura:

- M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2007

- J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004 r., 136-149

- M. K. Kolasiński, Ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do farmaceutyków w państwach Trzeciego Świata, Panstwo i Prawo 2007, nr 8, s. 83-95

- J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002


Metody nauczania


Wykład, 2 godz. Co 2 tygodnie, 15 godzin w semestrze

Metody oceny


Egzamin: ustny, 1 pytanie


Język wykładowy


Polski
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Strona iconChińczycy sponsorują mswiA 13 19 2011 Dziennik Gazeta Prawna ~ Strona 1 ~ Strona tytułowa

Strona iconLewa Strona Prawa Strona (Trepanacje Epileptyczne) osoby

Strona icon| 11 2007 | rubryka: Strona tytułowa | strona: 1 | autor

Strona iconSld, nie startuje w wyborach blitzkrieg kaczyńskiego 26 10. 2011 Gazeta Wyborcza ~ Strona 1 ~ Strona tytułowa wojciech szacki sld

Strona iconStrona Agnieszki Filipienko:: Strona z

Strona iconOKŁadka pierwsz strona tu wstawić okłADKA okładka druga strona tu wstawić reklama maniac gym cosmed

Strona iconStrona

Strona iconStrona

Strona iconStrona

Strona iconStrona

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom