Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum
Pobierz 340.35 Kb.
NazwaSzkolny program wychowawczy dla technikum I liceum
strona8/8
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar340.35 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8OBSZAR VIIIWSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA SZKOŁY
Cel ogólny: Osiąganie korzyści zarówno przez szkołę jak i jej otoczenie ze wzajemnej współpracy naszej placówki z instytucjami działającymi w środowisku szkoły.Cele szczegółowe

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

Termin realizacji

1. Otwartość szkoły na współpracę z instytucjami z jej otoczenia

a) nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania procesu wychowania młodzieży

- kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Starostwem Powiatowym w Grójcu, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Gminy w Jasieńcu, Parafią Jasieniec

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Cały czas realizacji programu

2. Kształtowanie warunków współpracy umożliwiających realizację wychowawczo-opiekuńczych zadań szkoły

a) umożliwienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów,

- organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami różnych instytucji ze środowiska lokalnego,

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Cały czas realizacji programu

3. Zaangażowanie szkoły w przygotowywanych przez współpracujące instytucje uroczystościach, akcjach, i imprezach


a) nawiązanie kontaktu z instytucjami ze środowiska lokalnego

b) podjęcie działań integrujących środowisko uczniowskie szkół ponadgimnazjalnych

- udział szkoły w uroczystościach, akcjach, imprezach, konkursach organizowanych przez współdziałające instytucje i szkoły ponadgimnazjalne

Dyrekcja szkoły, instytucje współpracujące, Dyrekcje innych szkół ponadgimnazjalnych

Cały czas realizacji programu

4. Poszukiwanie nowych, różnorodnych form współdziałania dla dobra lokalnej społeczności i środowiska

a) budowanie nowych więzi pomiędzy szkołą i instytucjami lokalnymi

b) angażowanie uczniów w kreatywne działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej

- wdrażanie opracowanych przez szkołę oraz instytucje z jej otoczenia projektów i programów służących dobru lokalnej społeczności i środowisku

- inicjatywy uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły w zakresie umacniania współpracy między członkami lokalnej społeczności

Społeczność szkolna ZSP i instytucje współdziałające ze szkołą w realizacji jej zadań statutowych i wychowawczo – opiekuńczych funkcji

Cały czas realizacji programu4.KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego (z zachowaniem ceremoniału szkolnego) – 1 września

 2. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października

 3. Święto Niepodległości – 11 listopada

 4. Święto Patrona Szkoły

 5. Wigilia – apel, wigilie klasowe

 6. Studniówka – styczeń

 7. Pierwszy Dzień Wiosny – prezentacje

 8. Wielkanoc – apel

 9. Święto Konstytucji 3 Maja – maj

 10. Uroczyste pożegnanie klas programowo najstarszych oraz uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły

 11. Zakończenie roku szkolnego5. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY


 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Nauczyciel wychowawca:

 • otacza indywidualną opieką każdego ucznia w powierzonym mu oddziale

 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami uroczystości szkolne, klasowe formy pracy zespołu klasowego;

 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze;

 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących życia klasy i szkoły, informuje o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu ich dzieci;

 • współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności oraz potrzeb uczniów i organizowaniu im pomocy.6. ZADANIA PEDAGOGA


Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły

 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego

 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.7. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI - ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY


1. Współpraca wychowawcza szkoły z rodzicami ma na celu dobro poszczególnych uczniów i ogółu społeczności uczniowskiej (klasowej, szkolnej) oraz usprawnianie pracy nauczyciela – wychowawcy.

2. Zasady współpracy: rodzice ↔ szkoła:

 • spotkania z dyrekcją i Radą Rodziców,

 • spotkania okolicznościowe,

 • spotkania z okazji uroczystości i imprez szkolnych czy klasowych,

 • spotkania z ekspertami: pedagogicznymi i psychologicznymi z PPP,

 • spotkania indywidualne,

 • korespondencja – listy do rodziców,

 • wywiady środowiskowe,8.WZORCOWY MODEL WYCHOWANKA


Zakłada się, że w wyniku systematycznego i spójnego działania uczeń (absolwent) będzie:

 • wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności,

 • gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość,

 • z szacunkiem odnosił się do swojego państwa i dbał o jego dobro,

 • szanował polskie dziedzictwo kulturowe i będzie otwarty na wartości kultur Europy,

 • przygotowany do wypełnienia swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

 • poczuwał się do odpowiedzialności za własne zdrowie,

 • szanował godność własną oraz innych,

 • umiał wybrać wartości naczelne i nimi kierować się w życiu.9.ORGANY STATUTOWE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ


1. Zadania Rady Rodziców

Jako kolegialny organ szkoły jest Rada Rodziców współrealizatorem zadań szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty. Reprezentuje także interesy wychowawcze rodziców; odpowiada za prawidłowe relacje: szkoła ↔ uczeń ↔ rodzice; jest rzecznikiem rodzinnego modelu wychowania, którego interesy nie są sprzeczne z działaniami szkoły.


Zadania wychowawcze Rady Rodziców:

 • zgłaszanie propozycji, wniosków do programu wychowawczego szkoły,

 • uzgadnianie modelu oddziaływań wychowawczych rodziców i szkoły,

 • podejmowanie działań służących dobru całej społeczności uczniowskiej
  i poszczególnych uczniów.


2. Zadania Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna wspomaga rodziców w ich naturalnym prawie do wychowania; w swych działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów i troską o ich wszechstronny rozwój.

Jest stymulatorem właściwych i permanentnych oddziaływań na uczniów, bo taki obowiązek nakłada na nią ustawa o systemie oświaty.

Zadania Rady Pedagogicznej w zakresie wychowania:

 • tworzenie szkolnego programu wychowawczego i jego realizacja,

 • tworzenie i ewaluacja WSO,

 • dostarczenie rodzicom kompetentnych informacji na temat rozwoju
  i zachowania się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych,

 • udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 • ułatwianie i pośrednictwo w kontaktach rodziców z PPP czy ekspertami wychowania, medycyny, psychologii itp.,

 • określenie zasad i form współpracy z rodzicami.3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- PPP współpracuje ze szkołą i wspomaga nauczycieli w pracy wychowawczej.

Zadania poradni:

 • udzielanie profesjonalnej pomocy w zakresie wychowania zarówno uczniom
  i rodzicom jak też nauczycielom,

 • wspomaganie nauczycieli poprzez konkretne instrukcje postępowania
  z młodzieżą; dostarczanie materiałów instruktażowych,

 • prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i konsultacji na życzenie nauczycieli lub dyrektora szkoły.4. Samorząd uczniowski

Jako organ przedstawicielski wszystkich uczniów uczestniczy w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły.

Do jego zadań w tym zakresie należy:

 • podejmowanie działań w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Szkoły, dotyczących realizacji zadań wychowawczych,

 • realizowanie postanowień Statutu Szkoły w zakresie praw i obowiązków ucznia,

 • organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,

 • inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych, np. charytatywnych, samopomocy koleżeńskiej,

 • współpraca z samorządami innych szkół.5. Rada Powiatu

Wspomaga proces wychowania w szkole.

Do jej zadań należy:

 • podejmowanie wspólnie ze szkołą działań mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

 • przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu.6. Rola Parafii w dziele wychowania

Parafia współpracuje ze szkołą w procesie wychowania poprzez:

 • wspólne organizowanie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży,

 • wspólną, coroczną pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę,

 • możliwość organizowania jednodniowych wyjazdów do okolicznych sanktuariów, np. Lewiczyna, Lichenia

 • spotkania z grupą uczniów zainteresowanych problematyką biblijną i teologiczną w domu parafialnym

 • wspólną organizację i realizowanie programu „Chrześcijański model rodziny”.10.MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO


MONITOROWANIE

Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu wychowawczego podlegają co roku:

- plany pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i ich realizacja,

- współpraca z rodzicami (tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły),

- organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych,

- organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do dziennika),

- organizacja zajęć pozalekcyjnych ( dzienniki),

- współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- realizacja zadań pedagoga szkolnego,

- pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach (uwagi w dziennikach lekcyjnych, monitoring na korytarzu),

- działania podjęte wobec uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu oraz trudną sytuację domowa.


Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie wychowawczym zostanie poddana ewaluacji mającej na celu dostarczenie informacji o osiągnięciach a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu

Dyrektor

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

Pedagog i psycholog

Pielęgniarka szkolna


Program wychowawczy dla technikum i liceum został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 24 września 2009 r. i przedstawiony Radzie Rodziców.

Program zaktualizowany przez:

Ewa Chaber – Przewodnicząca

Joanna Matysiak

Edyta Urbańczyk-Rosłoń

Sławomir Zalewski


1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconSzkolny program wychowawczy I liceum ogólnokształCĄCE

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconSzkolny program wychowawczy I liceum ogólonokształCĄcego im. M. Kopernika

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka niemieckiego dla liceum og ó lnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania matematyki dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum. W zakresie podstawowym lub rozszerzonym

Szkolny program wychowawczy dla technikum I liceum iconProgram nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum (wariant a I B) kształcenie w zakresie podstawowym lub rozszerzonym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom