Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 44.86 Kb.
NazwaTemat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar44.86 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 05. 01. 2010

Konspekt lekcji historii

w klasie VI BTemat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

pamięta:

 • pojęcia: fabryka, przewrót

 • przemysłowy, płodozmian, burżuazja,

 • proletariat, urbanizacja, uwłaszczenie,

 • powszechne prawo wyborcze,

 • daty: 1848-1849 r.,

 • postać: James Watt;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • na czym polegała rewolucja przemysłowa,

 • główne przyczyny wybuchu Wiosny Ludów,

 • jakich praw i dlaczego domagało się społeczeństwo w XIX w.,

 • związek między rozwojem przemysłu a procesem urbanizacyjnym;

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • zaznaczyć na taśmie czasu datę Wiosny Ludów,

 • wskazać na mapie państwa, w których doszło do wybuchu Wiosny Ludów i najwcześniej rozpoczął się przewrót przemysłowy,

 • na podstawie źródeł historycznych (tekstów, ilustracji) opowiedzieć o wyglądzie miasta XIX-wiecznego oraz pracy w fabryce,

 • przedstawić zmiany, jakie wystąpiły na wsi w XIX w.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca, praca z mapą, projekcja fragmentów filmów, pokaz, kartka z pamiętnika – „Jeden dzień z życia robotnika”, wykonanie zadań w zeszycie ucznia

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt ucznia, mapa - Świat w XIX w.., atlasy, przeźrocza, fragmenty filmów, np. Chłopi, Ziemia Obiecana, ilustracje, zdjęcia, pocztówki przedstawiające wieś i miasto w XIX w., słowniki, encyklopedie;

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo.


1. Mechanizacja produkcji

 • Przed wykorzystaniem maszyn na jakiej sile opierała się praca ludzka?

 • Co to była maszyna parowa?

 • Co to był przewrót (rewolucja) przemysłowy?2. Rozwój przemysłu

 • Co spowodowało ogromy rozwój górnictwa i hutnictwa?

 • Dlaczego blisko kopań budowano huty stali oraz fabryki?

 • Jakie znaczenie miało skonstruowanie silnika spalinowego i elektrycznego?

 • Jakie znaczenie miała energia elektryczna?3. Potęgi przemysłowe w XIX wieku

 • W których państwach doszło do rewolucji przemysłowej?4. Postęp w rolnictwie

 • Jakie były przyczyny rozwoju gospodarki rolnej?

 • Jakie stosowano techniki uprawy w rolnictwie?

 • Jakie nowe odmiany roślin uprawiano?

 • Jakie znaczenie miało zastosowanie nowych technik upraw oraz nowych odmian roślin uprawnych?

 • Jakie znaczenie miała hodowla nowych ras bydła, koni, owiec i trzody chlewnej?5. Przemiany społeczne

 • Jak dzieliło się społeczeństwo miast?6. Rozwój miast

 • Co to była urbanizacja?7. Zmiany społeczne na wsi w XIX wieku

 • Jakie zmiany zaszły na wsi w XIX wieku?

 • Co to było uwłaszczenie?

 • Kim byli bezrolni chłopi?

 • Jak zmieniło się życie na wsi?8. Społeczeństwa żądają swoich praw

 • Jakie rządy chciały obalić społeczeństwa w XIX wieku?9. Wiosna ludów - 1848-1849

 • Co to była Wiosna Ludów?10. Zwiększenie swobód demokratycznych w drugiej połowie XIX wieku

 • Jakie prawa polityczne uzyskały społeczeństwa państwa europejskich w drugiej połowie XIX wieku?

 • Czy wszyscy przedstawiciele społeczeństw państw europejskich uzyskali prawa polityczne?11. Polepszenie warunków bytowych

 • Jakie społeczne, ekonomiczne i socjalne uzyskały społeczeństwa państwa europejskich w drugiej połowie XIX wieku?

 • W którym państwie społeczeństwo było pozbawione jakichkolwiek praw?12. Ruch równouprawnień kobiet

 • Dlaczego kobiety były pozbawione praw politycznych?

 • Jak nazywał się ruch na rzecz równouprawnienia kobiet?

 • W jaki sposób kobiety walczyły o zrównanie ich z prawami mężczyzn?

 • Jak nazywano kobiety, które walczyły o zwiększenie swoich praw?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 90. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Mechanizacja produkcji

 • maszyna parowa – wykorzystywała ona energię pary wodnej; używano ją pod koniec XVIII w. i na początku XIX wieku w przemyśle bawełnianym i wełnianym;

 • rewolucja przemysłowa – przejście od pracy ręcznej do zmechanizowanej;

 • fabryki – miejsca gdzie do produkcji wykorzystywano maszyny parowe.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 90-91. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Rozwój przemysłu

 • budowa kopalń węgla i rud żelaza ora hut stali, a także w ich pobliżu fabryk;

 • silnik spalinowy i silnik elektryczny;

 • energia elektryczna.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 91. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Potęgi przemysłowe w XIX wieku

 • Wielka Brytania,

 • Francja,

 • Niemcy,

 • Belgia,

 • Stany Zjednoczone,

 • Japonia.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 91. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Postęp w rolnictwie

 • przyczyny – zwiększenie się zapotrzebowania na żywność;

 • zastosowanie płodozmianu i nawozów sztucznych;

 • uprawiano: ziemniaki, żyto, pszenicę, buraki cukrowe;

 • budowano cukrownie i zwiększano areał uprawy buraków;

 • hodowano nowe rasy bydła, koni, owiec, trzody chlewnej, z których uzyskiwano więcej mięsa, wełny i mleka;

 • maszyny stosowane w rolnictwie: siewniki, sieczkarnie, żniwiarki, kopaczki do ziemniaków, pługi umożliwiające głębszą i dokładniejszą orkę.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 92. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Przemiany społeczne

 • proletariat – robotnicy fabryk, którzy pochodzili ze wsi oraz byli rzemieślnicy, których warsztaty upadły;

 • burżuazja – właściciele fabryk, hut, kopalń, banków i przedsiębiorstw handlowych.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 93. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

6. Rozwój miast

 • urbanizacja – rozwój miast, który jest wynikiem ich powiększenia na skutek budowy przemysłu.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 93. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

7. Zmiany społeczne na wsi w XIX wieku

 • uwłaszczenie – chłopi uzyskali ziemię, nie musieli odrabiać pańszczyzny oraz świadczyć danin; za uzyskaną ziemię musieli jednak zapłacić;

 • bezrolni chłop – wynajmowali się do pracy w majątkach ziemskich lub u bogatych gospodarzy;

 • na wsi wprowadzono obowiązek uczęszczania do szkół;

 • dzięki lepszym drogom i liniom kolejowym na wieś docierały informacje ze świata;

 • zaczęto czytać prasę i książki.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 93. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

8. Społeczeństwa żądają swoich praw

 • krytyka rządów absolutnych oraz przywilejów szlachty i duchowieństwa;

 • społeczeństwa żądału ograniczenia władzy monarchów, zapewnienia społeczeństwom udziału w rządach, wprowadzenia zasad równości ludzi wobec prawa, wolność myśli, przekonań, słowa i religii.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 94. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

9. Wiosna ludów - 1848-1849

 • rewolucje społeczeństw państw europejskich (Francja, Niemcy, Austria) przeciw absolutnym rządom, które chciały wolności i demokracji;

 • stłumiono ruchy rewolucyjne, ale społeczeństwa uzyskały pewne ustępstwa ze strony władców;

 • powstały parlamenty (zgromadzenia przedstawicieli społeczeństwa), w których zasiadali przedstawiciele zasiadali przedstawiciele wybierani przez społeczeństwo; ich zadaniem było uchwalenie praw i kontrola poczynań władz, np. monarchów, rządów.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 94. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

10. Zwiększenie swobód demokratycznych.

 • prawa wyborcze do parlamentu posiadali tylko dla mężczyzn mając tylko wysokie dochody. Takie ograniczenie prawa do głosowania w zależności od stanu majątkowego nazywane jest cenzusem majątkowym;

 • w niektórych państwach jak np. we Francji, w Niemczech i Belgii wprowadzono powszechne prawo wyborcze do parlamentu dla wszystkich mężczyzn (prawo głosowania do parlamentu uzyskali wszyscy mężczyźni).

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 94. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

11. Polepszenie warunków bytowych

 • ograniczono długość dnia roboczego;

 • wprowadzono ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku;

 • zapewniano prawo do strajku.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 94. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

12. Ruch równouprawnień kobiet

 • uważano, że kobiety nie powinny uczestniczyć w wyborach, studiować ani uczestniczyć w wyborach,

 • kobiety założyły ruch na rzecz uprawnienia kobiet, natomiast członkinie tej organizacji nazywano sufrażystkami (bojowniczki o równouprawnienie kobiet),

 • sufrażystki organizowały m.in. demonstracje uliczne, a do parlamentu składano petycje z żądaniami równego traktowania obu płci,

 • stopniowo znoszono przepisy dyskryminujące kobiety, np. zezwolono na podejmowanie przez nie studia.
 1. Rekapitulacja pierwotna

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Ćwiczenia: 1, 4, 5, 6, 9, 10/36.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconNowe idee zdobywają zwolenników. Społeczeństwo I gospodarka. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconSpołeczeństwo I dwór w przededniu rewolucji. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Europa nowych państw. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom