Program Wychowawczy
Pobierz 180.98 Kb.
NazwaProgram Wychowawczy
strona2/3
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar180.98 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Zasady współpracy z rodzicami

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

 2. Nauczyciele w swojej działalności wychowawczej wspierają Rodziców. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci.

 3. Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych
  klasy i szkoły.

 4. Wychowawca klasy zapoznaje Rodziców ze Statutem Gimnazjum, w szczególności
  w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 5. Rodzice mają prawo na terenie szkoły do:

 1. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 2. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

 3. Za ocenę z przedmiotu odpowiada nauczyciel, a uczniowie maja prawo negocjować warunki poprawy oceny z nauczycielem, za wyjątkiem ocen uzyskanych z egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego.

 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego
  lub Dyrektora w sprawie dotyczącej ich dzieci,

 2. uczestniczenia w organizowanych stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 1. Stałe spotkania z rodzicami organizowane są sześć razy w roku: wrzesień, listopad, grudzień, styczeń, marzec, maj. Umożliwiają one spotkanie z Dyrektorem
  oraz indywidualnie z każdym nauczycielem.

 2. Dyrektor opracowuje harmonogram zebrań ogólnych, zebrań klasowych oraz Dni Otwartych Gimnazjum. 1. Plan realizacji programu wychowawczego.Cel ogólny: Wspomaganie dojrzewania moralnego i emocjonalnego uczniów.

L.p

Cele szczegółowe (oczekiwane efekty)

Działania szczegółowe (zadania szczegółowe)

Okres realizacji (lub data zakończenia)

Kto jest zaangażowany

1.

Uczeń umie odkrywać i poznawać właściwe normy moralne

    Ukazujemy właściwe wzory zachowania i postępowania oparte na Dekalogu odwołując się do przykładów z literatury, filmu, teatru i życia codziennego;

wskazujemy na podobieństwa i różnice pomiędzy chrześcijaństwem a innymi wielkimi religiami;

    uczymy krytycznego spojrzenia na wzorce zachowań prezentowane przez współczesne media poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania, np.: dramy, dyskusji, sądu;

organizujemy projekcję filmu „Opowieść o Jezusie” oraz Dni Misyjne;

eliminujemy zjawisko ściągania i odpisywania;

uświadamiamy znaczenie jakości pracy w uczeniu się.

cały rok


marzec

maj

wychowawcy, nauczyciele, poloniści, katecheci, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie2.

Uczeń kieruje się w swoim postępowaniu odpowiedzialnością za siebie i innych uczniów

    Na lekcjach wychowawczych ustalamy wspólnie z klasą zasady postępowania i współpracy w zespole i egzekwujemy je na co dzień;

zapoznajemy uczniów ze Statutem i uczymy przestrzegania jego zasad;

    promujemy uczciwe i odpowiedzialne zachowanie na co dzień.

wrzesień


na bieżąco

wychowawcy i nauczyciele

3.

Uczeń potrafi określić własne potrzeby i jest wrażliwy na potrzeby innych

    Pomagamy uczniom poznać podstawowe potrzeby człowieka i uczymy akceptacji samego siebie oraz szacunku dla innych;

    zachęcamy do udziału i zaangażowania w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących;

    zachęcamy uczniów zdolnych do pomocy w nauce uczniom słabszym;

    zachęcamy do działania w organizacjach opartych na bezinteresownej pomocy innym, np.: PCK; organizacje harcerskie, WOŚP, Amnesty International;

wskazujemy gdzie należy szukać rady i pomocy oraz jak z niej skorzystać.

Umożliwiamy uczniom udział w warsztatach psychoedukacyjnych i spotkaniach z psychologiem, stwarzając okazję do samopoznania i rozwoju

wg kalendarza imprez poszczególnych organizacji

wychowawcy, nauczyciele WOS – u i przygotowania do życia w rodzinie, dyrekcja

psycholog

4.

Uczeń odznacza się kulturą bycia na co dzień, dba o estetykę otoczenia

    Walczymy z napisami (np. wulgaryzmami) na sprzęcie szkolnym;

    zachęcamy do dbałości o estetyczne urządzenie sali;

    wspólnie z uczniami wypracowujemy właściwe, kulturalne formy zachowania w różnych sytuacjach życiowych (wyjścia do kina, teatru, wycieczki, rozmowy z dorosłymi i rówieśnikami);

Zapoznajemy z zasadami savoir-vivre’u organizujemy konkurs „Klasa z kulturą”;

    wymagamy odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników poprzez indywidualne rozmowy z uczniami;

    pedagogizujemy rodziców podczas zebrań i spotkań (określenie listy potrzeb).

cały rok (szczególnie na lekcjach wych.)

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, katecheta, Samorząd Szkolny5.

Uczeń rozumie zmiany zachodzące w jego organizmie i psychice w okresie dojrzewania, nazywa uczucia i uczy się nad nimi panować oraz wyrażać je w sposób asertywny

    Uczymy rozwiązywania problemów okresu dojrzewania i sposobów radzenia sobie z nimi w ramach lekcji wychowawczych i wychowania do życia w rodzinie;

    zachęcamy do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat okresu dojrzewania oraz rozwoju człowieka poprzez wskazywanie odpowiedniej literatury, filmów i czasopism;

    pomagamy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i zdrowotnych poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i stwarzanie klimatu zaufania i życzliwości.

cały rok

wychowawcy, nauczyciele uczący wychowania do życia w rodzinie, pedagog i psycholog szkolny

6.

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi ma zapewnioną pomoc i opiekę szkoły w zakresie wstępnej diagnozy oraz doboru formy pomocy profesjonalnej

    Rozpoznajemy przyczyny pojawienia się zaburzeń emocjonalnych u konkretnych dzieci na podstawie ankiet wypełnianych przez rodziców, opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz rozmów z rodzicami ucznia, samym uczniem, psychologiem i pedagogiem szkolnym;

   poszukujemy właściwych metod rozwiązania problemów dziecka we współpracy z pedagogiem, dyrekcją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją i kuratorem;

   kierujemy na zajęcia terapeutyczne trudne zespoły klasowe,

współpracujemy ze specjalistami z ośrodków psychoterapii w Krakowie lub z psychologiem z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

cały rok zgodnie z potrzebami

dyrektor, pedagog i psycholog szkolny, wychowawca


Cel ogólny: Rozwój i kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

L.p


Cele szczegółowe (oczekiwane efekty)

Działania szczegółowe
(zadania szczegółowe)


Okres realizacji lub data zakończenia

Kto jest zaangażowany

1.

Uczeń potrafi w sposób akceptowany społecznie rozwiązywać problemy i konflikty

    Stosujemy nowoczesne techniki nauczania na wszystkich przedmiotach jako sposób eliminowania atmosfery strachu, zagrożenia;

    docieramy do źródeł konfliktu poprzez dialog w atmosferze życzliwości między nauczycielami a uczniami;

    docieramy do przyczyn konfliktów klasowych z nauczycielami i uczniami.

Zachęcamy do korzystania z pomocy mediatorów szkolnych w rozwiązywaniu konfliktów, propagując idee nieagresywnego rozwiązywania konfliktów

na bieżąco

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog,

psycholog,

mediatorzy szkolni

2.

Uczeń potrafi zachowywać się stosownie do zaistniałych okoliczności oraz

porozumiewać się z innymi ludźmi

    Ćwiczymy na lekcjach przedmiotów humanistycznych poprawne wypowiadanie się jako formę przygotowania do aktywnego życia zawodowego i publicznego;

    kształtujemy u uczniów postawy dialogu i słuchania;

uczymy przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji odmawiania i reakcji na krytykę.

na bieżąco

nauczyciele j. polskiego, wychowawcy,

psycholog

3.

Uczeń potrafi ujawniać gniew w sposób akceptowany społecznie (unikanie agresji, radzenie sobie ze stresem)

Poszukujemy pomocy w literaturze fachowej i metodycznej w bibliotece szkolnej;

    rozmawiamy na temat agresji wśród młodzieży;

    rozwiązujemy problemy konkretnego ucznia przy wydatnej pomocy pedagoga i psychologa

    rozpoznajemy przyczyny agresji w środowisku domowym ucznia bądź w grupach rówieśniczych;

    organizujemy warsztaty na temat metod radzenia sobie z agresją.

Akceptujemy uczucia, ucząc odróżniania ich od nieakceptowanych zachowań

Uczniom przejawiających trudności emocjonalne stwarzamy możliwość kontaktu z psychologiem

na bieżąco


wg potrzeb

współpraca z bibliotekarzem, wychowawcy, pedagog,

psycholog

4.

Uczeń potrafi rozwijać swoje zainteresowania w celu dalszego kształcenia lub wyboru zawodu

    Organizujemy kółka zainteresowań;

    bierzemy udział w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych;

    pomagamy w twórczym rozwijaniu zainteresowań.

Pomagamy uczniom rozeznać predyspozycje zawodowe, odwołując się do ich zainteresowań i możliwości

na bieżąco

wg kalendarza imprez klasowych i szkolnych

nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy,

psycholog

5.

Uczeń potrafi pracować w zespole oraz podporządkować swoje interesy grupie

    Wdrażamy do pracy grupowej w celu nawiązania właściwych kontaktów interpersonalnych;

    ustalamy zasady współżycia w zespole klasowym (koleżeństwo, partnerstwo, przyjaźń);

    wyjeżdżamy na klasowe wycieczki;

    wdrażamy i wyrabiamy zasady współpracy w małych grupach w ramach lekcji poszczególnych przedmiotów.

uczymy zasad komunikowania się i prowadzenia dialogu z otwartością na poglądy innych;

na zajęciach integracyjnych i poprawiających klimat w grupie uczniowie uczą się przekraczania uprzedzeń i prowadzenia konstruktywnego dialogu oraz działania dla dobra całej grupy

na bieżąco

nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy,

psycholog

6.

Uczeń potrafi obiektywnie ocenić siebie i rozumie punkt widzenia innych

Wdrażamy Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania:

-  uczymy samooceny i oceny innych (ocena swojego zachowania),

-  uczymy oceniać bohaterów literackich, filmowych zwracając uwagę na cechy negatywne i pozytywne.

na bieżąco

nauczyciele poloniści, wychowawcy, nauczyciele innych przedmiotów


Cel ogólny: Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym.

Lp

Cele szczegółowe (oczekiwane efekty)

Działania szczegółowe
(zadania szczegółowe)


Okres realizacji lub data zakończenia

Kto jest zaangażowany

1.

W szkole funkcjonuje dobrze rozwinięta samorządność uczniowska

    Organizujemy życie uczniowskie zgodnie z procedurami demokratycznymi poprzez wybory do Samorządu Uczniowskiego i Sejmiku wg przyjętego regulaminu;

    rozwijamy zdolności organizacyjne przydatne w pracy w zespole poprzez promowanie imprez przygotowywanych przez uczniów.

wrzesień, systematycznie w ciągu roku

dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

2.

Uczeń zna tematykę związaną z integracją europejską

    W ramach działalności Klubu Europejskiego organizujemy cykl imprez tematycznych o Unii Europejskiej;

uczniowie wyjeżdżają na wycieczki do krajów UE.

systematycznie


czerwiec


maj

wychowawcy

3.

Uczeń zna i szanuje tradycje patriotyczne

    Kształtujemy postawy patriotyczne na wybranych lekcjach przedmiotów humanistycznych, na uroczystościach szkolnych i klasowych;

    uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;

    uczymy szacunku dla hymnu, symboli narodowych i języka ojczystego

    przekazujemy wiedzę na temat funkcjonowania struktur państwa i władz lokalnych;

    podtrzymujemy kultywowanie rodzimych tradycji i obrzędów poprzez organizowanie klasowych spotkań związanych ze świętami oraz konkursu kolęd;

organizujemy wycieczki śladami Króla Władysława Jagiełły w Polsce i na Litwie oraz śladami wielkich wydarzeń historycznych i sławnych Polaków na Ukrainie i Białorusi;

uwrażliwiamy na tematykę Holocaustu poprzez obchody Dnia Holocaustu;

organizujemy wyjazdy do Oświęcimia (klasy 3), dbamy o cmentarz żydowski (klasy 1 i 2).

systematycznie


grudzień


lipiec


październik – klasy I

kwiecień – klasy II

nauczyciele przedmiotów humanistycznych

wychowawcy


wychowawcy i uczniowie

4.

Uczeń docenia znaczenie pracy we współczesnym społeczeństwie i dostrzega problem bezrobocia

    Promujemy indywidualności osobowe godne naśladowania poprzez przyznawanie nagród: Gimnazjalista Roku, Za największy postęp, Za dzielność i odwagę;

    promujemy wartość wiedzy przez nagradzanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce;

    zapoznajemy uczniów z problemem bezrobocia;

    zapraszamy na lekcje przedstawicieli wybranych zawodów;

czerwiec

Rada Pedagogiczna

5.

Uczeń zna i zachowuje ceremoniał szkoły

Dbamy o ceremoniał uroczystości szkolnych takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas I, obchody Dnia Patrona.

wg kalendarza imprez

wychowawcy


Cel ogólny: Przygotowanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie

        zdrowego stylu życia.

Lp

Cele szczegółowe (oczekiwane efekty)

Działania szczegółowe
(zadania szczegółowe)


Okres realizacji lub data zakończenia

Kto jest zaangażowany

1.

Uczniowie organizują swój wolny czas w sposób bezpieczny, ciekawy i aktywny

    zapoznajemy uczniów z zasadami higieny pracy i wypoczynku;

    przekazujemy informacje na temat aktywności ruchowej i jej znaczenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka;

    planujemy wycieczki klasowe i udział w imprezach szkolnych;

organizujemy rajdy wiosenny i jesienny;

wspieramy działalność grup rówieśniczych zrzeszonych w organizacjach i instytucjach, wpływających pozytywnie na rozwój uczniów.

cały rok


październik kwiecień

wychowawcy, nauczyciele techniki, nauczyciele wf, rodzice2.

Młodzież wypracowuje pozytywny wizerunek młodego człowieka

    Inicjujemy i organizujemy konkursy lub występy uczniowskie pierwszego dnia wiosny;

    promujemy kontakt ze sztuką jako sposób spędzania czasu wolnego (wyjazdy do kina, teatru, muzeum);

    organizujemy i zabezpieczamy dyskoteki szkolne;

    organizujemy koncerty i wystawy, promujące szkołę oraz twórczość uczniowską;

    zachęcamy uczniów do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich.

20 lub 21 III


co najmniej raz w semestrze


Dni otwarte Gimnazjum

raz w miesiącu

nauczyciele, Samorząd Szkolny i jego opiekunowie

nauczyciele plastyki i muzyki, poloniści, wychowawcy, rodzice


3.

Rodzice i opiekunowie biorą aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego

    stwarzamy sytuacje do współpracy rodziców, dzieci, nauczycieli przy organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.


wigilia, Dni Europejskie, Dni Misyjne.

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, organizatorzy imprez, Rada Rodziców, uczniowie

4.

Młodzież rozpoznaje właściwe sposoby zachowań zgodnie z wymaganiami zdrowego stylu życia

    Zapoznajemy uczniów z potrzebami zdrowotnymi ludzi w ramach ścieżki prozdrowotnej, pogadanek prowadzonych na godz. wych. przez: higienistkę, lekarza, nauczycieli biologii;

    pomagamy w tworzeniu wzorców zdrowego stylu życia;

uczestniczenie uczniów w akcjach programu „Szkoła promująca zdrowie”;

    prezentowanie przez nauczycieli zdrowego stylu życia (nie palimy papierosów na terenie szkoły, uczestniczymy w zajęciach sportowych np. siatkówka, aerobik, pływalnia, tańce).

na bieżąco

wg kalendarza programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

wychowawcy, nauczyciele wf, biologii, higienistka, lekarz, nauczyciele, dyrekcja,


5.

Uczniowie znają i stosują podstawowe zabiegi higieny osobistej

    Przekazujemy wiedzę i umiejętności dotyczące higieny osobistej;   

prowadzimy pogadanki na godz. wych.

na bieżąco

rodzice, wychowawcy, uczniowie, nauczyciele wf, biologii

6.

Uczniowie potrafią zadbać o zdrowie psychiczne

    Przekazujemy wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia psychicznego i kształtowania nawyku dbania o zdrowie psychiczne;

    Omawiamy sposoby radzenia sobie ze stresem.

na bieżąco

wychowawcy, pedagog

psycholog

7.

Uczniowie znają i umieją stosować w praktyce zasady zdrowego sposobu odżywiania

    Przekazujemy wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem odżywiania.

   

na bieżąco i wg kalendarza programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

8.

Uczniowie potrafią zadbać o swoje najbliższe otoczenie

    Pomagamy w kształtowaniu nawyków proekologicznych dotyczących środowiska przyrodniczego w ogólnym znaczeniu i najbliższego otoczenia;

    bierzemy udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi;

    dbamy o „zielony” wystrój klas.

na bieżąco


wrzesień, kwiecień

wychowawcy, nauczyciele biologii, organizatorzy akcji, UMiG, Nadleśnictwo,

9.

Uczniowie aktywnie uprawiają różne dyscypliny sportowe

    Organizujemy szkolne rozgrywki sportowe;

kształtujemy postaw fair-play;

    uczestniczymy w zawodach sportowych na terenie gminy i poza nią.

na bieżąco wg kalendarza imprez sportowych

nauczyciele wf, dyrekcja, wychowawcy


Cel ogólny: Promocja szkoły i nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Lp

Cele szczegółowe (oczekiwane efekty)

Działania szczegółowe
(zadania szczegółowe)


Okres realizacji lub data zakończenia

Kto jest zaangażowany?

1.

Nawiązywanie współpracy ze szkołami wszystkich szczebli w gminie

    Organizujemy wspólne imprezy, konkursy i zawody dla uczniów szkół podstawowych i średnich.wg kalendarza imprez

wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

2.

Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie gminy, np. Centrum Kultury, Fundacja „Zamek Królewski w Niepołomicach”

    Prezentujemy prace uczniów i nauczycieli;

    uczestniczymy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy;

    organizujemy akcje charytatywne na rzecz ludzi potrzebujących.na bieżąco

wg kalendarza imprez

wychowawcy, nauczyciele plastyki, muzyki

3.

Udział w imprezach środowiskowych

    Aktywnie uczestniczymy w imprezach środowiskowych np. WOŚP, Dni Niepołomic, sami inicjujemy akcje i przedsięwzięcia na rzecz środowiska,

wg kalendarza imprez

dyrekcja, wychowawcy, uczniowie

4.

Prezentujemy nasz dorobek Gimnazjum


   systematycznie promujemy nasze Gimnazjum prezentując dorobek uczniów, nauczycieli, efekty współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz przyjaciółmi i sponsorami szkoły, poprzez organizowanie obchodów Dnia Patrona i na łamach prasy lokalnej.

na bieżąco


październik, czerwiec

dyrekcja, wychowawcy

uczniowie przedstawiciele Rady Gimnazjum i Rady Rodziców

5.

Opracowujemy folder Gimnazjum, aktualizujemy stronę internetową

    Graficznie i literacko opracowujemy folder Gimnazjum prezentując w nim dorobek uczniów i nauczycieli, aktualizujemy stronę internetową.

na bieżąco

nauczyciele plastyki, j. polskiego, informatyki

uczniowie

6.

Ciągłe poszukiwania przyjaciół i sponsorów Gimnazjum

nawiązujemy współpracę z miejscowymi zakładami, instytucjami i znanymi osobami.; Rada Gimnazjum przyznaje odznaki Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę Jagiełły

przez cały rok

dyrekcja, przedstawiciele Rady Gimnazjum i Rady Rodziców,

uczniowie
1   2   3

Powiązany:

Program Wychowawczy iconProgram Wychowawczy „ Życie I miłOŚĆ „ program wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy program wychowawczy szkoły

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy – program pracy wychowawczej w klasie III

Program Wychowawczy iconDziałalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły I program profilaktyki dostosowany do potrzeb

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Program Wychowawczy iconProgram wychowawczy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom